Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Welcome
Transylvanian Family History Database
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES
Welcome -> STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES

STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES

Rezumatul proiectului

Proiectul și-a propus o cercetare complexă în domeniul istoriei sociale, economice și administrative privind ținutul istoric al Sălajului în cursul evului mediu și al epocii premoderne. Regiunea Sălajului, o zonă de tranziție și de contact între Transilvania propriu-zisă și Partium îndeosebi din perspectiva structurilor sociale, instituționale și juridice, un spațiu multietnic și multiconfesional, cu o moștenire culturală de mare valoare, reprezintă un teritoriu de maximă importanță pentru cercetarea istorică, promițător în privința rezultatelor. Cercetarea s-a bazat pe investigarea arhivei familiei Wesselenyi; acesta a constituit baza documentară pentru studierea istoriei unei regiuni puțin cunoscute, dar în același timp se oferă un reper comparativ substanțial și un material inedit cercetării istorice românești. Prin proiectul de fata membrii colectivului de cercetare au urmărit să integreze studiul istoriei acestei regiuni în curentul principal al cercetării naționale de profil. Concomitent cu investigarea fondului familial, am avut în vedere și studiul critic al literaturii de specialitate. Am elaborat o serie de studii și articole referitoare la realitățile istorice din regiunea Sălajului în secolele XIV–XVII. În alcătuirea corpusului de documente a arhivei familiei Wesselényi am urmărit normele științifice stabilite de cele mai însemnate ediții de izvoare istorice din România, anume Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania, respectiv Codex diplomaticus Transsylvaniae.

Prelucrarea arhivei familiei Wesselényi se realizează pe două planuri distincte: pe de o parte editarea documentelor medievale şi a celor mai importante acte premoderne dinainte de anul 1690, pe de altă parte redactarea tabelelor genealogice ale familiei, respectiv a hărţilor care prezintă posesiunile acesteia.

Majoritatea documentelor sunt prelucrate sub forma de regeste elaborate în limba maghiară, întrucât cunoaşterea limbii latine s-a limitat şi în rândurile istoricilor de profesie la un cerc destul de restrâns. Regestarea − conform normelor ştiinţifice − are ca unitate de bază textul unui singur document, adică actele transumate în cadrul unui alt document sunt separate de documentul cadru şi au fost reconstituite ca acte autonome. Operaţia a fost menţionată la locul potrivit atât în regestul documentului ce serveşte drept cadru transumptului, cât şi la sfârşitul acestuia. Regestul conţine, pe lângă faptul sau evenimentul juridic care prilejuieşte emiterea documentară, toate informaţiile care ar putea să fie utile cercetării istorice (nume de persoane, localităţi sau nume geografice, titlurile sau rangul persoanelor amintite, însemnările de cancelarie etc.), la nevoie citând şi textul original latin sau maghiar. Hotărnicirile sunt cuprinse în regeste integral. Toate elementele de datare care apar în textul documentului (de ex. sărbatori religioase) sunt transpuse în forma cronologică actuală, dar, în paranteză, sunt redate şi elementele cronologice ale datării originale. Aparatul critic al regestelui include descrierea documentului (materialul, starea actuala de conservare), a sigiliului (forma şi modul de aşezare, numărul, culoarea cerii, starea in care se păstrează), precum şi referinţele arhivistice (locul actual de păstrare şi cota de arhivă). Dacă textul regestat sau regestul au mai apărut într-o ediţie anterioară, datele bibliografice ale acesteia sunt menţionate la finalul aparatului critic. 
Acele diplome şi misive, care din punct de vedere istoric au o importanţă deosebită, sunt editate cu text integral. 

În dorinţa de a contribui la reconstituirea cât mai completă şi complexă a realităţilor acestei regiuni în cursul evului mediu şi al epocii premoderne, principalul obiectiv al proiectului îl constituie întocmirea unui volum cuprinzând documentele familiei Wesselényi anterioare instaurării regimului Habsburgic în Transilvania (1690) sub forma de regeste în limba maghiară și transcrieri in extenso. Acest corpus de documente va fi completat cu studii introductive referitoare la istoria familiei şi a constituirii arhivei, precum şi de un indice cuprinzând toate toponimele şi numele de persoane din materialul volumului, la care se adaugă tabele genealogice, harţi şi rezumatul volumului intr-o limbă de largă circulaţie.

