Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában (összesített jegyzék)

Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában (összesített jegyzék)

Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában

Ediții de documente medievale privind istoria Ungariei apărute în România

Rumänische Editionen mittelalterlicher Urkunden zur Geschichte Ungarns

1841–2021

 © W. Kovács András 2022

 

Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában (Pótlások és a 2009–2020 között megjelent közlések). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2021 (ISBN: 9786067391893).


Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2009 (ISBN: 9789738231900)

***

(1030 előtt) 1037–1211

Juhasz [!], Koloman: Banater Urkundenbuch. Quellen zur Kultur­geschichte des Te ­mescher Banats. In: Banater Deutsche Kulturhefte 4 (1930). Heft 1. 15–26. Heft 2. 20–28. Heft 3. 27–31. Heft 4. 22–27. 5 (1931). Heft 2. 24–26.

▪ El­be­szé ­lő források, oklevélközlések és regeszták a későbbi Bánság történetéhez.

(680 után) 1075–1300

Elenchus fontium historiae urbanae. Quem edendum curaverunt Paul Nie­der­ma­ier. Vo­lumen tertius, pars tertia, quam ediderunt Gheorghe I. Can  ­tacuzino, Ste ­la Chep­tea, Oana Damian, Mircea D. Matei, Ze­no-Karl Pinter. Buc. 2005. (Acta Collegii Historiae Urbanae So­ci­e­ta­tis Historicorum In­ter­na­ti­o­na­lis).

▪ Folyóiratban is megjelent: Niedermaier, Paul: Quellen­sammlung zur Frühgeschichte der Stadt in Rumänien (bis 1301). Iz­voare privind istoria timpurie a orașelor din România. In: His­toria Urbana (Si­biu/Hermannstadt) 13 (2005). 1–2. sz. 3–56. Oklevélközlések és re­gesz ­ták.

1036–1528 (1869)

Faur, Vasile: Țara Zărandului. Conscripții, cronică, documente, imagini [Zaránd. Összeírások, kró­nikák, oklevelek, képek]. Ed. Concordia. Arad 2014.

▪ p. 327–446: Zaránd vármegyére vonatkozó, korábbi forráskiadványokból átvett források kinyomtatása. – Közlések, román fordításban is.

1075–1350

Documente privind istoria Romîniei. C. Transilvania [Románia történetére vonatkozó ok ­levelek. C. Erdély]. Veacul XI, XII. și XIII. Vol. I (1075–1250). [Buc.] 1951. –Vea  ­cul XIII. Vol. II. (1251–1300). [Buc.] 1952. – Veacul XIV. Vol. I. (1301–1320). [Buc.] 1953. – Veacul XIV. Vol. II. (1321–1330). [Buc.]. 1953. – Veacul XIV. Vol. III. (1331–1340). [Buc.] 1954. – Veacul XIV. Vol. IV. (1341–1350). [Buc.] 1955.

▪ Oklevélszövegek, nagyobb részük teljes szövegű közlés, román for ­dításban. A szövegek egy kisebb részének az eredeti latin szövegét is közli, füg­gelékben. – Recenzió: Le ­véltári Közlemények 28 (1958). 243–254 (Borsa Iván – Entz Géza). – Folytatása, megváltoztatott címmel: Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. X–XVII. (1351–1390). Cluj-Napoca–Buc. 1977–2020 [2021].

1096–1234

Rosetti, Radu: Despre unguri și episcopiile catolice din Moldova [A magya ­rokról és a moldvai katolikus püspökségekről]. In: Analele Aca­de­miei Române. Se­ria II. Tomul XXVII. Memoriile Secțiunii Istorice. Buc. 1905. 247–322.

▪ 1. p. 254–255: 1096, Lőrinc milkói püspök (hamis!) = CDTrans I. 7. sz. ▪ 2. p. 276: (1234.) XI. 14., IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 2. p. 276: (1234.) XI. 14. (Perusii, XVIII. Kal. Dec.), IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 3. p. 293–294: 1384. V. 1., Péter moldvai vaj ­da, Lem­bergi (ilyvói) do ­m­onkos lt, VI. 197 (16. századi másolatból). = Abraham, Wła­dys­ław: Powstanie or­ga­ni­zacyi kos­ci­o­la łacińskiego na Ru¶i. Tomus I. Lvov. 1904. 385–386. = DocRomHist. A. I. 1–2. ▪ 4. p. 298: 1439. IX. 15. (XVII. Kal. Oct.), IV. Jenő pápa. = Kemény, Joseph: Ueber das Bisthum und das Franzis­kaner­kloster zu Bakov in der Moldau. In: Kurz, Anton (hrsg.): Magazin für Ge­schichte, Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. II/1. Kronstadt 1846. 26–28. ▪ 5. p. 302–304: 1413. VIII. 7. (VII. Id. Aug.), XXIII. János pápa a kaminieci püspökhöz, Vatikáni lt., Reg. Lat. vol. 172. fol. 55. = Römische Quartalschrift 17 (1903). 189. (Eubel közlése). = ZsOkl IV. 962. sz. ▪ 6. p. 306 (a.): 1420. VII. 1., János moldvai püs  ­pök felhatalmazást kér a pápától, hogy Sándor schismatikus görög hercegtől elválaszthas ­sa feleségét, Rigola hercegnőt; a közlő szerint a jelzet az összes 1420. VII. 1-jei bejegyzés esetében: Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 138, fol. 193; azonban Lukcsics szerint a jelzet: Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 293, fol. 138. = XV. századi pápák oklevelei. I. kötet. V. Márton pá­pa (1417–1431). Kiadja Lukcsics Pál. Bp. 1931. (Olaszországi magyar oklevéltár I). 307. sz. = Römische Quartalschrift 12 (1898) 121. = ZsOkl VII. 1921. sz. ▪ 7. p. 306–307 (b.): 1420. VII. 1., János moldvai püspök felhatalmazást kér a pápától, hogy püspöksége terü ­letén, amely Walachia Zs. uralma alá tartozó részeinek felel meg, feloldozhasson minden o­lyan esetben, amelyek az apostoli szék kisebb poenitentiariusának hatáskörébe tartoznak. = Lukcsics: i. m. I. 306. sz. (eszerint a jelzet: Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 144, fol. 193b). = ZsOkl VII. 1920. sz. ▪ 8. p. 307 (c.): 1420. VII. 1., János moldvai püspök búcsú engedélyezé­sét kéri a minap felépült székesegyházat felkeresők számára, Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 293 fol. 138. = Lukcsics: i. m. I. 307. sz. = Römische Quartalschrift 12 (1898) 121. = ZsOkl VII. 1921. sz. ▪ 9. p. 307 (d.): 1420. VII. 1., János moldvai püspök kéri, hogy V. Orbán ­nak a szentségek kiszolgáltatása ügyében kiadott constitutióját bocsássa ki bullája alatt, Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 293 fol. 138. = Lukcsics: i. m. I. 307. sz. = Römische Quar­tal­schrift 12 (1898) 121. = ZsOkl VII. 1921. sz. ▪ 10. p. 308–309, 309, 309–310: 1421. VII. 3. (V. Non. Iulii) és 1421. VII. 4. (V. Non. Iulii), Oroszország–Havasalföld–Podolia minorita hely  ­nökségének prépostja a pápához három supplicatiót ír, Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 146. fol. 208–209. 11. p. 310–311: 1438. VII. 2. (VI. Non. Iulii), Cipser Péter moldvabányai kat. püspök supplicatiója, Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 342. fol. 40. 12. p. 311–312: 1452. XI. 28. (IV. Kal. Dec.), Péter moldvai püspök supplicatiója, Vat. Lt., Reg. suppl. vol. 457. fol. 112. ▪ 13. p. 317–319: 1518. II. 18., Mihály milkói püspök. = Documentele moldovenești de­la Ștefăniță voevod (1517–1527). Publicate de Mihai Costăchescu. Buc. 1943. 487–491. ▪ 14. p. 320–321: 1519. VII. 11., X. Leó pápa. = Benkő, Josephus: Mil­ko­vi­a si­ve an­ti­qui e­pis­co­pa­tus Mil­ko­vi­en­sis explanatio. I. Viennae 1781. 234–237. – Közlések, jegyzetben. – Rosetti tanulmányának magyar for­dítása: Ro­set­ti, Radu – Arens, Meinolf – Bein, Da ­ ­ni­el – Demény Lajos: Rendhagyó nézetek a csán­gókról. Szerkesztette és az előszót írta Mis ­  ­kol­czy Am ­brus. Bp. 2004.

1096–1383

Hajdeu, Bogdan Petriceicu: Archiva istorică a României [Románia történelmi tára]. To­mu I. Partea 1–2. Bucuresci 1865; Tomu II. Bucuresci 1865; Tomulu III. Bu­cu­resci 1867.

▪ 1. Tomu I. Partea 1. p. 59: 1096, Lőrinc milkói püspök (hamis!) = CDTrans I. 7. sz. ▪ 2. To  ­mu I. Partea 1. 98: 1406. XI. 23., Mircea havasalföldi vajda, Buk. Állami Lt, S. I. 11. sz. (Tis ­  ­mana) (román nyel­vű regeszta). = ZsOkl II/1. 5132. sz. ▪ 3. Tomu I. Partea 1. p. 153: 1383. Mária, (Lajos) kir. leánya, regeszta Czaki: O pra­wach. Tom. I. p. 204, 6. sz. nyomán. ▪ 4. Tomu I. Partea 1. p. 17–18: 1406, Ist­ván szerb despota, Arh. Stat. Buc., S. I., nr. 10 (Tismana LXXV/1). = ZsOkl II/1. 5206. sz. ▪ 5. Tomu I. Partea 1. p. 118–119 (1418. VI. 15-i hibás keltezéssel): 1418. VI. 5. Mihai havasalföldi vajda, Sze­benNLt, SzNLt, Bru­ken­thal-gyűjt., DF 291952. = ZsOkl VI. 1965. sz. – ▪ 1. közlés; ▪ 2–3. és ▪ 5. re­gesz ­ta. ▪ 4. közlés és rom. ford.

1096–1396

[Șchiopul, Iosif]: Două documente privitoare la episcopia Milcovului. Note pe mar ­ginea documentelor (3) [Két oklevél a milkói püspökségre vonat ­kozóan. Meg­jegyzések egyes oklevelekhez (3)]. In: Dacia istorică 1 (1937). 2. sz. 65–69.

1. p. 66–67: 1096, Lőrinc milkói püspök, jelzet nélkül, 1396-ra keltezve. = CDTrans I. 7. sz. ▪ 2. p. 67: (1227–1228), Teodorik kun püspök, jelzet nélkül. = CDTrans I. 148. sz. – 1. köz­lés; 2. töredékes közlés.

1096–1541 (1553)

Moldovanu, Ștefanu: Colecțiune de diplome din diplomatariulu comitelui Io ­sifu Ke ­mény, care privescu mai alesu pe romani (valachi) [Oklevelek Ke ­mény Jó­zsef másolatgyűjteményéből, melyek főleg a románokra vonat  ­koznak]. In: Tran ­sil­va­nia. Foia a­so­ci­a ­țiunei Transilvane pentru li­te­ra­tura Română și cul­tu­ra po­porului Românu. Red. Gheorghe Ba­ri­țiu. 4 (1871). 18–21, 28–30, 41–44, 55–56, 66–68, 79–81, 93–96, 117–120, 128–130, 139–141, 151–153, 163–166, 178–181, 193–195, 216–218, 238–240, 253–255, 266–268, 277–278, 287–289; 5 (1872). 30–33, 41–44, 54–56, 66–68, 80–82, 92–93, 103–105, 112–116, 127–128, 150–152, 162–164, 171–174, 183–185, 197–200, 211–213, 220–223, 232–235, 245–248, 271–272, 282–283; 6 (1873). 5–8, 30–33, 39–45, 55–57, 64–68, 78–82 [évk.: 1438–1439], 90–93, 100–102, 114–116, 126–129, 141–144, 149–152, 162–165, 175–178, 201–204, 211–212, 222–224 [évk.: 1467–1468], 237–240, 262–264, 279–280, 290–292; 7 (1874). 6–9, 18–21, 28–31, 40–43, 56–59, 71–74, 83–86, 94–97, 109–111, 119–123, 128–131, 143–147.

▪ Közlések és részben regeszták.

1131–1538 (1561)

A kö­zép­ko­ri szé­kely­ség. Kró­ni­kák és ok­le­ve­lek a kö­zép­ko­ri szé­ke­lyek­ről. A szö  ­veget vá ­lo­gatta, a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta Kor­dé Zol­tán. Csík­sze ­re­da 2001. (Múltunk könyvek).

▪ 1131–1538 közötti oklevelek és későbbi elbe­szélő források, közlések, magyar fordításban. – Re ­cenzió, fontos kiegészítésekkel: Erdélyi Múzeum 66/2004. 1–2. sz. 82–84 (Fejér Ta­más).

1176–1541 (1907)

A Wass család cegei levéltára. Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasznál­va be­ve­zető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. Ko­vács András. Ko ­lozs­vár 2006. (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3. sz.).

▪ p. 213–420: 1176–1541 közötti regeszták, ENMLt, Wass cs lt oklevelei; MOL DF 257862–253097, 255335–255403, 288346, 291360. – Recenzió: Erdélyi Múzeum LXX (2008). 121–124 (Hegyi Géza). – Elektronikus kiadása: Col­lectio diplomatica Hun­ga­rica. A kö ­zépkori Magyarország digitális levéltára. Digital archives of medieval Hungary. A Ma ­gyar Országos Levéltárban (MOL) a Moh­ács előtti gyűjteményekhez 1874–2008 között ké­szült levéltári segédletek és okle­velek elektronikus feldolgozása (DL-DF 4.3). Szerkesztette Rácz György. Bp. 2008.

1177–1500 (535–1948)

Suciu, Ioan Dimitrie–Constantinescu, Radu: Documente privitoare la is  ­toria Mit ­ro ­poliei Banatului [A Bánsági /görögkeleti/ érsekség tör­té­ne ­téte vonatkozó ok ­levelek]. I–II. Ti­mi­șoara 1980.

▪ A későbbi Bánság területére vonatkozó elbe ­szélő források, oklevelek, iratok. – Kivonatok, il ­  ­letve köz­lések román fordításban is.

1191–1317

Șchiopul, Iosif: Diploma Andreiana din 1224 și alte documente falșe sau falș in­ter ­pre ­tate [Az 1224-es Andreanum és más hamis vagy hibásan ér ­telmezett oklevél]. Cluj 1934.

1. p. 10–12: 1224. (XI. 30. u.), II. András kir. = CDTrans I. 132. sz. > ▪ 2. p. 10–13. és 49–50: 1317. V. 25., I. Károly kir., SzebenNLt, Szeben v lt, Urk. I/3, DF 244568. = CDTrans II. 273. sz. ▪ 3. p. 78–79: (1191.) XII. 20., III. Celestin pápa, esztergomi kápt. mlt, lad. XLIV, fasc. XI. nr. 2., DF 237405. = CDTrans I. 21. sz. ▪ 4. 79–80: (1191. XII. 20.–1196. IV. 24.), Santo Apostolo-i Ger­gely, a Portici-i Szűz Mária-egyház diakónus bíborosa. = CDTrans I. 22. sz. > ▪ 5. p. 79–80: (1198.) VI. 15. III. Ince pápa, Vatikáni lt, RegVat, vol. 4., fol. 66r–v, DF 291399. = CDTrans I. 24. sz. ▪ 6. p. 86–87: 1204, Imre kir., DL 42. = CDTrans I. 30. sz. ▪ 7. p. 87–88: 1206, II. András kir., DL 42. = CDTrans I. 33. sz. ▪ 8. p. 89: 1231, Béla királyfi, DL 42. = CDTrans I. 163. sz. ▪ 9. p. 86–90: 1257, István királyfi, DL 42. = CDTrans I. 226. sz. ▪ 10. p. 99–100: 1233, Béla királyfi. = CDTrans I. 169. sz. > ▪ 11. p. 99–100: 1265, István ifjabb kir. = CDTrans I. 256. sz. > ▪ 12. p. 99–101: 1311. X. 26., I. Károly kir., DL 188. = CDTrans II. 192. sz. ▪ 13. p. 107–108: 1206, II. András kir., DL 30354. = CDTrans I. 32. sz. ▪ 14. p. 108–109: 1225, II. András kir., DL 30354. = CDTrans I. 141. sz. ▪ 15. p. 109–110: 1238. II. 12., IV. Béla kir., DL 30354. = CDTrans I. 188. sz. ▪ 16. p. 110–112: 1266, István ifjabb kir., DL 30354. = CDTrans I. 260. sz. ▪ 17. p. 112–113: 1289. (VIII. 6. u.) IV. László kir., DL 30354. = CDTrans I. 449. sz. ▪ 18. p. 107–109: (1296–1301. I. 14.), erd. kápt., DL 30354. = CDTrans I. 558. sz. – Közlések. – Hason­má ­sok a kötet végén, számozatlan lapokon: DF 244568, DL 42, DL 188, DL 30354.

1191–1535 (513–1919)

Quellenbuch zur vaterländischen Geschichte. Zusammengestellt und be­ar­bei­tet von Ro ­  ­bert Csallner. Zweite, umgearbeitete Auflage. Her­mann  ­stadt 1922.

▪ Elbe­szé­lő források és oklevelek, német fordításban. – A könyv első kiadása: Her­mann­stadt 1913.

1191–1469

Reinerth, Karl: Die freie königliche St. Ladislaus-Propstei zu Hermannstadt und ihr Kapitel. In: Deutsche For­schung im Südosten. Zeitschrift des For­schungs­institut der Deutscen Volksgruppe in Rumänien (Sibiu-Her­mann­stadt). 1 (1942). 3. sz. 319–361, 567–597.

1. p. 321 [1191.] XII. 20., [III.] Celesztin pápa, esztergomi kápt mlt, DF 237405. = CDTrans I. 21. sz. ▪ 2. p. 322–323: [1191. XII. 20.–1196. IV. 24.], Gergely, szentszéki legátus, RegVat, vol. 4, fol. 66r–v (DF 291399). = CDTrans I. 22. sz. ▪ 3. p. 325: [1199.] XII. 14., [III.] Ince pápa. = CDTrans I. 25. sz. ▪ 4. p. 562 (melléklet): 1469. V. 3., erd kápt, DF 244980. = Ub VI. 396–397. – Töredékes közlések.

1199–1541 (1652)

Documente privitóre la Istoria Românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki [A romá­nok történetére vonatkozó, Eudoxiu de Hurmuzaki által gyűjtött oklevelek]. I–XXI. Supl. I–II. Bucuresci 1876–1942.

▪ 35 köt. Magyar vonatkozású 1542 előtti iratanyagot tartalmaz ­nak a következő kötetek: I/1. (1199–1345). Documente ... culese și în­so­ți­te de note și variante de Nicolae Densusianu. Bu  ­cu­resci 1887. – I/2. (1346–1450). Documente ... culese, adnotate și publicate de Nicolae Den ­su­sia­nu. Bu­curesci 1890. – II/1. (1451–1575). Documente ... culese de Eudoxiu de Hur ­mu­zaki. [Ed. I. Slavici.] Bucuresci 1891. – II/2. (1451–1510). Documente ... cu ­lese, ad  ­notate și pub­licate de Ni­colae Densusianu. Bucuresci 1891. – II/3. (1510–1530). Do­cu­men  ­te ... culese, ad­notate și pub ­li­ca­te de Nicolae Den­su­sia­nu. Bucuresci 1892. – II/4. (1531–1552). Do­cu­men­te cu­lese, ad­no­tate și pub­licate de Nicolae Densusianu. Bucuresci 1894. – VIII. (1376–1650). Do­cu ­mente cu­lese de Eudoxiu de Hurmuzaki. [Ed. I. Sla­vici.] Bucuresci 1894. – XI. (1517–1652). Acte din secolul al XVI-lea re­la­tive mai ales la dom­nia și via­ța lui Petru Vodă Șchiopul a­dunate și pub­licate de Neculai Iorga. Bu­cu­resci 1900. – XV/1. (1358–1600). Acte și scri­sori din ar­hivele o­rașelor ar­de­le­ne (Bistrița, Brașov, Si­biiu). Publicate după co­piile A­ca­demiei Ro­mâ­ne de N. Ior ­ga. Buc. 1911. – Supliment II. Vol. 1. (1510–1600). Documente ... culese din ar­chi­ve și bib­li­oteci polone. Co­or­do­na­te, ad­no­tate și publicate de Ioan Bog­dan. Cu traducere fran­ce­ză a do­cu­men ­te­lor polone de I. Sku ­piewski. Bu­cu­resci 1893. – Közlések, kisebb rész ­ben re­gesz ­ták.

1200–1541

Dörner, Anton E.: Documente și cronici privind istoria orașului și sca­u­nu­lui O­răș  ­tie. Vol. I. (1200–1541). Cluj-Napoca 2003. – Német nyelvű vál ­tozata: D. A.: Ur  ­kun ­ ­den und Chroniken über die Geschichte der Stadt und des Stuhls Broos. Band I. Cluj-Napoca 2002.

▪ Elbeszélő források román fordítás­ban és regeszták.

1202/1203–1541

Crestomație privind istoria statului și dreptului [Állam- és jogtörténeti szöveg­gyűjtemény]. Vol. II. Întocmită de Ștefan Pascu și Vladimir Han­ga. Buc. 1958.

▪ Közlések román fordításban és regeszták.

1210–1231

[Șchiopul, Iosif]: Falșurile contelui Kemény. Note pe marginea do­cu­men­telor (5) [Kemény gróf hamisítványai. Megjegyzések egyes oklevelekhez (5)]. In: Da­ci­a istorică 1 (1937). 3. sz. 116–120.

▪ 1. p. 117: 1213, Pál, a máramarosi testvérek mestere. Korábbi közlés: Wenzel Gusztáv: Kri  ­tikai fejtegetések Má­ramaros megye történetéhez. In: Új Magyar Múzeum. 1857. II. 322. és Jer ­ney Já­nos: A ma­gyar­or­szá­gi káp­ta­la­nok és kon ­ven­tek, mint hielmes és hi­te­les he­lyek tör ­ ­té­ne­te. In: Ma­gyar Tör­té­nel­mi Tár 1 (1855). 2. sz. 104–105. 2. p. 118: 1231, erd. kápt. = CDTrans I. 165. sz. – Közlések.

1211–1540 (1843)

Non quis, sed quid [Pușcariu, Ioan]: Fragmente istorice despre boierii din țara Fă ­gărașului [Történeti adalékok a fogarasföldi bojárokról]. IV. Sibiiu 1907.

▪ 2. kiadása, új szedéssel, új lapszámozással: Pușcariu, Ioan: Fragmente is­torice des­pre bo ­ierii din țara Făgărașului. IV. Ediție îngrijită și completată de Va­sile Iuga de Săliște. Cu pre ­față de Aurel Răduțiu. Cluj-Napoca 2006. ▪ Fo­ga­ras­föld történetére vonatkozó oklevelek. – Közlések.

1212–1502

Temesvári János: Erdély középkori püspökei. Cluj­-Kolozsvár 1922.

▪ Oklevélközlések, jegyzetben.

1214–1478

Russu Șirianu, Ioan: Iobăgia [A jobbágyság]. Volumul I. Până la finea se­co­lului XV [A 15. század végéig]. Arad 1908.

1. p. 120–121: 1229, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 296. Nr. 369. (358). ▪ 2. p. 121: 1215, Vá­radi kápt. = Reg. Var. p. 196. Nr. 121. (183). ▪ 3. p. 122: 1214, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 180. Nr. 74. (300). ▪ 4. p. 122: 1214, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 181. Nr. 78. (304). ▪ 5. p. 122–123, 1221, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 261. Nr. 288. (103). ▪ 6. p. 123: 1222, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 280. Nr. 336. (206). ▪ 7. p. 123–124: 1219, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 235. Nr. 220. (7). ▪ 8. p. 124: 1220, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 253. Nr. 268. (17). ▪ 9. p. 124–125: 1220, Váradi kápt. = Reg. Var. p. 249. Nr. 257. (189). ▪ 10. p. 137–141: 1222, II. An­drás kir. = Reg. Arp. 379. sz. (Aranybulla). ▪ 11. p. 177–178 (részlet): 1260, IV. Béla. kir. = Reg. Arp. 1244. sz. ▪ 12. p. 241 (részlet): 1342. II. 2., I. Károly kir. decretuma. = Nagy Gyula – Kolosvári Sándor – Ó­vá­ri Kelemen – Márkus Dezső: 1000–1526. évi tör  ­vény­czik­kek. Bp. 1899. (Cor­pus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár. 1000–1895). 154–156. (19. tc.). = Dec ­re­ta reg ­ni Hungariae. Ge­setze und Verordnungen Ungarns. 1301–1457. Col­lectionem manu­scriptam Fran­cisci Döry additamentis auxerunt, com­men­tariis no  ­tisque il­lustraverunt Georgius Bónis, Vera Bács­kai. (Publicationes Ar­chivi Nationalis Hun  ­garici. II. Fontes 11). Bp. 1976. 110 (XV. tc.) ▪ 13. p. 275: 1293. XI. 7., III. András kir. = Reg. Arp. 3950. sz. ▪ 14. p. 279–281: 1457. VIII. 29. (Vienne, in De­coll. Ioh. bapt.), V. Lász­ló kir. – Az oklevél eredetije: ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, más közlé­se az ok­levélnek: Pesty: Oláh kerületek, 73–75, ugyancsak egy 1609-es, a Matskási cs lt-ban meglévő másolat alapján. – Az oklevél 17. századi másolata: DL 26615. ▪ 15. p. 291: (1234.) XI. 14., IX. Ger­gely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 16. p. 298–304: 1437. VII. 6., Ko­lozs­mo­nos­to­ri konv., DL 36972. ▪ 17. p. 305–306: 1437. IX. 16., Váraskeszi Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 18. p. 307 (részlet): 1437. X. 10., Ko­lozs­mo­nos ­tori konv., DL 26778. ▪ 19. p. 379–380 (részlet): 1478. III. 29., Mátyás kir. decretuma. = 1000–1526. évi törvényczikkek, i. m. 380–381 (2. tc.). = Decreta regni Hun­gariae. Ge ­setze und Verordnungen Ungarns. 1458–1490. Francisci Döry col­lec­ti­o­nem manu­scrip­tam ad­di­ta  ­mentis auxerunt, commentariis notisque il­lustraverunt Georgius Bónis, Ge­i­sa Érszegi, Su ­ ­san­na Teke. (Publicationes Ar­chivi Nationalis Hungarici. II. Fontes 19). Bp. 1989. 238 (2. tc.). – Román fordítások.

1222–1223

[Cipariu, Timoteu]: Alte date de terra Blacorvm dein anulu 1222–3 [Újabb a­datok a bla­kok földjéről az 1222–1223-as évekből]. In: Archivu pen­tru filologia și is­to­ria. (Blasiu). 2 (1868). 363–367.

1. p. 364: 1223. (XI. 30. u.), II. András kir. = CDTrans I. 125. sz. ▪ 2. p. 365–366: 1222. (V. 7. e.), II. András kir. = CDTrans I. 119. sz. ▪ 3. p. 366–367: (1222). XII. 19., III. Ho­no­ri­us pápa. = CDTrans I. 123. sz. – Közlések.

1222–1359

 Izvoarele istoriei românilor. Vol 12. Brodnicii. Text, traducere și comentarii de Gheorghe Popa–Lisseanu. Fon­tes historiae Daco-Ro­ma­norum. Fasc. XII. Brodnici. Edidit Gheorghe Po­pa-Lisseanu. Buc. 1938.

1. p. 42–45: 1222. [V. 7. e.], II. András kir = CDTrans I. 119. sz. ▪ 2. p. 45–46: 1222. [XII. 19.], II. Honóriusz pápa = CDTrans I. 123. sz. ▪ 3. p. 47–48: 1223. [XI. 30. u.], II. András kir = CDTrans I. 125. sz. ▪ 4. p. 48–49: [1227.] VII. 31., IX. Gergely pápa = CDTrans I. 145. sz. ▪ 5. p. 50–51: [1231.] II. 27., IX. Gergely pápa = CDTrans I. 159. sz. ▪ 6. p. 51–54: [1254.] XI. 11. (a közlésben hibás keltezéssel; helyesen: [1250?] XI. 11.), IV. Béla kir, DF 289184. = RegArp 933a. sz. ▪ 7. p. 54–55: 1359. XII. 11., I. Lajos kir, DF 277350. = CDTrans III. 1098. sz. – Közlések.

1222–1456

Documenta Romaniae Historica. D. Relații între Țările Române. I (1222–1456). Vo ­lum întocmit de Ștefan Pascu, Constantin Cihodaru, Kon­rad G. Gün­disch, Da ­ ­maschin Mioc, Viorica Pervain. Buc. 1977.

▪ Közlések, román fordí­tásban is. Erdély, Moldva és Havasalföld kapcsolataira vonatkozó ok­levelek.

1222–1467

Jakó Zsigmond: Vizakna hamisított okleveleiről. In: In honorem Gernot Nuss­bäch­er. Volum îngrijit de Daniel Nazare, Ru  ­xan­dra Na ­zare și Bogdan Florin Popovici. Brașov 2004. 183–198.

▪ 1. p. 190: 1222. V. 20., II. András kir., reg., MOL, Erd. kápt. hiteleshelyi lt, Jegyzőköny­vek, XXVI. köt., 116–117. és ENMLt, Kemény Sámuel gyűjt., Car­tophilacium Trans­sil­va­ni­cum XXXI. köt. 97. sz. = CDTrans I. 120. sz. ▪ 2. p. 190–191: 1262–1263 k., István if­jabb kir., reg., uo., XXIV. köt. 168. sz. = CDTrans I. 237. sz. ▪ 3. p. 191: [1291. VII. 10. k.], III. András kir., reg., uo., XXIV. köt. 168. sz. = CDTrans I. 481. sz. ▪ 4. p. 191–192: 1409. I. 6., Zsigmond kir., reg., DL 74138. = TelOkl I. 343–344. ▪ 5. p. 192: 1409. I. 6., Zsig ­mond kir., reg., DL 74138. = TelOkl I. 344–345. ▪ 6. p. 192–193: 1419. VIII. 24., Zsig­mond kir., közlés, MOL, Erd. kápt. hi­te­les­helyi lt, Jegyző­könyvek, XXV. köt. 26–27. ▪ 7. p. 193–194: 1455. I. 20., V. László kir., közlés, DL 30831. és 36629. ▪ 8. p. 194: 1457. II. 7., V. László kir., reg., DL 74138. = TelOkl II. 60–62. ▪ 9. p. 194–196: 1465. IV. 18., Mátyás kir., közlés, DL 36632. és MOL, Erd. kápt. hite­les­he­lyi lt, Jegyzőkönyvek, XXVI. köt. 98–101. ▪ 10. p. 196–197: 1467. X. 19., Mátyás kir., reg., ENMLt, Kemény Sámuel gyűjt., Car­tophilacium Trans­sil­vanicum, XXIV. köt. 168. sz. = Ub VI. 175–176, 300–301. – Közlések és regeszták.

1222 (1165)–1530 (1699)

Izvoare și mărturii referitoare la evreii din România. Sources and testimonies con ­cer­ning the Jews in Romania. I. Volum întocmit de/Edited by Victor Es­ke­nasy. Buc. 1986.

▪ Zsidó vonatkozású középkori oklevelek és elbeszélő forrá­sok. Re­gesz­ták és közlések, román for­dításban.

1222–1540 (1599)

Az erdélyi káptalan jegyzőkönyvei 1222–1599. Mutatókkal és jegyzetekkel regesz­ták­ban közzéteszi Bogdándi Zsolt [és] Gálfi Emőke. Kolozsvár 2006 [2009]. (Er­dé­lyi Történelmi Adatok VIII/1).

 Az erd. kápt. újkori hiteleshelyi jegyzőkönyvébe bemásolt középkori oklevelek regesztái (MOL, Az erd. kápt. hiteleshelyi lt, F2: 1, 13, 33. – Vol. I /1516 előtt. – 1618/; vol. XIII /1588–1591/; vol. XXXIII /1585–1593/).

1222–1541

Pascu, Ștefan–Maior, Liviu: Culegere de texte pentru istoria României [Szöveggyűjtemény Románia történetéhez]. Vol. I. Buc. 1977.

▪ 1222–1541 közötti erdélyi vonatkozású oklevelek, tematikus csoportosításban, román fordításban, korábbi közlések alapján. – Közlések.

1223

Doboși, Alexandru: Documentul dat la 1223 mănăstirii Cârța (Note pe marginea do ­cu ­mentelor) [A kerci monostor számára kibocsátott 1223-as oklevél. Megjegy­zé­sek egyes oklevelekhez]. In: Dacia istorică 2 (1938). 1. sz. 13–18.

▪ p. 13–14: 1223, II. András kir., SzebenNLt, Brukenthal Múzeum iratgyűjt., R. 129. sz. = CDTrans I. 125. sz. – Közlés, a p. 16–17. között hasonmás.

1223–1509

Din istoria arhivelor românești [A romániai levéltárak történetéből]. Co­or­di­nator: Ma­rin Radu Mocanu. Text și selecția ilustrațiilor: Adrian Ada­mache. Redac­tor: Margareta Stan. Buc. 1995.

1. p. 58: 1223. (XI. 30. u.), II. András kir. = CDTrans I. 125. sz. ▪ 2. p. 59: 1349. VII. 17., Demeter váradi püs ­pök, BiharNLt, Pergamen oklevelek gyűjt. 10. sz., DF 278627. = A vá­radi püspökség tör ­ténete alapításától a jelenkorig. Első kö­tet. A váradi püspökök a püspökség a­lapításától 1566. évig. Írta Bunyitay Vince. Nagyvárad 1883. ▪ 3. p. 59: 1368. I. 20., László (Vla­dis­lav) ha­vas­al­föl­di vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 4. p. 65: 1507. XII. 3., Radu cel Mare ha­vasalföldi vajda szerző­dése a hét szász székkel, SzNLt, Document. Litter. IV/86. sz. ▪ 5. p. 66: (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câmpulung-i] Neacșu le­vele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, Bras  ­sóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. – Hasonmá­sok. – A munka francia nyelvű változata: Historique des archives Roumaines. Co­or­di­na­teur: Marin Radu Mocanu. Texte et choix des illustrations: Adrian Adamache. Redacteur: Mar ­gareta Chiva. Bucharest 1995. Ebben a hivatkozott oklevelek helye: ▪ 1. p. 38; ▪ 2–3. p. 39; ▪ 4. p. 45; ▪ 5. p. 66.

1223–1515 (1947)

România. Istorie în documente. Album. Roumanie. L’histoire par documents. Album. Romania. History as it is by documents. Album. Întocmit de Ioana Bur ­ ­lacu, Maria Dogaru, Silvia Popovici, Ioan Opriș, Maria Soveja. Au colaborat Ștefan Ștefănescu, Ioan Scurtu. Buc. 1992. (Direcția Generală a Arhivelor Statului).

▪ Magyar vonatkozású oklevelek: ▪ 1. p. 43: 1223. (XI. 30. u.), II. András kir = CDTrans I. 125. sz. ▪ 2. p. 43: 1291, aradi kápt, BiharNLt, Pergamen okle­velek gyűjt., DF 278618. = Hazai okmánytár. Codex diplo­maticus patrius Hun­g[a ­ri­cus]. VIII. Szerk. Nagy Imre. Bp. 1891. 308–308. ▪ 3. p. 47: 1349. VII. 17., Demeter váradi ppk, BiharNLt, Pergamen oklevelek gyűjt. 10. sz., DF 278627. = A vá­radi püspökség története alapításától a jelenkorig. Első kö­tet. A vá ­radi püspökök a püspökség a­lapításától 1566. évig. Írta Bunyitay Vince. Nagyvárad 1883. 192 (jegyzetben). ▪ 4. p. 47: 1368. I. 20., László (Vladislav) ha­vas­al­föl­di vd, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 5. p. 49: 1374. VIII. 29., Domokos váradi ppk, BiharNLt, A váradi róm. kat. püspökség lt, Jogi iratok, I. 6/A. = DocRomHist. C. XV. 479–480. ▪ 6. p. 61: 1413. VIII. 25., Mircea havasalföl­di vd = Ub IV. 425–426. > 1431. I. 28., II. Dan havasalföldi vd = Ub IV. 426. > 1431. I. 30., II. Dan havasalföldi vd = Ub IV. 426–429, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­le­gi­a et instrumenta publica 768. sz., DF 247208. ▪ 7. p. 63: 1438. II. 6., Lépes Loránd erd avd, SzNLt, Urk. II/80, DF 244724. = Ub V. 3. ▪ 8. p. 71: 1507. XII. 3., Radu cel Mare ha­vasalföldi vd szerződése a hét szász székkel, SzNLt, Urk. IV/86. sz. ▪ 9. p. 73: 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vd, BrassóNLt, Bras­só v lt, Privilegia et instrumenta pub­lica 742. sz., DF 247207. ▪ 10. p. 75: 1514. VI. 19. (in oppido Enyed, f. II. p. Corp. Chr.), Sza­po­lya­i János erd vd parancslevele Szászsebes városhoz, SzNLt, Urk. I/77. ▪ 11. p. 77: (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câm­pulung-i] Neacșu le­vele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, Sten­ner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. ▪ 12. p. 79: 1552. III. 25., I. Ferdinánd kir, Arh. Stat. Buc., Colecția Pe­ceți I/282 (ebben átírt oklevelek: a. 1475. VI. 9., Mátyás kir. b. 1494. X. 4., II. Ulászló kir. c. 1515. II. 1., Sza­po­lya­i János erd vd). – A fenti munka, az impresszum szerint is, a következő kiadvány javított újrakiadása, eltérő lapszámozással, kevesebb középkori hasonmással és részben más szerzőkkel: Marturii ale trecutului. Album de documente. Co­ordonator: Ionel Gal. Întocmit de Maria Soveja, Ioana Burlacu, Ioan Op­riș. Buc. 1981. – Hasonmá­sok.

