Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> A, Á (Abaffi - Auner)

A, Á (Abaffi - Auner)

Abaffi Sándor Imre: Az Abaffiak erdélyi ága (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 7 (1909). 65–73, 97–107. ■

Abod de Dálnok (dálnoki Abod) dálnoki Abod cs lt (1686–1800), Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/61. sz. fond. ■

Ádám Ádám János: [Annotationes familiares], 1592–1620, (Germ.), (scr. 1839 J. Kemény) Kolozsvár, ENMLt, ma KvAKt őrizetében, coll. minor J. Kemény, XXVI. ■

Ádámos Ádámos Ferenc és Kacsó Domokos gyűjteménye (1645–1915), Román Nemzeti Levéltár, Kovászna Megyei Igazgatósága, Sepsiszentgyörgy, 87. sz. fond. ■

Adorján de Otrokocs (otrokocsi Adorján) Forgon Mihály: Az otrokocsi Adorján család. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 111–113. ■

Affra de Szinnye (szinnyei Affra) 1583. febr. 2. Szinnyei Affra Máté czímerlevele Báthory Istvántól (czímerrajzzal). Koncz József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 27–28.

Ágotha de Székelyudvarhely (székelyudvarhelyi Ágotha) 1829. márcz. 20. A székelyudvarhelyi Ágotha család productionalis pere. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 107–108. ■

Ajtai de Vajasd (vajasdi Ajtai) Gyulai Rikárd: Vajasdi Ajtai Emma leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 113–115. ■

Ajtoni 1618. ápr. 20. Ajtoni Pál czímerlevele Bethlen Gábortól (czímerrajzzal). Koncz József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 89–90. ■

Albert L. I.: A pákei Dávid és Albert családok czímeres nemeslevele. Erdélyi Múzeum. 1901. 1901. 535. ■

Albertffi 1607. aug. 21. Vécsi Szindi máskép Albertffi János czímerlevele Rákóczy Zsigmondtól (czímerrajzzal). Koncz József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 57–77. ■

Algyay de Áldófalva (áldófalvi Algyay) áldófalvi Algyay cs lt (1829–1867), Román Nemzeti Levéltár Arad Megyei Igazgatósága (Arad).

Almássy 1904. Radvánszky Béla: Négy czimerlevél. Turul 1904. 156–161.

Almási (Szent-Jóbi) alias Kőmives Radvánszky Béla: Négy czimerlevél. Turul 1904. 156–161.

Almádi de Szava (szavai Almádi) Sándor Imre, A szavai Almádi család, Genealógiai Füzetek 8 (1910). 73–80. ■ Almády István [Diarium] [1666–1708]. In: Thaly Kálmán: Thököly Imre és némely főbb híveinek naplói és emlékezetes írásai. Monumenta Hungariae Historica. Scriptores. Magyar Törté­nelmi Emlékek. Második osztály: Írók. XXIII. 1868. 711–767.

Alsó de Nagypestyény (nagypestyényi Alsó) Alsó László: A nagypestényi Alsó család. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 118–124. ■

Alvinczi de Borberek (borbereki Alvinczi) Köblös Zoltán: Adatok a borbereki Alvinczi család történetéhez. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 1–6, 44–49, 77–87. ■ Nyomtatott halotti beszédek: Verestói György: Az Urnak élő, az Urnak, meg-is halo keresztyén embernek tökélletes boldogsága. Melyről-is midőn amaz életében valóságos magnanimitásokkal ékeskedett uri férjfiúnak, néh. Méltgs. született l. b. Alvintzi Gábor ur ő nagyságának meg-hidegedett tetemei a … temető bóltban halotti nagy frequentiával bé-tétetnének: röviden beszélgetett … 1788. eszt., juniusnak 22. napján. (4-r. 40 lev.) Kolosváratt, 1789. Nyomt. a ref. kol. bet. [Ezt követi:] Temetési oratio. Mellyben néh. Méltgs l. b. Alvintzi Gábor ur … utolsó tisztesség tételének alkalmatosságával, az ember rövid életének akármelly kedvetlen viszontagságaiban és főképen annak bizonytalan végében tündöklő véghetetlen isteni böltsességének némi némű nyomait kivánta szemléltetni Méhes György. Gyászos sirhalomnak oszlopa melyet néh. l. b. Alvintzi Gábor … utolsó tiszteletére emelt tsekély kesergő versekkel, hideg hamvait siratván Szabó Sámuel.  Borosnyai Lukáts [Borosnyai Lukács János]: Halál s minden kisértetek ellen való orvosság… [Halotti beszéd] Alvintzi [Alvinczi] Gábor [felett]. Szeben 1751. Sárdi ny. 25 l. – 20 cm. OSzK. ■

Andrád de Barátos (barátosi Andrád) barátosi Andrád és Beder cs lt (1715–1848), Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/62. sz. fond. ■

Andrényi de Gyorok (gyoroki Andrényi) gyoroki Andrényi cs lt (1786–1912), Román Nemzeti Levéltár Arad Megyei Igazgatósága (Arad). ■

Angyalosi de Medgyesfalva (medgyesfalvi Angyalosi) Gyulai Rikárd: Adatok a medgyesfalvi Angyalosi család történetéhez. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 2–5. ■ Vass Miklós: Pótlás a medgyesfalvi Angyalosi család történetéhez. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 24. ■