Am acordat o atenţie deosebită studiilor de sinteză, prin analiza izvoarelor menţionate constituindu-se premise favorabile pentru redactarea unor articole referitoare la istoria familiilor Wesselényi şi Jakcs, la istoria socială, economică şi culturală a regiunii, respectiv la constituirea arhivei menţionate.

Diseminarea rezultatelor

A. Publicații/Publications

A. I. Volume publicate în cadrul proiectului/Volumes appeared in the framework of this project:

Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. század) [Sălajul și familia Wesselényi (secolele 14–17)]. Ed. HEGYI Géza – W. KOVÁCS András. Cluj-Napoca, 2012. ISBN 978-606-8178-64-6.

STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–-XVII / INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES

A. II. Studii apărute în cadrul proiectului/Studies appeared in the framework of this project:

 
 
FEJÉR Tamás: A Wesselényi család iratöröksége és az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára [Patrimoniul arhivistic al familiei Wesselényi și Arhiva Muzeului Național Ardelean], în A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század) [Sălajul și familia Wesselényi (secolele 14–17)]. Ed. HEGYI Géza – W. KOVÁCS András. Cluj-Napoca, 2012 (ISBN 978-606-8178-64-6; sub tipar).

HEGYI Géza: Magyarország vagy Erdély? A Szilágyság hovatartozása a középkorban a társadalmi kapcsolatok tükrében [The Affiliation of Medieval Szilágy (Sălaj) Region in the Mirror of Social Relations]. ERDÉLYI MÚZEUM 74:(3) pp. 23-45. (2012).

HEGYI Géza: The Affiliation of Medieval Sălaj (Szilágy) Region in the Mirror of Social Relations. TRANSYLVANIAN REVIEW, 21/2012. Suppl. nr. 2, p. 67–100. (ISSN 2067-1016, revistă cotată ISI)

HEGYI Géza: The Relation of Sălaj with Transylvania in the Middle Ages. ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES HISTORICA. Issue no. 16/II/2012. 59-86 (sub tipar/in print; ISSN 1435-9306, revistă acreditată CNCSIS, categoria B).

HEGYI Géza: A Szilágyság birtokviszonyai a középkorban [Stăpâni și posesiuni feudale în Sălaj în evul mediu], în A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század) [Sălajul și familia Wesselényi (secolele 14–17)] Ed. HEGYI Géza – W. KOVÁCS András. Cluj-Napoca, 2012 (ISBN 978-606-8178-64-6; sub tipar).

W. KOVÁCS András: Középszolnok és Kraszna vármegyék hatóságának középkori történetéhez [The Authorities of Middle Solnoc and Crasna Counties in the Middle Ages]. ERDÉLYI MÚZEUM 74:(3) pp. 46-67. (2012).

W. KOVÁCS András: The Authorities of Middle Solnoc and Crasna Counties in Middle AgesTRANSYLVANIAN REVIEW, 21/2012. Suppl. nr. 2, p. 31–66. (ISSN 2067-1016, revistă cotată ISI).

SZÁSZ Anikó: Bethlen Gergely utasítása bervei tiszttartójához 1683-ból [Gergely Bethlen’s Instructions to his Office Holder in Berghin from 1683]. ERDÉLYI MÚZEUM 74:(3) pp. 143-152 (2012).

SZÁSZ Anikó: The Estates of General Paul Wesselényi of Hodod from Sălaj Region (around 1644-1694). TRANSYLVANIAN REVIEW 2013 (in print).

SZÁSZ Anikó: A Wesselényi család hadadi ágának erdélyi birtokai a fejedelemség korában [Posesiunile transilvane a ramurii din Hodod a familiei Wesselényi în epoca principatului]  în A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. század) [Sălajul și familia Wesselényi (secolele 14–17)] Ed. HEGYI Géza–W. KOVÁCS András. Cluj-Napoca 2012 (ISBN 978-606-8178-64-6; sub tipar).