1223–1518 (1791)

Jakó, Sigismund–Manolescu, Radu: Scrierea latină în evul mediu [A latin írás törté  ­nete a középkorban]. Buc. 1971.

▪ 1223–1518. XII. 18. közötti oklevelek. – Köz ­ ­lések, hasonmásokkal. – Recenzió: Levéltári Köz­lemények 43 (1972). 1. sz. 149–152 (Makkai László). – Más számozással és kis rész­ben más okleveleket kö­zöl a kötet magyar nyelvű változata: Jakó Zsig­mond – Ma­no­les­cu, Ra­du: A la­tin írás története. Bp. 1987.

1223–1521 (1919)

Marturii [!] ale trecutului. Album de documente [A múlt tanúi. Oklevélhason­má­sok]. Co­ordonator: Ionel Gal. Întocmit de Maria Soveja, Ioana Burlacu, Ioan Op­riș. Buc. 1981.

▪ Erdélyi vonatkozásúak: ▪ 1. p. 39: 1223. (XI. 30.), II. András kir., SzebenNLt, Brukenthal-gyűjt. R. 129. = CDTrans I. 125. sz. ▪ 2. p. 39: 1291, Aradi kápt., BiharNLt, Pergamen okle­velek gyűjt., eredeti, DF 278618. = Hazai okmánytár. Codex diplo­maticus patrius Hun­g[a ­ri­cus]. VIII. Szerk. Nagy Imre. Bp. 1891. 308–308. ▪ 3. p. 41: 1292. VI. 24. Szeben v, SzNLt, Urk. I/1, DF 244566. = CDTrans I. 508. sz. ▪ 4. p. 43: 1316. VIII. 19., I. Károly kir. > 1331. VII. 11., I. Károly kir. > 1336. IV. 3., I. Károly kir. > 1336. XI. 11., Ko­lozs­mo­nos­to­ri konv., Ko­lozsNLt, Kolozsvár v lt J/1, DF 281031. = CDTrans II. 263, 711, 887, 915. sz. ▪ 5. p. 45: 1349. VII. 17., Demeter váradi püspök, BiharNLt, Pergamen oklevelek gyűjt. 10. sz., DF 278627. = A vá­radi püspökség története alapításától a jelenkorig. Első kö­tet. A vá ­radi püspökök a püspökség a­lapításától 1566. évig. Írta Bunyitay Vince. Nagyvárad 1883. 192 (jegyzetben). ▪ 6. p. 45: 1368. I. 20., László (Vladislav) ha­vas­al­föl­di vajda, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 7. p. 47: 1374. VIII. 29., Domokos váradi püs­pök, BiharNLt, A váradi róm. kat. püspökség lt, Jogi iratok, I. 6/A. = DocRomHist. C. XV. 479–480. ▪ 8. p. 51: 1376. XI. 9., A hét szász szék írásba foglalja a szebeni, segesvári, szász­sebesi és szászvárosi céhek szabályzatát, SzNLt, Urk. I/34, DF 244599. = Ub II. 449–452. ▪ 9. p. 59: 1413. VIII. 25., Mircea havasalföl­di vajda. = Ub IV. 425–426. > 1431. I. 28., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 426. > 1431. I. 30., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 426–429, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­le­gi­a et instrumenta publica 768. sz., DF 247208. ▪ 10. p. 63: 1438. II. 6., Lépes Loránd erd. al ­vaj­da. = Ub V. 3. ▪ 11. p. 64: 1476. X. 7., Vlad Țe­peș havasalföldi vajda, BrassóNLt, Bras ­só v lt, Pri­vi­legia et in­stru­men­ta publica 773. sz., DF 247212. = Ub VII. 114–115. = Bog ­dan, Ioan: Documente pri­vitoare la relațiile Țării Românești cu Brașovul și cu Țara Un ­gu­rească în sec. XV și XVI. Buc. 1905. 95–97 (LXXIV. sz.). ▪ 12. p. 69: 1503. XII. 20., Ște ­fan cel Mare moldvai vaj­da kincstartója, SzNLt, Brukenthal-gyűjt. 717. sz. ▪ 13. p. 71: 1507. XII. 3., Radu cel Mare ha­vasalföldi vajda szerződése a hét szász székkel, SzNLt, Do­cu­ment. Litter. IV/86. sz. ▪ 14. p. 73: 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Bras­só v lt, Privilegia et instrumenta pub­lica 742. sz., DF 247207. ▪ 15. p. 75: 1514. VI. 19. (in oppido Enyed, f. II. p. Corp. Chr.), Sza­po­lya­i János erd. vajda, SzNLt, Urk. IV/186, DF 245746. = Monumenta rusticorum 120. ▪ 16. p. 77: (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câm­pulung-i] Neacșu le­vele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, Sten­ner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. ▪ 17. p. 79: 1552. III. 25., I. Ferdinánd kir., Arh. Stat. Buc., Colecția Pe­ceți I/282 (ebben átírt oklevelek: a. 1475. VI. 9., Mátyás kir. b. 1494. X. 4., II. Ulászló kir. c. 1515. II. 1., Sza­po­lya­i János erd. vajda). – Ha­son­má­sok.

1223–1521 (1989)

Din patrimoniul Arhivelor Naționale. Album de documente [A /Román/ Nemzeti Le­véltár kincseiből. Oklevél ­ha­son­mások]. Argument de prof. dr. Corneliu-Mihail Lungu. Introducere de prof. dr. Marcel-Dumitru Ciucă. Buc. 2006.

▪ Magyar vonatkozású oklevelek: ▪ 1. p. 3: 1223. (XI. 30. u.), II. András kir, Brukenthal-gyűjt. R 129. = CDTrans I. 125. sz. ▪ 2. p. 5: 1264. V. 6., Fülöp esztergomi érsek ˃ 1282. XII. 10: Lodomér esztergomi érsek, SzebenNLt, Szebeni kápt lt 4. sz. (DF 291957). ▪ 3. p. 7: 1292. VI. 24., Szeben v, Urk. I/1. (DF 244566). = CDTrans I. 508. sz. ▪ 4. p. 9: 1368. I. 20., László (Vla­dis­lav) ha­vas­al­föl­di vd, BrassóNLt, Pergamen oklevelek gyűjt. 10. sz., DF 246808. = CDTrans IV. 657. sz. ▪ 5. p. 21: 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vd, BrassóNLt, Bras­só v lt, Pri­vi­le­gia et in ­strumenta pub­lica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ 6. p. 29: 1476. X. 7., Vlad Țe­peș havasalföldi vd, BrassóNLt, Bras ­só v lt, Pri­vi­legia et in­stru­men­ta publica 773. sz. (DF 247212). = Ub VII. 114–115. = Bogdan: Documente 1905. 95–97 (LXXIV. sz.). ▪ 7. p. 31: 1487, BrassóNLt, Segesvár v lt, Segesvár, város jegyzőkönyve, 1. sz., címlap (régi jelzet: 480). ▪ 8. p. 35: (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câmpulung-i] Neacșu le­vele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, Bras  ­sóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. ▪ 9. p. 37: Lapok Konrad Haas kézirataiból, SzebenNLt, Kéziratok, Varia, II/374. – Hasonmá­sok.

1223–1526 (1739)

Șincai, Gheorghe: Hronica ro­mânilor [A románok krónikája]. Tom I–III. E­diție în  ­gri  ­jită și studiu asupra limbii de Florea Fugariu. Pre­față și no­te de Manole Nea ­ ­goe. Buc. 1967–1969. (Opere I–III).

▪ Oklevelek regesztái és közlései ro­mán fordításban, továbbá elbeszélő források, ugyancsak ro­mán fordításban. – A számtalan korábbi kiadást megért munkának csak a kritikai kiadását i­dézi jegyzé­kem. – Vö. Mureșan, Angela: Scurtă privire asupra Corpusului de documente a­le lui Gheorghe Șincai. In: Apulum 11 (1973). 782–793.

1224

[Cipariu, Timoteu]: Diploma Andreiana dein a. 1224 [Az 1224. évi An­dre­a­num]. In: Ar ­chivu pentru filologia și istoria. (Blasiu). 2 (1868). 350–355.

▪ p. 351–354: 1224. (XI. 30. u.), II. András kir. = CDTrans I. 132. sz. – Közlés, román fordí­tásban is. – Ugyanennek az oklevélnek további közlése, ugyancsak román fordí­tásban: Bariț, G[eorge]: Privilegium Andreanum! In: Foaie pentru minte, inimă și literatură 4 (1841). 39. sz. 291–293.

1224–1437

Lupaș, I[oan]: Lecturi din izvoarele istoriei române [Olvasmányok a román tör ­té­ne­lem forrásaiból]. [Cluj] 1928.

1. 41–44: 1224. (XI. 30. u.), II. András kir. = CDTrans I. 132. sz. ▪ 2. 45–46: (1234.) XI. 14., IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 3. 51–54 (1242. VI. 2-i hi­bás kel­te­zés ­sel): 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 205. sz. ▪ 4. p. 57–58: 1291. III. 11., III. András kir., DL 29099. = CDTrans I. 477. sz. ▪ 6. p. 63–65: 1365. II. 2., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XII. 398–401. ▪ 7. p. 68–69: 1391. VIII. 13., Antal konstantinápolyi pát ­riárka. = ZsOkl I. 2180. sz. ▪ 8. p. 76–77: 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vaj­da, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­le­gia et in ­strumenta pub­lica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ 9. p. 78–80: 1437. IX. 16., Vá­ras ­keszi Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. – Közlések, román for­dí­tásban.

1224–1498

[Laurianu, August Treboniu]: Documente istorice despre starea politică și ie­ra­ti­că a Româniloru din Transilvania [Oklevelek az erdélyi románok po­litikai és egy­házi viszonyához]. Vienna 1850.

1. p. 14–18: 1224. (XI. 30. u.), II. András kir. = CDTrans I. 132. sz. ▪ 2. p. 19–21: (1234). XI. 14., IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 3. p. 21–22: 1234. II. 23., Béla királyfi. = RegArp 604. sz. ▪ 4. p. 22–23: 1352. VII. 15., VI. Kelemen pápa I. Lajos királyhoz, Vatikáni Lt, Reg. Vat. vol. 146. fol. 18v. = DocRomHist. C. X. 141. (136. sz.). ▪ 5. p. 23–24: 1356. VI. 4. (Zagrabiae, Indictione VIII, mensis Iunii die quarto, a. d. 1356), Ludovic I, regele Ung. = Raynaldus, Odoricus: Annales ecclesiastici ab anno quo de ­sinit card. caes. Baronius MCXCVIII usque ad annum MDXXXIV continuati. Tomus XVI. Coloniae Ag­ri­pi­nae 1694. 384–385 (annus 1356, nr. 24–25). ▪ 6. p. 24–25: 1356. VII. 3. (apud Villam Novam Avinionis diaecesis, V. Nonas Iulii), VI. Ince pápa. = Raynaldus: i. m. XVI. 386 (annus 1356, nr. 29); Laurianu-nál: IV. Nonas Iulii. ▪ 7. p. 26–27: 1370. IV. 8. (Roma, apud S. Petrum, VI. Id. Aprilis, anno VIII), V. Orbán pápa Vladislav havasalföl­di vajdához, Reg. Vat. vol. 250, fol. 70v. = Raynaldus: i. m. XVI. 484–485 (annus 1370, nr. 6). = Hurmuzaki I/2. 159 (CXXIII. sz.). = Tăutu: Fontes. Series III. Vo­lu­men XI. 327–328, nr. 193. ▪ 8. p. 27–28: 1370. I. 19. (Roma, apud S. Petrum, XIV. Kal. Febr., anno VIII), V. Orbán pápa Vladislav havasalföldi vajda özvegyéhez: Klárához, Reg. Vat. vol. 250, fol. 20. = Raynaldus: i. m. XVI. 484 (annus 1370, nr. 5). = Tăutu: Fontes. Series III. Vo­lu­men XI. 307–308, nr. 180d. = CDHung IX/7. 294. = Hurmuzaki I/2. 158 (CXXII. sz.). ▪ 9. p. 28–31: 1370. VII. 24. (apud Montemflasconem, IX. Kal. Aug., anno VIII), V. Or­bán pápa a prágai, boroszlói és krakkói püspökökhöz, Reg. Vat. vol. 250, fol. 129v. = Ray ­naldus: i. m. Tomus XVI. 485 (annus 1370, nr. 7). = Tăutu: Fontes. Series III. Vo­lu­men XI. 337–339, nr. 204. = CDHung IX/4. 246–248. = Hurmuzaki I/2. 160–161 (CXXIV. sz.). ▪ 10. p. 31–32: 1372. I. 25. (Avin., VIII. Kal. Febr., anno II), IX. Gergely pápa Lațcu (Las­ko) moldvai vajdához, Reg. Vat. vol. 268. fol. 8. = Raynaldus: i. m. XVI. 512 (annus 1372, nr. 32). = Tăutu: Fontes. Series III. Vo­lu­men XII. 48–49, nr. 20. ▪ 11. p. 38–39: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 12. p. 40–41: 1437. IX. 16., Váraskeszi Lé­pes Loránd erd. alvajda, SzNLt, Urk. II/80, DF 244724. = Ub IV. 638–640. ▪ 13. p. 42–43: 1438. I. 9., Kusalyi Jakcs Mihály székely ispánnak a hét szász székhez írott levele, SzNLt, Urk. II/82, DF 244726. = Ub V. 1. ▪ 14. p. 44–45: 1438. II. 6., Lépes Loránd erd. al­vaj­da, SzNLt, Urk. II/80. = Ub V. 3. ▪ 15. p. 51–52: 1479. III. 20. (Bude, sab. a. dom. Letare), Mátyás kir.; az oklevél újkori másolata: DL 36886. ▪ 16. p. 52–54: 1491. VII. 31. (in suburbio civitatis ... Albe Re­galis, dom. a. Ad vinc. Petri ap.), II. U­lász­ló kir., DL 36886. ▪ 17. p. 54–58: 1494. V. 14., II. Ulászló kir., DL 36886. < ▪ 18. p. 55–57: 1391. VIII. 13., Antal konstantinápolyi pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. ▪ 19. p. 58–60: 1498. XI. 29. (Bude, in vig. Andree ap.), II. U­lászló kir., DL 36886. – Közlések, román fordításban. – U­gyanezek a töredékes közlések különlenyomatként is megjelentek (itt az oklevelek latinul, jegy­zetben): L[aurianu], A[ugust] T[reboniu]: Documente istorice despre starea politică și re­ligioasă a Româniloru din Transilvania. In: Magazinu istoriku pentru Dacia. Tomul III. Buc. 1846. 95–330. ▪ 1. p. 111–118. ▪ 2. p. 119–122. ▪ 3. p. 123–124. ▪ 4. p. 124–126. ▪ 5. p. 126–127. ▪ 6. p. 128–129. ▪ 7. p. 130–132. ▪ 8. p. 133–134. ▪ 9. p. 135–139. ▪ 10. p. 140–141. ▪ 11. p. 147–148. ▪ 12. p. 150–151. ▪ 13. p. 154–155. ▪ 14. p. 156–158. ▪ 15. p. 166–169. ▪ 16. p. 169–171. ▪ 17. p. 172–179. ▪ 18. p. 173–177. ▪ 19.: p. 180–182. – Az itt (Ma­ga­zinu istoriku pentru Dacia. Tomul III. Buc. 1846. 95–330) közölt okleveleket felsorolja: Bib­liografia analitică a periodicelor românești. Volumul I. (1790–1850). Partea a III-a. În­toc­mită de Ioan Lupu, Nestor Camariano și Ovidiu Papadima. Buc. 1967. 1141.

1224–1538

Bernád Rita: A gyulafehérvári érseki levéltár és az erdélyi katolikus státus le­vél­tá­ra. II. Oklevél- és iratjegyzék. Canonica visitatiok mutatója. In­ven­tarul dip­lo­me­lor și documentelor (1224) 1429–1992. Indicele vi­zi­ta­țiilor canonice 1711–1908. Gyulafehérvár–Bp. 2006. (Erdélyi római katoli­kus levéltárak 2).

▪ Re­gesz­ták. A gyulafehérvári székhelyű Erdélyi Róm. Kat. Érsekség (korábban: Püspökség) lt jelenlegi iratanyagának ismertetése (a levéltár mai hivatalos neve: Gyulafehérvári Ér ­ ­se­ki és Főkáptalani Levéltár). Nem terjed ki a jelenleg állami kezelésben levő Batthyane­um­ban őrzött káp­talani mlt irataira.

1224–1541 (1224–1579)

Handel und Gewerbe in Hermannstadt und in den Sieben Stühlen 1224–1579. Co­merț și meșteșuguri în Sibiu și în cele șapte scaune 1224–1579. He­raus­ge­ge­ben vom Ar­beitskreis für Sie­ben­bür­gische Land­es­kunde Heidelberg. Her­aus ­ ­ge­ge­ben von Mo­nica Vlaicu unter Mit­arbeit von Ra­du Con­stan­ti­nes­cu, Adriana Ghibu, Cos­tin Feneșan, Cris­tina Halichias und Li­li­a­na Popa. Ediție îngrijită de Mo­ni­ca Vla­i­cu în colaborare cu Radu Constan­tines­cu, Adriana Ghibu, Cos  ­tin Fe­ne­șan, Cristina Halichias și Liliana Popa. Her ­mann ­stadt/Si ­biu–Heidelberg 2003. (Quel­len zur Ge­schich­te der Stadt Her ­man­n­stadt/Documente privind istoria oraşului Sibiu II).

▪ Oklevélszövegek. – Közlések, román for­dí­tásban is.

1227–1436 k. (1702)

Horváth Antal: Strămoșii catolicilor din Moldova. Documente istorice 1227–1702 [A moldvai katolikusok ősei. Történeti források 1227–1702]. Sfântu Gheor­ghe 1994.

▪ 1. p. 11 (hibásan 1227-re keltezve): (1228.) III. 21. IX. Gergely pápa a Domonkos-rend ma ­gyarországi perjelének. = CDTrans I. 151. sz. ▪ 2. p. 12 (hibásan 1227-re keltezve): (1228.) III. 21., IX. Gergely pápa. = CDTrans I. 149. sz. ▪ 3. p. 12–13 (hibásan 1227-re keltez­ve): (1228). III. 21., IX. Gergely pápa az esztergomi érseknek, szent­széki legátusnak. = CDTrans I. 150. sz. ▪ 4. p. 13: (1234.) XI. 14., IX. Gergely pápa. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 5. p. 14–15: 1431. III. 5., János Ba­ia-i (moldvabányai) püspök; a Német Lovagrend göt­tin­gai lt. ▪ 6. p. 15: 1436. V. 8., Lépes György erd. püspök, korábbi közlés: CDHung X/7. 809. – Tö ­redékes közlések, román fordításban.

1228–1378

Dankanits Ádám: Cele mai vechi documente referitoare la părțile mu­re­șe­ne [A Ma­ros-vidékre vonatkozó legrégebbi oklevelek]. In: Studii și ma­teriale. Mu ­ze­ul Ju­de­țean Tîrgu Mureș. 3–4 (1972). 159–165.

▪ p. 166–167. között hasonmás: 1228, II. András kir. = CDTrans I. 152. sz. > 1378. I. 12., Vá ­radi kápt., ENMLt, Bánffy cs nemzetségi lt, DF 260669. = DocRomHist. C. XV. 361–363.

1228–1476

Dumitru-Snagov, Ion: Monumenta Romaniae Vaticana. Manuscrise, do­cu­men­te, hărți. Catalogul expoziției istorice de la Muzeul Național Cot­roceni. Edi­ția a II-a. [Buc.] 1996.

▪ A katalógustételek számai: ▪ 17. p. 58: 1228. XII. Kal. Apr. IX. Gergely Teodorikot mil­kó­i püs­pökké nevezi ki, ASV, Reg. Vat. vol. 14, fol. 64. – Reg. ▪ 19. p. 64–67 (1247. VIII. 4-i hibás keltezéssel): 1247. VI. 2., IV. Ince pápa IV. Bélához, ASV, Reg. Vat. vol. 22, fol. 75r–76v. – Reg. és hasonmás. ▪ 20. p. 67: XI. Gergely pápa öt levele Avas-vidéki románokhoz: ▪ 20/1: p. 68: 1377. VII. 25., XI. Gergely, ASV, Reg. Vat. Aven. 201, fol. 313 (vagy 312r–v, vö. DocRomHist. C. XIV. 293). = DocRomHist. C. XIV. 290–293. ▪ 20/2: p. 68: 1377. VII. 25., XI. Gergely, ASV, Reg. Vat. Aven. 201, fol. 313r–v. = DocRomHist. C. XIV. 281–285. ▪ 20/3: p. 68–69: 1377. VII. 25., XI. Gergely, ASV, Reg. Vat. Aven. 201, fol. 328v. = DocRomHist. C. XIV. 286–290. ▪ 20/4: p. 69–70: 1377. VIII. 6., XI. Gergely, ASV, Reg. Vat. Aven. 201, fol. 312v–313r. = DocRomHist. C. XIV. 299–302. ▪ 20/5: p. 70: 1377. VIII. 6., XI. Gergely, ASV, Reg. Vat. Aven. 201, fol. 239. (vagy 329r–v, cf. DocRomHist. C. XIV. 298). = DocRomHist. C. XIV. 296–299. ▪ 21. p. 70: 1418. XI. 28., V. Márton pápa, ASV, Reg. Vat. vol. 204, fol. 188. ▪ 23. p. 71: 1444 k. IV. Jenő pápa Újlaki Dénest megbízza a moldvai, havasalföldi és a székely székekbeli katolikusok felügyeletével, ASV, Ob­li­gationes (Formular. Expedition.), 1444, Arm. LIII, tom. 13, fol. 90. = Hurmuzaki I/2. 701. ▪ 31. p. 87: 1476. I. 29., IV. Sixtus pápa a magyarországi püspökökhöz, ASV, Reg. Vat. vol. 667, fol. 182. = Hurmuzaki II/2. 244–245 (CCXIX. sz.). = Vetera monumenta historica Hun ­gariam sacram illu­strantia, maximam partem nondum edita ex tabulariis Vaticanis de­promp­ta, collecta ac serie chrono­logica disposita ab Augustino Theiner. II. Romae 1860. 454. – Regeszták.

1228–1539 (1585)

Nussbächer, Gernot: Diplomatarium Regnense 1228–1585. Contribuții pent­ru un cor  ­pus de documente privind istoria orașului Reghin [Dip­lo­ma­tarium Reg ­nen­se 1228–1585. Adalékok Szászrégen város történeté­nek oklevéltárá­hoz]. In: Re­ghi­nul cultural. Studii și articole. Vol. V. Co­ordonatori: dr. Gri ­gore Plo ­eșteanu și prof. Marin Șara. Reghin 2001. 15–85.

▪ Régen v tör­ténetére vonatkozó regeszták.

1231

Kemény József: Terra Blacorum, districtul Făgărașului de astăzi [Terra Bla­co­rum, a mai Fogarasföld]. In: Foaie pentru minte, inimă și literatură 3 (1844). 52. sz. 407–410.

▪ p. 408: 1231, Erd. kápt. = CDTrans I. 165. sz., hamis okl.! – Közlés. – A kö­vet­ke­ző cikk for  ­dítása: Kemény József: Archivarische Nebenarbeiten. In: Magazin für Geschichte, Li­te­ra­tur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Siebenbürgens 1/1844–1845. (176–177). A for­dítás Ba­riț George munkája.

1231–1280

Șchiopul, Iosif: Contribuțiuni la istoria Transilvaniei în secolele XII și XIII [A­dalékok Erdély 12–13. századi történetéhez]. Cluj 1932.

▪ 1. p. 122–126: (1231.) IV. 26., IX. Gergely pápa. = CDTrans I. 160. sz. 2. p. 126–129: 1280. III. 15., Ru­dolf római kir. = CDTrans I. 380. sz. – Közlések.

1231, 1396

Hasdeu, B[ogdanu] P[etriceicu]: Istoria critica a romaniloru din ambele Dacie în secolulŭ XIV [A ro­má­nok kritikai története mindkét Dáciában a 14. században]. Tomu I. Volumu I. Pamentulu Țerreĭ Romanesci în secolulu XIV [Ha­vasalföld földje a 14. században]. Bucuresci 1873.

1. p. 10–11 (közlés): 1231., erd kápt = CDTrans I. 165. sz. ▪ 2. p. 72–73: (román fordítás): 1396. V. 28., Vlad, havasalföldi vd = ZsOkl I. 4413. sz. – Közlések.

1231, 1387

Hasdeu, B[ogdan] P[etriceicu]: Histoire critique des roumains. La Valachie jusqu’en 1400. Vol. I. Extension terri ­toriale. Traduit par Frédéric Damé. Bucarest 1878.

1. p. 25–26: 1231, erd kápt = CDTrans I. 165. sz. ▪ 2. p. 70–71: 1387. VII. 18. (II. d. Alexii conf.), Losonci István, szörényi bán, temesi isp, DL 30139. = Kurz: Magazin II. 304–305. – Közlések.

1231–1452

Lukács Antal: Documente false și interpolate privind Țara Făgărașului în se­colele XIII–XV [Fogarasföldre vonatkozó 13–15. századi hamis és in­terpolált oklevelek]. In: Miscellanea in honorem Radu Manolescu e­me­rito. Ed. Zoe Petre și Ste­lian Brezeanu. Buc. 1996. 97–106.

▪ p. 104–105: 1231–1452 közötti okle­vélkivonatok, 1–5. sz. hamisnak, 6–8. sz. interpoláltnak mi­nősítve. p. 104: ▪ 1. 1231, Erd. kápt. = CDTrans I. 165. sz. ▪ 2. 1302. I. 7., Récsei János deák és Nagy­berivoji Boer Constantin, a fogarasi két kerület alkapitányai. = CDTrans II. 11. sz. ▪ 3. 1306. VIII. 31., a kerci Szűz Mária-monostor konventje. = CDTrans II. 50. sz. ▪ 4. 1374. IX. 7., Ko­lozsmonostori konv. = Hurmuzaki I/2. 222–223. = DocRomHist. C. XIV. 601. ▪ 5. 1452. IV. 23., Vlad havasalföldi vajda. = DocRomHist. B. I. 512–514. – p. 105: ▪ 6. (1408–1417 között, XII. 27-i hibás keltezéssel): 1391. XII. 27., Mircea havasalföldi vajda. = DocRomHist. B. 36–39. ▪ 7. (1437). I. 20., Vlad havasalföldi vajda. = DocRomHist. B. 142–144. ▪ 8. (1441). IV. 23., Vlad havasalföldi vajda. = DocRomHist. B. 160–162. – Re­geszták.

1233, 1245

Ambruster, Adolf: Nachspiegel zur Geschichte der deutschen Ordens im Burzenland. In: Revue Roumaine d’Histoire 18 (1979). 277–287.

1. p. 285–286: [1233.] III. 30., IX. Gergely pápa, Staatliche Archivlager Göttingen (Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. HA [Hist. StA Königsberg], Pergamenturkunden, Schublade 2. Nr. 24.) = E. Joachim–W. Hubatsch: Regesta historico-diplomatica ordinis S. Marie Teutonicorum. Pars II. Regesta privilegiorum. Göttingen 1948. 4242. sz. ▪ 2. p. 286–287: 1245. V. 14., IV. Ince pápa, Staatliche Archivlager Göttingen (Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. HA [Hist. StA Königsberg], Pergamenturkunden, Schublade 2. Nr. 25.) = Joachim–Hu­batsch: Regesta, i. m. Pars II. 4284. sz. – Közlések.

1234

[Bariț, George]: Două dokumente de mare însemnătate [Két nagy fontosságú oklevél]. In: Foaie pentru minte, inimă și literatură 9 (1846). 43. sz. 341–343.

▪ 1. p. 341–342 (1233. évi hibás keltezéssel): 1234. II. 23., IV. Béla királyfi. = Reg. Arp. 604. sz. ▪ 2. p. 342. (1234.) XI. 14., IX. Gergely pápa. = CDTrans I. 173. sz. – Közlések, román fordításban.

1234­–1434 (1548)

Memorial compus și publicat din însărcinarea conferenței generale a representanților alegětorilor români, adunați la Sibiiu în dilele din 12, 13 și 14 Maiu st. n. 1881, prin comitetul seu esmis cu acea ocasiune. Edițiunea a doua [Az 1881. május 12., 13. és 14. napokon Szebenben összegyűlt román választók képviselőinek általános gyűlésén összeállított és ennek meg­bí­zásából az akkor választott bizottság által közzétett kiáltvány. Második kiadás]. Sibiiu 1883 [a belső címlapon: 1882].

1. p. 119–120: [1234.] XI. 14., IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 2. p. 121: 1242. Kadán mongol hadvezér parancslevele a kolozsvári, dési és besztercei várnagyokhoz. = Tudománytár 6/1842. Értekezések XII. köt. 324–325. ▪ 3. p. 122: 1365. II. 2., I. Lajos kir = CDTrans IV. 359. sz. ▪ 4. p. 122–124: 1366. VI. 10., besztercei polgárok = CDTrans IV. 480. sz. ▪ 5. p. 124–125: 1435. XI. 20. (dom. p. Elisab. regine), Csáki László erd vd = CDHung XI. 502–505. ▪ 6. p. 125–126: 1434. VI. 2. (f. IV. p. Corp. Chr.), Jakcs Mihály Brassó városhoz = Ub IV. 522.

1234–1438

Diaciuc-Dăscălescu, M[ihai]: Răscoala iobagilor de la Bobâlna [A bábolnai jobbágy­fel­kelés]. Buc. 1957.

▪ 1. p. 50: 1234, Váradi kápt. = Reg. Var. 303. Nr. 380. (133). ▪ 2. p. 56–57: (1234.) XI. 14., IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 3. p. 103–107: 1437. VII. 6., Ko­lozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 4. p. 131–132 (töredék): 1437. IX. 16., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 5. p. 137–141 (1437. X. 6-i hibás keltezéssel): 1437. X. 10., Kolozsmonostori konv., DL 26778. ▪ 6. p. 149–150 (1438. II. 2-i hibás keltezéssel): 1438. II. 6., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub V. 3. ▪ 7. p. 150 (1438. VI. 18-i hibás keltezés­sel): 1434. VI. 2., Kusalyi Jakcs Mihály székely isp. = Ub IV. 523. – Közlések, román for ­dításban. – A kötet 2. kiadásában (Buc. 1970) a közlések, ugyancsak román fordításban, u ­gyanazokkal a keltezési hibákkal: ▪ 1. p. 63–64. ▪ 2. p. 71–73. ▪ 3. p. 130–135. ▪ 4. p. 164–166. ▪ 5. p. 171–176. ▪ 6. p. 187–188. ▪ 7. p. 188. – A kötet első kiadását (Piatra Neamț 1937) nem sikerült fellelni.

1234–1498

Maior, Petru: Istoria bisericei Românilor [A román egyház története]. Buda 1813.

▪ 1. p. 27–28: 1370. VII. 24. (apud Montemflasconem, IX. Kal. Aug., anno VIII), V. Orbán pá­pa a prágai, boroszlói és krakkói püspökökhöz, Reg. Vat. vol. 250, fol. 129v. = Ray­nal­dus, Odoricus: Annales ecclesiastici ab anno quo desinit card. caes. Baronius MCXCVIII us­que ad annum MDXXXIV continuati. Tomus XVI. Coloniae Agripinae 1694. (annus 1370, nr. 7). = Tăutu: Fontes. Series III. Vo­lu­men XI. 337–339, nr. 204. = CDHung IX/4. 246–248. = Hurmuzaki I/2. 160–161 (CXXIV. sz.). ▪ 2. p. 53: 1370. IV. 8. (Roma, apud S. Pet­rum, VI. Id. Aprilis, anno VIII), V. Orbán pápa Vladislav havas­alföldi vajdához, Reg. Vat. vol. 250, fol. 70v. = Raynaldus: i. m. XVI. 484–485 (annus 1370, nr. 6). = Hur­mu­zaki I/2. 159 (CXXIII. sz.) = Tăutu: Fontes. Series III. Vo­lu­men XI. 327–328, nr. 193. ▪ 3. p. 54–55: 1370. I. 19. (Roma, apud S. Petrum, XIV. Kal. Febr., anno VIII), V. Orbán pápa Vla­dislav havasalföldi vajda özvegyéhez: Klárához, Reg. Vat. vol. 250, fol. 20. = Ray­nal­dus: i. m. XVI. 484 (annus 1370, nr. 5). = Tăutu: Fontes. Series III. Vo­lu­men XI. 307–308, nr. 180d. = CDHung IX/7. 294. = Hur  ­muzaki I/2. 158 (nr. CXXII). ▪ 4. p. 56–57: 1372. I. 25. (Avin., VIII. Kal. Febr., anno II), IX. Gergely pápa Lațcu (Lasko) moldvai vajdá­hoz, Reg. Vat. vol. 268. fol. 8. = Raynaldus: i. m. XVI. 512 (annus 1372, nr. 32). = Tă­u­tu: Fontes. Series III. Vo­lu­men XII. 48–49, nr. 20. ▪ 5. p. 59: 1437. VII. 6. (sab. p. Visit. Ma­rie virg.), Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 6. p. 63–64: (1234.) XI. 14. (Perusii, XVIII. Kal. Dec.), IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. ▪ 7. p. 65: 1234. II. 23., Béla királyfi, jelzet nélkül. = RegArp 604. sz. ▪ 8. p. 143: 1479. III. 20. (Bude, sab. a. dom. Letare), Mátyás kir.; az oklevél újkori másolata: DL 36886. ▪ 9. p. 143–144: 1491. VII. 31. (in suburbio civitatis ... Albe Re­galis, dom. a. Ad vinc. Petri ap.), II. U­lász­ló kir. ▪ 10. p. 144–1146: 1494. V. 14., II. Ulászló kir., DL 36886. < ▪ 11. p. 144–146: 1391. VIII. 13., Antal konstantinápolyi pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. ▪ 12. p. 146–147: 1498. XI. 29. (Bude, in vig. Andree ap.), II. U­lászló kir.; a 8–12. sz. alatt felsorolt oklevelek újkori má­solata: DL 36886. – Közlések.

1235–1454

Nussbächer, Gernot: Documente privind dezvoltarea arhitectonică a o­ra­șu­lui Bra­șov în sec. XIII–XIV [Oklevelek Brassó város építészeti fejlődé­séhez a 13–14. szá ­zadban]. In: Arhitectura 33 (1985). 6. sz. 40–42; Uő: Documente privind dez­vol­tarea arhitectonică a orașului Bra­șov la sfâr­șitul secolului al XV-lea. In: Ar­hi­tec­tura 34 (1986). 5. sz. 42–45; Uő: Documente privind dez­voltarea ar­hi­tec­to­ni­că a orașului Brașov la mij­locul secolului al XV-lea. In: Ar­hitectura 37 (1989). 1. sz. 46–47.

▪ 1235–1399, 1413–1435 és 1437–1454 közötti oklevélregeszták. – A reg­eszták ki ­adott források, fő­leg az Urkundenbuchban közölt oklevelek adatait is­mer­te­tik.

1236–1310

Jakó Zsigmond: Újabb ada­tok Dés város legrégibb kiváltságleve­leinek kriti­ká­já­hoz. In: Studia Universitatum Babeș et Bolyai. 3 (1958). Series IV. Fasc. II. His ­toria (To­mus III. Nr. 8). 35–53.

▪ 1. p. 40–41. között: 1236: IV. Béla kir., Ko­lozsNLt, Dés v lt, DF 253299 (hamis okl.!). = CDTrans I. 186. sz. ▪ 2. p. 44–45. között: 1261, István királyfi, erd. herceg, uo., DF 253300 (hamis okl.!). = CDTrans I. 234. sz. ▪ 3–4. p. 48–49. között: 1310. XII. 8., I. Károly kir., uo., DF 253306 (hamis okl.!). = CDTrans II. 175. sz. ▪ 5. p. 48–49. között: 1310. XII. 8., I. Ká­roly kir., ENMLt, Törzs­gyűjt., DF 253636. = CDTrans II. 174. sz. – Hasonmások. – Recenzió: Levéltári Közlemények 33 (1962). 1. sz. 173–74 (Komjáthy Miklós).

1240–1462

Vasile-Marinescu, Sergiu–Dulgău, Bujor: Filiala Arhivelor Statului. Județul Sa ­tu Mare [Az Állami Levéltár Szatmár Megyei Fiókja]. Buc. 1984. (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România).

1. p. 13: 1240. IX. 9., IV. Béla kir. megerősíti a németi vendégek számára azokat a ki­vált­sá ­gokat, melyeket II. András adományozott számukra 1230-ban; e­redeti, SzatmárNLt, Szat­már v lt (15. sz. fond), Kiváltságlevelek, 1. sz. ▪ 2. p. 15: 1446. Hunyadi János Németi v szá­mára kiváltságokat adományoz. > 1462. Mátyás kir. megerősíti az 1446. évi kiváltságokat; eredeti, SzatmárNLt, Szatmár v lt (15. sz. fond), Kiváltságlevelek, 3. sz. – Hasonmások.