Antalfi Temesváry János: Öt erdélyi püspök rangemelése, öt czimerképpel. Kolozsvár 1910. ■ Antalfi János (csíkszentmártoni) erdélyi kath. püspök bárói címere. Erdélyi Múzeum. 1910. 265. ■

Antos de Réty (rétyi Antos) Gyulai Rikárd: Rétyi Antos Béla leszármazása (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 3 (1905). 4–7. ■

Apaffy, Apafi I. Apaffi Mihály fejedelem udvartartási iratai (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Apaffi György emléke Almakeréken. 1832. Kézirat, Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 2868. ■ Bíró Vencel: II. Apafi Mihály naplójának eredetije. Erdélyi Múzeum 1914. 42–47. ■ Csergheő Géza: Az Apaffyak, Rhédeyek és Wesselényiek legrégibb ismert czímerei. (Adalék Erdély heraldikájához.) Turul 1890. 83–86. K. Sebestyén József: A Becse-Gergely nemzetség, az Apafi és a bethleni gróf Bethlen család címere. Kolozsvár 1926. ■ I. és II. Apafi Mihály erdélyi fejedelmek naplója az 1632–1694. évekről. Közli: Tóth Ernő. Erdélyi Múzeum 1900. 82–93, 143–155, 213–221, 270–281.Majláth Béla: Az Apaffyak czimerváltoztatása. Turul 1898. ■ 1666. nov. 5. Apafi Gergely temetési meghívója. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 58. ■ 1664. jun. 6. Apafi Mihály keresztelőbe hívja Rhédei Ferenczet. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 84.

Apor de Altorja (altorjai br. Apor) altorjai br. Apor család levéltára (Apor Péter-féle iratok) (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■ Lásd még: Szádeczky Kardoss Lajos (P 612, Magyar Országos Levéltár, Bp.) és gr. Teleki cs marosvásárhelyi lt (P 668, Magyar Országos Levéltár, Bp.) ■ altorjai br. Apor cs lt (1325–1885), Román Nemzeti Levéltár, Kovászna Megyei Igazgatósága, Sepsiszentgyörgy, 36. sz. fond. ■ Br. Apor Péter verses művei és levelei (1676–1752). Szerk. Szádeczky Lajos. I. Bp. 1903. (Monumenta Hungariae Historica. Scriptores. Magyar Törté­nelmi Emlékek. Második osztály: Írók. XXXVI.) ■ Altorjai b. Apor Péter munkái. Közli Kazinczy Gábor. Pest 1863. (Monumenta Hungariae Historica. Scriptores. Magyar Törté­nelmi Emlékek. Második osztály: Írók. XI.) ■ Apor Péter báró Lusus mundija. Fordította Szász Ferenc, Genealógiai Füzetek 8 (1910). 17–22, 38–45, 63–68, 85– 94, 104–115, 132–136; 9 (1911). 23–26, 53–59, 78–84, 121–126. Különnyomatként: Apor Péter, Lusus mundi. Az Apor és azzal vérrokon családok története és nemzedékrendje. Ford. Szász Ferenc. Kolozsvár 1912. ■ Balló István: Apor Péter élete és működése. Csíkszereda 1897. ■ Apor István gróf naplója bécsi útjáról (1697–1698). Bevezetéssel közli Bíró Vencel. Erdélyi Múzeum 1930. 139–154. ■ Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Fol. Lat. 211. Opus genealogicum illustris familiae Liberorum Baronum Apor cum annotationibus rerum gestarum in Transilvania sub finem saeculi XVII. usque annum trigesimum octavum saeculi XVIII. Saec. XVIII/1 (másolat a 18. század végéről, ff. 2–60, Petrus Apor: Genealogia Aporiana; ff. 60–91. Petrus Apor: Synopsis mutationum notabiliorum aetate mea in Transylvania et progressus vitae meae. ■

Apor de Zalán (zaláni Apor) zaláni Apor cs lt (1692–1882), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/17. sz. fond. ■

Aranka de Zágon (zágoni Aranka) 1810. okt. 4. Zágoni Aranka György végrendelete. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 95. ■ 1796. aug. 8. Farkas Nepomuk levele Aranka Györgyhöz Báthory András fejedelem haláláról. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 30. ■

Aranyosgyéres Székely András Mihály. Aranyosgyéres címerváltozatai. Korunk 42 (1983). 332–336. ■

Aranyosszék Barabásy István, Aranyosszék összeírása 1711-ből. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 104–106. ■

Aranyosszék Weress Sándor: Aranyosszék lustrája 1642-ből, Genealógiai Füzetek 4 (1906). 38–39, 53–55, 62–63, 80–83, 91–92, 103–104, 115–116, 123. ■

Armbruster Á. Á.: Az Armbruster-család czímereslevelei. (Szines czímerképpel és két szövegközti rajzzal). Turul. 1916. 97–101. ■

Asbóth de Arad (aradi Asbóth) aradi Asbóth cs lt (1838–1913), Román Nemzeti Levéltár Arad Megyei Igazgatósága (Arad). ■

Auner Auner Márton naplója. Közli Lukinich Imre. Erdélyi Múzeum 1903. 109–110. ■