B. Conferințe

B. I. Conferință internațională organizată în cadrul proiectului:

Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század) / Sălajul și familia Wesselényi (secolele 14–17), Cluj-Napoca, 7-8 septembrie 2012.

Prezentări ale membrilor echipei:

FEJÉR Tamás: A Wesselényi család iratöröksége az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában [Patrimoniul arhivistic al familiei Wesselényi în Arhiva Muzeului Naţional Ardelean]

HEGYI Géza: Szilágysági birtokviszonyok a 14–16. században [Stăpâni şi posesiuni feudale în Sălaj în secolele XIV–XVI]

W. KOVÁCS András: A megyei hatóság működése Kraszna és Közép-Szolnok vármegyékben a középkorban [Autorităţile comitatense în comitatele medievale Crasna şi Solnocul de Mijloc]

SZÁSZ Anikó: A Wesselényi család és birtokai a 17. században [Familia Wesselényi şi posesiunile sale în secolul al XVII-lea]

B. II. Participări la conferințe naționale și internaționale în cadrul proiectului:

FEJÉR Tamás: Arhivele familiei Wesselényi de Hodod. Scurt istoric al arhivelor [A hadadi br. Wesselényi család archívumai. Levéltártörténeti vázlat] — Zilele Științei Maghiare în Transilvania [A Magyar Tudomány Napja Erdélyben], Cluj-Napoca, 19–20 noiembrie 2010.

FEJÉR Tamás: A Wesselényi család gyekei ága [Ramura din Geaca a familiei Wesselényi] — „Al VII-lea Congres de Hungarologie” [VII. Hungarológiai Kongresszus], Cluj-Napoca, la data de 22–27 august 2011.

HEGYI Géza: Izvoarele și sarcinile istoriei locale. Importanța arhivei familiei Wesselényi în cercetarea Sălajului [A helytörténeti kutatás forrásai és feladatai. A Wesselényi család levéltárainak jelentősége a Szilágyság kutatásában] — Zilele Științei Maghiare în Transilvania [A Magyar Tudomány Napja Erdélyben], Cluj-Napoca, 19–20 noiembrie 2010.

HEGYI Géza: Az 1344. évi vajdai közgyűlés esküdt ülnökei [Asesorii juraţi ai adunării voievodale din anul 1344] — „A VII-a Conferinţă de Medievistică pentru Doctoranzi” [VII. Medievisztikai PhD-konferencia], Szeged (Ungaria), 1–3 iunie 2011.

HEGYI Géza: Magyarország vagy Erdély? A Szilágyság hovatartozása a középkorban [Ungaria sau Transilvania? Unde aparţinea Ţara Silvaniei în evul mediu?] — „Al VII-lea Congres de Hungarologie” [VII. Hungarológiai Kongresszus], Cluj-Napoca, 22–27 august 2011.

***

 
STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII.  
   

SĂLAJUL ȘI FAMILIA WESSELÉNYI 
(SECOLELE XIV–XVII)
Conferință internațională 
Cluj-Napoca, 7-8 septembrie 2012
Societatea Muzeului Ardelean, 
str. Napoca, nr. 2–4.

A SZILÁGYSÁG ÉS A WESSELÉNYI CSALÁD 
(14–17. SZÁZAD)
Nemzetközi konferencia 
Kolozsvár, 2012. szeptember 7–8. 
Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Jókai (Napoca) u. 2–4. sz.

Asigurăm traducerea profesională simultană în/din română și maghiară

A rendezvény magyar és román nyelvű előadásait szinkrontolmács fordítja

2012. szeptember 7., péntek / Vineri, 7 septembrie 2012

9.30: Sipos Gábor: Megnyitó / Cuvânt de deschidere

10.00: Szőcs Péter Levente: Az ákosi monostor és az Ákos nemzetség / Mănăstirea din Acâș și neamul Ákos
10.30: Zsoldos Attila: A Borsák tartománya és bukása / Teritoriul dominat de neamul Borsa și căderea acestuia
11.00: Kérdések, vita / Întrebări, dezbatere