1247

[Cipariu, Timoteu]: Privilegiulu dein 1247 [Az 1247-es kiváltságlevél]. In: Ar­chi­vu pen ­tru filologia și istoria (Blasiu). 2 (1868). 332–338.

▪ p. 332–338: 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 205. sz. – Közlés, román fordításban is.

1247

Pop, Ioan-Aurel–Șipos, Sorin: Silviu Dragomir și dosarul diplomei cavalerilor io­aniți [Silviu Dra­go­mir és a jo­han­nita lovagrend kutatásának ügye]. Cluj-Na ­poca 2009.

▪ p. 146–150 (latin szöveg), p. 150–155 (román fordítás): 1247. VI. 2.: IV. Béla kir, Vatikáni lt, RegVat, vol. 22, fol. 75r–76v = CDTrans I. 205. sz. – Közlés.

1247

[–]: Hrisov a lui Bela [!] VI [helyesen: IV], craiul Ungariei, 1247 [VI. (helyesen: IV) Bé  ­la király oklevele, 1247]. In: Foaie pentru minte, inimă și literatură 9 (1846). 42. sz. 329–330.

▪ p. 329–330: 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 205. sz. – Közlés, román fordításban.

1247–1395 (1199–1947)

România. Documente străine despre români [Románia. Külföldi iratok Romá­ni­á­ról]. E  ­diția a II-a. Întocmită de Teodor Bucur, Ioana Burlacu, Ște  ­fan Hur ­  ­muzache, Tahsin Gemil, Manole Neagoe, Silvia Po­po­vici. Buc. Ediția a II-a. 1992. – Angol nyelvű változata: Romania. Foreign sources on the Romanians. Bucharest 1992.

▪ 1. p. 41–45: 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 205. sz. ▪ 2. p. 49–50 (1335. XII. 13-i hi­bás keltezéssel, az ok­levél hamis, de a közlők ezt nem jelezték!): 1330. XII. 9., I. Ká­roly, MOL, Blagay cs lt 129. sz. = CDTrans II. 684. sz. ▪ 3. p. 50–52. 1395. III. 7., Mircea, ha­vas ­al­föld vajda. = ZsOkl I. 3864. sz. – Rom. fordítás. – Ugyanezeket az okleveleket kö­zöl­te, ugyancsak rom. fordításban a munka első kiadása: Documente străine despre români. Co ­ord. Ionel Gal. Întocmită de Manole Neagoe, Ioana Burlacu, Ștefan Hurmuzache, Tah­sin Ge­mil. Buc. 1979. ▪ 1. p. 42–46. ▪ 2. p. 50–51. ▪ 3. p. 51–54.

1247–1365

Archiva românească [Román forrásgyűjtemény]. Red. Mihail Ko­găl­ni­cea­nu. I. Iași 1841.

▪ 1. p. 6–9: 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 205. sz. ▪ 2. p. 9–12: 1365. II. 2., I. Lajos kir., Rom. Akad. Kt. Buk., Col. spec., P317. = DocRomHist. C. XII. 398–401. ▪ 3. p. 13–16: 1391. VIII.13., Antal konstantinápolyi pátriárka, DL 36886. = ZsOkl I. 2180. sz. – Ro­mán fordítások.

1247–1396

Magazinu istoriku pentru Dacia [Dácia történelmi magazinja]. Supt redacția lui A. Treb. Laurianu și Nicol[ae] Băl­ces­cu. Tomu I–V. Bucuresci 1845–1847.

▪ Benne: Tomul II. Buc. 1846. ▪ 1. p. 247–249: 1247. VI. 2., IV. Béla kir. = CDTrans I. 205. sz. – Közlés. ▪ 2. p. 269–276: 1396, nov., Szászsebesszék – a Havaselvéről, a török e­lől – el­me­ne­kült román birtokosok okleveleit írásba foglalja (hamis okl.! = ZsOkl I. 4587. sz. = DocVal 491–492), az oklevél korábbi közzététele: [Bariț, George]: Copie asemenea. In: Foa­ie pentru minte, inimă și literatură 9 (1846). 8. sz. 57–60. Közlések, román fordításban. – A III. kötetben megjelent okleveleket lásd a köv. tételnél: L[aurianu], A[ugust] T[reboniu]: Documente istorice despre starea politică și re­ligioasă a Româniloru din Transilvania. In: Magazinu istoriku pentru Dacia. Tomul III. Buc. 1846. 95–330.

1247–1550

Documente privind istoria României. B. Țara Românească [Oklevelek Románia történetéhez. B (sorozat). Havasalföld]. – Veacul XIII, XIV și XV (1247–1500). Buc. 1953. – Veacul XVI. Vol. I. (1501–1525). Buc.1951. – Veacul XVI. Vol. II. (1526–1550). Buc. 1951.

▪ Közlések, román fordításban, hasonmásokkal. – Helynévmutatója: Documente privind is­to­ria României. B. Țara Românească. Veacurile XIII–XVI. Indicele numelor de locuri. Buc. 1956.

1247–1550

Documenta Romaniae Historica. B. Țara Românească. – Vol. I. (1247–1500). Vo­lum în­tocmit de P[etre] P. Panaitescu și Damaschin Mioc. Buc. 1966. – Vol. II. (1501–1525). Volum îngrijit de Ștefan Ște­fă­nes­cu și Olimpia Di ­a­co­nescu. Buc. 1972. – Vol. III. (1526–1535). Vo­lum întocmit în cad­rul se­mi­narului de pa­le­o ­grafie slavă, condus de Da­maschin Mioc. Buc. 1975. – Vol. IV. (1536–1550). Vo ­lum întocmit în cadrul seminarului de pa ­leografie sla­vă, condus de Da ­mas­chin Mi­oc. Buc. 1981.

▪ Közlések, román fordításban is.

1248

Turcuș, Șerban: Noi ipoteze documentare referitoare la contextul și substratul emiterii diplomei cavalerilor ioaniți [A johannita lovagrend oklevele: a kiál­lítás kontextusa és szubsztrátuma]. In: Anuarul Institutului de Is­to­rie „A. D. Xe­no­pol” Iași 50 (2013). 19–30.

1. p. 27–28: 1248. IV. 9. (Lugduni, V. Idus Apr., anno quinto), IV. Ince pápa IV. Béla magyar királyhoz. ▪ 2. p. 29–30: 1248. IV. 9., IV. Ince pápa Konrád wormsi és Zlaudus veszprémi ppk-höz. – Korábbi közlés: Quintana Prieto, Augusto: La documentación pontificia de Inocencio IV. Roma 1987. (Monumenta Hispaniae Vaticana. 10. Sección Re­gistros 7.) 488–490. – Közlés, román fordításban is.

1250

[Șchiopul, Iosif]: Un „comes Scibiniensis“ la 1210? Note pe marginea do­cu­men­te­lor (3) [Egy comes Scibiniensis 1210-ben? Megjegyzések e­gyes oklevelek­hez (3)]. In: Dacia istorică 1 (1937). 2. sz. 61–65.

▪ p. 62: 1250. VI. 23., IV. Béla kir., DL 36224. = CDTrans I. 212. sz. – Közlés.

1257/1272–1539

A torockószentgyörgyi Thorotzkay csa­lád le­vél­tá­ra. Ismerteti Jakó Zsig­mond és Va  ­len­tiny An­tal. Kolozsvár 1944. (Az Erdélyi Nemzeti Mú­zeum Levél­tára 1. sz.).

▪ ENMLt, Thorotzkay cs lt oklevelei; MOL, DF 257862–257893. – Regeszták. – Recenzió: Szá ­zadok 81 (1947). 300 (Maksay Ferenc).

1261–1504

Motogna, Victor: Articole și documente. Contribuții la istoria Românilor din v. XIII–XVI. [Tanulmányok és oklevelek. Adalékok a románok 13–16. századi tör­té­netéhez]. Cluj 1923.

▪ Ol­dalszámozás nélküli kiadvány, benne tanulmányok füg­gelékeként oklevelek. Az alábbiak­ban a kiadványnak a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban meglévő példányára ceruzával – e ­gyébként hi­básan – rávezetett oldalszámokat idézem. A római számok a kötet ta­nul­má­nya­i­nak számai, az a­rab számok a közölt oklevélszövegek általam adott számai. – II. (p. 18–27): Stăpînirea lui Ște­fan cel Mare asupra Ciceiului c. tanulmány szövegében ▪ 1. (p. 20–21): 1483. I. 19., Báthori István erd. vajda, országbíró, DL 74219. ▪ 2. (p. 25–26): 1504. XII. 3., II. Ulászló kir., KolozsNLt, Dés v lt 81. sz., DF 253375. – III. (p. 27–34): Con­tri­bu­ție la istoria Românilor din Valea So­me­șu­lui. ▪ 3. (p. 28–29): 1261, István ifjabb kir., Dés v lt 2. sz., DF 253300, töredékes közlés. – VI. (p. 42–43): La dreptul românesc (ius Va­la­chi­cum). ▪ 4. (p. 42–43): 1371. V. 7., Hunyad vm., DL 73737. – VII. (p. 43–44): Ceva nou pri­vi ­tor la Ștefan I (II?), Domnul Moldovei. ▪ 5. (p. 44): 1398. V. 22., Belső-Szol­nok vm., DL 73820. VIII. (p. 44–45): Un act din sec. al XIV-lea privitor la Mor­lahi. ▪ 6. (p. 45): 1398. X. 31., Zencsei Pál horvát-dalmát vicebán > ▪ 7. (p. 44–45): 1398. XI. 5., Knini kápt., DL 73824. – IX. (p. 47–49): Un notar ne­cu­nos ­cut al lui Ștefan cel Mare. ▪ 8. (p. 47–48): 1503. II. 21. (f. III. a. Cath. Petri ap.), II. Ulászló kir., Bencés Főapátság Levéltára (Pan­non­hal­ma), Tihanyi a­pát ­ság lt, birtokiratok, DF 208418; korábbi közlése: Erdélyi László: A tihanyi apátság története. Bp. 1908. 679. – Közlések.

1263–1355

Rusu, Adrian Andrei: Documentele medievale ale familiei Wesselényi (I.) [A Wes­selé ­nyi család /levéltárának/ oklevelei (I.)]. In: Acta Musei Po­ro­lissensis 5 (1981). 311–346.

▪ A Wesselényi család zsibói levéltárának (ENMLt) 1263. II. 19. – 1355. II. 22. közötti okle­velei (DF 254775–254790, 254797, 254830, 254840). – Közlések, regeszták és hasonmá­sok.

1264

Motogna, Victor: Banatul românesc în cele dintâi veacuri ale stăpânirii un­gu­rești. (E  ­poca Arpadiană 1030–1301) [A román bánság a magyar u­ra­lom első száza­da ­iban. Árpád-kor 1030–1301]. In: Banatul de al­tă­da­tă. Studii is­torice [A régi bán­ság. Történeti tanulmányok]. Vol. I. Ti­mi­șoara 1944 (Pub­licațiile In­sti­tu­tu­lui Banat-Crișana). 229–265.

▪ p. 262–265: 1264. IV. 13., IV. Béla kir., DL 559. = Reg. Arp. 1403. sz.

1264–1450

Drăganu, Nicolae: Toponimie și istorie [Toponímia és történettudomány]. Cluj 1928. (Bibloteca Institutului de Istorie Națională 1).

▪ 1. p. 155–156: (1264). VII. 16., IV. Orbán pápa. = CDTrans I. 248. sz. ▪ 2. p. 156–157: 1264, István if­jabb király, erd. herceg. = CDHung IV/3. 202–203. ▪ 3. p. 157–158: 1392. I. 13., Lász­ló erd. alvajda. = ZsOkl I. 2358. sz. > ▪ 4. p. 157–160: 1392. II. 22., Ko­lozs­mo­nos­to­ri konv., DL 73797. = ZsOkl I. 2402. sz. ▪ 5. p. 163–164 (re­gesz­ta), p. 164–165 között: ha­sonmás: 1450. XII. 14., Kolozsmonostori konv., ENMLt, Ke­mény József gyűjt., DF 253503. – ▪ 1–4. sz.: közlések. ▪ 5. sz.: re­gesz­ta és ha­son­más.

1265–1397

Ștefan, Alexandru: Sigiliile și practicile sigilare ale locurilor de adeverire din Tran­silvania și comitatele învecinate în secolele XIII–XIV [Az erdélyi és kör­nyező megyék hiteleshelyeinek pecsétjei és pecséthasználatának gyakorlata a 13–14. században]. Cluj-Napoca 2021.

Oklevélhasonmások: ▪ 1. p. 363: 1295. VII. 25., Myle, tordai keresztes praeceptor, DF 277209. = CDTrans I. 537. sz. ▪ 2. p. 364: [1296?] IV. 3., János szebeni prépost és Myle tordai keresztes perjel, DF 277222. = CDTrans I. 543. sz. ▪ 3. p. 366: [1296–1301. I. 14.], erd kápt, gyulafehérvári domonkos és ágostonos konv, DL 30354. = CDTrans I. 558. sz. ▪ 2. p. 356: 1308. IX. 8., kolozsmonostori konv, DL 29067. = CDTrans II. 84. sz. ▪ 3. p. 367: 1306. XII. 26., erd kápt, DF 277233. = CDTrans II. 54. sz. ▪ 4. p. 369: 1300. I. 6., gyulafehérvári ágostonosok, DF 277218. = CDTrans I. 592. sz. ▪ 5. p. 370: 1380. XII. 2., gyulafehérvári ágostonos konvent, DF 277229. = CDTrans II. 92. sz. ▪ 6. p. 368: 1313. I. 4., Theodorus gyulafehérvári domonkos perjel, DF 277239. = CDTrans II. 204. sz. ▪ 8. p. 357: 1310. X. 8., kolozsmonostori konv, DL 73633. = CDTrans II. 171. sz. ▪ 7. p. 358: 1315. XI. 13., kolozsmonostori konv, DF 252695. = CDTrans II. 257. sz. ▪ 8. p. 359: 1383. IV. 23., kolozsmonostori konv, DF 253473. ▪ 9. p. 360: 1383. IX. 10., kolozsmonostori konv, DF 257730. ▪ 10. p. 361: kolozsmonostori konv inventáriuma (részlet), DL 36403, p. 1a., vö. KmJkv I. 24. sz. ▪ 11. p. 239 (közlés), p. 440 (hasonmás): [1390–1397, in. oct. Corp. Chr.]: aradi kápt, DL 56573. ▪ Pecséthasonmások: ▪ 1. p. 334: erd kápt, 13. század első fele (1265: DF 252729). ▪ 2. p. 335: erd kápt, 1284/1285–1287, mandorla alakú (1324: DL 2226). ▪ 3. p. 336: erd kápt, 1284/1285–1287, kerek (1342: DF 260609). ▪ 4. p. 354: kolozsmonostori konv, 1331–1336 (1366: DL 28506). ▪ 5. p. 355: kolozsmonostori konv, 1383. IV. 23.–IX. 10. (1397: DL 42657). ▪ 6. p. 409: váradi kápt, 13. század eleje, mandorla alakú, 1. (1283: DL 105975). ▪ 7. p. 410: váradi kápt, 1291. II. 14.–1291. III. 28., mandorla alakú, 2. (1355: DL 77135). ▪ 8. p. 411: váradi kápt, 1291. II. 14.–1291. III. 28., kerek (1321: DL 70607). ▪ 9. p. 422: váradhegyfoki konv, 13. század első fele (1310: DL 1762). ▪ 10. p. 431: csanádi kápt, 1239–1250 k. (1305: DL 86897). ▪ 11. p. 439: aradi kápt, 13. század közepe (1405: DL 9000). – Hasonmások.

1268–1471

Kiss András: Lappangó középkori oklevelek. In: Erdélyi Múzeum 54 (1992). 1–2. sz. 73–89.

▪ 1. p. 78–81: 1268, István ifjabb kir. = Reg. Arp. 1885. sz. ▪ 2. p. 81–82: 1275, IV. László kir. ▪ 3. p. 82: 1278. VIII. 27., IV. László kir. ▪ 4. p. 82–83: 1281. IX. 28., IV. László kir. ▪ 5. p. 83: 1282, Egri kápt. ▪ 6. p. 84–85: 1291. V. 5., III. András kir. ▪ 7. p. 85: 1327. III. 2., Fü ­löp nádor. ▪ 8. p. 85: 1327. III. 2. u., Egri kápt. ▪ 9. p. 85: 1333. I. 26., Pál országbíró. = AOkl XVII. 42. sz. ▪ 10. p. 85–86: 1339. VI. 7., Druget Vilmos nádor. ▪ 11. p. 86: 1358. X. 1. u., Kont Miklós nádor. ▪ 12. p. 86: 1358. X. 5., Kont Miklós nádor. ▪ 13. p. 86: 1381. X. 6., Garai Miklós nádor. ▪ 14. p. 87: 1402. V. 12., Ga­ram­szent­benedeki konv. ▪ 15. p. 87–88: 1402. VIII. 1., Szécsényi Frank országbíró. ▪ 16. p. 88: Újzólyomi, másként Sasfalui Ferenc köz­jegyző. ▪ 17. p. 88–89: 1443. IV. 13., Váradi kápt. ▪ 18. p. 89: 1471. III. 25., Garai Pál köz­jegyző. – A felsorolt oklevelek jelzete: KolozsNLt, Szatmár vm lt, 1826, Miscellaneo-iu ­ridico-ci­vilium, nro. fasc. 43, nro. actorum 27. (DF 291385–291395). – Közlések: ▪ 1–6. sz.; regeszták: ▪ 7–18. sz.

1269–1272

Andrițoiu, Ioan–Albu, Ioan Petru: Deva și împrejurimile sale în sec. IV–XIV [Dé­va és környéke a 4–14. században]. In: Sargetia 6 (1969). 57–71.

▪ 1. p. 64: 1269, István ifjabb kir. > ▪ 2. 1272, IV. László kir., DL 683. – Hasonmás.

1269–1285

Juhász Kálmán: A marosmenti hiteleshelyek legrégibb emlékei. In: Erdélyi Múzeum 35 (1930). 7–9. sz. 258–270.

▪ p. 260–261. között két hasonmás: ▪ 1. 1285, Csanádi kápt., ENMLt, Toldalagi cs lt, DF 257468. ▪ 2. 1269, Aradi társaskáptalan, MOL Zichy cs zsélyi lt, DL 76151. = Codex diplo­ma ­ti­cus do­mus se­nioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeö. A zichi és vásonkeői gróf Zi­chy-család i­dősb ágának okmány­tára. Első kötet. Szerkesztik Nagy Imre, Nagy Iván és Vég­hely Dezső. Pes­ten 1871. 19–20. – Hasonmások.

1271

Damian, Iulian Mihai: Un documento veneziano inedito sull’inquisitio del fratre monore Eneco contro il vescovo di Pécs (1267). In: Venezia e l’Europa Ori ­entale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna. A cura di Grigore Arbo­re Popescu e Cristian Luca. Atti del Convegno Internazionale Venezia, Pa­lazzo Franchetti–Palazzo Correr 23–24 aprile 2015. Antiga Edizioni [Crocetta del Montello]. 237–259.

▪ p. 251–259: 1267. V. 28., Eneco pápai gyóntató által Jób pécsi ppk ellen lefolytatott vizsgálat jegyzőkönyve; Archivio di Stato di Venezia, Corporazioni religiose sopprese, S. Maria Gloriosa dei Friari, busta 49., doc. V. 2. – A tanulmány magyar nyelvű változata: Damian, Iu­lian Mihai: Eneco ferences szerzetes inquisitiója Pécs püspökével szemben (1267). In: Egyháztörténeti Szemle 17 (2016). 19–38 (amiben a közlés: p. 30–38).

[Cipariu, Timoteiu]: Pagini vechi despre Blaj. Diploma de la 1271 [Régi lapok Balázsfalva történetéből. Az 1271. évi oklevél]. In: Cultura creștină (Blaj). 17 (1937). 4–5. sz. 205–214.

▪ p. 205–206 (közlés), 206 (román fordítás): 1271. V. István kir = CDTrans I. 311. sz. – Köz­lés, román fordításban is. – További közlései az oklevélnek: [Cipariu, Timoteu]: Des­crip­țiuni topografice [Topográfiai leírások]. I. Bla­si­ulu. In: Ar ­chivu pentru filologia și is­toria (Blasiu). 1 (1867). 52–60 (közlés: p. 56–57). – [Cipariu, Timoteu]: Diploma. In: Organulu Luminarei. Gazeta Biserecésca, Politica e Li­te­ra­ria. (Blaj). 1 (1847). 24. sz. 1847. VI. 14 (közlés: p. 126).

Marțian, Iulian: Acte și documente [Iratok és oklevelek]. In: Arhiva So­me­șa­nă. Nă ­să­ud 1926. 6. sz. 58–73.

▪ p. 67–69: 1271. II. 20. (X. Kal. Martii), V. István kir.; az oklevél 1926-ban a szerző tulajdo­nában. – Közlés. – A Reg. Arp. nem tar­talmazza!

Seiceanu, Teodor: Contribuții la istoricul satului Sîncel (jud. Alba) [Adalékok Szan  ­csal falu (Fehér m.) történetéhez]. In: Apulum 19 (1981). 381–393.

▪ p. 383 (latin szöveg), p. 384 (román fordítás): 1271, V. István kir = CDTrans I. 311. sz. – Közlés.

1275

Gorovei, Artur: Ierotheiu episcopul Hușilor [Hierotheosz, Huszváros püspöke]. In: Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Literare. Seria III. Tomul VI. (1932–1934). 437–469. (Külön­nyomatként is megjelent).

▪ p. 441–442 (latin szöveg), 442–443 (román fordítás): 1275. IX. 8. (VI. Idus Sept.), IV. László kir = RegArp II/2–3. 2551. sz. (hamis okl.!) – Közlés. – További újraközlése a tanulmánynak: Studii și articole privind istoria orașului Huși [Tanulmányok és cikkek Huszváros történetéhez]. Vol. I. Volum coordonat de Constantin Clit și Mihai Rotariu. Bârlad 2005. 141–164 (ebben a közlés: 143–144, 144–145).

1275, 1278, 1315, 1360

Popa-Gorjanu, Cosmin: Medieval Nobility in Central Europe: The Himfi Family. Cluj-Napoca 2019.

1. p. 35: 1275. VII. 11., IV. László kir, DF 229949. ▪ 2. p. 36: 1278. I. 31., IV. László kir, DL 997 = HOkl 80–81. ▪ 3. p. 42: 1315. V. 5., tihanyi konv = AOkl IV. 65. sz. ▪ 4. p. 146: 1360. III. 29., Vilmos, egri prp, kápolnaisp és titkos kancellár, DL 51878. – Közlések. ▪ passim (p. 45, 46, 47, 49–52, 58, 62): a Heimiana Elenchus kivonatai, a Batthyány cs lt-nak középkori oklevelekről (1321, 1324, 1325, 1330, 1332, 1342, 1345).

1277, 1322

Puscariu, I[oan] S.: Disertatiune despre impartirea politica a Ardealului (cá ma­nuscritu data) [Értekezés Erdély politikai felosztásáról. Kéziratként]. Sabiiu 1864.

1. p. 9: 1277. X. 13., Máté erd vd (Kemény közlése [Kurz: Magazin I. 233] nyomán) = CDTrans I. 353. sz. ▪ 2. p. 9–10: 1322. IV. 18., Tamás erdélyi vd, Bethlen lt = CDTrans I. 428. sz. – Közlések.

1278

Turcuș, Șerban: Papa Grigore al XI-lea și revendicarea fiscală a teritoriului Teuton al Țării Bârsei la 1373 [XI. Gergely pápa és a teuton lovagrend területének visszakövetelése 1373-ban]. In: Anuarul Institutului de Istorie „George Ba­rițiu” Cluj-Napoca. Series Historica 56 (2017). 155–164.

1. p. 157 (részlet): 1373. X. 11., [XI. Gergely pápa] István [fia:] Péter egri (Agriensis) kanonoknak és pápai küldöttnek = Ub II. 410–411. ▪ 2. p. 162 (jegyzetben): 1278. XII. 28., Fülöp fermói ppk. – Közlések.

1279

Turcuș, Șerban: Sinodul general de la Buda (1279) [A budai országos zsinat (1279)]. Traducerea textelor din limba latină prof. Vasile Rus. Cluj-Napoca 2001. (Bibliotheca historica XV).

▪ 1. p. 111–161: Fülöp fermói püspök, pápai le­gá­tus tevékenységére vonatkozó oklevelek ro ­mán fordításban, melyeket Thei­ner Augustin Vetera monumenta historica Hungariam sac­ram il­lus­tran­tia I. Romae 1859 c. munkája közölt (DXLIII–DLXXII. sz. okleve­lek). ▪ 2. p. 162–214: Fülöp fermói püspök, pápai legátus által 1279-ben megtar­tott budai zsi­nat határo­zatai latinul; p. 214–272: ennek román fordítása; ko­rábbi közlése: Endlicher, S. L.: Re­rum Hungaricarum Ar­pa­diana. 1849. 565–602.

1281–1508

Marțian, Iuliu: Țara Năsăudului înainte de instituirea regimentului de grăniceri [Na ­szód a határőrség megszervezése előtt]. Năsăud 1933.

▪ 1. p. 37: 1281, Erzsébet ki­rálynő, másolat, Naszódi Múzeum Lt; eredetije: DL 28573. = CDTrans I. 389. sz. = Az Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzéke. Regesta du­cum, ducissarum stirpis Arpadianae necnon reginarum Hungariae cri ­tico-diplomatica. Szentpétery Im­re kéziratának felhasználásával szerkesztette Zsol­dos Attila. Bp. 2008. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 45). 191. sz. ▪ 2. p. 38–39: 1258. III. 9. (VII. Id. Martii), IV. Béla kir., másolat, uo.; eredetije: DL 40. = Reg. Arp. 1178. sz. ▪ 3. p. 39–41: 1451. X. 17. (XII. d. ter­mini prenotati [oct. Mich. arch.]), Tarkői Rycalph György erd. alvajda, SzNLt, Archiv der Evang. Kirch­en­ge­mein­de Treppen nr. 8, DF 292193. = Ub V. 325–326. ▪ 4. p. 41–42: 1486. IX. 11. (f. II. infra oct. Nat. virg. glor.), Thermann Jo­hann besztercei bíró; eredetije egykor: SzNLt, Ar­chiv der Evang. Kir­chen­ge­meinde A. B. Mettersdorf; másolata: Zimmermann, Franz: Ur­kun­d­en ­buch (kézirat, SzNLt), XI. 150b. = Ub VII. 450–451. ▪ 5. p. 43: Naszódi ha­tár­őr­állo­má ­sok jegyzéke, 1784–1854. ▪ 6. p. 44: 1472. XI. 4. (in profesto Emerici ducis), Má ­tyás kir., KolozsNLt, Beszterce v lt, 199. sz., DF 247352; Marienburg, Joseph Lu­cas: Ge­o­gra­phie des Grossfürstenthums Siebenbürgen. II. Hermanstadt [!]. 1813. 387 nyomán. = Ub VI. 535. = Berger: Bistritz I. 251. sz. ▪ 7. p. 44–45: 1475. VI. 3. (sab. p. oct. Corp. Chr.), Mátyás kir., Ko­lozsNLt, Beszterce v lt 222a. sz., DF 247415 (?); Marienburg: i. m. II. 387–389. nyomán. = Ub VII. 43–44. ▪ 8. p. 46: 1475. VIII. 18. (f. VI. p. Assumpt. Marie virg.), Mátyás kir., Marienburg: i. m. II. 389. nyomán. = Ub VII. 58 (4064. sz.). = Berger: Bistritz I. 284. sz. > ▪ 9. p. 46–47: (1475). XI. 5. (XVI. d. XI. mil. virg.), Ko­lozsmonostori konv., KolozsNLt, Beszterce v lt, 227. sz., közlés Ma­ri­en­burg: i. m. II. 389–390. nyomán. = Ub VII. 65 (4077. sz.). = Berger: Bistritz I. 286. sz. ▪ 10. p. 47–48: 1508. IX. 8. (in Marie virg.), II. Ulászló kir., jelzet nélk.

1283–1529

Îndrumător în Arhivele Statului Cluj [A Kolozs megyei Állami Levéltár reper­tó­ri­u­ma]. Autori: Al. Matei, Susana Andea, Ioan Dordea, Lia Dra­gomir, An­drei Kiss, Laurențiu Mera, Olivia Pescariu, Livia So­meșfălean, Lucia Șer­dan, Rozalia Texe. Vol. II. Buc. 1985. (Direc­ția Generală a Arhivelor Sta­tului din Republica Socialistă România. În­drumătoare arhivistice 16).

▪ 1. p. 57: 1336. IV. 3., I. Károly kir., Kolozsvár v lt, Pri­vilegia, Fasc. J/2. = CDTrans II. 887. sz. (hibás jelzetmegjelöléssel!). ▪ 2. p. 62: 1444. IX. 21., I. Ulászló kir., uo., Privilegia, Fasc. T/36, DF 281161. ▪ 3. p. 63: 1497. VIII. 6., Erd. kápt., uo., Privilegia, Fasc. T/70, DF 281188. ▪ 4. p. 154: 1283, Apor (Opour) erd. vajda, Dés v lt, DF 253301. = CDTrans I. 401. sz. ▪ 5. p. 231: 1471. VIII. 8., Gergely deák, Beszterce v lt, 185. sz., DF 247340. = Ub VI. 507. = Berger: Bistritz I. 237. sz. ▪ 6. p. 232: 1481. III. 7., Ștefan cel Mare moldvai vajda, Beszter­ce v lt 242. sz. = Berger: Bistritz I. 306. sz. = Ub VII. 259–260. ▪ 7. p. 232: 1483. II. 5., Mátyás kir., uo., DF 247376. = Berger: Bistritz I. 317. sz. = Ub VII. 336. ▪ 8. p. 239: 1514. VI. 18., Józsa Ist­ván és Dersi Benedek sókamaraispánok, uo., DF 247579. = Berger: Bistritz I. 585. sz. ▪ 9. p. 243: 1527. IV. 15., Perényi Péter erd. vajda, Beszterce v lt 861a. sz. = Berger I. 960. sz. ▪ 10. p. 250: 1529. V. 16., Petru Rareș moldvai vajda, Beszterce v lt, 1037. sz. = Berger: Bistritz I. 1142. sz. – A felsorolt oklevelek őrzési helye a közléskor: KolozsNLt. – Hasonmások.

1283–1541 (1589)

Ciceul între spadă și tron. Antologie de documente și studii istorice [Csicsó a kard és a trón között. Vá­logatás a forrásokból és tanulmányokból]. Editori Valen­tin Mureșan, Corneliu Gaiu. Cluj-Napoca 2012.

▪ p. 14–71: Csicsó várra (Belső-Szolnok vm) vonatkozó oklevelek szövegének román nyelvű fordításai, a levéltári jelzetek és a korábbi közlések megjelölése nélkül. A függelékben 13 számozatlan hasonmás 1304–1541 (1599) közötti oklevelekről, ugyancsak jelzetek nélkül (p. 225–239).

1285–1346

Sacerdoțeanu, Aurelian: Comentarii la diploma din 1285 privind pe magis­trul Gheor­ghe [Megjegyzések a György magisterre vonatkozó 1285. évi oklevélhez]. In: Analele Universității București. Științe Sociale–Istorie. 9 (1957). 27–43.

1. p. 36–40: 1285. I. 8., IV. László kir. = Reg. Arp. 3351. sz. (hamisnak minősítve); vö. CDTrans I. 406. sz. > ▪ 2. p. 40–41: 1346. X. 3., Szepesi kápt., DL 57319. ▪ 3. p. 41–42 (töre­dékes közlés, csak a ha­tárjárást adja): 1285. I. 8., IV. László kir., DL 57218. = Reg. Arp. 3350–3351. sz. (hamisnak minő­sítve). – Közlések.

1285–1533 (1712)

Holban, Maria – Sacerdoțeanu, Aurelian: Culegere de facsimile. Seria la­tină [Ha­son  ­másgyűjtemény. Latin sorozat]. Fasc. I. (Nr. 1–25). Buc. 1942.

1. p. 5: 1285. I. 8., IV. László kir., DL 57218. ▪ 2. p. 5: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > 1386. II. 10., Mária királynő, HunyadNLt, a vaj ­dahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 1. sz. (Oklevélgyűjt. 1. sz.). ▪ 3. p. 5: 1435. XI. 20., Csáki László erd. vajda, Direcția Generală a Arhivelor Sta­tu­lui, Buc., Donații [ma az Achiziții noi elnevezésű fond része!], VIII/1. ▪ 4. p. 5: 1516. III. 11., Má­ramaros megye, uo., De­pu­neri pro­vizorii, VIII/1. ▪ 5. p. 5: 1527. I. 24., Perényi Pé­ter abaúji és baranyai isp., uo., Do­na­ții, VIII/2. ▪ 6. 1530. II. 5., Máramaros vm öt oppidumának bírái és es­küd­tjei, uo., De­pu­neri provizorii, VIII/3. ▪ 7. p. 6: 1531. VII. 17., Má­ra­ma­ros vm öt op­pidumának bírái és es­küdt­ei, uo., De­pu­neri provizorii, VIII/7. ▪ 8. p. 6: 1533. XII. 9., Máramaros vm nemességének egyeteme, uo., Depuneri pro­vi­zo­rii, VIII/8. ▪ 14. p. 7: [1527–1530?] Crisfalwa-i Stoy­ca Si­mon, Toldi László ser­vitora, uo., De ­puneri provizorii, VIII/5. – Töredékes köz­lések és kü­lönálló oldalakon a fenti számozású hason­má­sok.

1288

Motogna, Victor: Dovezi noi despre vechimea poporului român în Ardeal [Ú­jabb bi­zo ­nyítékok a román nép régiségére Erdélyben]. In: Revista istorică 9 (1923). 1–3. sz. 28–32.

▪ p. 30–32: 1288. (V. 8. után), Lodomér egri püspök, Párizs, Archives Na ­tionales. = CDTrans I. 436. sz. – Közlés.

1290–1508

Andronescu, Marta: Repertoriul documentelor Țării-Românești publicate până azi [A máig kiadott havasalföldi oklevelek repertóriuma]. I. 1290–1508. Buc. 1937. (Școa­la Superioară de Arhivistică și Pa­le­o­gra­fie. Cursul de diplo­matică VIII). – Újrakiadása: And­ro­nescu, Mar­ta: Repertoriul documentelor Ță­rii-Românești publicate până azi. I. 1290–1508. In: Buletinul co­mi­si­ei istorice a României. Vol. 16. Buc. 1937–1938. 5–234.

▪ Regeszták.

1291

Decei, Aurel: Contribution a l’étude de la situation politique des roumains de Tran­sylvanie au XIII-e et au XIV-e siècle. In: Revue de Transylvanie 6 (1940). 2. sz. 194–232. (Kny.: Cluj 1940).

▪ p. 217–218: 1291. III. 11., III. András kir = CDTrans I. 477. sz. – Közlés.

Érszegi Géza: A román nemesek az erdélyi tartományi gyűlésen a 13. szá­zad vé­gén? In: Nobilimea româneasca din Transilvania. Az erdélyi ro­mán ne­mes­ség. Co­or  ­dinator Marius Diaconescu. Satu Mare 1997. 64–76.

▪ p. 70–71: 1291. III. 11., III. András kir., DL 29099. = CDTrans I. 477. sz. – Közlés.

1291, 1360

Laurianu, A[ugust] Treb[oniu]: Istoria româniloru [A románok története]. Par­tea I–III. Iași 1853.

▪ 1. Partea II. p. 109: 1291. III. 11. (in dom. Invocavit), III. András kir., DL 29099. = CDTrans I. 477. sz. ▪ 2. Partea II. p. 121–122: 1360. III. 20., I. Lajos kir.; Bárdosynak, Fe  ­jér György munkatársának másolata. = DocRomHist. C. XI. 482–485. – Közlések.

1291, 1381

Andea, Susana: Scriere și societate: de la magister la litteratus [Írásbeliség és tár  ­sadalom: a magi­stertől a litteratusig]. In: Susana Andea–Avram Andea–Adinel Dincă–Livia Ma­gi­na: Scris și so­ci­etate în Transilvania se­co­lelor XIII–XVII. Writing and Society in Transylvania 13th–17th Centuries. Cluj-Napoca–Gatineau 2013. (Institutul de Istorie „G. Barițiu” din Cluj-Napoca, Medievalia II.) 29–45.

1. p. 31: 1291. III. 11., III. András kir, DL 28502. = CDTrans I. 477. sz. ▪ 2. p. 33: 1381. V. 9., László ózdi főesperes, ppk-i helynök, DF 252838. = WassLt 180. sz. ▪ 3. p. 45: 16. szd. (?), Dévai várnagy oklevele, SzebenNLt, Acte fasciculare. – Hasonmá­sok.

1291, 1317, 1456

Bottesch, Martin–Wien, Ulrich A.: Grosspold. Ein Dorf in Siebenbürgen. [Dö­ßel (Saalekreis), Verlag Janos Stekovics, 2011].

1. p. 21: 1291., erd kápt, DL 67237. = CDTrans I. 491. sz. ▪ 2. p. 23: az előbbi oklevél pecsétjének hasonmása. ▪ 3. p. 25: 1317. V. 25., I. Károly kir, DF 244568. = CDTrans II. 273. sz. ▪ 4. p. 26: 1378. III. 7., Goblinus erd ppk, Zentralarchiv der Evan­ge­li­schen Kirche A. B. in Rumänien, Hermannstadt, 610–A–23 (a kötetben hibás a jelzet!). ▪ 5. p. 29: 1456. X. 29., Szeben város = Ub V. 546–547. – Hasonmások.

1291, 1360, 1457

Laurian, A[ugust] T[reboniu]: Istoria româniloru din timpurile celle mai ve­chie pî ­no în dillele nóstre [A románok története a legrégibb időktől nap ­jainkig]. E­ditiune­a a treia. Bucuresci 1869. – Editiunea IV. Bu­cu­resci 1873.

▪ Mindkét kiadásban a következő oklevelek vannak közölve: ▪ 1. p. 244–245: 1291. III. 11. (in dom. Invocavit), III. András kir., DL 29099. = CDTrans I. 477. sz. ▪ 2. p. 257–258: 1360. III. 20., I. Lajos kir., közlés Bárdosy másolata alapján. = DocRomHist. C. XI. 482–485. ▪ 3. p. 303–306: 1457. VIII. 29. (in Decoll. Ioh. bapt.), V. László kir., ENMLt, Mats­ká­si cs lt, DF 254936, ko­rábbi közlése: Pesty: Oláh kerületek 73–75. – Közlések.

1292–1520 (1894)

The Archive Treasure of of Sibiu. Scientific coordinator: Alexiu Tatu. Sibiu 2008.

▪ 1. 1292. VI. 24., Szeben falu. ▪ 2. 1317. V. 25., Károly kir. ▪ 3. 1376. XI. 9., Szász székek. ▪ 4. 1438. II. 6., Lépes Lóránd erd avd. ▪ 5. 1477. I. 17., Mátyás kir. ▪ 6. 1517. XI. 1., II. Lajos kir. ▪ 7. 1520. VI. 9., Basarab havasalföldi vd. – Oklevélhasonmások a Román Nemzeti Levéltár Szeben Megyei Igazgatóságán (Nagyszeben) őrzött levéltárakból és gyűjteményekből, jelzetek nélkül. – A hasonmásgyűjtemény román nyelvű változata: Tezaur arhivistic sibian. Coordinator științific Alexiu Tatu. Sibiu 2008.

12921525 (1595)

Halichias, Ana-Cristina: Latina diplomatică în Țările Române (secolele XIII–XVI). Studiu lingvistic și documente comentate [A román országok latin nyel­vű oklevelei (13–16. század). Nyelvészeti tanulmány és oklevélszöveg-kommentárok]. Buc. 2014.

1. p. 110–111: 1292. VI. 24., Szeben v = CDTrans I. 508. sz. ▪ 2. p. 113: 1301. X. 6., Kilianus, telegdi főesperes = CDTrans II. 8. sz. ▪ 3. p. 117–119: 1368. I. 20., László havasalföldi vd = CDTrans IV. 657. sz. ▪ 4. p. 122–124: (1376?) Ismeretlen Himfi Benedek feleségéhez, DL 47985 = DocVal 287–288. = DocRomHist. C. XV. 1–4. ▪ 5. p. 127–128: 1377. I. 21., János erd avd, DL 27279. = DocRomHist C, XV. 110–111. ▪ 6. p. 130–133: 1424. XI. 10., II. Dan havasalföldi vd = Ub IV. 222–224. ▪ 7. p. 137–140: 1431. I. 28., Öreg Mircse havasalföldi vd = Ub IV. 425–426. ▪ 8. p. 143–144: 1431. VI. 14., Sándor havasalföldi vd = Ub IV. 443. ▪ 9. p. 146–147: 1436. VI. 9., Elias moldvai vd = Ub IV. 604–605 (DF 246632). ▪ 10. p. 149–150: (1450?) Máramaros vm = Diplóme maramureșene din secolul XIV. și XV. Adunate și comentate prin Joan Mihályi de Apșa. Maramureș-Sziget 1900. 339–340. ▪ 11. p. 151–152: 1452. II. 6., Hunyadi János kormányzó = Jakó Zs.–Manolescu R.: A latin írás története. Bp. 1971. 16/B. sz. ▪ 12. p. 154–155: 1452. IX. 24., László havasalföldi vd = Ub V. 357–358. ▪ 13. p. 157–158: László havasalföldi vd = Ub . V. 390–391. ▪ 14. p. 160–167: 1456. VI. 29., Péter moldvai vd hűségesküje IV. Kázmér lengyel kir-nak, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Dokumenty pergaminowe 5386. sz. ▪ 15. p. 174: 1456. VIII. 12., Péter moldvai vd = Jakó–Manolescu: i. m. 22/A. sz. ▪ 16. p. 177–178: 1457. XI. 25. u., István moldvai vd = Ub V. 580–581. ▪ 17. p. 180: 1458. V. 18., Vlad havasalföldi vd, Fronius-gyűjt. I/28. = Jakó–Manolescu: i. m. 23/A. ▪ 18. p. 182: 1458. VI. 13., Vlad havasalföldi vd, Schnell-gyűjt. III/34. = Bogdan: Documente 1905. 320. ▪ 19. p. 184–187: 1459. IV. 4., Nagy István moldvai vd = Dogiel: Codex diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus Lithuaniae. Vilnae 1758–1763. 602–603. ▪ 20. p. 190–191: 1460. X. 11., Vlad havasalföldi vd = Ub VI. 89–90. ▪ 21. p. 194–195: III. Radu havasalföldi vd = Ub VI. 466–467. ▪ 22. p. 197–199: Nagy István havasalföldi vd IV. Kázmér lengyel királyhoz (Lengyelország, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metrika koronna, lib. XII. 14v–15). ▪ 23. p. 202–203: 1471. VIII. 8., Gergely deák István moldvai vajdához = Ub VI. 507. ▪ 24. p. 205–206: III. Radu havasalföldi vd Brassó városhoz = Ub VI. 525. ▪ 25. p. 208: 1474. IX. 15., Nagy István moldvai vd Beszterce városhoz = Bogdan: Doc. lui Ștefan cel Mare II. Buc. 1913. 317–318. ▪ 26. p. 211–212: 1474. XI. 29., Nagy István moldvai vd IV. Sixtus pápához = Neagoe, M.: Războieni. Cinci sute de ani de la campania din 1476. Monografie și culegere de texte. Buc. 1977. 125–126. ▪ 27. p. 215: 1476. VI. 5., Nagy István moldvai vd Brassó városhoz = Bogdan: Doc. lui Ștefan cel Mare II. 339–340. ▪ 28. p. 217: 1476. VI. 11., Nagy István moldvai vd Brassó városhoz = Bogdan: Doc. lui Ștefan cel Mare II. 91. ▪ 29. p. 220–221: Nagy István moldvai vd Brassó városhoz = Ub VII. 209. ▪ 30. p. 223: Basarab Laiotă egykori havasalföldi vd Brassó városhoz = Ub VII. 284. ▪ 31. p. 226: 1479. VIII. 14., Bátori István erd vd Brassó városhoz = Ub VII. 217. ▪ 32. p. 228: 1481. II. 4., Nagy István moldvai vd Brassó városhoz. = Ub VII. 256. ▪ 33. p. 230: 1481. XI. 16., Basarab Țepeluș moldvai vd Brassó városhoz = Bogdan: Documente 1905. 338. ▪ 34. p. 233–234: 1502. VII. 19., Radu havasalföldi vd Brassó városhoz = Jakó–Manolescu: i. m. 31/A. = Bogdan: Documente 1905. 348–349. ▪ 35. p. 236–237: 1518. XII. 18., Neagoe Barasarab havasalföldi vd Szeben városhoz = Jakó–Manolescu: i. m. 34/B. ▪ 36. p. 240: 1525. XII. 5., Radu de la Afumați havasalföldi vd Brassó városhoz = Jakó–Manolescu: i. m. 29/B. – Javarészt már közölt latin nyelvű oklevelek újraközlése, román fordításban is.

1292–1541 (1677)

Hasdeu, [Bogdan Petriceicu]: Trei lune peste munti. Dare de séma despre o es ­cur ­si­u­ne sciințifică în Transilvania [Három hónap a hegyeken túl. Be­számoló egy er­dé ­lyi tudományos kirándulásról]. In: Columna lui Tra­ianu 5 (1874). 6. sz. 125–135.

▪ p. 125–129: 1292–1541 közötti, erdélyi vonatkozású oklevelek re­gesz ­tái.

1293–[1424–1427]

Ioniță, Adrian–Kelemen, Beatrice–Simon, Alexandru: AL WA. Prințul Negru al Valahiei și vremurile sale [AL WA. Havasalföld fekete hercege és kora]. Cluj-Napoca 2017. (Minerva. III. Acta Europaea 14.)

1. p. 405–406: 1293. X. 7., III. András kir = CDTrans I. 519. sz. ▪ 2. p. 154: 1327. IV. 12., XXII. János pápa, ASV, RegVat, 114, fol. 61 (156)r–v (vö. Tăutu: Fontes, series III, vol. VII, Tom. II., Acta Ioannis XXII, p. 183–184, nr. 92a). ▪ 3. p. 337: 1344. III. 18., Siffridus bencés apát kérvénye = Bossányi: Reg. suppl. I. 73–74. ▪ 4. p. 167–168: [1346?] Ismeretlen magyar főpap a pápához; Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2042 fol. 1a; korábbi közlése: Sima Ćirković: O jednoj srpsko-ugarskoj alijansi. In: Zbornik Radova Vizantoloskog Instituta 44 (2007). 420–421. ▪ 5. p. 504–506: 1355. II. 19., IV. (Luxemburgi) Károly német-római császár IV. István Uroą szerb cárhoz = Collectarius perpetuarum formarum Johannis de Geylnhusen. Herausgegeben von Hans Kaiser. Innsbruck 1900. 167–169. ▪ 6. p. 159 (hasonmás): [1360]. VIII. 13. (1360. VIII. 8-i hibás keltezéssel), VI. Ince pápa. ASV, RegAven, vol. 144, fol. 473r, vö. Ștefan Pascu: Contribuțiuni documentare la istoria românilor în sec. XIII și XIV. In: Anuarul Institutului de Istorie Națională 10 (1945). 176. ▪ 7. p. 519–520 (közlés), p. 521 (hasonmás): 1374. október 13., XI. Gergely pápa [a közlésben tévesen: 1356. X. 12., VI. Ince pápa] I. Lajos kir-hoz, ASV, RegVat 244G, 78r. = DocVal 254. ▪ 8. p. 183: [1424–1427], Radu havasalföldi fejedelem, Brassó v lt, kiváltságlevelek, 299. sz. (közlés román fordításban, Bogdan: Documente 1905. 14–15. nyomán). – Közlések. – A fentebbi, 1327. évi oklevelet a szerzők közölték a következő tanulmány 33–34. oldalán is: Între Negru Vodă și Prințul Negru al Țării Românești: mormântul 10 din biserica Sfântul Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș. In: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” Iași 51 (2014). 1–44.

1298–1540 (1600)

Nussbächer, Gernot: Diplomatarium Bodense, cum Alba Ecclesia, Villa Crucis, Messe et Rados. In: Uő: Aus Urkunden und Chroniken. Beiträge zur sie­benbürgischen Heimatkunde. Band 12. Bodendorf mit Deutsch-Kreuz, Deutsch-Weißkirch, Meschendorf und Radeln. Kronstadt 2013. 85–115.

▪ p. 85–101. Szászbuda, Szászkeresztúr, Mese, Rádos (Segesvárszék) és Szászfehéregyháza (Kőhalomszék) történetére vonatkozó oklevélkivonatok, korábbi közlések alapján.

1300–1500 (1593)

Mihalyi de Apșa, Ioan: Diplome maramureșene din secolele XIV și XV [Má­ra­ma­ro­si ok­levelek a 14–15. században]. Ediția a II-a. Ediție și no­te biografice de Va­sile Iu­ga. Cu o prefață de Camil Mureșanu. Post­fa­ță de Aurel Răduțiu. Cluj-Na  ­poca 2000.

▪ Az 1900-ban megjelent, azonos című kiadvány új kiadása, új sze­dés­sel és új tördeléssel. – Köz ­lések. – 3. kiadás: Cluj-Napoca 2002. – A 4. kiadás az oklevelek román fordítását is tartal­mazza: Mihalyi de Ap­șa, Ioan: Diplome maramureșene din secolele XIV și XV. Tra­du­ce­re din limba latină. Ediție coordonată și completată de Vasile Iuga de Săliște. Traducere din limba latină și note de prof. univ. dr. Vasile Rus. Cu prefață de prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, membru corespondent al Academiei Române și postfață de Aurel Răduțiu. Cluj-Napoca 2009. (Colecția Historica nr. 7).

1301, 1467, 1472, 1511, 1526 (1548)

Cipariu, T[imotei]: Cuventu la inaugurarea Asociatiunei Rom. Transilv. in IV nov. MDCCCLXI aparatu in cuntr’a unei critice [Válasz egy kritikára. Az ASTRA 1861. november 4-i megalapításának alkalmából elmondott beszéd]. Blasiu 1862.

1. p. 107–108: 1366. VI. 10., besztercei polgárok = CDTrans IV. 480. sz. ▪ 2. p. 110 (részlet): 1301. IX. 25., László kir = CDTrans II. 6. sz. ▪ 3–4. p. 122–124: 1511. III. 29. (a közlésben, hibásan: sab. p. Assumpt. Marie [az eredetiben: sab. p. Ann. Marie]): Szentgyörgyi Péter országbíró ˃ 1526. V. 10. (in Ascens. dom.), II. Lajos kir, DL 22141. ▪ 5. p. 131–132: 1467. X. 22. (II. d. XI. mil. virg.), Mátyás kir = Ub VI. 301–302. ▪ 6. p. 132–134: 1472. VIII. 11. (f. III. p. Laurentii mart.), Mátyás kir = Ub VI. 532–533. ▪ 7. p. 134–135: 1472. XI. 4. (in profesto Emerici ducis), Mátyás kir = Ub VI. 535. – Közlések.

1301–1493

Rosetti, Radu: Pentru adevăr și dreptate. Răspuns unei critice [Az igazságért és a méltányosságért. Válasz egy bírálatra]. Iași 1911.

1. p. 13 (román fordítás), 13–14 (latin szöveg): 1377. V. 30., I. Lajos kir = Hurmuzaki I/2. 241–242. = DocRomHist C. XV. 809 (hamis okl.). ▪ 2. p. 14–15 (román fordítás), p. 15 (latin szöveg): 1301. IX. 25., László kir = CDTrans II. 6. sz. (hamis okl.) ▪ 3. p. 27–28 (román fordítás), 28–29 (latin szöveg): 1389. VI. 24., Bebek Imre országbíró, DL 52644. = ZsOkl I. 1073. sz. ▪ 4. p. 62 (latin szöveg): 1360. III. 20., I. Lajos kir, DF 283586. = Hurmuzaki I/2. 61–62. = DocRomHist C. XI. 482–485. – Kny. a Viața Romînească c. folyóiratból (Iași) 6 (1911). 5. sz. (V.). 200–231; 6. sz. (VI.). 351–383., amelyben a közlések: ▪ 1. p. 210, 210–211. ▪ 2. p. 211–212, 212. ▪ 3. p. 224–225, 225–226. ▪ 4. p. 378.

1302

Bitay Árpád: Horatius-idézet a nagyváradi káptalan egy középkori (latin) oklevelé­ben (1302). In: Erdélyi Múzeum 39 (1934). 7–12. sz. 373–374.

▪ p. 373–374: 1302. II. 18., Váradi kápt., DL 28049. = CDTrans II. 15 sz. – Regeszta.

Györffy György: „Okmány kalászat”. Egy elveszettnek vélt oklevél nyomá­ban. In: Em ­ ­lékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Ko ­ ­vács And­rás, Sipos Gá­bor, Tonk Sán­dor. Kolozsvár 1996. 208–213.

▪ p. 212–213: 1302. X. 6., Tamás alországbíró, Brünn, Seilern cs millotitzi lt. – Köz­lés.

1306

Pataki József: Anjou királyaink és a két román vajdaság. Kolozsvár 1944.

▪ 1. p. 16–17: 1306. IX. 16., László erd. vajda. = CDTrans I. 51. sz. > ▪ 2. p. 15–17: 1306. XI. 18., Erd. kápt. = CDTrans I. 52. sz., DL 28574. – Közlések, jegyzetben.

1308–1453

Makkai László: Kiadatlan oklevelek Kolozsvár középkori történetéhez. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos hetvenedik születésnapjára. Szerk. Szabó T. Attila. Kolozs ­vár 1947.

▪ A kötet – a cenzúra miatt – csak néhány példányban jelent meg, de a tanulmányok különlenyo­ma­tokként elkészültek. ▪ 1. p. 4–5: 1308. IX. 8., Kolozsmonostori konv., DL 29067. = CDTrans I. 84. sz. ▪ 2. p. 5–6: 1362. V. 1., Kolozsvár v, DL 29068. = DocRomHist. C. XII. 71–72. ▪ 3. p. 6–7 (1366. XII. 8-i hibás keltezéssel): 1362. XII. 8., Járai Péter erd. alvajda. = DocRomHist. C. XII. 113–114. > ▪ 4. p. 7–8 (1366. XII. 13-i hibás keltezéssel): 1362. XII. 13., Doboka vm., DL 29069. = DocRomHist. C. XII. 114–117. ▪ 5. p. 8–10: 1371. III. 20., Erd. kápt., DL 29175. = Ub II. 362–364. ▪ 6. p. 10–11: 138(0?), IV. 24., Ko­lozs­mo­nos­to­ri konv., DL 28756. = DocRomHist. C. XV. 738–740. ▪ 7. p. 11–12: 1392. III. 22., Kolozs­mo­nos­to­ri konv., DL 26990. = ZsOkl I. 2445. sz. ▪ 8. p. 12–13: 1392. V. 11., Bebek Imre erd. vajda > ▪ 9. p. 13–14: 1392. VI. 20., Kolozsmonostori konv., DL 26991. ▪ 10. p. 14: 1404. VIII. 3., Zsigmond kir., DL 29070. = ZsOkl II/1. 3336. sz. ▪ 11. p. 14–15: 1409. III. 12., Kolozsmonostori konv., DL 27148. = ZsOkl II/1. 6643. sz. ▪ 12. p. 15–16: 1417. I. 8., Erd. kápt., DL 28154. = ZsOkl VI. 21. ▪ 13. p. 16–17: 1423. VII. 29., Kolozsmonostori konv., DL 27638. = ZsOkl 994. sz. ▪ 14. p. 17–18: 1424. IV. 3., Kolozsvár v, DL 29072. ▪ 15. p. 18–20: 1429. XI. 2., Zsigmond kir., DL 28970. ▪ 16. p. 20–21: 1429. XI. 19., Ko­lozsmonostori konv., DL 26774. ▪ 17. p. 22: 1438. XI. 15., Losonci Dezső erd. vajda, DL 29075. ▪ 18. p. 22–23: 1441. IV. 8., Kolozs­mo­nos­tori konv., DL 36899. ▪ 19. p. 23–24: 1448. XII. 4., Kolozsmonostori konv., DL 28985. ▪ 20. p. 24–25: 1453. II. 22., Kolozsmonostori konv., DL 29080. – Közlések.

1309–1540 (1550)

Nussbächer, Gernot: Diplomatarium Kisdense (Beiträge zu einem Keisder Urkun­denbuch und andere his­to­ri­sche Daten). In: Uő: Aus Urkunden und Chro­niken. Beiträge zur siebenbürgischen Hei­mat ­kunde. Achter Band. Keisd mit Klosdorf und Zoltendorf. Kronstadt 2009. 42–68.

▪ Szászkézdre vonatkozó oklevélkivonatok, korábbi közlések alapján.

1311–1540 (1552)

Feneșan, Costin: Diplomatarium Banaticum. I. Cluj-Napoca 2016.

▪ A Bánság területére vonatkozó oklevelek. – Közlések, román fordításban is. – Folytatása 1557–1687 közötti iratokat közöl (II. Cluj-Napoca 2017).

1312

Rusu, Adrian Andrei: Cetățile medievale timpurii din zona orașului Cluj, în lu­mina u ­nui document inedit [Kolozsvár környéki középkori várak egy ki­a­datlan oklevél tükrében]. In: Studia Universitatis Babeș–Bolyai. His­toria 25 (1980). 1. sz. 8–13.

▪ p. 9: 1312. VI. 4., Kolozs vm., DL 30598. = CDTrans II. 198/1. sz. – Regeszta.

1315, 1378

Dincă, Adinel Ciprian: Instituția episcopală latină în Transilvania medievală (sec. XI/XII–XIV) [A latin püspökség intézménye a 14. századi Erdélyben]. Cluj-Napoca 2017.

1. p. 402: 1315. V. 4., SzebenNLt, Urk. V. 1827. (hasonmástöredék, iniciálé). = CDTrans II. 229. sz. ▪ 2. p. 403 (az oklevél hasonmása): 1378. III. 7., Goblinus erd ppk; p. 404: az oklevél függőpecsétjének hasonmása. = Ub II. 485–486. ▪ 3. p. 404: 1374. VIII. 4., János, erd ppk-i helynök, küküllői főesperes pecsétjének hasonmása. = WassLt 164. sz. – Hasonmások.

1316, 1353

Cluj–Kolozsvár–Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie urbană. Főszerkesztő: Lu­pescu Makó Mária. Szerkesztők: Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fo­ga­ra­si Enikő. Kolozsvár 2018.

▪ p. 11 (hasonmás), p. 12 (pecsétek): 1316. VIII. 19., I. Károly kir > 1331. VII. 11., I. Károly kir > 1336. IV. 3., I. Károly kir > 1353. III. 30., I. Lajos kir, KolozsNLt, Kolozsvár v lt, Privilegia, 152. sz. (fasc. J, nr. 2.) = CDTrans II. 263., 711., 887. sz., IV. 707. sz. ▪ p. 13: 1316. VIII. 19., I. Károly kir (latin szöveg); p. 14 (magyar fordítás, Lupescu Radu); p. 14. és 15. (román és német fordítások újraközlései): 1316. VIII. 19., I. Károly kir.

1317–1331

Holban, Maria: Despre raporturile lui Basarab cu Ungaria angevină și des­pre ref ­lec ­ta ­rea campaniei din 1330 în diplomele regale și în „Cronica pic­tată” [Basarab ha ­vasalföldi vajda és az Anjou-kori Magyarország kap­csolatairól, az 1330-as hadjárat em­léke a királyi oklevelekben és a Ké­pes Krónikában]. In: Studii 20 (1967). 1. sz. 3–43.

▪ 1. p. 4, 40: 1317. X. 23., I. Károly kir., DL 100035. – Töre­dék. = CDTrans II. 281. sz. ▪ 2. p. 7, 41 (1322. III. 16-i hibás keltezéssel): 1322. III. 18., I. Károly kir., DL 99892. – Töredék. = CDTrans II. 423. sz. ▪ 3. p. 15–16, 41–42: 1325. VI. 18., László kir. titkos kancellár, ká­polnaispán, DL 101894. = CDTrans II. 523. sz. ▪ 4. p. 42 (1329. III. 17-i hibás keltezéssel): 1329. III. 27., I. Károly kir. = AOkl XIII. 149. sz., DL 100035. ▪ 5. p. 43: 1331. III. 16., Erd. kápt., DL 29116. = CDTrans II. 697. sz. – Közlések, az 1–2. sz. román fordításban is.

1317, 1507, 1517

Székelyföld története. I. kötet. A kezdetektől 1562-ig. Szerk. Benkő Elek, Oborni Teréz. Székely­udvarhely 2016. (A Székelyföld története I–III.)

1. p. 104 (töredék): 1317. V. 25., I. Károly kir, DF 244568. = CDTrans I. 273. sz. ▪ 2. p. 227: 1507. IX. 28., II. Ulászló kir címert adományoz udvarhelyi Nagy Lászlónak és Tamásnak, valamint Madarasi Zsigmondnak, DL 74324. ▪ 3. p. 490: 1517. III. 13., Szapolyai János erd vd, DL 82472. – Hasonmá­sok.

1319–1424

Duzinchevici, Gheorghe: Contribuții la tehnica întocmirii fișelor de catalog în in ­ven­tar la documentele din Transilvania [Adalékok a leltári mutató­lapok készítésének gyakorlatához az erdélyi iratanyag esetében]. In: Revista arhivelor 2 (1959). 1. sz. 252–269.

▪ Regesztázási útmutató 1319. VIII. 19.–1424. XI. 4. közötti példákkal. – Regeszták. ▪ 1. és 4. p. 266: 1336. IV. 3., I. Károly kir. = CDTrans II. 887. sz. ▪ 2. p. 266: 1331. VII. 11., I. Károly kir. = CDTrans II. 711. sz. ▪ 3. p. 266: 1319. VIII. 19., I. Károly kir. = CDTrans II. 263. sz. ▪ 5. p. 267: 1365. IX. 6., I. Lajos kir. megerősítő záradéka (Ub II. 228–229) a saját 1353. III. 30-i (Ub II. 96–97) ok­levelén. ▪ 6. p. 268: 1424. XI. 4., Erdéyi kápt. = Ub IV. 221. p. 268: 7–8. 1336. III. 22., Erd. kápt. = CDTrans II. 884. sz. ▪ 9. p. 268: 1350. VI. 23., Váradi kápt. = DIR. C. veacul XIV. vol. IV. 697–698. ▪ 10. p. 268: 1350. V. 13., I. Lajos kir. = DIR. C. veacul XIV. vol. IV. 696–697. ▪ 11. p. 268: 1350. VI. 23., A­radi kápt. = DIR. C. veacul XIV. vol. IV. 697–698.

1320

Rusu, Adrian Andrei: Începuturile cetății medievale de la Bologa [Sebesvár ko­rai törté­netéhez]. In: Acta Musei Porolissensis 4 (1980). 403–420.

▪ 1. p. 413–414: 1320. III. 5., I. Károly kir. = CDTrans II. 356. sz. > ▪ 2. p. 414–416: 1320. IV. 19., Erd. kápt. = CDTrans II. 362. sz. > ▪ 3. p. 416–417: 1320. IV. 19. u. = CDTrans II. 363. sz., DL 1991. – Közlések, román fordítás ­ban is.

1322

Doboși, Alexandru: Alte documente false sau fără valoare cu privire la mă­năs­tirea Câr  ­ța [Újabb, a kerci monostorra vonatkozó hamis vagy értékte­len oklevelek]. In: Dacia istorică 2 (1938). 2. sz. 67–70.

▪ p. 69: 1322. I. 29., I. Károly kir., SzNLt, Szeben v lt, Urk I/6., DF 244571. = CDTrans II. 420. sz. – Töredékes közlés, tévesen hamisnak minősítve.

Magina, Livia: Castelul și așezarea Galad în secolele XIV–XVI [Galád, vár és te  ­lepülés a 14–16. század­ban]. In: Uő: La periferia Europei Centrale. Studii privind Banatul medieval și premodern. Cluj-Napoca 2015. (Minerva III. Acta Europaea 2.) 31–42.

▪ p. 38–40: 1322. XI. vége: I. Károly kir, DL 30609. = AOkl VI. 853. sz. – Közlés.

Răduțiu, Aurel: DIR, Veacul XIV, C, Transilvania, vol. II (1321–1330). Ad­denda. In: Revista arhivelor. Editată de Asociația Arhiviștilor „Da­vid Pro­dan” Cluj-Na­poca. Seria a III-a. Vol. II. 1996. 1–2. sz. 155–159.

▪ 1. p. 155–156: 1322. III. 3., Mihály erd. alvajda. = CDTrans II. 421. sz. ▪ 2. p. 156–157: (1322.) III. 17., Mihály erd. alvajda. = CDTrans II. 422. sz. ▪ 3. p. 157–158: 1322. IV. 2., Erd. kápt. = CDTrans II. 425. sz. – Mindhárom oklevél: ENMLt, Bálintitt cs lt, DF 292764, 1570. évi átiratból. – Közlések.

1322–1427

Holban, Maria: Din cronica relațiilor româno-ungare în secolele XIII–XIV [A 13–14. századi román–magyar kapcsolatok történetéből]. Buc. 1981. (In­sti­tu­tul de Istorie „Nicolae Iorga”. Biblioteca istorică LVII).

▪ 1. p. 128: 1322. VIII. 28., I. Károly kir., DL 71408. = AOkl VI. 756. sz. – Közlés, román for  ­dí­tás­ban, jegyzetben. ▪ 2. p. 172–173: (1366. IX. 15.), Raguzai Péter és András, vidini bí­rák, DL 47995. – Közlés, jegyzetben. Más közlések: TTár 1898. 365–366, 1368. IX. 8-i hi­bás keltezéssel; DocRomHist. C. XIII. 547, 1368. IX. 15-i hibás keltezéssel. ▪ 3. p. 174–175: (1366.) XI. 11., I. Lajos kir. levele Benedek bolgár bánhoz, DL 48000. Közlés, jegyzet­ben. Más közlések: Száza­dok 34/1900. 606–607, 1368. XI. 11-i hibás keltezéssel; DocRomHist. C. XIII. 265–266, (1366.) XI. 11-i keltezéssel. ▪ 4. p. 202–203: 1372. VII. 15., Ulászló havasalföldi vajda, DL 26376. = Ub II. 386–387. ▪ 5. p. 230: 1377. V. 30., I. La ­jos kir., Kemény, Jo­sephus: Diplomatarii Trans­silvanici Appendix, kéziratos má­so­lat­gyűjt. (Ke­mény József gyűjteményének a KvAKt-ban őr­zött anyagában, III. köt. 137. sz.), ha­mis! = DocRomHist. C. XV. 809. ▪ 6. p. 230–231: 1427. VII. 17., Zsigmond kir., jelzet nélk. = Hurmuzaki I/2. 541 (CCCCLII. sz.). ▪ 7. p. 290: 1363. II. 15., De Bellantis Pé­ter, Pan ­kota és Desznő ura, Er­dő­dy cs gal­gó­ci lt, 96/30/1. = Oklevéltár a Tomaj nem­zet­ség­be­li lo  ­sonczi Bánffy család tör­ténetéhez. Szerk. Varjú Elemér. I. Bp. 1908. 244–245. – Közlések.

1324, 1326, 1352

Ivanciuc, Teofil: Primele atestări ale târgurilor de coroană maramureșene [A máramarosi koronavárosok első említései]. In: Revista Arhivei Maramureșene 9 (2016). 13–44.

1. p. 33: 1324. X. 31., váradi káptalan, DF 273753 és DL 95524. ▪ 2. p. 34 (p. 38: hasonmás is): 1326. V. 14., Boleszló esztergomi érsek > 1326. V. 17., I. Károly kir, DF 247881. ▪ 3. 1352. II. 18., I. Lajos kir = AOkl XXXVI. 164. sz. (1352. II. 19., DL 2539). – Regeszták. – A 2. sz. alatt közölt regeszták itt is közölve: Teofil Ivanciuc: Sighetul Maramureșului. Pat­rimoniu și turism. Sighetul Marmației 2012. 16–18.

1325–1335

Rusu, Adrian Andrei: Documente inedite din prima jumătate a secolului al XIV-lea [Ki ­adatlan oklevelek a 14. század első feléből]. In: Ziridava 15–16 (1987). 395–399.

▪ 1. p. 398: 1325. X. 3. (IV. d. II. d. Mich. arch.), Székesfehérvári kápt, Ko­lozsvári Egyetemi Könyvtár, Marțian Iulian gyűjt. 15. sz. ▪ 2. p. 398: 1335. III. 28., I. Károly kir. = AOkl XIX. 68. sz. > ▪ 3. p. 399: (1335). IV. 27., Aradi kápt., Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony (Slovenský Národný Archív, Bratislava), Leleszi konv. hiteleshelyi lt, Metales, DF 209815. = AOkl XIX. 217. sz. – 1. sz.: reg.; 2–3. sz.: közlések.

1325–1504

Minea, Ilie: Din istoria unui cnezat ardelean [Egy erdélyi kenézség történetéből]. In: Cer ­cetări istorice 10–12 (1934–1936). 1. sz. 3–61.

▪ p. 3–44: 1504. XI. 20., II. Ulászló kir.; több átírt oklevéllel, ENMLt, Kemény József gyűjt., DF 253537. – Közlés.

1326, 1349, 1374, 1378

Ilea, Ana: Documente referitoare la voievozii români din Bihor în secolul al XIV-lea [A Bihar /vármegyei/ 14. századi román vajdákra vonatkozó oklevelek]. In: Cri­sia 17 (1987). 243–248.

▪ 1. p. 244–245: 1326. III. 6., Váradhegyfoki konv., Bi­harNLt, Róm. kat. püspökség lt, Jogi iratok, I. 6/A. = AOkl X. 80. sz. (ez utóbbi a DL 98526. alapján). ▪ 2. p. 245–246: 1349. VII. 17., De ­meter váradi püs­pök, BiharNLt, Pergamen oklevelek gyűjt. 10. sz., DF 278627. = A váradi püs ­pökség története alap­ításától a jelenkorig. Első kö­tet. A váradi püspökök a püs­pökség alapítá­sától 1566. évig. Írta Bu­nyi­tay Vince. Nagyvárad 1883. 192 (jegyzetben). ▪ 3. p. 246–247: 1374. VIII. 29., Domokos vá­ra­di püspök, BiharNLt, A váradi róm. kat. püspökség lt, Jogi iratok, I. 6/A. = DocRomHist. C. XIV. 479–480. ▪ 4. p. 247–248: 1378. V. 25., Bihar vm., BiharNLt, Ok­levélgyűjt. 15/1, DF 278583. = DocRomHist. C. XV. 247–248. – Közlések, román fordításban is.

1326–1453

Mihalyi, Gavrilă: Reflexii asupra diplomelor maramureșene din secolul XIV–XV pub ­ ­  ­licate de Dr. I. Mihályi fost membru al Academiei Ro­mâ­ne [Megjegyzések a dr. Mihályi I., a Román Akadémia volt tagja által kö­zölt Máramarosi ok­leve­lek a 14–15. században c. munkához]. Si­ghet 1934. (Contribuții la mo­no­grafia Ma­ra ­mureșului. Secția istorică. Mo­nografia Maramureșului. Red. Cor ­nel I. Sân­jo­a­nu).

▪ p. 19–23: Oklevélkivonatok.

1326–1534 (1590)

A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei. I. 1326–1590. Mutatókkal és jegyzetekkel közzéteszi Bogdándi Zsolt. Kolozsvár 2018. (Erdélyi Történelmi Adatok X/1.)

▪ p. 21–30 (1–32. sz.): az újkori jegyzőkönyvek bejegyzéseiben átírt középkori oklevelek. – Regeszták.

1329–1540

Monografia municipiului Baia Mare [Nagybánya város monográfiája]. Co­or­do­na­tor: Mit­rofan Boca. Vol. I. [Baia Mare] 1972.

▪ 1. p. 521 (regeszta): 1329. V. 29., I. Károly kir. = AOkl XIII. 266. sz. ▪ 2. p. 131 (hasonmás), 521–524 (román fordítás): 1347. IX. 20. (XII. Kal. Octobris), I. Lajos kir., Má­ra­ma­rosNLt, Nagy­bánya v lt, I/1. = CDHung IX/1. 497–503. ▪ 3. p. 248 (hasonmás): 1429. VII. 20., Zsigmond kir. > 1430. I. 13., Váradi kápt., Nagybánya v lt, I/3. ▪ 4. p. 134 (hasonmás): 1454. I. 2. (II. d. Cir­cum­cis.), Hunyadi János besztercei isp., uo., I/5. ▪ 5. p. 249 (hasonmás): 1468. VIII. 30., Má­tyás kir., uo. I/8. ▪ 6. p. 135 (hasonmás): 1469. XI. 9., Mátyás kir., uo. I/10. ▪ 7. p. 341 (hason­más): 1472. V. 7. (in Asc. dom.), Mátyás kir., uo., I/11. ▪ 8. p. 317 (hasonmás): 1480. I. 31., Gew­bel Tamás, Nagybánya v bírája, uo. I/16. ▪ 9. p. 136 (hason­más): 1485. IX. 30. (sab. p. Mich. arch.), Mátyás kir., uo. I/18. ▪ 10. p. 291 (hasonmás): 1492. VIII. 1., II. Ulászló kir., uo. I/2. ▪ 11. p. 162 (hasonmás): 1497. I. 6. (in Epiph.), II. U­lász­ló kir., uo. I/24. ▪ 12. p. 139 (hason­más): 1504. V. 28. (f. III. p. Penthec.), II. Ulászló kir., uo. II/26. ▪ 13. p. 525–526 (közlés, ro­mán fordításban): 1506. V. 1. előtt, II. Ulászló kir., jelzet nélk. ▪ 14. p. 252 (hasonmás): 1525. IV. 17., II. Lajos kir., uo. I/33. ▪ 15. p. 141 (ha­sonmás): 1527. II. 15. (in Valent. mart.), I. János kir., uo., II/35. ▪ 16. p. 279 (hasonmás): 1472. V. 7., Mátyás kir. > 1540. I. 25., I. János kir., uo., II/38. – 1. reg.; 2. és 13. román for­dí­tás; a többi olvashatatlan hasonmás.

1330

Motogna, Victor: Iarăși lupta dela Posada. (Un document necunoscut). [Új­ból a po  ­sa­dai ütközetről. (Egy ismeretlen oklevél)]. In: Revista is­to­rică 9 (1923). 4–6. sz. 81–85.

▪ p. 82–83: 1330. XII. 9., I. Károly kir., MOL, Blagay cs lt, 129. sz. = CDTrans II. 684. sz. – Közlés.

1335–1431

W. Kovács András: A Wass család cegei levéltára (Lappangó középkori oklevelek a nagyszebeni Bru ­kenthal-gyűjteményben. Levéltártörténeti adatok). In: Certamen. II. Szerk. Egyed Emese, Bog ­dándi Zsolt, Weisz Attila. Ko ­ ­lozsvár 2015. 194–216.