11.10: Kávészünet / Pauză de cafea

11.30: Alexandru Simon: Zona Sălajului și problema individualității politice a Transilvaniei medievale / A középkori Erdély politikai sajátosságainak kérdése és a Szilágyság
12.00: W. Kovács András: A megyei hatóság működése Kraszna és Közép-Szolnok vármegyékben a középkorban / Autoritățile comitatense în comitatele medievale Crasna și Solnocul de Mijloc
12.30: Kérdések, vita / Întrebări, dezbateri

13.00: Ebédszünet / Pauză de masă

15.00: Adinel Dincă: Die Vikare „extra Mezes“ der Bischöfen Siebenbürgens im 14. Jahrhundert und ihre Urkunden (einige kulturgeschichtliche Betrachtungen)
15.30: Hegyi Géza: Szilágysági birtokviszonyok a 14–16. században / Stăpâni și posesiuni feudale în Sălaj în secolele XIV–XVI
16.00: Kérdések, vita / Întrebări, dezbatere

16.10: Kávészünet / Pauză de cafea

16.30: C. Tóth Norbert: Szász vajda utódainak felemelkedése és bukása (?) / Ascensiunea și căderea (?) urmașilor voievodului Sas
17.00: Horváth Richárd: A Drágfi család a Hunyadi-korban / Familia Drágfi în epoca Huniazilor
17.30: Neumann Tibor: Drágfi Bertalan politikai szerepe a Jagelló-korban / Rolul politic al lui Bartolomeu Drágfi în epoca Iagelloniană
18.00: Kérdések, vita / Întrebări, dezbateri


Sâmbătă, 8 septembrie 2012 / 2012. szeptember 8., szombat

10.00: Weisz Boglárka: A középkori Szilágyság helye a Magyar Királyság gazdasági életében / Locul Sălajului medieval în viața economică a Regatului Maghiar
10.30: Emődi Tamás: Mezővárosok, központi funkciójú falvak és egyházi építészet a későközépkori Kraszna és Közép-Szolnok vármegyékben / Târguri, centre locale și arhitectură ecleziastică în comitatele medievale Solnocul de Mijloc și Crasna
11.00: Kérdések, vita / Întrebări, dezbateri

11.10: Kávészünet / Pauză de cafea

11.30: Marius Diaconescu: Aspecte etnice și demografice în Sălaj la mijlocul secolului al XVI-lea / Etnikai és demográfiai jelenségek a Szilágyságban a 16. század közepén
12.00: Kovács András: A szilágysomlyói kastély a 16–17. században / Castelul din Șimleul Silvaniei în secolele XVI–XVII
12.30: Kérdések, vita / Întrebări, dezbatere

13.00: Ebédszünet / Pauză de masă

15.00: Pálmány Béla: A Wesselényi család nógrádi gyökerei / Originile din comitatul Nógrád ale familiei Wesselényi
15.30: Bogdándi Zsolt: Wesselényi Miklós erdélyi ítélőmester / Nicolae Wesselényi, protonotar al tablei princiare din Transilvania
16.00: Kérdések, vita / Întrebări, dezbaterei

16.30: Szász Anikó: A Wesselényi család és birtokai a 17. században / Familia Wesselényi și posesiunile sale în secolul al XVII-lea
17.00: Fejér Tamás: A Wesselényi család iratöröksége az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában / Patrimoniul arhivistic al familiei Wesselényi în Arhiva Muzeului Național Ardelean
17.30: Kérdések, vita / Întrebări, dezbatere

17.40: W. Kovács András: Cuvânt de închidere / Zárszó

Asigurăm traducerea profesională simultană în/din română și maghiară

A rendezvény magyar és román nyelvű előadásait szinkrontolmács fordítja

 

***

 

Proiect finanțat de către CNCSIS-UEFISCSU, PN II-RU code/2010, TE_204. Titlul proiectului: Structuri instituționale și elite din Țara Silvaniei în secolele XIV–XVII.
A kutatást a romániai Felsőoktatási és Egyetemi Kutatási Alap (CNCSIS – UEFISCSU, PN II-RU code/2010, TE_204) támogatta. A kutatási projekt címe: Intézmények és politikai vezetőréteg a Szilágyságban a XIV–XVII. században.