▪ p. 201–215: SzebenNLt, Brukenthal-gyűjtemény, RS 254–262, 264–287, 481, 492, 513, 570. sz. (a Wass cs cegei levéltárának oklevelei, vö. WassLt 37, 52, 96, 110, 183, 251–254, 259–262, 267–269, 273–274, 280, 282–283, 292–297, 301–310, 316–317. sz.) – Regeszták.

1335, 1454

Feneșan, Costin: Două scrisori de hotărnicie din Banat (sec. XIV–XV). [Két határjáró ok ­levél a Bánságból (14–15. század)]. In: Revista arhivelor. Vol. 47. Anul 62 (1985). 329–337.

▪ 1. p. 331–332: 1335. III. 28., I. Károly kir. = AOkl XIX. 68. sz. > ▪ 2. p. 332–333: (1335.) IV. 27., Aradi kápt., Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony (Slovenský Národný Ar ­chív, Bra­tis­lava), Leleszi konv. hiteleshelyi lt, DF 209815. = AOkl XIX. 217. sz. ▪ 3. p. 333–334: 1454. IV. 14., Pálóci László országbíró > ▪ 4. p. 334–337: 1454. VII. 16., A  ­radi kápt., uo., DF 209814. – Köz­lések, román fordításban is.

1336, 1372, 1379

Feneșan, Costin: Noi informații privind iobăgimea din Banat în secolul al XIV-lea [Ú ­ ­jabb adatok a bánsági jobbágyságról a 14. században]. In: Ște­fan Me­teș la 85 ani. Cluj-Napoca 1977. (Din publicațiile Arhivelor Sta­tului Cluj-Napoca nr 2 [8]). 225–229.

▪ 1. p. 227–228 (1336. II. 16-i hibás keltezéssel): 1336. II. 20., Temes vm., DL 40721. = AOkl XX. 61. sz. ▪ 2. p. 228–229: 1372. I. 21., I. Lajos kir., DL 41865. = DocRomHist. C. XIV. 112–113. ▪ 3. p. 229: 1379. II. 26., Imre ho­dosi officialis, DL 42115. = DocRomHist. C. XV. 537–538. – Közlések, román fordításban is.

1337, 1343, 1347

Gross, Lidia: Transfer de proprietate și autentificare: moșia Eriu Sâncrai și conventul din Dealul Orăzii în prima jumătate a secolului al XIV-lea [Birtok­át­ruházás és hitelesítés: Érszentkirály és a váradelőhegyi konvent a 14. szá­zad első felében]. In: Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Series Historica 58 (2019). 245–256.

1. p. 253–254: 1337. VII. 25., Váradhegyfoki konv = CDTrans II. 948. sz. ▪ 2. p. 254–255: 1343. VII. 28., Váradhegyfoki konv = CDTrans III. 155. sz. ▪ 3. p. 255: 1343. VII. 28., Vá­rad­hegyfoki konv = CDTrans III. 156. sz. ▪ 4. p. 256: 1347. VII. 26., Váradhegyfoki konv = CDTrans III. 414. sz. – Közlések.

1340–1350

Diaconescu, Ma­rius: Documente medievale tran­silvă ­nene din arhivele mag­hiare (1340–1350) [Erdélyi oklevelek magyarországi levéltárakból (1340–1350)]. In: Ar ­hiva istorică a României. Serie nouă 1 (2004). 1. sz. Buc. 2004. 27–74.

▪ 1340–1350 közötti 44 oklevélszöveg az erd. kápt. és a ko­lozs­mo­nos­to­ri konv. hi­te­les­he­lyi lt-ból (MOL DL 26372–26373, 27270–27271, 27628–27829, 28063, 28557, 28577, 28726, 28729, 28901–28902, 29134, 29140–29143, 29425–29426, 29667, 29674–29675, 29677–29681, 30001, 30108–30113, 30605, 30635, 30640, 30642–30643). – Közlések.

1344–1377

Kerekes, Nicolae-Dragoș: Gheorghieni – Primele urme prin istorie (secolul al XIV-lea) [Györgyfalva. A legkorábbi történeti adatok (14. század)]. In: Anu ­ar. Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă 19 (2015–2016). 229–251.

1. p. 243–244: 1344. XI. 9., erd kápt = CDTrans III. 231. sz. ▪ 2. p. 244–248: 1366. VII. 1., ko­lozsmonostori konv = CDTrans IV. 493. sz. ▪ 3. p. 248–249. 1371. IV. 25., János erd avd = DocRomHist C. XIV. 27–28. > ▪ 4. p. 249–250: 1371. VI. 19., kolozsmonostori konv = DocRomHist C. XIV. 53–54. ▪ 5. p. 250–251: 1377. V. 24., I. Lajos kir = DocRomHist C, XV. 221–222. – 1. és 5. sz.: román fordítás; 2–4. sz. latin szöveg és román fordítás; a Documente privind istoria României. C. Transilvania és a DocRomHist C. Transilvania so­rozatok vonatkozó közléseinek átvétele.

1344–1436 (1763)

Magina, Livia: Instituția judelui sătesc în Principatul Transilvaniei [A falusbírói tisztség az Erdélyi Fejedelemségben]. Cluj-Napoca 2014.

1. p. 267–268: 1344. X. 22., titeli kápt, DL 51317. = AOkl XXVIII. 713. sz. ▪ 2. p. 268–269: 1408. V. 15., Temes vm, DL 92310. = ZsOkl II/2. 6103. sz. ▪ 3. p. 269–270: 1434. IV. 4., Tallóci Matkó kevei és krassói isp, DL 43992. ▪ 4. p. 270–271: 1435. VI. 28., Temes vm, DL 54949. ▪ 5. p. 271–272: 1436. VII. 17., Temes vm, DL 44100. – Közlések.

 1344–1484

Dumitrescu, Gabriela–Dimitriu, Oana–Mititelu, Ștefania Laura–Năs­tă­se­lu, Liana: Fragmente de istorie. Înscrisuri și peceți. Sec. XIV–XIX [A múlt emlékei. Írások és pecsétek. 14–19. század]. Buc. 2013.

1. p. 9 (1364. évi téves keltezéssel): 1344. III. 18., erd kápt, BukAKt, Kézirattár, Peceți 316. sz. (D. N. Cio­tori 1932. évi adománya [?!]). = CDTrans III. 192. sz. (DF 290936, egykor a Béldi cs mezőméhesi lt-ában!). ▪ 2. p. 10–11: 1365. II. 2., I. Lajos kir és 1373. IX. 4., Leleszi konv > 1384. VI. 22., Mária királynő, uo., 317. sz. (Ioan Mihályi 1903. évi ado­mánya). = DocRomHist C. vol. XII. 398–401, vol. XIV. 406–408, vol. XVI. 542–546. ▪ 3. p. 16–17: 1452. III. 16., Hunyadi János kormányzó, uo. 445. sz., DL 94480 (Pongrác cs bashalmi lt, 3. cs. 1. sz. = Történelmi Tár 1896. 517.). ▪ 4. p. 24: 1476. VIII. 25., Zsolna város, uo. 455. sz., DF 278426. = DL 94528 (Pongrác cs bashalmi lt, 4. cs., 8. sz. = Történelmi Tár 1896. 524). ▪ 5. p. 26–27: 1483. V. 31. (in Petronelle virg.), erd kápt > 1484. II. 8. (dom. p. Dorothee virg.), Mátyás kir, uo., 320. – Hason­má ­sok. – Ugyanezeket a hasonmásokat közli Du­mit­res­cu, Gabriela–Albu, Car­men–Dimitriu, Oana–Kö­va­ri, Lumi­ni­ța–Lascu, Mă­dă­li­na–Po­pes­cu, Lo­ren­ța: Ma­nus­cri­se, do­cu­men­te istorice, arhive și co­res­pon­den­ță, carte rară [Kéziratok, tör­téne­ti iratok, le­véltárak, levelestár, régi könyvek]. Buc. 2013. (Tezaurul Academiei Române IV. Co­or­dinatori: Io­nel Haiduc, Păun Ion Oti­man), a kö­vetkező rend szerint: ▪ 1. p. 234: 1344. III. 18. ▪ 2. p. 235: 1365. II. 2. és 1373. IX. 4. > 1384. VI. 22. ▪ 3. p. 236: 1483. V. 31. > 1484. ▪ 4. p. 237: 1476. VIII. 25. ▪ 5. p. 238–239: 1452. III. 16. – Ha­son­má­sok.

1344, 1408, 1434, 1436

Magina, Livia: Câteva documente privind judele sătesc din Banat [Néhány ok­le­vél a bánsági fa­lusbírákról]. In: Banatica 19 (2009). 31–39.

1. p. 34–35: 1344. X. 22., titeli kápt, DL 51317. = AOkl XXVIII. 713. sz. ▪ 2. p. 35–36: 1408. V. 15., Temes vm, DL 92310. = ZsOkl II/2. 6103. sz. ▪ 3. p. 36–37: 1434. IV. 4., Tallóci Matkó, kevei és krassói isp, kunok bírája, DL 43992. ▪ 4. p. 37–38: 1435. VI. 28., Temes vm, DL 54949. ▪ 5. p. 38–39: 1436. VII. 17., Temes vm, DL 44100. – Közlések.

1346

Fehér János: Dobó. Egykori település a Kormos mentén. Dobó-Valál Egyesület ki­adása. Barót 2014. (Erdővidéki Történelmi Adatok 1.)

▪ p. 208–209 között, 9. tábla (hasonmás); p. 509–510 (közlés, regesztával): 1346. I. 5., I. Lajos kir, DL 29675. = CDTrans III. 314. sz.

1347, 1364

Căpîlnean, Vasile: Filiala Arhivelor Statului. Județul Maramureș [Az Álla­mi Le­vél­tár Máramaros Megyei Fiókja]. Buc. 1982. (Direcția Genera­lă a Arhivelor Sta­tului din Republica Socialistă România).

▪1. p. 7: 1364. VIII. 27. (VI. Kal. Sept.), I. Lajos király [MáramarosNLt, gyulafalvi Rednik cs lt, DF 283586]. ▪ 2. p. 9: 1347. IX. 20., I. Lajos kir. Nagybánya v-nek kiváltságokat adományoz [MáramarosNLt, Nagy­bánya v lt, I/1. = CDHung IX/1. 497–503]. – Ha­son­má­sok.

1347–1469

Căpîlnean, Vasile–Sabău, Ioan–Oszóczky, Coloman–Balogh, Adalbert–Schrek, Vasile: Îndrumător în Arhivele Statului Maramureș [A Má­ramaros me  ­gyei Állami Levéltár repertóriuma]. Buc. 1974. (Direc­ția Generală a Ar ­hi­ve­lor Statului din Republica Socialistă România).

▪ 1. p. 20: 1418, Leleszi konv., Máramaros vm lt, 1/1418. ▪ 2. p. 53: 1454. I. 2., Hunyadi Já­nos, Nagy­bánya v lt, Kiváltságlevelek, 5/1454. ▪ 3. p. 56: 1469. XI. 9., Mátyás kir., Nagybá ­nya v lt, Ki­váltságlevelek, 10/1469. ▪ 4. p. 146: 1347. IX. 20., I. Lajos kir., Nagy ­bánya v lt, Kiváltságleve­lek, I/1. ▪ 5. p. 277: 1368. VII. 5., I. Lajos kir., gyu ­lafalvi Rednik cs lt, DF 283587. ▪ 6. p. 291: 1383. VI. 27., Máramaros vm., Má­ramaros vármegyei oklevelek gyűjt. 1/1383. – Szöveg­közti hasonmá­sok. A felsorolt oklevelek őrzési helye a közléskor: Má­ra­ma­rosNLt, Nagybánya.

1347, 1469, 1480

Az 1918/1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei. Ghidul fondurilor și colecțiilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare anului 1918/1919. (A Kárpát-medence levéltári forrásai).

11. köt. Máramaros megye. Összeállította Klara Gușeth, Ana-Maria Buciuman, Varga Zsolt. Bp.–Bukarest 2015.

1. 1347. IX. 30., I. Lajos kir, MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Kiváltságlevelek, 1. sz. ▪ 2. Mátyás kir 1469. XI. 9., uo., 10. sz. ▪ 3. 1480. I. 31., Nagybánya város, uo., 16. sz. – Ha­sonmások, számozatlan oldalakon.

1347–1352

Major László Károly: Új adatok Borosjenő történetéhez. Oradea–Nagyvárad 1934.

▪ p. 11–22 (magyar fordítás), p. 23–34 (közlés): ▪ 1347. V. 12., I. Lajos kir. ▪ 1347. V. 27., váradi kápt ▪ 1347. VIII. 11., Miklós nádor ▪ 1349. X. 15., Miklós nádor ▪ 1352. IV. 28. (IV. Kal. Maii), I. Lajos kir, ENMLt, Bánffy cs nemzetségi lt (DF 260634). = BánfOkl I. 179–181. = DocRomHist C. X. 120–122. – Közlés, magyar fordításban is.

1348/1349–1486

Lukács József: Clujul gotic [A gótikus Kolozsvár]. Volum ilustrat cu fo­to­gra­fii de Vár  ­dai Levente. Cluj-Napoca 2007.

▪ 1. p. 35: 1348. II. 11. – 1349. I. 28., kolozs­vári búcsúengedély, a kolozsvári Szt. Mihály-plé ­bá­nia lt. = CDTrans III. 441. sz. – Hasonmás. ▪ 2. p. 73: 1486. XI. 7., Szabó Ambrus kolozs­vári bíró. = Ub VII. 463 (e közlés szerint az okl. eredetije az Erdélyi Ref. Egyházkerület gyűj­tőlevéltárában található, Kv-i ref. egyházközség lt, A.10). – Hasonmások.

1349

Karácsonyi János: Mikor és kik kezdték építeni a kolozsvári Szt. Mihály egyházat? In: Pásztortűz 11 (1925). 6. sz. 118–120.

▪ p. 119: [1349. I. 9–28. közé keltezve] Kolozsvári búcsúenge­dély, későbbi (1350. V. 27-i, 1387. III. 1-jei és 1397. VI. 21-i megerősítő püspöki záradékokkal; a közlés szerint az okl. eredetije ekkor még a kolozsvári Szt. Mihály-plébánián; ma a Batthyáneumban őrzik.) = CDTrans III. 441. sz. [1348. II. 11.–1349. I. 28. közöttre keltezve] (DF 275200). – Hasonmás. – További hasonmást közöl: Sas Péter: A kolozsvári Szent Mihály-templom egyházi gyűj­teménye. Kolozsvár 2009. ▪ p. 65 (színes hasonmás), p. 178 (magyar fordítás).

W. Kovács András: A cegei Wass család a középkorban. In: Erdélyi Múzeum 66 (2004). 1–2. sz. 1–40.

▪ p. 5: 1349. XII. 15, erd. kápt., ENMLt, Wass cs lt, DF 252690. = WassLt 92. sz. – Hason­más.

1349, 1355

Relațiunile Țerii-Românești și Moldovei cu Ungaria până la anul 1526 [Havasalföld és Moldva kapcsolatai Magyarországgal 1526-ig]. De Grigore C. Condu­ratu. Buc. 1898.

1. p. 283: 1349. IX. 15., I. Lajos kir = Mihályi: Diplome maramureșene 26–27. > ▪ 2. p. 283: 1355. X. 12., I. Lajos kir = Mihályi: i. m. 33–34. – Közlések.

1349, 1355

Xenopol, A[lexandru] D[imitrie]: Un document asupra lui Bogdan, des­că­le­cătorul Mol  ­dovei din 1349 [Egy 1349-es oklevél Bogdanról, a moldvai honfoglalóról]. In: Revista pentru istorie, archeologie și filologie. 1885. Anul III. Vol. 5. Fasc. I. 166–170.

▪ 1. p. 167: 1349. IX.15., I. Lajos kir. > ▪ 2. p. 167: 1349. IX. 21., Ige fia: Ioan, a má­ra­ma­ro­si románok vajdája. > ▪ 3. p. 166–168: 1355. X. 12., I. Lajos kir., ENMLt, Barabás Samu gyűj  ­teményének – egykor a Székely Nemzeti Mú ­zeumban őrzött – elpusztult okleveleiről ké­szült mikrofilmek, DF 247886. – Közlés. – Más közlés: Diplóme maramureșene din se­co­lul XIV. și XV. A­du­na ­te și comentate prin Joan Mihályi de Apșa. Maramureș-Sziget 1900. 26–27, 28–29, 33–34.

1349–1365

Istoria Românilor. De A[lexandru] D[imitrie] Xenopol. Ediția a III-a, re­vă­zu­tă de a ­u­tor, îngrijită și ținută la curent de I[on] Vlădescu. III. Buc. [é. n.]

▪ 1. p. 38: 1365. II. 2., I. Lajos kir., Román Akad. Könyvtára, Bukarest, Kézirattár, P317. = DocRomHist. C. XII. 398–401. ▪ 2. p. 38: 1360. III. 20., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XI. 482–485. ▪ 3. p. 39–40: 1349. IX. 15., I. Lajos kir. > ▪ 4. p. 54: 1349. IX. 21, Ige fia: Ioan, a má  ­ra­ma­ro­si románok vajdája. > ▪ 5. p. 39–40: 1355. X. 12., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. X. 362–364 (újkori másolat alapján), ENMLt, Barabás Samu gyűjteményének – egykor a Szé ­ ­kely Nemzeti Mú­zeumban őrzött – elpusztult okleveleiről készült mikrofil­mek, DF 247886. – Közlés.

1349–1374

Achim, Viorel: Mutații în statutul unor sate cneziale din Banat în epoca an­ge­vină. Ca ­zul de la Biniș [Bánsági kenézfalvak státusának változása az Anjou-korban. Bé ­nyes esete]. In: Banatica 12/II (1993). 47–63.

▪ 1. p. 55–56: 1349. VII. 4., I. La­jos kir., Kállay cs lt: DL 51520. ▪ 2. p. 56–57: 1351. VII. 18., I. Lajos kir. > ▪ 3. p. 57–59: 1351. VIII. 3., csanádi kápt., uo., DL 51594. = DocRomHist. C. X. 48. ▪ 4. p. 60: 1372. VII. 10., csanádi kápt. = DocRomHist. C. XIV. 244–245. > ▪ 5. p. 61–62: 1374. III. 28., csanádi kápt., uo., DL 52222. = DocRomHist. C. XIV. 449–450. – Köz­lések, román fordí­tásban is. – Újraközlés: Uő: Banatul în evul mediu. Stu­dii. Buc. 2000. 44–61. Ez utóbbiban: ▪ 1. p. 52–54: 1349. VII. 4., I. Lajos kir., Kál­lay cs lt: DL 51520. ▪ 2. p. 54–55: 1351. VII. 18., I. La­jos kir. > ▪ 3. p. 56–59: 1351. VIII. 3., csa­ná­di kápt., uo., DL 51594. ▪ 4. p. 59–60: 1372. VII. 10., csa­nádi kápt. > ▪ 5. p. 60–61: 1374. III. 28., csanádi kápt., uo., DL 52222. – Közlések, román for­dításban is.

1349–1454

Popovici, Ioan: Filiala Arhivelor Statului. Județul Bihor [Az Állami Levéltár Bihar Megyei Fiókja]. Buc. 1983. (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Re­publica Socialistă România).

▪ 1. p. 7: 1349. VII. 17., Demeter váradi püspök, BiharNLt, Pergamen oklevelek gyűjt. 10. sz., DF 278627. ▪ 2. p. 9: 1374. VIII. 29., Domokos váradi püspök, BiharNLt, A váradi róm. kat. püs­pökség lt, Jogi iratok, I. 6/A. = DocRomHist. C. XV. 479–480. ▪ 3. p. 11: 1454. IX. 29., V. László kir., BiharNLt, Nagyváradi székeskáptalan mlt, Acta antiqua ca­pi­tu­li Varadiensis 14/19, DF 278606. – Ha­son­má­sok.

1349, 1404

Ivanciuc, Teofil: Acte medievale românești emise la Sighet [Máramarosszigeten kelt középkori román oklevelek]. In: Revista Arhivei Maramureșene 7 (2014). 13–25.

1. p. 20 (román fordítás): 1349. IX. 21., Ige fia: Ioan, a má­ra­ma­ro­si románok vajdája, DF 247886. = DocVal 116. ▪ 2. p. 21 (román fordítás), p. 22 (hasonmás): 1404. V. 1., Radul, máramarosi isp, DL 42811. = ZsOkl II/1. 3155. sz. = Alexandr Petrov: Drevnejąaja cerkovnoslavjanskaja gramota 1404 g. o karpatorusskom territorii. In: Sbornik filologicky Ceske akademie ved a umeni (Praha) 7 (1926). 1. sz. 1–15.

1349–1503 (1846)

Pavel, Constantin: Școalele din Beiuș 1828–1928. Cu o privire asupra trecutului românilor din Bi­hor [A belényesi iskolák 1828–1928. Kitekintéssel a bihari románok múltjára]. Beiuș 1928.

1. p. 44 (jegyzetben) 1349. VII. 17., Demeter váradi ppk = AOkl XXXIII. 544. sz. ▪ 2. p. 309–311: 14[4]2. VII. 21. [?] (in Belenies, sab. a. Iacobi ap.), János váradi ppk = A vá­radi püspökség története alapításától a jelenkorig. I–III. Írta Bunyitay Vince. Nagyvárad 1883–1884. II. 300–302 (javított keltezéssel); vö. DL 36463, p. 8v–10r. ▪ 3. p. 311–313: 14[4]4. V. 29. [?] (in castro nostro Varadiensi, f. VI. a. Penth.), János váradi ppk = Bu­nyi­tay: i. m. II. 302–303. (1444. évi keltezéssel); vö. DL 36463, p. 10r–11v. ▪ 4. p. 313–314: 1503. IX. 21. (in castro nostro Varadiensi, in Mathei ap. et ev.): György vá­ra­di ppk = Bunyitay: i. m. I. 349–350. (jegyzetben); vö. DL 36571. ▪ 5. p. 314–315: 1448. I. 30. (Varadini, f. III. a. Purif. Marie), János váradi ppk. ▪ 6. p. 315–322: [1491. VII. 11.], Bálint váradi ppk. ▪ 7. p. 316–321: 1451. X. 28. (in Belenes, in Sim. et Iude ap.), János váradi ppk, DL 50326. ▪ 8. p. 322–324: 1454. IX. 29. (in Mich. arch.), László kir, DF 278606. ▪ 9. p. 324–325: 1478. VI. 22. (in castro Va­ra­dien­si, f. II. a. Ioh. bapt.), János váradi ppk. ▪ 10. p. 326–327: 1495. IX. 3. (in castro Varadiensi, III. d. Sept.), Do­mokos váradi ppk = Bunyitay: i. m. I. 337–338. (jegyzetben; eszerint az oklevél jelzete: váradi székeskáptalani lt, 14.14). ▪ 11. p. 327–329: 1503. IX. 21. (in castro nostro Varadiensi, in XI. mil. virg.) = Bunyitay: i. m. I. 350. (jegyzetben; eszerint az oklevél jelzete: váradi székeskáptalani lt, 14.18). – Közlések (a jelzetek és a korábbi közlések megjelölése, illetve a dátum feloldása nél­kül).

1350

Olteanu, Ștefan: Un document inedit privind istoria Banatului în secolele XIII–XIV [Egy kiadatlan oklevél a Bánság 13–14. századi történetéhez]. In: Stu­dii. Re­vis­tă de istorie 17 (1964). 5. sz. 1141–1146.

▪ p. 1144–1145: 1350. X. 5., Kras­só vm., MOL, Festetich cs keszthelyi lt, DL 91419. – Közlés, ro­mán fordí­tás­ban is; hasonmás: p. 1145.

1350–1360

Magina Adrian: Violence and Reconciliation in the 14th century Southern Hungary. In: Politics and Society in the Central and Souh-Eastern Europe (13th–16th centuries). Ed. Zoltán Iusztin. Cluj-Napoca 2019. 159–173.

▪ 1. p. 167: 1350. I. 14., Krassó vm, DL 91411. ▪ 2. p. 167–168: 1354. XII. 18., Krassó vm, DL 91469. ▪ 3. p. 168: 1355. IV. 16., Krassó vm, DL 91474. ▪ 4. p. 169: 1355. XI. 21., Krassó vm, DL 91483. ▪ 5. p. 169–170: 1357. III. 23., Krassó vm, DL 91491. ▪ 6. p. 170–171: 1357. VIII. 10., Krassó vm, DL 91504. ▪ 7. p. 171: 1360. VI. 11., Krassó vm, DL 91552. ▪ 8. p. 171–172: 1360. VIII. 8., Kont Miklós nádor, DL 91557. ▪ 9. p. 172: 1360. VIII. 27., Krassó vm, DL 91561. ▪ 10. p. 173: 1360. XI. 28., Bebek István országbíró, DL 91562.

1350–1418

Răduțiu, Aurel: Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. X. (1351–1355). nr. 89. Addenda et corrigenda. In: Transil­va­nia (secolele XIII–XVII). Stu  ­dii isto­rice. Coord. Susana Andea. [Buc.] 2005. (Bib­li­o­teca Institutului de Is  ­torie. Serie nouă. Vol. VI). 139–161.

▪ 1. p. 146–149: 1350. VII. 23., Ist­ván er­d. vaj­da, DL 41141. = CDTrans III. 570. sz. ▪ 2. p. 149–153: 1418. II. 3., Lépes Loránd erd. alvajda, DL 43404. és SzNLt, Le­tét­be he­lye­zett ne ­me­si ira­tok, 4. sz. = ZsOkl VI. 1457. sz. > ▪ 3. p. 153–160: 1418. VI. 11., Erd. kápt., uo. = ZsOkl VI. 2035. sz. – Közlések.

1351–1390

Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. – Vol. X. (1351–1355). În­tocmit de Ștefan Pascu, Sabin Belu, Ioan Dani, Aurel Răduțiu, Vi­orica Pervain și Konrad Gündisch. Au colaborat: Alexandru Neam­țu, Sigismund Jakó, Io­sif Pataki, Theodor Naum, Ștefan Bez­de­chi, Mihail Dan, Samuil Gol­den­berg. [Cluj-Napoca 1977]. – Vol. XI. (1356–1360). Sub redacția acad. Ște­fan Pascu. În­tocmit de Ioan Da­ni, Aurel Răduțiu, Viorica Pervain, Kon­rad G. Gündisch, Sa­bin Be­lu. Au colaborat: Francisc Pall, Mihail P. Dan, Sigismund Jakó, A  ­lex­andru Neamțu, Ioan Sabău, Theodor A. Na­um, Ștefan Bez­de­chi, Iosif Pa­ta ­ki, Samuil Gol­den­berg. Buc. 1981. – Vol. XII. (1361–1365). Sub re­dac­ți­a a­cad. Ștefan Pascu. În­toc­mit de Aurel Ră­duțiu, Vi­orica Pervain, Konrad G. Gün ­disch, Sabin Belu, Ioan Dani, Ma ­ri­onela Wolf. Buc. 1985. – Vol. XIII. (1366–1370). Volum întocmit de Ioan Dani, Konrad Gündisch, Vi­o­ri­ca Per­vain, Aurel Răduțiu, Ad­rian Ru ­su, Susana Andea. [Buc.] 1994. – Vol. XIV. (1371–1375). Vo­lum în­toc­mit de A­u­rel Răduțiu, Viorica Pervain, Su­sana An­dea, Li­dia Gross. [Buc.] 2002. – Vol. XV. (1376–1380). Volum în­toc­mit de Su ­sana Andea, Li­dia Gross, Viorica Pervain, Adinel Dincă. Buc. 2006. – Vol. XVI. (1381–1385). Volum întocmit de Susana Andea, Lidia Gross, Adinel C. Dincă. Buc. 2014; vol. XVII. (1386–1390). Volum întocmit de Susana Andea, Lidia Gross, Adinel C. Dincă. Buc. 2020 [2021].

▪ Az 1351 előtt kelt okleveleket job­bára csak román fordításban közlő Documente privind is­toria Romîniei. C. Transilvania c. sorozat folytatása. – Közlés, román fordításban is, több ha­sonmás­sal. A mai Románia Kárpátokon inneni területeire vonatkozó oklevelek, kisebb részben regeszták. – Recenzió (XVI. köt.): Studii și Materiale de Istorie Medie 34 (2016). 457–459. (Barbu, V.) – Előzménye: Documente privind istoria Romîniei. C. Transilvania. Veacul XI, XII. și XIII. Vol. I (1075–1250); Vea  ­cul XIII. Vol. II. (1251–1300); Veacul XIV. Vol. I. (1301–1320), vol. II. (1321–1330), vol. III. (1331–1340), vol. IV. (1341–1350). [Buc.] 1951–1955 (túlnyomórészt román fordítások, a kötetek megjelenéséig kiadatlanok latinul is, függelékben).

1352–1515 (1646)

Ciulei, Gheorghe–Ciulei, Gheorghe G.: Dreptul românesc în Banatul me­dieval [A ro ­mán jog a középkori Bánságban]. Reșița 1997.

▪ Oklevélközlések és román for­dí­tások a következő munkák alapján: Pesty: Oláh kerületek, passim; Pesty Frigyes: A szörényi bánság és Szö  ­rény vármegye története. I–III. Bp. 1877–1878 (a III. kötetből); Pesty Frigyes: Krassó vár­me­gye törté ­nete. II–IV. Bp. 1882–1884 (a III. kötetből).

1353–1502

Motogna, Victor: Contribuții la istoria Romînilor [!] în veacul al XIV-lea și al XV-lea. (O nouă colecție de documente) [Adalékok a románok 14. és 15. szá­zadi tör ­ténetéhez. (Újabb oklevélgyűjtemény)]. In: Revista istorică 18 (1932). 7–9. sz. 241–255.

▪ 1. p. 244: 1353. XI. 6., István erd. alvajda, ENMLt, Bánffy cs nemzetségi lt, DF 260629. ▪ 2. p. 244–245: 1352. XI. 29., erd. kápt., uo., DF 260629. ▪ 3. p. 245–247 (1357. VII. 1-jei hi ­bás keltezéssel): 1357. VII. 4., I. Lajos kir., Erdődy cs galgóci lt, lad. 98, fasc. 7, nr. 11. ▪ 4. p. 247: 1385. X. 25., Losonci Tamás fia: Dénes zólyomi isp., ENMLt, Bánffy cs nemzetségi lt, DF 260688. ▪ 5. p. 247–249: 1405. VI. 1., Zsigmond kir., uo., DF 260708. ▪ 6. p. 249: 1438. III. 9., Pál, ar­ge­și püspök, Erdődy cs galgóci lt, lad. 28, fasc. 10, nr. 4. ▪ 7. p. 249–251: 1446. VII. 22., Ko­lozs­mo­nostori konv., VI. 22-i keltezéssel, uo., lad. 98, fasc. 8, nr. 5. ▪ 8. p. 251–252: 1493. IV. 16., II. Ulászló kir., DL 20000. ▪ 9. p. 252–253: 1494. I. 30., Tamás győri és egri püspök, Er­dő­dy cs gal­góci lt, lad. 28, fasc. 16. ▪ 10. p. 253–254: 1502. IV. 11: Kolozsmonostori konv., DL 36405, p. 185–187. = KmJkv II. 3240. sz. – A fel­sorolt oklevelek újraközlések a Bán­ffy-ok­le­vél­tár nyomán.

1353–1512 (1699)

Filitti, I[oan] C.: Din arhivele Vaticanului. Documente privitoare la e­pis­co­pa­tele ca ­to ­lice din principate [A vatikáni levéltárakból. A /román/ fe­je­de­lem­ség­ekbeli ka­to­likus püspökségekre vonatkozó oklevelek]. In: Re­vis­ta catolică 2 (1913). 354–381, 527–566; 3 (1914). 102–106, 329–386.

▪ 1353–1512 közötti források, a milkói, a szereti (Moldva), vidini, Argeș-i, moldvabányai, szö­rényi püs­pökségekre vonatkozó oklevelek. A közölt okleveleket Eubel: Hierarchia ca­to ­li­ca hivatkozásai szerint válogatta a szerző a következő fondokból: Ar­chivum Secretum Va ­ti­ca­num: Registra Avenionensia, Registra Lateranensia, Ar­chivio consistoriale – Acta mis ­cel­lanea, In­troitus et exitus, Camera A­pos­to­li­ca: Obligatione. – Közlések.

1353–1521 (1785)

Marin, Elisabeta–Armășelu, Aurelian–Dodiță, Adriana–Mircea, Cris­tina–Mo­f­lic, Mihaela–Popovici, Bogdan Florin: Din tezaurul ar­hivelor bra­șo­ve ­ne. Aus den Schätzen des Kronstädter Archivs. The trea­sure of Archives of the City Brasov. Le tresor de la ville de Bra­sov. Brașov 2005.

Oldalszámozás nélküli kiadvány. ▪ 1. 1353. III. 28., I. Lajos kir., BrassóNLt, Brassó v lt, Pri ­vilegia et in­stru­men­ta publica 2. sz., DF 246805. = Ub II. 93–96. ▪ 2. 1368. I. 20., László (Vla­dislav) havasalföldi vajda, uo. 4 B, DF 246808 (e közlés szerint jelzete: Col. Privilegii 807. sz.). = Ub II. 306–307. ▪ 3. (1369. XI.), Stracimir, vididni bolgár cár, BrassóNLt, Bras­só v lt, Stenner-gyűjt. 456. sz. ▪ 4. 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vaj­da, BrassóNLt, Bras­só v lt, Pri­vi­le­gia et in ­strumenta pub­lica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ 5. 1424. A szűcscéh statútuma, BrassóNLt, Szűcs céh lt (Kron ­stadter Kürschnerzunft). = Zunfturkunden 1420–1580. Documente de breaslă 1420–1580. Be­arbeitet von Gernot Nussbächer und Elisabeta Marin. Ediție îngrijită de Gernot Nuss­bächer și E­lisabeta Marin. Kronstadt/Brașov–Heidelberg 1999. (Quellen zur Ge­schich ­te der Stadt Kronstadt. Neunter Band. Documente privind istoria orașului Brașov. Vol. IX). 24–26. ▪ 6. 1413. VIII. 25., Mircea havasalföldi vajda. = Ub IV. 425–426. > 1431. I. 28., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 426. > 1431. I. 30., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 426–429, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 768. sz., DF 247208. ▪ 7. 1458. III. 13., Ștefan cel Ma­re moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­le­gia et instrumenta publica 777. sz. = Ub VI. 9–10. ▪ 8. 1476. X. 7., Vlad Țe­peș havasalföldi vaj­da, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta publica 773. sz., DF 247212. = Ub VII. 114–115. = Bogdan, Ioan: Documente privitoare la relațiile Țării Românești cu Bra­șo ­vul și cu Țara Un­gu­rească în sec. XV și XVI. Buc. 1905. 95–97 (LXXIV. sz.). ▪ 9. 1487–1735: Segesvár v, BrassóNLt, Segesvár v tanácsi jegyzőkönyve, címlap, BrassóNLt. ▪ 10. 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta pub ­lica 742. sz., DF 247207. ▪ 11. 1517. III. 17., Basarab havasalföldi vajda szerződése II. La ­jos királlyal, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta pub­lica 781. sz., DF 247220. ▪ 12. (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câmpulung-i] Neacșu le­vele a brassói Jo­hann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. – Hasonmások.

1354–1541 (1937)

Condica tratatelor și a altor legamente ale României 1354–1937. [Románia szerződéseinek és kötelezettségvállalásainak lajstroma]. Întocmită sub a­uspiciile Ministerului Afacerilor Străine de F. C. Nano. Vol. I–II. 1938.

▪ Havasalföld és Moldva, majd Románia nemzetközi szerződései; Havasalföld és Mold  ­va vajdái ál­tal Brassó és Szeben v-nak adott kereskedelmi kiváltságok. – Re­gesz­ták.

1357–1541 (1598)

Müller, Friedrich: Deutsche Sprachdenkmäler aus Siebenbürgen. Aus schrift­lich­en Quel ­len des zwölften bis sechzenten Jahrhunderts. Un­ver­änderter Nach­druck der Erstaufsgabe von 1864. Herausgegeben mit ei­nem Nachwort und Glossar von Grete Klaster-Ungureanu. Buk. 1986.

▪ Müller munkájának 2. kiadása, 1357. VIII. 20.–1541. I.1. közötti német nyelvű oklevelek. – Közlések.

1358

Motogna, Victor: Contri­buții la istoria Romînilor din Ardeal în epoca an­ge­vi­nă [A ­dalékok az erdélyi románok Anjou-kori történetéhez]. In: Re­vista istori­că 15 (1929). 1–3. sz. 4–5.

▪ p. 4–5: 1358. II. 14., Lackfi András erd. vajda, DL 28578. = CDTrans III. 983. sz. – Köz ­lés.

1359–1540 (1359–1602)

Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei. I. 1569–1602. I/1. János Zsigmond Ki­rályi Köny  ­ve (1569–1570). I/2. Báthory Kristóf Királyi Könyve (1580–1581). I/3. Bá  ­thory Zsigmond Királyi Könyvei (1582–1602). Mu­tatókkal és jegyze­tekkel regesztákban közzéteszi Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Ani­kó. Ko­lozs­vár 2003–2005. (Erdélyi Tör­té­nel­mi Adatok VII/1–3).

▪ 1. Erdélyi Tör­ténelmi Ada­tok VII/1. köt.: 1489. X. 9. – 1539. XI. 29. ▪ 2. Erdélyi Tör­té­nel ­mi Adatok VII/2. köt.: 1520. II. 19. ▪ 3. Erdélyi Tör­ténelmi Adatok VII/3. köt.: 1359. II. 1. – 1540. VII. 14. – János Zsigmond, Báthory Kristóf és Báthori Zsigmond kirá­lyi köny­ve­i ­ben, másolatban fennmaradt oklevelek, a kolozsmonostori konv. és az erd. kápt. hi­te­les  ­helyi lt-ból (MOL). – Regeszták.

1360

Laurian, A[ugust] T[reboniu]: Istoria româniloru din timpurile celle mai ve­chie pî­no în dillele nóstre [A románok története a legrégibb időktől nap­jainkig]. E ­di­ți­u­ne ­a a dóua. Bucuresci 1862.

1. p. 263–264 (1359. é­vi hibás keltezéssel): 1360. III. 20., I. Lajos kir., Fejér György munka ­társának, Bárdosynak a másolata. = DocRomHist. C. XI. 482–485. ▪ 2. p. 311–: 1457. VIII. 29., V. László kir. – Közlés.

1360, 1411

Dragomir, S[ilviu]: Cei mai vechi protopopi români [A legrégibb román esperesek]. In: Revista teologică 5 (1911). 531–534.

1. p. 531–534 (közlés, román fordításban): 1360. VI. 1., Péter erd avd, DL 41429. = DocRomHist C. XI. 506–510. ▪ 2. p. 534 (regeszta): 1411. II. 16., Hacaki kerület ítélőszéke > 1412. IV. 16., Zsigmond kir = ZsOkl III. 150. és 1980. sz. – Köz­lések.

1360–1541 (1659)

Fodor István: Marosvásárhely oklevéltára 1360–1659, 1660–1770. [Maros­vá­sár­hely] 1938. (Krónikás füzetek III/1–3).

▪ p. 3–21: Marosvásárhely történetére vonatko­zó oklevélregeszták.

1361

Motogna, Victor: Un Basarabă amintit la 1341 [Egy 1341-ben említett Ba­sa­raba]. In: Revista istorică 15 (1929). 4–6. sz. 148–149.

▪ p. 148–149 (tévesen 1341. I. 22-re keltezve): 1361. I. 22., Lackfi Dé­nes erd. vajda, DL 29128. = DocRomHist. C. XII. 8–9. – Közlés.

1361/1362–1368

Holban, Maria: Contribuții la studiul raporturilor dintre Țara Românească și Un­ga­ria an ­gevină. (Rolul lui Benedict Himfy în legătură cu prob­le­ma Vidinului) [A­dalé ­kok Havasalföld és az Anjou-kori Magyarország kap­csolatának tanul­má­nyozásá­hoz (Himfi Benedek szerepe a vidini kon­fliktusban)]. In: Studii și materiale de istorie medie 1 (1956). 8–62.

▪ 1. p. 23: (1366. IX. 15.), Raguzai Péter és András vidini bírák, DL 47995. = TTár 1898. 365–366 (utóbbi 1368. IX. 8-i hibás kel ­tezéssel). = DocRomHist. C. XIII. 547 (1368. IX. 15-i hibás keltezéssel). ▪ 2. p. 25: (1366.) XI. 11., I. Lajos kir. levele Benedek bolgár bánhoz, DL 48000. = Századok 34/1900. 606–607 (1368. XI. 11-i hi ­bás keltezéssel). = DocRomHist. C. XIII. 265–266 ([1366.] XI. 11-i keltezéssel). ▪ 3. p. 25–26: 1367. V. 22., Him­fi Péter bán a királynőhöz. = TTár 1898. 363 (1367. IV. 15-i hibás keltezéssel). ▪ 4. p. 58: [1361–1362], Nagybányai esküdtek Himfi Benedek máramarosi és ugocsai ispánhoz, DL 48011. = DocRomHist. C. XII. 2–3. – Közlések, jegyzetben.

1364–1526 (1788)

Filitti, I[oan] C[onstantin]: Din arhivele Vaticanului [/Források/ a vatikáni levéltárakból]. I. Docu­men­te privitoare la episcopatele catolice din Principa­te [A /Román/ Fejedelemségek katolikus püs­pökségeire vonatkozó okle­velek]. II. Documente politice 1526–1788 [Politikatörténeti források 1526–1788]. Buc. 1913–1914.

▪ Az I. kötet (1364–1512) oklevelei a milkói (Milcov), vidini, argyasi (Argeș), szereti (Siret), moldvabányai (Ba­ia) katolikus püspökségekre vonatkoznak; a II. köt. magyar vonatkozású, 1542 előtti iratai: ▪ 1. p. 13: 1526. I. 2., Gosztonyi János levele a pápához Havasalföld ás Szörényvár török kézre kerüléséről, Vatikáni Lt, Principi, IV. ▪ 2. p. 13–14: 1526. III. 21., Radu havasalföldi fejedelem levele II. Lajos kir-hoz a hozzá küldött követtel kapcsolatosan, Vatikáni Lt, Principi, IV., f. 72. – Közlések. – Vö. Filitti, I. C.: Din arhivele Vaticanului. Do­cu­men­te privitoare la e­pis­co­pa­tele ca ­to ­lice din Principate. In: Re­vis­ta catolică 2 (1913). 354–381, 527–566; 3 (1914). 102–106, 329–386.

1365–1481 (1658)

Colecția achiziții noi [Az új szerzemények nevű gyűjtemény]. Vol. I. (Sf. sec. XIII–1658). Întocmit de Marcel-Dumitru Ciucă, Silvia Vătafu-Gă­itan. Buc. 2002. (Indice cronologic nr. 25).

 ▪ A bukaresti állami levéltárban (Direcția Arhive Naționale Istorice Centrale, korábbi nevén Arhiva Istorică Centrală a Statului) több kisebb fond összevonásával létrehozott, Új szer­ze­mé­nyek nevű gyűjt. (Colecția achiziții noi) lajstroma. Magyar vonatkozású: ▪ 1. 2. sz.: 1365. II. 2., I. Lajos kir., újkori másolat, Colecția achiziții noi, MMMLXIX/1 (az oklevél e­re­detijének őrzőhelye DocRomHist. C. XII. 398–401. szerint: Rom. Akad. Kt. Buk., Col. spec., P317). ▪ 2. 19. sz.: 1435. XI. 20., Csáki László erd. vajda, eredeti, Colecția achiziții noi VIII/1. ▪ 3. 35. sz.: 1453. VI. 20., V. László kir., eredeti, uo., XXXI/6. ▪ 4. 57. sz.: 1481, Má ­tyás kir., oklevéllajstromban bejegyzés, uo., XLVIII/1, f. 9 (nr. 55); XLVIII/1, f. 20 (nr. 220). ▪ 5. 68. sz.: 1494. II. Ulászló kir., uo., oklevéllajstromban bejegyzés, uo., XLVIII/1, f. 9. (nr. 56), XLVIII/1, f. 20 (nr. 221). ▪ 6. 75. sz.: (1499. V. 28.?), Máramarossziget v, másolat, uo., DCCXCII/1. ▪ 7. 113. sz.: 1526. I. 23., Szapolyai János erd. vajda, ái., uo., MMCMLXIII/1. ▪ 8. 115. sz.: 1527. X. 20. Perényi Péter abaúji isp., eredeti, uo., VIII/2. ▪ 9. 124. sz.: 1528. (V. 8.), Petru Rareș moldvai vajda Beszterce v-hoz, uo., XLV/1. = Hur­mu­zaki XV/1. 304–305 (DLVII. sz.). ▪ 10. 131. sz.: 1531. V. 14., Az erd. kápt. átírja Sza­po­lyai János erd. vajda 1526. I. 23-i oklevelét, uo., MMCMLXIII/1. ▪ 11. 147. sz.: 1540. VII. 20., Máramarossziget v, eredeti, uo., DCXCII/2.

1365, 1387–1503 (1879)

Uricariul cuprindetoriu de diverse acte care pot servi la istoria romanilor [Kü­lön­fé­le ok ­levelek gyűjteménye, melyek hasznosak lehetnek a románok történe­té­hez]. Vo­lumenul VII. De Th. Codrescu. Iassi 1886. ▪ U­ricariul sau co­lec­ți­une de di­fe­rite acte care pot servi la istoria ro­mâ­ni­lor. Volumul XI. De The­odor Cod­res ­cu. Iassi 1889.

Magyar vonatkozású: Uricariul VII. köt. p. 1–3: 1365. II. 2. (IV. Nonas Febr.), I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XII. 398–401. – Román fordítás. ▪ Uricariul XI. köt. passim: Havasal ­földi és mold­vai vajdák szerződései a lengyel és magyar királyokkal, utóbbiak számára írt le­velek, hűségeskük, követjelentések és utasítások követek számára. A leírás szerint a cári O ­rosz­ország moszk­vai külügyminisztériumának levéltárából, Ulianicki V. A. gyűjtése a­lap ­ján. – Közlések, kisebb részük román fordításban, a többi latin nyelvű közlés. – A biblio ­gráfia összeállítója csak a kö­vetkező kötetekhez fért hozzá: I–IV, VI–VII, XI, XVI–XIX, XXIII–XXV.

1366

Cotoșman, Gh[eorghe]: Rolul preoțimii ortodoxe in viața poporului român din Transilvania [A görög­keleti papság szerepe az erdélyi román nép életében]. In: Foaia diecezană (Caransebeș) 55. évf. 21. sz. (1940. V. 26.) 4–5.

▪ p. 4–5 (1366. VII. 25-i hibás keltezéssel): 1366. VII. 20., I. Lajos kir, DF 285833. = DocRomHist C. XIII. 226–227. – Közlés.

Ghițan, Teodor: Un important document bistrițean din 1366 [Egy fontos besz­ter ­ce­i oklevél 1366-ból]. In: File de istorie 4 (1976). 134–145.

▪ p. 140–141 (közlés); p. 144–145 (román ford): 1366. VI. 10., Beszterce v, 1558. IX. 16-i ái-ból, Beszterce v lt, Schaller cs lt, fasc. II. 174. és Beszterce v lt 2185. sz. = Berger: Bistritz I. 37a. – Hamis, vö. DocRomHist. C. XIII. 853.

Minea, Ilie: Comunicări [Közlemények]. In: Transilvania 35 (1904). 14. sz. 217–220.

▪ p. 218: 1366. V. 16., I. Lajos kir., DL 41655. = DocRomHist. C. XIII. 100–101. – Köz­lés.

Zimmermann, Harald: Die Fünfkirchner Bischof Wilhelm von Koppenbach und die Sie­benbürger Sachsen. Einige Überlegungen. In: In honorem Gernot Nussbächer. Volum îngrijit de Daniel Nazare, Ruxanra Nazare și Bogdan Florin Popovici. Brașov 2004. 251–265.

▪ p. 264–265: 1366. VI. 20., I. Lajos kir., SzNLt, Urk. I/18, DF 244583. = DocRomHist. C. XIII. 148–151. – Közlés.

1366–1367

Oța, Silviu: Hotărnicirea domeniului Zagaryan din comitatul Caraș (1367) [Za­gar­yan Kras ­só vármegyei uradalom körülhatárolása (1367)]. In: Muzeul Na­ți­o­nal 12 (2000). 5–25.

▪ 1. p. 12–13: 1366. XII. 26., I. Lajos kir., DL 52105. = DocRomHist. C. XIII. 291–292. ▪ 2. p. 14–15: 1367. IV. 13., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XIII. 352–353. > ▪ 3. p. 15–19: 1367. V. 7., Csanádi kápt. = DocRomHist. C. XIII. 356–360, I. Lajos kir. 1367. IX. 16-i ái-ból (DL 5549). ▪ 4. p. 19–23: 1367. V. 11., Lajos kir. = DocRomHist. C. XIII. 367–368. ▪ 5. p. 20–21: 1367. IX. 16., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XIII. 430–432. – Közlések, román fordítás­ban is.

1366, 1387, 1396

Hasdeu, B[ogdan] P[etriceicu]: Istoria critica a romaniloru, pamentulu Țerrei-Ro­ma ­nesci [A románok és Havasalföld kritikai története]. Vo­lu ­mulu I. In­tin ­de­re­a ter­ri­torială. No­men­cla­tura. Acțiunea naturei. Edi­tiunea II, revedută și foar­te a­da­usa. Bu­cu­resci [1874].

p. 22 (jegyzetben): 1366. X. 10., I. Lajos kir., DL 5504 és 5505. = CDTrans IV. 537. sz. p. 26 (jegyzetben): 1387. VII. 18., Losonci István szörényi bán = Pesty: Oláh kerületek 51–52 (DL 30139). p. 73: 1396. V. 28., Vlad besszarábiai vajda hűséget fogad Ulászló lengyel királynak és feleségé­nek, Hedvignek. = ZsOkl I. 4413. sz.

1366, 1425

Kiss András: Két középkori oklevélszöveg Szatmár vármegye levéltárából. In: Uő: Más források – más értelmezések. Marosvásárhely 2003. 335–341. (Er ­dély emlékezete).

1. p. 339: 1366. I. 13., I. Lajos kir, KolozsNLt, Szatmár vm lt, Polg. egyv. t. 1836. évi fasc. 53., 52. sz. (újkori másolat). ▪ 2. p. 340–341: 1425. XI. 16., Zsigmond kir uo. – Közlések. – A tanulmány korábbi közlése: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 42 (2000). 133–137.

1366, 1433

Minea, I[lie]: Știri noui despre cnezatul ardelean și cincizecime [Új adatok az erdélyi kenézségről és a juh­ötvenedről]. In: Cercetări istorice. Revistă de istorie românească (Iași) 10–12 (1934–1936). 2. sz. 95–97.

1. p. 95–96 (V. 13‑i hibás keltezéssel): 1366. V. 15., Dénes erd vd, DF 252771. = CDTrans IV. 457. sz. ▪ 2. p. 97: 1433. VIII. 16. (Zazvaras, II. d. Assumpt. Marie), Pestesi András királyi juhötvenedszedő. Az oklevél eredetije: Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Kolozsvári Gyűjtő­levéltára, Középkori oklevelek gyűjteménye, Szt. Erzsébet-aggmenház lt, Fasc. A. nr. 3. Uo. a kolozsmonostori konv levélkeresőinek 1843. évi hiteles másolata: 290/g (a kolozsvári Szt. Erzsébet-aggmenház lt), 43. doboz, Transumta conventualia litterarum orig. Xenodochii S. Elisabethae (1843), p. 7–8. Vö. Certamen III. 2015. 256. – Köz­lések.

1366–1464

Hasdeu, [Bogdan Petriceicu]: Noue cercetări documentale assupra [!] du­ca­tu­lui de Am ­la ­șu și banatului de Severinu [Új okleveles adatok az al­má­si her­cegségre és a szö ­rényi bánságra vonatkozóan]. In: Columna lui Traianu 5 (1874). 1. sz. 12–18.

▪ 1. p. 14: 1366. X. 10., Lajos kir., DL 5504. = DocRomHist. C. XIII. 250. ▪ 2. p. 15: 1464. X. 8., Héderfáji István, SzNLt, Urk. II/236, DF 244878. = Ub VI. 200. ▪ 3. p. 16: 1387. VII. 18., Losonci István szö­ré­nyi bán, DL 30139. = ZsOkl I. 149. sz. – Közlések.

1366–1539

W. Kovács András: A kolozsvári Szent Erzsébet-ispotály levéltárának középkori oklevelei. In: Certamen. III. Szerk. Egyed Emese, Pakó László. Kolozsvár 2015. 253–260.

▪ Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár, Kolozsvári Gyűjtőlevéltár, Szent Erzsébet-ispotály levéltára (Fasc. A. Nr. 1–12., Fasc. C. nr. 2.). ▪ 1. p. 255: 1366. V. 22., I. Lajos kir (A. 1.) > ▪ 2. p. 256: 1377. IV. 30., I. Lajos kir (A. 1.) ▪ 3. p. 256: 1433. VIII. 16., Pestesi András királyi juhötvenedszedő (A. 3.) ▪ 4. p. 256: 1496. XII. 23., Kolozsvár város (A. 2.) ▪ 5. p. 256: 1506. VI. 13., Szentgyörgyi Péter erd vd (A. 4.) ▪ 6. p. 257: 1525. VI. 9., kolozsmonostori konv (A. 5.) ▪ 7. p. 257: 1529. IV. 14., Bethlen Elek erd avd (A. 6.) > ▪ 8. p. 257: 1529. V. 3., kolozsmonostori konv (A. 6.) ▪ 9. p. 257: 1531. IV. 20., kolozsmonostori konv (A. 7.) ▪ 10. p. 258: 1533. III. 16., kolozsmonostori konv (A. 8.) ▪ 11. p. 258: 1537. IV. 15., kolozsmonostori konv (C. 2.) ▪ 12. p. 258: 1538. V. 17., I. János kir (A. 10.) ▪ 13. p. 258: 1538. XII. 30., I. János kir (A. 9.) ▪ 14. p. 258: 1539. I. 15., gyarmati Balassi Imre erd vd > ▪ 15. p. 259: 1539. I. 21., kolozsmonostori konv (A. 12.). ▪ 16. p. 259–260: 1539. II. 6., szamosfalvi Mikola László erd avd (A. 11.) – Regeszták.

1368

Minea, I[lie]: Dări de seamă și notițe bibliografice. Istoria românilor bănățeni [Beszámolók és olvasmányjegyzetek. A bánsági románok története]. In: Lu ­ceafărul (Bp.) 4 (1905). 20. sz. 402–403.

▪ p. 403: 1368. IX. 16., kolozsmonostori konv, DL 27276. = CDTrans IV. 717. sz. – Közlés.

Minea, Ilie: Relațiunile politice dintre Țara-Românească și Ungaria pe tim­pul lui Lu ­do ­vic I [Havasalföld és Magyarország közötti politikai kapcso­latok I. Lajos király idejében]. In: Convorbiri literare 44 (1910). Vol. 2. 10. sz. 1121–1140.

▪ p. 1134: 1368. IX. 16., Kolozsmonostori konv., DL 27276. = DocRomHist. C. XIII. 547–548. – Töredékes közlés, jegyzetben.

Mo­togna, Victor: Urmașii lui Dragoș. Un document necunoscut [Dragoș u­tó­dai. Egy is ­meretlen oklevél]. In: Revista istorică 11 (1925). 7–9. sz. 201–204.

▪ p. 203–204: 1368. VII: 27., I. Lajos kir., ENMLt, Kemény József gyűjt., DF 253460. = DocRomHist. C. XIII. 534–535. – Köz ­lés.

Nicolaescu, St[oica]: Dela intemeerea Țării Romanești [!]. Inscripția de pe mor­mân­tul lui „Comes Laurencius de Longo Campo” 1300. Privile­gi­ul co­mer­ci­al al lui Vladislav voevod din 20 ianuarie 1368 [Havasalföld alapításának i­de­jéből. „Comes Laurencius de Longo Campo” sír­kö ­vé­nek felirata. Ulászló vaj­da 1368. január 20-i oklevele]. Buc. 1924. (Kü ­lönnyomat a Noua revistă bi­sericească c. folyóiratból. An VI. 1924. Nr. 7–8. /Buc./)

▪ p. 22–23: 1368. I. 20., László (Vladislav) ha­vas­al­föl­di vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri­vi  ­legia et in­stru­men­ta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307.

1368–1438

Filiala Arhivelor Statului. Județul Sibiu [Az Állami Levéltár Szeben Megyei Fiókja] [Buc. 1982]. (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Re ­publica Socialistă Ro­mânia).

▪ 1. p. 15: 1368. X. 1., Erd. kápt., SzNLt, Urk. I/80, DF 244645. = Ub II. 318–319. ▪ 2. p. 19: 1376. XI. 9. A hét szász szék írásba foglalja a szebeni, segesvári, szászsebesi és szászvá  ­rosi céhek szabályzatát, SzNLt, Urk. I/34, DF 244599. = Ub II. 449–452. ▪ 3. p. 21: 1438. II. 6., Lépes Loránd erd. al­vaj­da. = Ub V. 3. – Hasonmások.

1368–1514

Arhivele Statului. 125 ani de activitate 1831–1956 [Az Állami Levéltárak 125 éve, 1831–1956]. Red. Mihail Fănescu. Buc. 1957.

▪ 1. p. 88: 1368. I. 20., László (Vladislav) ha­vas­al­föl­di vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­le  ­gia et instrumenta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 2. p. 97: 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 742. sz., DF 247207. ▪ 3. p. 103: 1437. IX. 16., Váraskeszi Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 4. p. 105: 1514. VI. 19. (in oppido Enyed, f. II. p. Corp. Chr.), Szapolyai János erd. vajda, SzNLt, Urk. IV/186, DF 245746. = Monumenta rusticorum 120. – Hasonmások. – Is­mertető: Levéltári Közlemények 30 (1959). 118–122 (Bekény István).

Din tezaurul arhivelor. Album de documente [A levéltárak kincseiből. Oklevél ­ha­son­mások]. Autori: Ioana Burlacu, Virgiliu Z. Teodorescu. Fo ­tografii re­a­li­zate de Traian Pet­ra­che, Alexandru Tănăsescu. Buc. 1976.

▪ 1. p. 25, nr. 1: 1368. I. 20., László (Vladislav) ha­vas­al­föl­di vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri  ­vilegia et instrumenta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 2. p. 30, nr. 7: 1413. VIII. 25., Mircea havasalföldi vajda. = Ub IV. 425–426. > 1431. I. 28., II. Dan havasalföldi vaj ­da. = Ub IV. 426. > 1431. I. 30., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 426–429, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 768. sz., DF 247208. ▪ 3. p. 31, nr. 8: 1437. IX. 16., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 4. p. 31, nr. 9: Kolozsvár v kö ­zépkori pecsétnyomója, KolozsNLt, Pecsétgyűjtemény. ▪ 5. p. 33. nr. 11: 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vaj­da, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 742. sz., DF 247207. ▪ 6. p. 34, nr. 12: 1514. VI. 19. (in oppido Enyed, f. II. p. Corp. Chr.), Sza­po­lya ­i János erd. vajda, SzNLt, Urk. IV/186, DF 245746. = Monumenta rusticorum 120. – Ha  ­sonmások. – Az 1413. VIII. 25-i oklevélre lásd még Vasilescu, Alexandru A.: Pri­vi­le­gi ­ul comercial latinesc al lui Mircea cel Bătrân din 25 august 1413, acordat brașovenilor, es­te falș. In: Revista istorică română 13 (1943). Fasc. I. 78–96.

1368–1521

Filiala Arhivelor Statului. Județul Brașov [Az Állami Levéltár Brassó Megyei Fiókja] [Buc. 1982]. (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Re­publica Socialistă Ro­mânia).

▪ 1. p. 3: 1368. I. 20., László (Vladislav) ha­vas­al­föl­di vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­legia et instrumenta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 2. p. 6: 1458. III. 13., Ștefan cel Ma­re moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 777. sz. = Ub VI. 9–10. ▪ 3. p. 9: 1476. X. 7., Vlad Țepeș havasalföldi vajda. = Ub VII. 114–115. ▪ 4. p. 13: 1511. VIII. 17., 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Bras­só v lt, Privilegia et in­stru­men­ta publica 742. sz., DF 247207. ▪ 5. p. 16: (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câm­pu­lung-i] Neacșu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Sten­ner-gyűjt. 472. (I/4) sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. – Hasonmások.

1368–1521

Hașdeu, Titus N.: Branul. Poartă în Carpați [Törcsvár – kapu a Kárpátokban]. Buc. 1979.

▪ p. 32–33. között: ▪ 1. 1368. I. 20., László (Vladislav) ha­vas­al­föl­di vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. ▪ 2. 1377. XI. 19., I. Lajos kir., BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta publica 9. sz., DF 246812. = Ub II. 479–481. ▪ 3. 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vaj­da, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­le­gia et in ­strumenta pub­lica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ p. 64–65 között: ▪ (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câm ­pulung-i] Neacșu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, Sten ­ner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. ▪ – Hasonmások.

1368–1533 (1699)

Pârnuță, Gheorghe–Trâmbaciu, Ștefan: Documente și inscripții privind istoria orașului Câmpulung-Mușcel [Hosszúmező történetére vonatkozó oklevelek és feliratok]. Vol. I. Buc. 1999.

▪ Közlések, román fordításban (a középkori oklevelek kivétel nélkül újraközlések). – Ezen oklevelek egy része – olykor apparátus nélkül – közölve van a következő kiadványokban is: Trâmbaciu, Ștefan: Mărturii și documente școlare muscelene. Buc. 1997; Uő: Câmpulungul medieval în cincizeci de documente 1368–1800. Buc. 1998.

1368–1874

Mitilineu, M.: Collectiune de tratatele si conventiunile Rumaniei cu pu­te­rile stra­i­ne de la annulu 1368 pâne în dilele nóstre [Románia szerződései és meg­álla­po­dásai külföldi hatalmakkal 1368-tól napjainkig]. Bucuresci 1874.

▪ Közlések, román fordításban.

1368–1900

Relațiile internaționale ale României în documente (1368–1900) [Iratok Romá­nia nem­zetközi kapcsolataihoz (1368–1900)]. Culegere selectivă de tra­ta­te, a­cor­duri și alte acte cu caracter internațional. Lucrare întocmită de Ion Io­nașcu, Pet­re Bărbulescu, Gheorghe Gheorghe. Buc. 1971.

▪ Közlések, román fordításban.

1369

Dragulev, P.: Scrisoarea țarului Strasimir de la Vidin către negustorii bra­șo­veni. Prob  ­lema datării documentului [Stracimir vidini cár a brassói ke­reskedőkhöz. Az oklevél keltezésének kérdése]. In: Revista istorică ro­mână 9 (1939). 289–295.

▪ p. 290: (1369. XI.), Stracimir vidini bolgár cár, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 456. sz. – Közlés. – Más közlések: Archiv für slavische Philologie 17 (1895). 544–547 (Bog ­dan, I.; ha­son­más­sal); Bălgarski pregled 2 (1895). 304–310 (Miletič, L.); Sbornik za na ­rodni umotverenie i kniznina 13 (1895). 1. sz. 46 (Miletič, L.); Isvestia na istoriceskoto dru­zestvo v Sofia 4 (1915). 74–78 (Bobčev, S. S.); Ivanov, Iordan: Bălgarscki starini iz Ma ­ke­doniia. Sofia 19312. 601–602.

Suciu, Ioan Dimitrie: Călătoria împăratului bizantin Ioan V. Paleologu prin Ba­nat [V. Pa ­leologosz János bizánci császár utazása a Bánságban]. In: Mit­ropolia Ba ­na­tu ­lui 26 (1976). 237–240.

▪ p. 239–240: 1369, Román kenézek levele Himfi Be­ne­dek bánhoz. – Közlés, román fordításban is. – Más közlések: Századok 1900. 608–610, 1369-es keltezéssel; DocVal 219–220; DocRomHist. C. XIII. 631–633, 1369. IX. hó keltezéssel.

1369–1370

Ranca, Ioan–Pál-Antal, Alexandru–Grama, Viorel–Moldovan, Ioan–Mu ­re­șan, Ionel: Filiala Arhivelor Statului. Județul Mureș [Az Ál­lami Levél­tár Maros Megyei Fiókja]. Buc. 1982. (Direcția Generală a Arhivelor Statu­lui din Republica Socialistă România).

▪ 1. p. 11: 1369. IV.10., Se­ges­vár­szék, MarosNLt, Segesvári ev. egyházközség lt. = Ub II. 322. ▪ 2. p. 13: 1470. IV. 18., Mátyás kir., MarosNLt, Marosvásárhely v lt. – Hasonmások.

1369–1457

Motogna, Victor: Contribuții la istoria Românilor bănățeni în evul mediu. Dis­tric­te­le ro ­mânești [Adalékok a bánsági románok történetéhez a közép­korban. A ro­mán ke ­rületek]. In: Banatul de altădată. Studii istorice [A régi bánság. Tör­téneti ta­nul ­mányok]. Vol. I. Timișoara 1944 (Pub­li­cațiile Institutului So­ci­al Banat-Cri­șa­na). 3–30. = Revista Institutului Social Banat-Crişana 11 (1943). iulie-august, 3–30.

▪ 1. p. 20–21: 1369, román kenézek levele Himfi Benedek bánhoz. Más közlések: Századok 1900. 608–610, 1369-es keltezéssel; DocVal 219–220; DocRomHist. C. XIII. 631–633, 1369. IX.-i keltezéssel. ▪ 2. p. 21–24: 1371–1372: Az orsovai vár építéséhez berendelt mun­ká­sok lajstroma, DL 48024. Más közlések: Századok 1900. 610–613; DocRomHist. C. XIV. 237–240, 1372. VII. 3. utáni keltezéssel. ▪ 3. p. 24–25: 1376, Román kenézek levele Be­nedek bán feleségéhez. Más közlése: DocVal 287–288, 1380 körüli keltezéssel; DocRomHist. C. XV. 1–4. ▪ 4. p. 25–26: 1404. VIII. 25. (Tyrnavie, [---] Bartholomei ap.), Zsig­mond kir. = ZsOkl II/1. 3365. sz. Hamis! ▪ 5. p. 26–27: 1415. IX. 9. (II. d. Nat. virg.), O­zorai Pipó, temesi és sókamaraispán, Kris­csory cs lt. = ZsOkl V. 1046. sz. Hamis! ▪ 6. p. 27–30: 1457. VIII. 29., V. László kir., ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, korábbi közlése: Pes­ty: Oláh kerületek 73–75. – Közlések.

1369–1490

Documentele Țării Românești. I. Documente interne (1369–1490). [Havasal­föld ok­levelei. I. Belföldi oklevelek]. Publicate de P[etre] P. Pa­na­i­tes­cu. Buc. 1938.

▪ Közlések, román fordításban is. – Recenzió: Századok 1944. 141–144 (Elekes Lajos).

1369–1541 (1803)

Relațiile Țării Românești și Moldovei cu Brașovul 1369–1803. Inventar arhivistic 13. [Havasalföld és Moldva kapcsolatai Brassóval 1369–1803. Levéltári reper­tóriumok 13. sz.]. Întocmit de: Ștefan Suciu, Ger­not Nussbächer, Mo­ni­ca Cincu. Buc. 1986. (Direcția Generală a Ar­hivelor Statului din Re­pub­li­ca So­cia­lis­tă România).

▪ BrassóNLt, Brassó v lt, a Stenner-gyűjt. oklevelei, regeszták, 1369–1541 (1803).

1369–1600

Mircea, Ion-Radu: Catalogul documentelor Țării Românești 1369–1600 [A ha­vas­alföldi oklevelek lajstroma]. Buc. 1947. (Bibloteca Arhivelor Sta­tului).

▪ Regeszták.

1369–1603

534 documente istorice slavo-române din Țara-Românească și Moldova privitoare la le­găturile cu Ardealul 1346–1603 din arhivele orașelor Bra­șov și Bistrița în text original slav însoțit de traducere românească tipărite la Viena în 1905–1906 în a­te­lierele Adolf Holzhausen prin în­gri­jirea lui Gr. Tocilescu [543 szláv nyelvű ok­levél Havasalföld és Mold­va kapcsolatáról Erdéllyel 1346–1603 között]. Buc. 1931.

▪ Oklevelek főleg Brassó (Stenner-gyűjt.), Szeben és Beszterce városok levéltáraiból. – Köz­lések, román fordításban is. – Recenzió: Revista istorică română 1 (1931). 312–319 (Pa­naitescu, P. P.).

1370–1457

Popovici, George: Istoria românilor bănățeni [A bánsági románok története]. Lu­goj 1904.

▪ 1. p. 189–192 (közlés, jegyzetben, a keltezésben és a szövegben hibákkal): 1457. VIII. 29. (Vien­ne, in Decoll. Ioh. bapt.), V. László kir. – Közlés, jegyzetben, 1609-es másolat alapján. – Az oklevél eredetije: ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, más közlése: Pesty: Oláh ke ­rületek 73–75, ugyancsak egy 1609-es, a Matskási cs lt-ban meglévő másolat alapján. – Az oklevél 17. századi másolata: DL 26615. ▪ 2. p. 222–223 (jegyzetben): 1370. (6879), Az ö ­ ­ku­me­nikus zsinat Antimust Havasalföld (Ungrovlahia) egy részének püspökévé nevezi ki. = Acta Pat ­riarchatus Constantinopolitani. MCCCXV–MCCCCII. To­mus prior. Collecta e­di­derunt Fran­ciscus Miklosich et Iosephus Müller. Vin­dobonae 1860. 535–536. (Acta et dip ­lomata Graeca medii aevi sacra et profana. Volumen primum).

1370–1473

Penea, Ionel–Wagner, Ernest–Goron, Doru E.: Filiala Arhivelor Sta­tu­lui. Ju­de­țul Sălaj [Az Állami Levéltár Szilágy Megyei Fiókja]. Buc. 1982. (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă Ro­mânia).

▪ 1. p. 17: 1370. VI. 24. (Zilah, in Nat. Ioh. bapt.), I. Lajos kir., eredeti, SzilágyNLt (közelebbi jelzet megjelölése nélk.; kiadása, újkori másolatról: DocRomHist. C. XIII. 788. = CDHung IX/4. 222). ▪ 2. p. 19: 1401. I. 1., Miklós erd. püspök, eredeti, SzilágyNLt (közeleb­bi jelzet megjelölése nélk. = ZsOkl II/1. 793. sz.) ▪ 3. p. 21: 1473. VIII. 1., Mátyás kir., e­redeti, SzilágyNLt (közelebbi jel­zet megjelölése nélk.). – Hasonmások.

1370, 1473

Zalău 500 în documente și imagini [Zilah 500 éve írásban és képekben]. [Zalău] 1973. Coordonatori: Mihai Cireap, Viorel Mezei. Texte: Lucia Bugnariu, Ionel Penea. Fotografii: Ionel David, Andrei Göbl, Lázár Zoltán.

1. p. 7 (hasonmás és román fordítás): 1370. VI. 24., I. Lajos kir, Román Nemzeti Levéltár Szilágy Megyei Igazgatósága (Zilah), Zilah v lt, 1. sz. = CDTrans IV. 861. sz. ▪ 2. p. 8 (hasonmás), p. 9 (ro­mán fordítás): 1473. VIII. 1., Mátyás kir, Zilah v lt, 6. sz.

1370, 1401, 1473

Penea, Ionel–Wagner, Ernest–Goron, Doru E.: Filiala Arhivelor Sta­tu­lui. Ju­de­țul Sălaj [Az Állami Levéltár Szilágy Megyei Fiókja]. Buc. 1982. (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă Ro­mânia).

▪ 1. p. 17: 1370. VI. 24. (Zilah, in Nat. Ioh. bapt.), I. Lajos kir., eredeti, SzilágyNLt (közelebbi jelzet megjelölése nélk.; kiadása, újkori másolatról: DocRomHist. C. XIII. 788. = CDHung IX/4. 222). ▪ 2. p. 19: 1401. I. 1., Miklós erd. püspök, eredeti, SzilágyNLt (közeleb­bi jelzet megjelölése nélk. = ZsOkl II/1. 793. sz.) ▪ 3. p. 21: 1473. VIII. 1., Mátyás kir., e­redeti, SzilágyNLt (közelebbi jel­zet megjelölése nélk.). – Hasonmások.

1371

Motogna, Victor: La dreptul românesc (ius Valachicum) [A román jog szerint (ius Va  ­lachicum)]. In: Revista istorică 8 (1922). 10–12. sz. 190–192.

▪ p. 191: 1371. V. 7., Hu ­ ­nyad vm., DL 73737. = DocRomHist. C. XIV. 29–30. – Közlés.

1371–1388

Auner, C[arol]: Episcopia de Seret (1371–1388) [A szereti püspökség]. In: Re­vis­ta ca  ­tolică. 2 (1913). Buc. 1913. 226–245.

▪ 1. p. 242–245: 1372. I. 25., XI. Gergely pápa Lațcu (Lasko) moldvai vajdához, Vatikáni lt, Re ­gist­ra A­venionensia, vol. 368, fol. 8r. ▪ 2. p. 243–244: 1372. VII. 23., XI. Gergely pápa And­rás sze­reti püs ­pök­höz, uo., vol. 283, fol. 110v. ▪ 3. p. 244–245: 1384. V. 1., Péter moldvai vaj ­da, lem­bergi (ilyvói) dom­onkos lt, VI. 197 (16. századi másolatból). = Abraham, Wła  ­dys­ław: Powstanie organizacyi kos­ci­o­la łacińskiego na Ru¶i. Tomus I. Lwow. 1904. = DocRomHist. A. I. 1–2. – Közlések.

1372

Dani, Ioan–Feneșan, Costin: O listă de socoteli din Banatul secolului al XIV–lea [Egy számadás a 14. századi Bánságból]. In: Banatica 3 (1975). 145–152.

▪ p. 149–151: 1372, a temesvári királyi uradalom számadásai, DL 37186. – Közlés, 1372–1378. közötti keltezéssel. – Más köz ­lések: Engel Pál: Honor, vár, ispánság. Tanulmányok az Anjou-ki­rályság kor­mány­zati rendszeréről. In: Századok 116 (1982). 880–922. [p. 917–920]. – En ­gel Pál: Honor, vár, is­pán­ság. Válogatott tanulmányok. Vál., szerk., a jegy ­ze­te­ket gondozta Csu­ko­vits Enikő. Bp. 2003. 101–161. [p. 140–144]. – Vö. Popa-Gorjanu, Cos ­min: Practica scrisului în mediul familiilor no­bi­li­a­re. Registrul de socoteli al magistrului Nicolae (mai-iunie 1372). In: Apulum 43/2 (2006). 63–70.