 

 ***

A apărut:

Megjelent:

  
 STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI ELITE DIN ŢARA SILVANIEI ÎN SECOLELE XIV–XVII.
 
 
 Content:
 
Editors’ Note 
 
Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
 
Tamás Fejér: Editing and Publishing Historical Sources in the Research Institute of the Transylvanian Museum Society
András W. Kovács: The Authorities of Middle Solnoc and Crasna Counties in the Middle Ages
Géza Hegyi: The Affiliation of Medieval Sălaj (Szilágy) Region in the Mirror of Social Relations
 
Institutional Structures and Elites in Transylvania in the 15th–18th Centuries
 
András W. Kovács: Remarks on the Careers of the Vice-voivodes of Transylvania in the Late Middle Ages (1458–1526)
Emőke Gálfi: Transylvanian Places of Authentication and Ecclesiastical Intellectuals in the Middle Ages
Zsolt Bogdándi: Remarks on the Activity of the Cluj-Mănăștur Place of Authentication in the Age of the Transylvanian Principality
Klára P. Kovács: Fortress-Building in 16th-Century Transylvania. The Recruitment of Labour Force
László Pakó: The Inquisitors in the Judicial Practice of Cluj at the End of the 16th Century
Anikó Szász: The Manorial Court of the Reformed Parish of Cluj (1676–1695)
Andrea Fehér: The Lord my God Has Given My Wife a Child: Childbirth in 18th-Century Transylvania
Judit Pál: The Local Exercise of Power in Sătmar county at the Beginning of the 18th Century
 
Proiect finanțat de către: CNCSIS-UEFISCSU (PN II-RU code/2010, Institutional Structure and Elites in Sălaj Region in the
14th–17th Centuries, TE_204).
 
***
 
   
 
 
   
   
   

  Castelul Wesselényi din Jibou

 
The Wesselényi castle in Jibou (Zsibó), Romania  
ˆ Photos by Kovács András  
   
INSTITUTIONAL STRUCTURES AND ELITES IN SILVANIA REGION IN THE 14TH–17TH CENTURIES   
   
 General presentation  
   
The present project proposes a complex research in the domain of social, economic and administrative history of the Medieval and Early Modern Salaj. This region, a transition and contact area between Transylvania and the Partium as regards mainly the social, institutional and juridic structures, a multiethnic and multiconfessional space with a highly valuable cultural heritage is a territory of utmost importance for historical research, and a very promising one from the point of view of the results.  The research, at a practical level, will be based on the research of the archive of the Wesselényi family, and has as one of its main objectives the edition of all pre-1690 documents of this collection. In this way, the documentary basis for the research of a less known region will be created, and at the same time it would provide a benchmark and a large amount of so far unpublished material for the Romanian historical research. With the present project the members of the research team intend to integrate the historical research of this region into the main current of the similar national research. Along with the research of the family archive, a critical overview of the secondary literature on the topic is targeted in order to be able to build on this basis a series of studies and articles treating the realities of the 14th-17th century Sălaj. When compiling the collection of documents we shall follow the scientific standards settled by the most significant historical source editions in Romania, namely the Documenta Romaniae Historica. Series C. Transylvania and the Codex diplomaticus Transsylvaniae. 
 
 

 
 
Please feel free to contact us directly if you would like more information on our projects 
or to share your own ideas:
 
info@familyhistory.ro
 

ˆ 2010 Family History

 
   Importanţa proiectului/The importance and the relevance of the scientific content
Obiectivele proiectului/Project objectives
Metodologia cercetării/Research methodology
Membrii echipei de cercetare/Research team
Societatea Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca/Transylvanian Museum Society
 

Rapoarte de activitate/Annual Reports
Volum nr. 1/Volume no. 1: Institutional Structures and Elites in Sălaj Region in the 14th–17th Centuries
Volum nr. 2/Volume no. 2: A Szilágyság és a Wesselényi család [Sălajul și familia Wesselényi]