Hașdeu, B. Petriceicu: Etymologicum Magnum Romaniae. Dicționarul lim­bei is­to­ri ­ce si poporane a Românilor. IV. Bucuresci 1898.

1. p. CCXLI–CCXLII (1374. évi téves keltezéssel): (1421. XI. 21–1422. IX), Radu havasal­földi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 299. sz. = DocRomHist. D. I. 220. – Köz­lés, román fordításban is. ▪ 2. p. CCLXXIX–CCLXXX (VII. 16-i hibás keltezéssel): 1372. VII. 15., Ulászló havasalföldi vaj­da, DL 26376. = DocRomHist. C. XIV. 245–248. – Köz­lések.

Seracin, Sonia–Baici, Gabriel: Cerneteaz. File de istorie bănățeană [Csernegyház. Fejezetek Bánság történetéből]. Timișoara 2013.

▪ p. 28–29:1372. X. 12., Temes vm = DocRomHist C. XIV. 278–279. – Közlés, román fordításban is.

1372–1384

Auner, Carol: Restituiri istoriografice [Összegyűjtött tanulmányok]. Editori: Ște ­fan Lupu, Petru Ciobanu. Iași 2013.

▪ Auner 1902–1916 között főleg a Revista Catolică c. folyóiratban korábban megjelent román nyelvű tanulmányainak újraközlése. ▪ 1. p. 134: [1372.] I. 25., [XI.] Gergely pápa, Vatikáni lt, RegVat, vol. 368, fol. 8r = CDTrans IV. 964. sz. ▪ 2. p. 135–136: [1372.] VII. 23., [XI.] Gergely pápa, RegVat, vol. 283, fol. 110v. = CDTrans IV. 1029. sz. ▪ 3. p. 136–137: 1384. V. 1., Péter moldvai vd, a lembergi (ma: Lvov) domonkos kolostor levéltárából, XVI. sz.-i másolat, jelzet: VI/197. – Mindhárom oklevél az Episcopia de Seret (1371–1388) c. tanulmány (p. 123–137) függelékeként jelent meg. – Közlések.

1373

România. Evoluție în timp și spațiu. Romania. Evolution in time and space. Rou­manie. Evolution dans le temps et l’espace. Coordinator: Ioan Scurtu. Autori: Lidia Brânceanu, Ion Cala­fe­teanu, Nicolae Dinu, Maria Doga­ru, Dan Ghinea, Ioana Grigore, Corneliu Mihai Lungu, Ioana Alexand­ra Negreanu, Silvia Popovici, Ioan Scurtu, Constantin Vlad. Buc. 1996.

▪ 1373. X. 30., Miklós zágrábi őrkanonok, királyi kiküldött; MáramarosNLt (Nagybánya), Mihályi-gyűjt. 1. sz. [MM-F-00048-3-1] = Mihályi: Diplome maramureșene 69–70 (eszerint az oklevél a 19. században a má­ra­ma­ros­szi­geti piarista rendházban volt). = DocVal 250. = DocRomHist C. XIV. 424–425 (a korábbi közlés alapján). – Hasonmás.

1374

Poștăriță, Emilia: Permanență și continuitate în vatra strămoșească [Állan­dó­ság és fo­lyamatosság az ősi földön]. In: Revista arhivelor. An 64. Vol. 49 (1987). 3. sz. 239–257.

▪ p. 243–244: 1374. X. 13., IX. Gergely pápa, Vatikáni lt, Cancellaria A­pos ­tolica: Registra A­ve­ni­onensia, 266, fol. 55v–56r. = DocRomHist. C. XIV. 495–496. – Közlés, román fordításban is.

1374–1456

Documentele moldovenești înainte de Ștefan cel Mare [Ștefan cel Mare előtti mold­vai oklevelek]. Publicate de Mihai Costăchescu. – Vol. I. Do­cu­mente in­ter­ne. Urice (ispisoace), surete, regeste, traduceri 1374–1437. – Vol. II. Do­cu­mente interne. Urice (ispisoace), surete, regeste, tra­duceri 1438–1456. Do­cumente externe. Acte de împrumut, de omagiu, tractate, solii, privilegii co­merciale, salv-conducte, scrisori 1387–1458. Iași 1931–1932.

▪ Közlések, román fordításban is.

1374–1541 (1547)

Notes et extraits pour servir à l’histoire des croisades au XVe siècle. Publiés par N. Jorga/Ior ­ga. Tome premier (1374–1436); Second série [1395–1457]. Pa­ris 1899; Quatrième série (1453–1476); Cinquième série (1476–1500); Si­xi­ème série (1501–1547); Bucarest 1915–1916.

▪ Oklevelek és elbeszélő források, részben magyar vonatkozásúak. – Közlések.

1375

Papacostea, Șerban: Domni români și regi angevini: înfruntarea finală [A ro­mán u ­ral­kodók és az Anjou-királyok: a végső összecsapás]. In: A­nu­a­rul In­sti­tu­tu­lui de Is­torie și Arheologie „A. D. Xenopol” 23 (1986). 2. sz. 571–582.

▪ p. 576: 1375. VII. 25., I. Lajos kir., DL 6661. – Újraközlés: Papacostea, Șerban: Ge ­neza sta  ­tu­lui în evul mediu românesc. Studii critice. [Az állam születése a ro ­mán középkorban. Kri ­tikai ta­nulmányok]. Cluj-Napoca 1988. 113–130. [az ok­levél: p. 121–122]. – Közlés, ro­mán fordításban is. – A kötet 2. kiadása: Buc. 1999. – Más közlések: Századok 1983. 976 (1374.) VII. 25-i kel­tezéssel; DocRomHist. C. XIV. 573–674 (1375) VII. 25-i keltezéssel.

1376

Holban, Maria: Mărturii asupra rolului cnezilor de pe marile domenii din Ba­nat în a doua jumătate a secolului al XIV-lea [Források a bánsági nagy­birtokok kené­ze ­inek szerepéről a 14. század második felében]. In: Studii și materiale de istorie medie 2 (1957). 407–420.

▪ p. 417–418: 1376, Román kenézek levele Benedek bán feleségéhez. = DocVal 287–288 (1380 körüli keltezéssel). = DocRomHist. C. XV. 1–4. – Közlés, ro­mán fordításban is.

Magina, Adrian: Ultimum et legitimum testamentum. Testamentul în lumea e­litei bă ­nă  ­țene [Ultimum et legitimum testamentum. A végrendelet a bán­sági elitnél]. In: Stu­dii de istorie a Banatului (Timișoara) 30–31 (2006–2007). 155–163.

▪ p. 160–161: 1376. VII. 23., Csanádi kápt., Himfi Benedek bolgár bán végrendele­te, DL 42016. = DocRomHist. C. XV. 66–67 (reg.). – Közlés.

1376–1386

Feneșan, Costin: Districtul românesc Mehadia la sfîrșitul secolului al XIV-lea [A me ­hádiai román kerület a 15. század végén]. In: Banatica 5 (1979). 264–275.

▪ 1. p. 271–272: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > ▪ 2. p. 272–273: 1386. II. 10., Mária királynő, HunyadNLt, Oklevélgyűjt. 1. sz. (Korábbi jelzete: a vaj­da­hunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 1. sz.) – Közlések, román fordításban is; hason­más: p. 272–273 között.

1376–1386

Îndrumător în Arhivele Statului Județul Hunedoara [A Hunyad Megyei Állami Levél­tár repertóriuma]. Întocmit de către Ion Frățilă, Nicolae Wardegger, Mihail Cerghedean, Ștefan Marinescu, Vasile Ionaș, Maria Andrițoiu. Publicat sub îngrijirea lui Mihai Fănescu. Buc. 1972. (Direc­ția Generală a Arhivelor Sta­tului din Re­publica Socialistă România. Îndru­mă­toare arhivistice 33).

▪ p. 220: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > 1386. II. 10., Mária ki­rálynő, HunyadNLt, Oklevélgyűjt. 1. sz. – Ha­sonmás.

1376, 1386

[---]: Diploma de donațiune a familiei „Voyk Olachus” [A „Voyk Olachus” család adománylevele]. In: Transilvania 25 (1894). 7–9.

1. p. 8: 1376. VI. 19. (in Wysegrad, in oct. Corp. Chr.), I. Lajos kir = DocRomHist. C. XV. 54–55. > ▪ 2. p. 7–9: 1386. II. 10. (Bude, sab. p. Dorothee virg.), Mária királynő = DocVal 324; az oklevél mai jelzete: HunyadNLt (Déva), a vaj ­dahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 1. sz. (Oklevélgyűjt., 1. sz.); a közlésben fond­meg­jelölés nélkül. – Újraközlése: [---]: Încă odată diploma familiei nobile române „Voyk Olachus” [Még egyszer a „Voyk Olachus” család adományleveléről]. In: Transilvania 25 (1894). 6. sz. 166–167; ebben a közlések: ▪ 1. p. 167. > ▪ 2. p. 166–167; a 192. old. után: hasonmás. – Közlések.

1376–1399

Diaconescu, Ma­rius: Documente din arhiva conventului din Cluj-Mănăștur re ­fe­ri­toa ­re la comitatul Dăbâca (Cista comitatus Doboka) (1376–1399) [Do­boka vár­me­gyé ­re vonatkozó középkori oklevelek a ko­lozs­mo­nos­tori konv. Hi­te­les­he­lyi levél ­tárából (cista comitatus Doboka) (1376–1399)]. In: Ar­hi­va istorică a Ro­mâ­niei. Serie nouă. I (2004). 2. sz. Buc. 2004. 1–28.

▪ 1376–1399 közötti okle­ve­lek a kolozsmonostori konv. hiteleshelyi lt-ból (MOL, DL 27137, 27144, 27278, 27279–27282, 27436–27445). – Közlések.

1376–1448

Popa, Teodor: Iancu Corvin de Hunedoara (Ioan Hunyadi) [Hunyadi János]. Hu­ne ­doa ­ra 1928.

▪ 1. p. 176: 1380. IX. 12., I. Lajos kir., DL 42162. = DocRomHist. C. XV. 776–777. ▪ 2. p. 177: 1416. IV. 28., Lépes Loránd erd. alvajda, DL 43321. = ZsOkl V. 1822. sz. ▪ 3. p. 179: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > ▪ 4. p. 178–179: 1386. II. 10., Má­ria királynő, HunyadNLt, a vajdahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 1. sz. (p. 179: hasonmás). ▪ 5. p. 180: 1409. X. 18., Zsigmond kir., DL 9599. = ZsOkl II/2. 7135. sz. ▪ 6. p. 181: 1414. VII. 1., 181: Nadabi László erd. al­vajda, DL 43251. = ZsOkl IV. 2208. sz. ▪ 7. p. 182: 1448. VIII. 27. (in Karansebes, f. III. a. Decoll. Ioh. bapt.), Hunyadi János kormány­zó. = Fejér, Georgius: Genus, in­cunabula et virtus Joannis Corvini de Hu­nyad. Buda 1844. 111–112. – Közlések.

1376–1399

Diaconescu, Ma­rius: Documente din arhiva conventului din Cluj-Mănăștur re ­fe­ri­toa ­re la comitatul Cluj (Cista comitatus Colosiensis) (1376–1399) [Kolozs vár­me­gyé ­re vonatkozó középkori oklevelek a ko­lozs­mo­nostori konv. Hi­te­les­he­lyi levél  ­tárából (cista comitatus Co­lo­siensis) (1376–1399)]. In: Arhiva is­to­rică a Ro ­mâniei. Serie nouă. 3 (2004). 1. sz. Buc. 2005. 1–49.

▪ 1376–1399 közötti ok­levelek a kolozsmonostori konv. hiteleshelyi lt-ból (MOL, DL 26759–26763, 26858, 26861, 26868–26874, 26982, 26985–26993, 27138, 27145–27146, 36410–36411). – Közlések.

1376–1458

Frățilă, Ion: Filiala Arhivelor Statului. Județul Hunedoara [Az Állami Levéltár Hu  ­nyad Megyei Fiókja]. Buc. 1983. (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Re­pub­lica Socialistă România).

▪1. p. 9: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > 1386. II. 10., Mária királynő, jelzet nélk. [= HunyadNLt, a vaj ­dahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 1. sz. (Oklevélgyűjt. 1. sz.)]. ▪ 2. p. 11: 1458. VII. 5. (f. IV. p. Vi­sit. Marie), Mátyás kir., jelzet nélk. [= HunyadNLt, a vaj­dahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 2. sz.]. – Hasonmások.

1376–1525 (1818)

A céhes élet Erdélyben. Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Kovách Gé­za és Binder Pál. Buk. 1981. (Téka).

1. p. 57–65: 1376. XI. 9., a szebeni, segesvári, szászsebesi és szászvárosi céhek szabályzata. = Ub II. 449. ▪ 2. p. 65–67: 1479. XII. 13., a kolozsvári takácsok céhének szabályzata. = KvOkl I. 262. ▪ 3. p. 67–71: 1500 körül, a besztercei szűcscéh szabályzata. = Bistritzer Programm 1863–1864. Hermannstadt 1864. 36–41. ▪ 4. p. 71–75: 1505. VIII. 25., a brassói íjgyártó céh szabályzata. = Cumidava. 2 (1968). 94–96. ▪ 5. p. 75–78: 1511. I. 24., a brassói ötvöscéh szabályzata. = Gyárfás T.: A brassai ötvösség története. Brassó 1912. 14–15. ▪ 6. p. 78–90. 1525. V. 8., a szatmári szabócéh szabályzata, MOL, Liber regius IX. 79–85. = TTár 1908. 79–85. – Közlések, magyar fordításban.

1376–1526

Iorga, Nicolae: Scrisori și inscripții ardelene și maramureșene. I. Buc. 1906. (Stu­dii și documente cu privire la istoria romînilor XII).

Közlések a Documente amestecate, mai mult de la Exposiția din Sibiiu c. fejezetben. ▪ 1. p. 275–276: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > ▪ 2. p. 275: 1386. II. 10. (sab. p. Do­rothee virg.), Mária királynő, jelzet nélk. [= HunyadNLt, a vaj­dahunyadi Szt. Mik­lós görögkeleti parókia lt (Fond. nr. 7), 1. sz.]. – Közlés. ▪ 3. p. 278: 1456. XI. 30., Hunyadi László besztercei isp., kir. lovászmester (in Themeswar, in Andree ap.) > ▪ 4. p. 278: 1458. VII. 5. (f. IV. p. Vi­sit. Marie), Mátyás kir., jelzet nélk. [= HunyadNLt, a vaj­da­hu­nya­di Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 2. sz.]. ▪ 5. p. 278–279: 1506. IV. 24. (in cast­ro nostro Ra ­k[o]nok, in Georgii mart.), Frangepán Beatrix, Cor­vin János herceg özvegye, jelzet nélk. [= HunyadNLt, a vaj­dahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 3. sz.]. – Re ­geszták. ▪ 6. p. 279: 1526. V. 22. (f. III. in Penth.), Branden­burgi György a hunyadi várnagyokhoz, jelzet nélk. [= Hu­nyadNLt, a vaj  ­dahunyadi Szt. Miklós görögkeleti parókia lt, 4. sz.]. – Közlés. p. 229: 1484. VI. 22.

1376–1539 (1776)

Klusch, Horst: Documente privind olăritul la Sibiu între secolele XIV–XIX. Do­ku­mente über das Hermannstädter Töpferhandwerk (14–19. Jahr­hundert). In: Stu  ­dii și comunicări. 2 (1980). Volum îngrijit de Ilie Mo­ise. Asociația Fol­clo­riș ­tilor și Etnografilor. Sibiu 1980. 212–245.

▪ 1. p. 23–235: 1376. XI. 9. A hét szász szék írásba foglalja a szebeni, segesvári, szász­se­be­si és szász­városi céhek szabályzatát, SzNLt, Urk. I/34, DF 244599. = Ub II. 449–452. ▪ 2. p. 237–239: 1539. VII. 23. A szebeni fazekascéh szabályzata, SzNLt, Bru­kenthalsche Samm­lung, RS Nr. 64. – Közlések, az 1. német fordításban is, hason­másokkal.

1376–1540 (1598)

Nussbächer, Gernot: Documente privind meșteșugurile din Sighișoara. Ca­talog de do ­cumente (1376–1598) [p. 15–38: A segesvári kézművesi­par­ra vonatkozó okle­ve­lek. Ok ­levéljegyzék (1376–1598)]. Brașov 1998.

▪ Regeszták.

1377

Iorga, Nicolae: Les roumains d'après quelques nouveaux documents occidentaux. In: Académie Roumaine. Bulletin de la Section Historique 9 (1921). 1–2. sz. 171–181.

▪ p. 180: 1377. IX. 8., I. Lajos kir, DL 67401. = DocRomHist C, XV. 329–330. – Töredékes közlés. – A tanulmány román nyelvű változata: Romînii în cîteva noi izvoare apusene. In: Revista istorică 6 (1920). 10–12. sz. 193–201 (közlés: p. 200).

1377

Micu, Emil: Castelul Bran [A törcsvári kastély]. Buc. 1957. (Muzeul castelu­lui Bran).

▪ Számozatlan mellékletben: 1377. XI. 19., I. Lajos kir., BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta publica 9. sz., DF 246812. = Ub II. 479–481. – Hasonmás.

1377

Tăutu, Aloisiu L.: Vechimea românilor din Țara Oașului. Cinci documente pa­pa­le. Ța ­ra Oașului românească de secole. Cinci documente cu pri­vi­re la ve ­chi­me­a Ro­mâ­nilor din Țara Oașului [Az Avas-vidéki románok ő­sisége. Öt pápai ok­levél. Az Avas-vidék évszázadok óta román. Öt pá­pai oklevél az Avas-vi­dé­ki ro­má­nok ősiségéről]. Különlenyomat a Bu­na Vestire c. folyóiratból (4/1966 és 1–2/1967, Ro­ma 1966–1967. 1–42).

▪ XI. Gergely pápa oklevelei: ▪ 1. p. 33–34: 1377. VII. 25., Reg. Aven. 201, fol. 312, DF 291088. = DocRomHist. C. XV. 290–293. ▪ 2. p. 34–35: 1377. VII. 25., Reg. Aven. 201, fol. 313, DF 291088. = DocRomHist. C. XV. 281–285. ▪ 3. p. 35–37: 1377. VII. 25., Reg. Aven. 201, fol. 328v. = DocRomHist. C. XV. 286–290 (e közlés szerint: fol. 238v). ▪ 4. p. 37–38: 1377. VIII. 6., Reg. Aven. 201, fol. 312v, DF 291088 = DocRomHist. C. XV. 299–302. ▪ 5. p. 38–39: 1377. VIII. 6., Reg. Aven. 201, fol. 329. = DocRomHist. C. XV. 296–299. – Közlések román fordításban. – Vö. Pall, Francisc: Românii din părțile sătmărene (ținutul Medieș) în lumina unor do­cu­men ­te din 1377. In: Anuarul Institutului de Istorie Cluj 12 (1969). 7–36.

1377–1427

Holban, Maria: Variations historiques sur le problème des cnèzes de Tran­syl­va­nie. In: Revue roumaine d’histoire 6 (1965). 5. sz. 901–923.

▪ 1. p. 921–922: 1377. V. 30., I. Lajos kir., jelzet nélk, hamisnak minősítve; Kemény, Jo­se­phus: Dip­lomatarii Transsilvanici Appendix, kéziratos má­so­lat­gyűjt. (Ke­mény József gyűjte­ményének a KvAKt-ban őrzött anyagában, III. köt. 137. sz.), hamis! = DocRomHist. C. XV. 809. ▪ 2. p. 922–923: 1427. VII. 17., Zsigmon kir., jelzet nélk, hamisnak minősítve. = Hur­muzaki I/2. 541. (CCCCLII. sz.). – Közlések.

1377–1428

Pall, Francisc: Diplomatica latină cu referire la Transilvania [Erdélyi latin ok ­le­vél  ­tan]. In: Documente privind istoria României. Introducere. II. Buc. 1956. 225–330.

1. p. 324, III/1. sz. melléklet: 1424. III. 15., Leleszi konv., ENMLt, Bethlen cs iktári lt, 250/1, DF 255020. ▪ 2. p. 325, III/2. sz. melléklet: 1428. I. 6., Kolozsmonostori konv., ENMLt, iktári Bethlen cs lt, fasc. CLIX. ▪ 3. p. 327, IV. sz. melléklet: 1377. VII. 25., XI. Ger ­gely pápa, DL 6452. ▪ 4. p. 329, V. sz. melléklet: 1377. VII. 25., XI. Gergely pápa, DL 6453. – Hasonmások.

1377–1498

Pepene, Nicolae–Ștefănescu, Victor–Popovici, Bogdan-Florin–Mi­hai, Raul: Bran: o istorie în imagini [Törcsvár képes története]. Editura Suvenir. Bra­șov 2006.

1. p. 11: 1377. XI. 19., I. Lajos kir., BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta pub­li­ca 9. sz., DF 246812. = Ub II. 479–481. ▪ 2. p. 11: 1498. XI. 25., II. Ulászló kir., uo. 261. sz., DF 247084. – Hasonmások.

1378, 1381

Dincă, Adinel: Documente și scrisori ale episcopilor Transilvaniei (sec. XIII–XVI) [Az erdélyi püspökök oklevelei és levelei (13–16. század)]. In: Susana Andea–Avram Andea–Adinel Dincă–Livia Ma­gi­na: Scris și so­ci­etate în Transilvania secolelor XIII–XVII. Writing and Society in Transylvania 13th–17th Centuries. Cluj-Napoca–Gatineau 2013. (Institutul de Istorie „G. Barițiu” din Cluj-Napoca, Medievalia II.) 47–108.

1. p. 83: 1381. V. 9., László ózdi főesperes, ppk-i helynök, DF 252838. = WassLt 180. sz. ▪ 2. p. 94: 1378. III. 7., Goblinus erd ppk, Nagyapoldi ev. egyházközség lt, mai őrzőhelye: Romániai Szász Evangélikus Egyház Gyűjtőlevéltára, Nagyszeben (Zentralarchiv der Evan­ge­li­schen Kirche A. B. in Rumänien, Hermannstadt) 610-A-23. = Ub II. 485–486. – Hasonmások.

1379

Pop, Ioan Aurel: Realități feudale în Transilvania în veacul XIV [Feudális va­lóság Er­dély ­ben a 14. században]. In: Acta Musei Napocensis 17 (1981). 151–161.

▪ p. 160–161: 1379. IX 27., Doboka vm., ENMLt, Wass cs lt, DF 252840. = WassLt 174. sz. – Közlés.

1379–1384

Feneșan, Costin: Beziehungen der Wlachen aus dem Cetina Tal zur Stadt ©ibenik gegen Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts. In: Revue des Études Sud-Est Européennes 17 (1979). 1. sz. 3–15.

▪ A közlések: Sebenico v lt-ból. ▪ 1. p. 9–10: 1379. IV. 10., I. Lajos kir, DL 50028. ▪ 2. p. 10: 1381. XII. 30., Erzsébet királynő. > ▪ 3. p. 10–11: 1382. II. 24., nonai kápt, DL 50035. ▪ 4. p. 11–12: 1381. XII. 30., Erzsébet királynő. > ▪ 5. p. 11–12: 1382. II. 24., nonai kápt, DL 50034. ▪ 6. p. 12: 1381. XII. 30., Erzsébet királynő. > ▪ 7. p. 12–13: 1382. II. 24., nonai kápt, DL 50036. = CDHung X/3. 50. ▪ 8. p. 13–14: 1383. IV. 20., Erzsébet királynő, DL 50038. = CDHung X/3. 2. ▪ 9. p. 14: 1384. VII. 19., Erzsébet királynő, DL 50040. = CDHung X/3. 12. = Süttő: Anjou II. 112–113. (202. sz.). – Közlések.

1381–1515 (1576)

Nussbächer, Gernot: Diplomatarium Regnense 1228–1585 (completări) [Dip ­lo ­ma ­ta­ri ­um Regnense 1228–1585 (pótlások)]. In: Reghinul cul­tu­ral. Studii și ar­ti­co­le. Vol. VI. Coordonatori: dr. Grigore Ploeșteanu și prof. Marin Șa ­ra. Re­ghin 2002. 27–39.

▪ Régen v történetére vonatkozó regeszták.

1382

Wenzel, Gustavu [!]: Documente. Unu actu despre catolicii din Campu-Lun­gu sub Mir­cea cellu Mare [Oklevelek. Egy irat a câmpulungi (hosszú­mezői) ka ­toliku­sokról Öreg Mircea idejében]. In: Columna lui Tra­ianu 3 (1872). 13. sz. 100–101.

▪ p. 100–101 (román fordítás), p. 101 (latin közlés): 1382, Gergely szörényi és havasalföldi püs­pök, jelzet nélk. – Az oklevelet korábban közölte Horváth István (Tudományos Gyűjte ­mény. IV. 1835. 116).

1383–1475 (1871)

Contribuțiuni istorice privitoare la trecutul românilor de pe pământul crăiesc [Tör ­té­ne­ti adalékok a királyföldi románok múltjához]. Carte e­da­tă la i­ni­ți­a ­ti­va și sub în­grijirea d-lor: dr. Ilarion Pușcariu, Ioan de Pre­da, dr. Luci­an Bor­cia, dr. Ioan Lupaș, dr. Ion Mateiu și dr. Sil­viu Dragomir. Sibiu 1913.

▪ 1. p. XXX–XXXI: 1419. XII. 17., Mátyás kir. = Ub IV. 115. ▪ 2. p. XCVI–XCVII: 1475. VI. 3., Mátyás kir. = Ub VII. 43–44. ▪ 3. p. 192–195: 1224. (XI. 30. után), II. András kir. = CDTrans I. 132. sz. ▪ 4. p. 195: Mátyás kir. = Ub VI. 314 (3576. sz.). ▪ 5. p. 196–197: 1383. I. 13., Szeben v és szék. = Ub II. 564–566. ▪ 6. p. 198–199: 1453. II. 3., V. László kir. = Ub V. 374–376. ▪ 7. p. 199–201: 1453. II. 3., V. László kir. = Ub V. 374–376. ▪ 8. p. 201–202: 1472. XI. 4., Mátyás kir. = Ub VI. 535. ▪ 9. p. 202–203: 1475. VI. 3., Mátyás kir. = Ub VII. 43–44. – Közlések.

1383, 1467, 1488

Patrimoniul istorico-juridic românesc din Mărginimea Sibiului (Rășinari, Să­liș­te). Studii și ediție critică de documente [A Szebeni-Hegyalja román tör­téneti és jogi hagyatéka (Resinár, Szelistye). Tanulmányok és kritikai forráski­adás]. Coordonator: Ela Cosma. Autori și editori: Mircea Gheorghe Abrudan, Marius Boromiz, Alexandru Bucur, Ela Cosma, Daniela De­te­șan, Livia Magina, Tatiana Onilov, Vasile Rus, Victor V. Vizauer. Cluj-Napoca–Gatineau 2020. (Biografii istorice transilvane XV.)

1. p. 297, 300: 6791 [= 1383.] I. 7., A resinári Szt. Paraschiva-templom számára Radu Negru, Mircse Beszeráb (havasalföldi) vajdák által tett adományok felsorolása (a szöveg a leírás szerint az alábbi, 1488. V. 22-i oklevél hátlapján volt olvasható); a kézirat a resinári Püspökház Egyháztörténeti Múzeumban (Muzeul Bisericesc de la Casa Episcopală din Rășinari), melynek címe: Transmissionales in causa possessionis Resinár contra liberam regiam­que civitatem Cibiniensem 1784 (ebben a bejegyzés: p. 1141–1142). Egy további másolat: SzebenNLt, Colecția de acte fasciculate, Seria V, Localități, nr. 66, fila 1. [SB-F-00107-V-66(1)]. ▪ 2. p. 310–311: 1467. X. 22., Mátyás kir (Ub VI. 301–302. újraközlése). ▪ 3. p. 295–297, 298–300: 1467. X. 22., Mátyás kir, Transmissionales, p. 1169–1171 = Ub VI. 301–302 (DF 245297). ▪ 4. p. 277–281, 283–284 (cirill betűs román szöveg és ennek latin betűs átírásai), 295–297 (18. századi latin fordítása az előbbi szövegnek), 298–300 (a 18. századi latin szöveg új román fordítása): 1488. V. 22., Resinár falu határjárása, Trans­mis­sionales, p. 1136–1140. – Állítólagos román nyelvű szövegek alapján készült fordítások közlései a Transmissionales c. kéziratból, új román fordításban is. A szövegek kritikai kiadását Tatiana Onilov, Vasile Rus készítette. Az 1. és a 4. sz. – a kötet állításaival ellentétben – hamisítvány.

1383–1511

Mihăilă, G[heorghe]: Dicționar al limbii române vechi (sfîrșitul sec. X–în­ce­pu­tul sec. XVI) [A régi román nyelv szótára (10. század vége–16. szá­zad eleje)]. Buc. 1974.

Erdélyi vonatkozású oklevelek: ▪ 1. p. 234–237 (1437 körüli keltezéssel): (1435. VII. 1. után), Lascăr Gheorghe, Vlad Dra­cul ha­vas­al­föl­di vajda kincstárnoka, Brassó v-hoz, Bras­sóNLt, Stenner-gyűjt. I/486. sz. = Ub IV. 584–586. ▪ 2. p. 269: (1482–1495), Brassó v Vlad Că­lugărul havasalföldi vajdához, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 202. sz. = Bog­dan, Ioan: Do­cu­mente și regeste. Buc. 1902. 311–312 (CLXXXIX. sz.). = Tocilescu: 534 do ­cumente istorice. Buc. 1931. p. 461 (463. sz.). ▪ 3. p. 270–271: (1512–1521), Brassó v Nea ­goe Basarab havasalföldi vajdához, BrassóNLt, Bras ­só v lt, Stenner-gyűjt. 63. sz. = To­ci­lescu: 534 documente istorice. Buc. 1931. 462 (464. sz.). ▪ 4. p. 284–287: 1450. VII. 5., II. Bogdan moldvai vajda védelmet kér Hunyadi Jánostól és hűségéről biztosítja, Staats­ar­chiv, Bécs. = Costăchescu: Doc. mold. înainte de Ștefan. II. 755–758. ▪ 5. p. 292–293 (/1481/ I. 1-jei keltezéssel): (1481 vagy 1482? I.), Tricolici moldvai udvarmester (vornic), Bras ­sóNLt, Bras ­só v lt, Stenner-gyűjt. I/516. = DocRomHist. A. II. 354–355. ▪ 6. p. 324 (1388. I. 13-i hibás keltezéssel): 1383. I. 13., Szeben v és szék, SzNLt, Kirchengemeinde Gros­sau (Keresztényszigeti ev. egyházközség lt) 1. sz., DF 292139. = Ub II. 564–566. = Ja­kó, S.–Manolescu, R.: Scrierea latină în evul mediu. Buc. 1971. Album 12–13 (14. sz.). ▪ 7. p. 325: 1496. VI. 7. (VIII. d. f. III. p. Trinit.), Erd. kápt., DL 46352. = Hunyadme­gyei Tör ­ténelmi és Régészeti Társulat Évkönyve I. 69–73. = Hurmuzaki II/2. 375–378. ▪ 8. p. 326: 1460. VI. 4., Vlad havasalföldi vajda Brassó v-hoz, BrassóNLt, Brassó v lt, Schnell-gyűjt. I/19, DF 246643. = Bogdan, Ioan: Documente privitoare la relațiile Țării Românești cu Brașovul și cu Țara Un­gu­rească în sec. XV și XVI. Buc. 1905. 320–321 (CLXXXIX. sz.). = Hurmuzaki XV/1. 56. ▪ 9. p. 327: 1481. XI. 16., Basarab Țepeluș havasalföldi vajda (Bras ­só v-hoz), BrassóNLt, Brassó v lt, Fronius-gyűjt. I/55, DF 246498. = Jakó–Ma­no­les­cu: i. m. Album 21 (24b. sz.). = Hurmuzaki XV/1. 116. = Bog­dan, Ioan: Do­cu­mente și re ­geste. Buc. 1902. 338. ▪ 10. p. 328: 1511. VIII. 17., Vlad cel Tânăr havasalföldi vajda meg ­erősíti a brassóiak havasalföldi kiváltságait és együttműködni kíván velük a törökökkel szem ­ben, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta pub­lica 742. sz., DF 247207. = Ja ­kó–Manolescu: i. m. Album 27–28 (34. sz.). = Hurmuzaki XV/1. 213–214. ▪ 11. p. 329: 1468. VII. 10., Moldvai bojárok Brassó v-hoz, BrassóNLt, Brassó v lt, Schnell-gyűjt. II/18. sz. = Bogdan: Doc. lui Ștefan. II. 299–300 (CXXIV. sz.). ▪ 12. p. 330–331: 1499. VII. 12., Ștefan moldvai vajda békekötése János Albert lengyel királlyal. = Bogdan: Doc. lui Ștefan. II. 435–441 (CLXXVII. sz.). = Hurmuzaki II/2. 439–445. – ▪ 1–5. sz.: Közlések, ro ­mán fordításban is; ▪ 6–7, 10. sz.: töredékes közlések, ▪ 8–9, 11–12. sz.: közlések.

1384–1504

Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. – Vol. I. (1384–1448). Volum în ­tocmit de C[onstantin] Cihodaru, I[oan] Caproșu și L[eon] Și­man­schi. Buc. 1975. – Vol. II. (1449–1486). Volum întocmit de Leon. Și­man  ­schi în colaborare cu Ge­or­geta Ignat și Dumitru Agache. Buc. 1976. – Vol. III. (1487–1504). Volum în­toc­mit de C[onstantin] Ci­ho­da ­ru, I[oan] Caproșu și N[istor] Ciocan. Buc. 1980.

▪ Közlések, román fordításban is.

1384–1550

Documente privind istoria Romîniei/României. A. Moldova [Oklevelek Romá­nia történetéhez. A (sorozat). Moldva]. Veacul XIV–XV (1384–1475). Vol. I. Buc. 1954; Veacul XV. Vol. II. (1476–1500). Buc. 1954; Veacul XVI. Vol. I (1501–1550). Buc. 1953.

▪ Közlések, román fordításban, hasonmásokkal. – Helynévmutatója: Gonța, Alexandru I.: Do­cumente pri­vind istoria României. A. Moldova. Veacurile XIV–XVII (1384–1625). In­dicele numelor de locuri. E­diție îngrijită și prefațată de I[oan] Caproșu. Buc. 1990.

1384–1529 (1896)

A marosvásárhelyi oklevélkiállítás tárgymutatója. (Székelyföldi művészeti év 1943/1944). Összeállította Biás István. [Marosvásárhely] 1944.

▪ 1. p. 5: 1384. I. 13. Losonci László erd. vajda. ▪ 2. p. 5: 1470. IV. 18., Mátyás kir. ▪ 3. p. 5: 1481. IV. 9., Bát­hori István országbíró, erd. vajda és székely isp. ▪ 4. p. 5: 1482. VIII. 28., Mátyás kir. ▪ 5. p. 6: 1484. XI. 23., Báthori István erd. vajda és székely isp. ▪ 6. p. 6:1485. X. 23., Báthori István erd. vajda és székely isp. ▪ 7. p. 6: 1486. I. 6., Mátyás kir. ▪ 8. p. 6: 1487. II. 23. Báthori István erd. vajda. ▪ 9. p. 7: 1487. II. 24., Bát­hori István erd. vajda és székely isp. ▪ 10. p. 7: 1507. II. 1. A hét szé­kely szék. ▪ 11. 1519. IX. 27., Szapolyai János erd. vajda és székely isp. ▪ 12. p. 7: 1521. II. 21., Sza­po­lyai János erd. vajda és szé­kely isp. ▪ 13. 1529. IX. 14., Szapolyai János kir. – Regeszták Ma­ros­vá­sár­hely v lt-ból.

1386, 1426

Barabás Samu: Két hamis oklevél. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múze­um öt ­ven ­éves ju­bi­le­u­má­ra. Szerk. Csutak Vilmos. Sepsiszentgyörgy 1929. 44–51.

▪ 1. p. 46–47: 1386. III. 31., Mária királynő, Magyar Nemzeti Múzeum, rétyi An­tos cs lt, I/1. ▪ 2. p. 49–50: 1426. V. 20., Zsigmond kir., az erd. kápt. 1426. X. 21-én kelt ái-nak újko ­ri másolatából, MOL, Erd. főkormányszék, fasc. 35. fol. 83, Winkler kir. tábl. ügyvéd i­ra­tai. – Közlések.

1386–1443

Bogdan, Nicolae: Românii în secolul al XV-lea [A románok a 15. században]. Buc. 1941.

▪ 1. p. 216–222: 1443. II. 3., Bartolomeo da Genova ferences a jeruzsálemi johannita perjel­hez, jelzet nélk. ▪ 2. p. 223–224: 1380. IX. 12., Lajos kir., DL 42162. = DocRomHist. C. XV. 776–777. ▪ 3. p. 225–226: 1376. VI. 19., I. Lajos kir. = DocRomHist. C. XV. 54–55. > ▪ 4. p. 225–227: 1386. II. 10., Mária királynő, HunyadNLt, a vajdahunyadi Szt. Miklós görög­keleti parókia lt, 1. sz. (Oklevélgyűjt. 1. sz.). – Közlések.

1387–1475 (1780)

Paraschiv, Mihaela: Documente latine de cancelarie din Moldova (secolele XIV–XVIII). Studiu lingvistic și stilistic [Moldvai latin nyelvű kancelláriai iratok (14–18. század). Nyelvészeti és stilisztikai tanulmány]. Iași 2004.

▪ p. 423–453: függelékben I. Péter, Jó Sándor (Alexandru cel Bun), Nagy István (Ștefan cel Mare), Illés (Iliaș) moldvai vajdák, Kázmér lengyel király, V. Sixtus pápa latin nyelvű oklevelei (hitlevelek, szerződések, misszilisek stb. Bogdan és Costăchescu korábbi közlései nyomán, részben magyar vonatkozásokkal). – Közlések, román fordításban is.

1389–1391

L[aurian], A[ugust] T[reboniu]: Acte diplomatice [Diplomáciai iratok]. In: Ma ­ga­zi ­nu istoriku pentru Dacia. Tomu I. Bucuresci 1845. 327–342.

1. p. 329–331: 1389. XII. 10. (f. VI. p. Concept. virg.), Mircea havasalföldi vajda követei U  ­lász­ló lengyel királlyal kölcsönös védelmi szövetséget kötnek. = CDHung X/8. 297. = ZsOkl I. 1287. sz. ▪ 2. p. 332–334: 1390. I. 20., Mircea havasalföldi vajda, Fogaras és Omlás hercege, szö­ré­nyi comes és Ulászló lengyel király a magyar király ellen szövetséget köt­nek. = CDHung X/1. 652. és X/8. 309. = ZsOkl I. 1331. sz. ▪ 3. p. 334–337: 1390. III. 17., Mir ­cea havasalföldi vajda meg­bízottjai Ulászló lengyel király megbízottjaival kiegészítik ko ­rábbi megállapodásukat. = CDHung X/1. 654. és X/8. 310. = ZsOkl I. 1406. sz. ▪ 4. p. 338–339: 1391. VII. 6., Mircea havas­al­földi vajda megerősíti az Ulászló lengyel királlyal Zsig ­mond kir. ellen kötött szövetséget. = Ub III. 34. = CDHung X/8. 340. = ZsOkl I. 2129. sz. ▪ 5. p. 340–342: 1411. V. 17., Mircea havasalföl­di vajda bárói tanácsából szövetséget köt Ulászló lengyel királlyal Zsigmond kir. ellen, DF 289020. = ZsOkl III. 471. sz. – Közlések román fordításban is, a jegyzetekben a latin szöveg.

1389–1413

Arion, Dinu C.: Din hrisoavele lui Mircea cel Bătrân 1386–1418. Studiu de is­to­rie a Drep­tului Român [Öreg Mircse oklevelei 1386–1418. Tanulmány a román jog történetéről]. Buc. 1930.

Magyar vonatkozású oklevelek, számozatlan oldalakon: ▪ IV. sz. 1389. XII. 10. (f. VI. p. Con  ­cept. virg.), Mir­cea havasalföldi vajda követei Ulászló lengyel királlyal kölcsönös védel­mi szövetséget kötnek. = ZsOkl I. 1287. sz. ▪ V. sz. 1390. I. 20., Mircea havasalföldi vajda, Fogaras és Omlás hercege, szörényi comes és Ulászló lengyel király a magyar király el­len szövetséget kötnek. = ZsOkl I. 1331. sz. ▪ VI. sz. 1390. III. 17., Mircea havasalföldi vajda megbízottjai Ulászló lengyel király megbízottjaival kiegészítik ko­rábbi megállapodásukat. = ZsOkl I. 1406. sz. ▪ VII. sz. 1391. VII. 6., Mircea havasalföldi vajda megerősíti az Ulászló lengyel királlyal Zsigmond ellen kötött szövetséget. = ZsOkl I. 2129. sz. ▪ VIII. sz. (1391. évi keltezéssel): 1392. XII. 27., Mircea havasalföldi fejedelem Sztancsul, Egumenul és Kalin bojároknak Fo­ga­rasban birtokot és tizedmentességet ad. = ZsOkl I. 2739. sz. (1392. XII. 27-i keltezéssel). = ZsOkl II/2. 6517. sz. ([1408–1418]. XII. 27-i keltezéssel). ▪ XI. sz. 1395. III. 7., Mircea havasalföl­di vajda eskü alatt részletesen szabályozott kötelezett­sé­get vállal, hogy részt vesz a török elleni háborúban. = ZsOkl I. 3864. sz. ▪ XII. sz. (1407. évi kelettel): 1406. XI. 23., Mircea havasalföldi vajda, Buk. Állami Lt, S. I. 11. sz. (Tis­ma­na). = ZsOkl II/1. 5132. sz. ▪ XIV. sz. 1411. V. 17., Mircea havasalföldi vajda bárói tanácsá­ból szövetséget köt Ulászló lengyel királlyal Zsigmond ellen, Archiwum Glowne Akt Daw­nych w War­szawie, Archiwum Korone Krakowskie, Documenty pergaminowe 5615. sz., DF 289020. = ZsOkl III. 471. sz. ▪ XV. sz. 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vaj­da, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­le­gia et instrumenta pub­lica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ XVI. sz. [1402–1416?]. VIII. 10. Mircea havasalföldi vaj­da levele U­lász­ló lengyel királyhoz. = Hurmuzaki I/2. 825–826 (DCLIII. sz., 1383–1419 kö­zötti keltezéssel). – Közlések, román fordításban is.

1389–1539 (1623)

Petriceicu-Hajdeu, Bogdan: Inventariulu officialu de documente depuse in castellulu din Cracovia și relative la Români [A krakkói kastélyban letétbe helyezett és a románokra vonatkozó oklevelek hivatalos jegyzéke]. In: Ar­chi­va istorică a României. 1865. Tomu. II. 49–65.

▪ 1389–1623 közötti oklevelek és iratok regesztái, latinul és román fordításban.

1390

Andreescu I., Constantin: Manual de paleografie latină [Latin paleográfia]. Buc.–Iași 1938. (Universitatea din Iași. Manuale de istorie generală pub­li­ca­te sub îngrijirea d-lui profesor universitar G. I. Brătianu 1.).

Magyar vonatkozásúak: ▪ 1. p. 225–226: 1390. I. 20., Mircse havasalföldi vd, Moszkvai lt = ZsOkl I. 1331. sz. ▪ 2. p. 226–228: 1390. III. 17., Mircse havasalföldi vd megbízottjai Ulászló lengyel király megbízottjaival kiegészítik a szövetségüket, Moszkvai lt = ZsOkl I. 1406. sz. ▪ 3. p. 228–230: 1396. V. 28., Vlad vd hűséget fogad Ulászló lengyel királynak, és feleségének, Hedvignek mint Magyarország birtokosainak, Moszkvai lt = ZsOkl I. 4413. sz. – Közlések, hasonmással.

1391

Fontes historiae Daco-Romanae. IV. Scriptores et acta Imperii Byzantini sae­cu­lo­rum IV–XV. Izvoarele istoriei României. Vol. 4. Scriitori și acte bizanti­ne. Secolele IV–XV. Ed. Haralambie Mihăescu, Radu Lă­ză­res­cu, Nicolae-Șerban Tanașoca, Tudor Teoteoi. Buc./Bucurestiis 1982.

▪ p. 231–233: 1391. VIII., [IV.] Antal konstantinápolyi pátriárka a máramarosi Szt. Mihály-kolostor ügyében. = A XIV–XVI. századi magyar történelem bizánci és kora újkori görög nyelvű forrásai. Fontes Byzantini et postbyzantini ad res regni Hungariae in sae­culis XIV–XVI gestas pertinentes. Összegyűjtötte, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Baán István. Bp. 2013. 101–103. – Közlés.

1391–1486

Lukács Antal: Două traduceri latine ale unui document emis de Mircea cel Bă­trân și o familie de boieri din Țara Făgărașului [Mircea cel Bătrân ha­vasalföldi vaj­da ok ­levelének két latin fordítása és egy fogarasi bojár­család]. In: Fațetele is ­to­riei. E­xis­tențe, identități, dinamici. Omagiu a­cademicianului Ștefan Ște­fă ­nes­cu. Vo­lum îngrijit de Tudor Teoteoi, Bog­dan Murgescu, Șarolta Sol ­can. Buc. 2000.

▪ 1. p. 352–353: 1391. XII. 27., Mircea havasalföldi vajda, SzNLt, Brukenthal Sámuel személyi lt, L1-8. Nr. 286., Beiträge zur neu­eren Geschichte der wallachisch-griechischen Kir­che in Sie­ben­bürgen. = DocRomHist. B. I. 36–39. ▪ 2. p. 354: 1486, Geréb Mátyás [!] erd. püs­pök, ENMLt, Mike Sándor gyűjt., Egyveleg, másolatgyűjt. (jelenleg a KvAKt őrizetében), I. p. 45. – Közlések.

1391, 1494

Pâclișanu, Z[enovie]: Diploma din 14 mai 1494 a regelui ungar Vladislau [!] II [U­lászló magyar király 1494. május 14-i oklevele]. In: Revista is­to­rică ro­mâ­nă 13 (1943). Fasc. I. 101–105.

▪ 1. p. 103–104: 1391. VIII. 13., Antal konstantinápolyi pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. > ▪ 2. p. 103–105: 1494. V. 14., II. Ulászló kir., Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony (Slovenský Ná­rodný Archív, Bra­tislava), Pozsonyi kápt. hiteleshelyi lt, Capsa II. fasc. II. nr. 24, DF 226520. – Közlések. – Az oklevél hasonmása: Pâclișanu, Z[enovie]: În jurul ierarchiei românilor ardeleni în secolul XV [Az erdé­lyi románok 15. századi fő­pap­ságáról]. In: Revista istorică ro­mâ­nă 13 (1943). Fasc. II. 9–16 (facsimile: p. 11).

1391–1498

Adaosu la Promemoria despre dreptul istoric al autonomiei bisericești-na­ți­o­na­le...” [Ki ­egé­szí­tés a „Promemoria despre dreptul istoric al au­to­no­mi­ei bi­se­ri­cești-na­ți­o­nale...” c. munkához]. De Andrei Șaguna. Sibiu 1850.

▪ 1. p. 5: 1479. III. 20. (Bude, sab. a. dom. Letare), Mátyás kir. ▪ 2. p. 6: 1491. VII. 31. (in sub ­ur­bi­o civitatis... Albe Regalis, dom. a. Ad vinc. Petri ap.), II. U­lász­ló kir. ▪ 3. p. 7–10: 1494. V. 14., II. Ulászló kir., DL 36886. < ▪ 4. p. 7–9: 1391. VIII.13., Antal konstantinápolyi pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. ▪ 5. p. 10–11: 1498. XI. 29. (Bide, in vig. Andree ap.), II. U ­lász­ló kir. – A felso­rolt oklevelek újkori másolata: DL 36886. – Közlések, román fordítás­ban, jelzet nélkül. – A fen ­ti oklevelek közül négynek későbbi közlése, latinul: Geschichte der griechisch-o­ri­en­ta­li­schen Kirche in Oestreich. Bruchstücke aus der allgemeinen Kir­chen  ­geschichte des Andreas Freiherrn Scha­guna. Hermannstadt 1862. ▪ 1. p. 23–24: 1479. III. 20. ▪ 3. p. 26–30: 1494. V. 14. < ▪ 4. p. 27–29: 1391. VIII.13. ▪ 5. p. 30–32: 1498. XI. 29.

1391–1498

Cziple, Alexandru: Documente privitoare la episcopia din Maramurăș [A má­ra­ma­rosi püs­pökségre vonatkozó oklevelek]. In: Analele Academiei Ro­mâne. Se­ria II. To­mul XXXVIII. 1915–1916. Memoriile Secțiunii Is­torice. Buc. 1916. 249–376.

▪ 1. p. 283–284: 1391. VIII. 13., Antal konstantinápolyi pátriárka. = ZsOkl I. 2180. sz. ▪ 2. p. 284–285: 1479. III. 20., Mátyás kir. ▪ 3. p. 285–286: II. Ulászló kir. ▪ 4. p. 286–287: 1494. V. 14., II. Ulászló kir. ▪ 5. p. 287–288: 1498. XI. 29. – Köz­lések Mihályi (Diplóme ma­ramureșene din secolul XIV. și XV. Maramureș-Sziget 1900) nyomán, a 3-as pedig Ba­si­lo­vits, Joanicius: Brevis notitia fun­dationis Theodori Koriatovits. I. Cassoviae 1799. 22–23 után.

1391–1541 (1705)

Hermannstadt und Siebenbürgen. Die Protokolle des Hermannstädter Rates und der Säch ­  ­sischen Nationsuniversität 1391–1705. Herausgegeben von Käthe Hientz, Ber ­nard Heigl und Thomas Șindilariu mit einer Ein­führung von Tho ­  ­mas Șin­di  ­lariu. Hermannstadt–Heidelberg 2007. (Ver­öffent­lichungen von Studium Tran ­sylvanicum).

▪ A kötet DVD-mellékletén a közölt forrás hasonmása. – Recenzió: Levéltári Közlemények 79 (2008). 1–2. sz. 315–317 (Szirtes Zsófia).

1394

Agrigoroaei, Vladimir: Umbra lui Dobre la Leșnic. Despre un comanditar fictiv, despre picturi inspirate de apocrife și nu în ultimul rând despre primele atestări endogene ale limbii române [Dobre árnyéka Lesnyeken. Egy fiktív megrendelőről, apokrifok inspirálta festményekről és nem utolsósorban a ro­mán nyelv legkorábbi endogén említéseiről]. In: Apulum 52 (2015). 157–222.

▪ p. 163–164: 1394. XII. 26., Zsigmond kir = Hurmuzaki I/2. 354. = ZsOkl I. 3748. sz.

1394–1395

Gagyi S.: [Oklevelek]. In: Transilvania. Revista pentru literatura română și cul­tura po ­ ­porului român 43 (1912). 272–273.

▪ 1. p. 272–273: 1394. V. 26., Zsigmond kir., DL 62754. = ZsOkl I. 3464. sz. ▪ 2. p. 273: 1395. IV. 6. (in Petrimonostra, f. III. p. dom. Ramispalm.), Zsigmond kir., DL 62757. = ZsOkl I. 3913. sz. – Közlések.

Pervain, Viorica: Din relațiile Țării Românești cu Ungaria la sfîrșitul veacului al XIV-lea [Havasalföld és Magyarország kapcsolatáról a 14. század végén]. In: A ­ ­nu ­arul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca 18 (1975). 89–117.

▪ 1. p. 115: 1394. V. 26., Zsigmond kir., DL 62754. = ZsOkl I. 3464. sz. ▪ 2. p. 115–116: 1395. VIII. 25., Zsigmond kir. (a kolozsmonostori konv. 1396. VIII. 14-i ái-ból), DL 27441. – Közlések.

1394–1494

Fekete S. [= Sólyom Fekete Ferenc]: Date privitóre la istoria cneziatelor ro­mâne [A ­da  ­tok a román kenézségek történetéhez]. In: Revista pentru is­torie, ar­che­o­logie și filologie. 1885. Anul III. Vol. 5. Fasc. I. 129–141.

▪ 1. p. 133–134: 1394. XI. 24., Zsigmond kir., Kendeffy cs lt. = ZsOkl I. 3721. sz. ▪ 2. p. 134: 1404. VIII. 25., Zsigmond kir. > ▪ 3. p. 134: 1404. IX. 29., Erd. kápt., uo. = ZsOkl II/1. 3369. és 3422. sz. ▪ 4. p. 135–136: 1411. II. 16., Hátszegi kerület ítélőszéke > ▪ 5. p. 135–137: 1412. IV. 16., Zsigmond kir., Sólyom Fekete-gyűjt. = ZsOkl III. 150. és 1980. sz. ▪ 6. p. 138: 1406. VIII. 31., Szántói Lack Jakab erd. vajda > ▪ 7. p. 137–138: 1412. IX. 27., Sti­bo­rici Stibor erd. vajda > ▪ 8. p. 137–139: 1415. XI. 3., Csáki Miklós erd. vajda, Kendeffy cs lt. = ZsOkl II/1. 4957. sz., III. 2734. sz. és V. 1178. sz. ▪ 9. p. 138–139: 1418, A hacaki ke ­rület ítélőszéke. = ZsOkl VI. 2664. sz. > ▪ 10. p. 138–139: 1424. VIII. 28., Csáki Miklós erd. vajda, Kendeffy cs lt. ▪ 11. p. 139–140: 1443. IV. 16., I. Ulászló kir., uo. ▪ 12. p. 140: 1451. V. 9., Hunyadi János kormányzó, jelzet nélk. ▪ 13. p. 141: 1494. IX. 3., II. Ulász­ló kir., jelzet nélk. – Közlések. – A tanulmány ma­gya­rul: Sólyom Fe­kete Ferenc: Váz­latok az oláh kenézi intéz­mény története ismeretéhez. In: A Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve 2 (1884). 1. sz. 24–27.

1395

Manolescu, Radu: Campania lui Sigismund de Luxemburg în Moldova (1395) [Luxem ­ ­burgi Zsigmond 1395-ös hadjárata]. In: Analele Uni­ver­sității Bu­cu­rești. Se­ri­a științe sociale. Istorie 15 (1966). 59–74.

▪ p. 72–73: 1395. II. 3., Zsigmond kir., DL 29745. = ZsOkl I. 3804. sz. – Közlés, román for­dí­tásban is; hasonmás a 74. és 75. ol­dalak között.

1396

Diță, Alexandru V.: Mircea cel Mare – între realitatea medievală și ficțiunea is  ­toriografică modernă [Öreg Mircse a középkori valóság és a modern historiográfia fikciója között]. Buc. 2000.

▪ p. 336–337 (román fordítás), 382–383 (latin szöveg): 1396. V. 28., Vlad, havasalföldi vd = ZsOkl I. 4413. sz. – Közlés.

1396 (1365–1890)

Șucu, Ion–Rănoiu, Maria: Arhiva Mitropoliei Țării Românești (1365–1890) (In­di­ce cronologic nr. 1.) [Iratok időrendbe szedett lajstroma. 1. sz. A Havasalföl­di /Or­to­dox/ Érsekség levéltára]. Vol. I–II. Buc. 1961. (Direcția Generală a Arhivelor Statului).

1396. nov., Szászsebesszék a Havaselvéről – a török elől – elmenekült román birto­ko ­sok ok­leveleit írásba foglalja (hamis okl.! = ZsOkl I. 4587. sz. = DocVal 491–492). Direcția Ge­ne­rală a Arhivelor Statului (Buk.), A Havasalföldi Ortodox Érsekség lt (Arhiva Mitropoliei Ță­rii Românești), Ms. 140, fol. 72v–74v. (hamis okl.! = ZsOkl I. 4587. sz. = DocVal 491–492). – Regeszta.

1395–1515 (1626)

Dumitran, Ana–Lukács Antal: Privilegiile scaunului Cașin [Kászonszék ki­vált­ságle ­velei]. In: Mediævalia Transilvanica 4 (2000). 1–2. sz. 5–27.

▪ 1. p. 16: 1395, Zsigmond kir., reg. > ▪ 2. p. 16–17: 1462. XII. 9., Mátyás kir., eredeti, az E ­gyesü­lés Nemzeti Múzeuma, Gyulafehérvár (Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia), 3159. lt. sz. – Köz­lések. ▪ 3. p. 17: 1515. IX. 4., II. Ulászló kir., KovásznaNLt, Ká­szon­szék lt, DF 278748., regeszta.– Vö. Wainberg, Petronela: Documente latinești medievale din colecția Muzeului Națuional al Unirii Alba Iulia [Az E ­gyesü­lés Nemzeti Múzeumának (Gyulafehérvár) középkori oklevelei]. In: Discobolul. Revistă de cultură editată de Consiliul Județean Alba, Consiliul Municipal Alba Iulia și Biblioteca Județeană „L. Blaga”. Serie nouă. Anul IV, nr. 28 (35) aprilie 2000. 87–92 (e tanulmány szerint a fenti 1462. évi oklevélen kívül itt nem őriznek más, 1542 előtti oklevelet).

1396

[Bariț, George]: Copie asemenea [Másolat]. In: Foaie pentru minte, inimă și literatură 9 (1846). 8. sz. 57–60.

▪ p. 57–60: 1396. nov., Szászsebesszék a Havaselvéről – a török elől – elmenekült román bir­to­ko ­sok okleveleit írásba foglalja (hamis okl.! = ZsOkl I. 4587. sz. = DocVal 491–492). – Közlés, ro­mán fordításban.

1396–1435.

Magina, Adrian: Parohiile catolice din Banat în epoca lui Sigismund de Luxemburg [Bánsági katolikus plébániák a Zsigmond-korban]. In: Analele Ba­na­tu­lui (Timișoara). Serie nouă. Arheologie–Istorie 20 (2012). 173–188.

1. p. 179: 13[9]6. X. 31., Krassó vm, DL 41021. ▪ 2. p. 179–180. 1400. IV. 4., Gergely csanádi ppk, DL 53063. = ZsOkl II/1. 180. sz. ▪ 3. p. 180: [1435.] IV. 24., Himfi Imre, szép­helyi officiális, DL 56633. – Közlések.

1397

Iusztin Zoltan: Politică și administrație în Banatul medieval (sec. XIV–XV) [Politika és igazgatás a középkori Bánságban]. Cluj-Napoca 2018.

▪ 1397. IX. 29. u., Zsigmond kir kiadja a temesvári országgyűlés határozatait, ©tátny archív v Bratislave, ľupa Bratislavská, Snemové pisomnosti (Pozsonyi Állami Levéltár, Pozsony vm lt, Közgyűlési iratok: Diaetalia, I/30, DF 250399). = ZsOkl I. 4990. sz. – Hasonmás.

1397–1410

Motogna, Victor: Luptele lui Sigismund și Mircea-cel-Bătrân cu Turcii, în 1395. Un do ­cument inedit [Zsigmond és Mircea cel Bătrân háborúja a törökök ellen 1395-ben. Egy kiadatlan oklevél]. In: Revista istorică 11 (1925). 10–12. sz. 281–287.

▪ 1. p. 282–283: 1397. XII. 8., Zsigmond kir., DL 8282. = ZsOkl I. 5101. sz. ▪ 2. p. 285–287: 1410. XI. 25., Zsigmond kir., ENMLt, Törzsgyűjt., DF 253682. = ZsOkl II/2. 8059. sz. – Köz ­lések, az 1. csak töredékesen.

1397–1523

Dincă, Adinel Ciprian: Notaries Public in Late Medieval Transylvania: Pre­re ­quisi­tes for the Reception of a Legal Institution. In: Anuarul Institutului de Istorie „G.Barițiu. Series Historica. 54 (2015). Supplement 1. Literacy Ex­pe­riences Concerning Medieval and Early Modern Transylvania. Edited by Susana Andea, Adinel Ciprian Din­că [nyomtatásban meg nem jelent, digitális melléklet: http://www.historica-cluj.ro/suplimente/SuplimentHistorica2015/2.pdf] 34–47.

1. p. 46: 1397. III. 23., Brassó v, Botfalu község lt (DF 290680). ▪ 2. p. 47: 1512. VI. 2., Sze­beni András közjegyző, Szebeni kápt lt (DF 291995). ▪ 3. p. 48: 1523. V. 10., Norwick Domokos közjegyző, Medgyesi v lt (DF 285652). – Ha ­son­mások.

1398

Densușianu, Nicolae: Chinesatul familiei Băsărabă din Țéra Hațegului [A Ba­sa­ra­ba csa ­lád kenézsége a Hátszeg-vidéken]. In: Revista pentru is­torie, ar­che­o­lo­gie si fi  ­lologie. Anul IV. Vol. VIII. Buc. 1902. 50–73.

▪ p. 63–64: 1398. VIII. 5., Dobusky-i Stibor hátszegi várnagy; p. 65: hason­más; p. 66–67: ro­mán for­dítás. 1902-ben az oklevél a szerző tulajdonában. = ZsOkl I. 5425. sz.

Feneșan, Costin: More exercituancium im Banat am Ende des 14. Jahrhunderts. In: Re ­vue roumaine d’histoire 33 (1994). 1–2. sz. 19–25.

▪ p. 24–25: 1398. X. 16., Zsigmond kir., DL 92082. = ZsOkl I. 5529. sz. – Közlés.

Motogna, Victor: Ceva nou privitor la Ștefan I (II?), Domnul Moldovei (c. 1394–1400) [Újabb adatok I. (II.?) Ștefan moldvai vajdáról (kb. 1394–1400)]. In: Re ­vista istorică 8 (1922). 10–12. sz. 193–194.

▪ p. 194: 1398. V. 22., Belső-Szolnok vm., DL 73820. = ZsOkl I. 5330. sz. – Közlés.

Motogna, Victor: O contribuție la istoria Romînilor din Ardeal, în vea­cul al XIV-lea [Adalék az erdélyi románok 14. századi történetéhez]. In: Revista is­to ­ri­că 9 (1923). 7–9. sz. 115–116.

▪ p. 115–116: 1398. IV. 24., Kolozs vm., DL 73818. = ZsOkl I. 5529. sz. – Közlés.

Motogna, Victor: Un act din sec. al XIV-lea privitor la Morlahi [Egy 14. szá­zadi i­rat a morlákokról]. In: Revista istorică 8 (1922). 10–12. sz. 194–196.

▪ 1. p. 195: 1398. X. 31., Zencsei Pál horvát-dalmát vicebán. = ZsOkl I. 5550. sz. > ▪ 2. p. 194–196: 1398. XI. 5., Knini kápt., DL 73824. = ZsOkl I. 5560. sz. – Közlés.

Simon, Alexandru: At the Turn of the Fourteenth Century: Sigismund of Lux­emburg and the Wallachian Princely “Stars” of the Fifteenth Century. In: Acta Ter­rae Septemcastrensis 19 (2020). 135–155.

▪ p. 136: 1398. V. 22., Belső-Szolnok vm, DL 73820 (a közlésben hibás jelzettel). = ZsOkl I. 5330. sz. – Közlés.

1399

Motogna, Victor: Politica externă a lui Mircea cel Bătrân [Mircea cel Bă­trân kül­poli­tikája]. Gherla 1924.

▪ p. 41–43: 1399. III. 23., Zsigmond kir., DL 42705. = ZsOkl I. 5769. sz. – Közlés.

Pataki Iosif: Ceva despre relațiile Țării Romînești cu Ungaria la sfîrșitul vea­cului al XIV-lea [Havasalföld kapcsolatairól Magyarországgal a 14. század végén]. In: Studii și materiale de istorie medie 2 (1957). 421–429.

▪ 1. p. 424: 1399. I. 23., Stibor erd. vajda, DL 28768. = ZsOkl I. 5680. sz. ▪ 2. p. 426: 1399. XI. 18., Zsigmond kir., DL 8508. = ZsOkl I. 6149. sz. – Töredékes közlések, jegyzet­ben.

Prodea, Vasile–Oltean, Vasile: Protopopi cărturari ai Brașovului [Írástudó bras­sói egyházi elöljárók]. In: Mitropolia Ardealului 30 (1985). 3–4. sz. 252–256.

▪ p. 253–254: 1399. XII. 15., IX. Bonifác pápa = Ub III. 246–247. – Közlés.

1400

Magina, Adrian: Răufăcători sau schismatici? Statutul ortodocșilor bă­nă­țeni în ju­rul a ­nului 1400 [Gonosztevők vagy szakadárok? A bánsági gö­rögkeletiek hely­zete 1400 körül]. In: Românii în Europa medievală (înt­re Orientul bi­zan­tin și Oc­ci­den ­tul latin). Studii in onoarea pro­fe­so­ru­lui Victor Spinei. Volum în­grijit de Du­mit­ru Țeicu, Ionel Cândea. Bră­ila 2008. 283–293.

▪ p. 292–293 (közlés), p. 293 (hasonmás): 1400. I. 16., Csáki Miklós és Marcali Miklós te­mesi is ­pánok, Arad vm nemessége, Lippa v bírája, DL 92129. = ZsOkl II/1. 25. sz.

Meteș, Ștefan: Din relațiile Țării Românești cu Ungaria și Transilvania [Ha­vas­al­föld, Magyarország és Erdély kapcsolatairól]. In: Revista arhivelor 5 (1943). 1. sz. 11–21.

▪ p. 12–13: 1400. VII. 3., Zsigmond kir., DL 92157. = ZsOkl II/1. 370. sz. – Köz­lés.

Panaitescu, P[etre] P.: Mircea cel Bătrân [Öreg Mircse]. Buc. 1944.

▪ p. 351–352 (1400. II. 2-i hibás keltezéssel): 1400. VII. 3., Zsig­mond kir., DL 92157. – Köz­lés. = ZsOkl II/1. 370. sz. – 2. ki­adása: Mircea. Ediție îngrijită, note, comentarii și in­di­ce de Ghe­or ­ghe Lazăr. Buc. 2000. Ebben a közlés: p. 417–418.

Tocilescu, Gr. G.: Cetatea Bucureștii sau cetatea Dîmboviței [Bukarest vára vagy Dîmbovița vára]. In: Revista „Tinerimea română”. Noua serie. Vol. I. Fasc. I. Bu­curesci 1898. 1–24.

p. 18, 20. A magyar nyelvű fordításban fennmaradt irat közlése; p. 19 (hasonmás, új­kori másolatból); p. 20–21 (rom. ford., 1410. VII. 20-i hibás keltezéssel): 1400. VII. 20. Mircea havasalföldi fejedelem Mikul és Sztoján bojároknak adja Mundra bir­tok (Fogarasföld) felét. = ZsOkl II/1. 401. sz.

1400, 1439

Gorovei, Ștefan S.: La începuturile orașului Bacău [Bákó város korai történetéhez]. In: Carpica 18–19 (1986–1987) 265–283.

▪ 1. p. 281: 1400. IV. 15., IX. Bonifác pápa a bákói johannita szerzetesekhez. = Acta Urbani P. P. VI (1378–1389), Bonifacii P. P. IX (1389–1404), Innocentii P. P. VII (1404–1406) et Gregorii PP. XII (1406–1415). E registris Vaticanis et Lateranensibus aliisque fontibus collegit notisque adornavit Aloysius L. Tăutu. Romae 1970. (Pon­ti ­fi­ci­a comissio ad re­di­gen ­dum Codicem iuris canonici orientalis. Series III. Volumen XIII. Tomus I.) ▪ 2. p. 281–282: 1439. IX. 15., IV. Jenő pápa Benedek szörényi ppk-höz = Hurmuzaki I/2. 660–661. – Közlések.

1401 (1401–1488)

Iorga, N[icolae]: Documents concernant les Grecs et les affaires d’Orient ti­rés des re ­gistres de notaires de Crète. Hommage à la mémoire de l’ami Orlandini. In: Revue historique du Sud-Est européen 14 (1937). 4–6. sz. 89–114.

▪ p. 91 (1402. IV. 11-i keltezéssel): 1401. VIII. 11., Kréta kormányzója Velencéhez, Ve­lencei állami lt. = ZsOkl II/1. 1189. sz. – Kréta-szigeti források a Velencei Állami Le­véltárból, magyar vonatkozásokkal. – Közlések.

1402–1473

Izvoare privind evul mediu românesc. Țara Hațegului în secolul al XV-lea (1402–1473) [A román középkorra vonatkozó források. Hátszeg-vidék a 15. század ­ban (1402–1473)]. Introducere, ediție îngrijită, note și tra­du­ceri de Adrian And­rei Rusu, Ioan Aurel Pop, Ioan Drăgan. Cluj-Napoca 1989. (Tes­ti­mo­ni­a).

▪ Közlések, román fordításban is, az oklevelek egy kisebb része csak re­gesz­ta formájában.

1403

Szaszkó Elek: The Viceban, the Noble Judges and „The Traitor” (The Biogra­phies of the Oszlári and the Porazfalvi Families). In: Banatica 28 (2018). 419–451.

▪ p. 449: 1403. XI. 19., Zsigmond kir = ZsOkl II/1. 2782. sz. – Közlés.

1403–1459

Magina, Adrian: Estate and Fort of Chery in the Middle Ages. In: Interethnic Relations in Transylvania. Militaria Mediaevalia in Central and South Eas­tern Europe (Preceedings of the 2014 conference). Edited by Zeno Karl Pinter, Anca Nițoi. Sibiu 2015. 63–73.

1. p. 67: 1403. IV. 4., Kórógyi Fülpös királynéi tárnokmester, DL 53196. = ZsOkl II/1. 2352. sz. ▪ 2. p. 68: 1440. II. 3., Kórógyi János macsói bán, DL 55195. ▪ 3. p. 68: 1442. VII. 29., Kórógyi János, DL 55263. ▪ 4. p. 68: 1443. IV. 14., Kórógyi János, DL 55253. ▪ 5. p. 68–69: 1413. IV. 15., Kórógyi János, DL 48220 ▪ 6. p. 69: 1443. XI. 5., Temes vm, DL 44355. ▪ 7. p. 69: 1443. XI. 30., Korógyi János, DL 55265. ▪ 8. p. 69–70: 1444. VII. 18., Döbrentei Himfi Básius, DL 44373. ▪ 9. p. 70: [1444 k.?], Zalai János, cseri várnagy, DL 48216. ▪ 10. p. 70: [1444–1452?], Zalai János felesége: Júlia, DL 48239. ▪ 11. p. 70–71: 1459. V. 11., Mátyás kir, DL 102542. – Közlések.

1404

Iorga, Nicolae: O mărturie din 1404 a celor mai vechi „moldoveni” [A legrégibb „moldvaiak” 1404. évi említése]. In: Analele Academiei Române. Memori­ile Secțiunii Istorice. Seria III. Tomul VI. (1926–1927). Buc. 1927. 6972. (Kny.: Buc. 1926).

▪ p. 70: 1404. V. 1., Radul, máramarosi isp, DL 42811. = ZsOkl II/1. 3155. sz. – Regeszta.

Popa-Gorjanu, Cosmin: Identitatea regională și nobilimea ardeleană la sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea [Regionális identitás és az erdélyi nemesség a 14. század végén és a 15. század elején]. In: Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis 7 (2015). 301–313.

▪ p. 312: 1404. VII. 28., Zsigmond kir, DL 8974. = ZsOkl II/1. 3319. sz. – Közlés.

1404, 1412

Motogna, Victor: Un document inedit privitor la istoria Romînilor din Ma ­ra­mu ­răș la începutul veacului al XIV-lea [Egy kiadatlan oklevél a má­ramarosi ro­má­nok 14. század eleji történetéhez]. In: Revista istorică 19 (1933). 7–9. sz. 233–236.

▪ 1. p. 235–236: 1404. IX. 28., Leleszi konv. = ZsOkl II/1. 3419. sz. > ▪ 2. p. 234–236: 1412. VII. 1., Zsig­mond kir.; 1780. évi másolatból, DL 86673. = ZsOkl III. 2369. sz. – Közlés.

1404–1415

Dragomir, Silviu: Vechile biserici din Zărand și ctitorii lor în sec. XIV. și XV. [A Za  ­ránd vármegyei templomok és alapítóik a 14. és 15. században]. In: A­nu­a­rul Co ­misiunii Monumentelor Istorice. Secția pentru Tran­silvania 2 (1929). Cluj 1930. 223–264.

▪ 1. p. 240–241: 1404. VIII. 25., Zsigmond kir., Kriscsory cs lt. = ZsOkl II/1. 3365. sz. Hamis! ▪ 2. p. 241. Zsigmond kir., uo. = ZsOkl II/1. 3366. sz. ▪ 3. p. 241: 1404. IX. 29., Erd. kápt., uo. = ZsOkl II/2. 3423. sz. ▪ 4. p. 241–242: [1411–1414], Zsigmond kir., uo. = ZsOkl III. 1477. sz. ▪ 5. p. 242: 1415. IX. 9. (II. d. Nat. virg.), Ozorai Pipó, temesi és sókamaraispán, uo. = ZsOkl V. 1046. sz. Hamis! – Regeszták.

1406

Documentele slavo-române relative la Gorj (1406–1665) [Gorjra vonatkozó szláv-ro­mán oklevelek]. De Alexandru Ștefulescu. Târgul-Jiului 1908.

p. 11–12: 1406. XI. 23., Mircea havasalföldi vajda, Buk. Állami Lt, S. I. 11. sz. (Tis­mana). = ZsOkl II/1. 5132. sz. – Közlés, román fordításban is.

Filiala Arhivelor Statului. Județul Arad [Az Állami Levéltár Arad Megyei Fi­ókja]. [Buc. 1982.] (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Repub­lica Socialistă Ro ­mânia).

p. 15: 1406. II. 6., Kusalyi Jakcs György volt tárnokmester és rokonai, AradNLt, Ok­le­vél­gyűjt. 50. sz., DF 283594 (vö. ZsOkl II/1. 4445. sz. > 1407. II. 18., Zsigmond kir. = ZsOkl II/2. 5298. sz.). (A hasonmás olvashatatlan, az azonosítás bizonytalan!) – Hasonmás.

Ghidul Arhivelor Naționale ale României [A Román Nemzeti Levéltár. Tá­jékoztató]. Editori: Dorin Dobrincu, Șerban Marin, Andrei Muraru. [Buc.]. 2009.

1. p. 26: 1406. II. 6., Kusalyi Jakcs György volt tárnokmester és rokonai, AradNLt, Ok­le­vél­gyűjt. 50. sz. (DF 283594). ▪ 2. p. 40–41 (töredék): (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câmpulung-i] Neacșu le­vele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, Bras  ­sóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. ▪ 3. p. 74: 1458. VII. 5., Mátyás kir, HunyadNLt (Déva), Szt. Miklós görögkeleti egyházközség lt, 2. sz. ▪ 4. p. 90: 1369. IV. 10., Segesvár v, MarosNLt, Segesvári ev. egyházközség lt (DF 278452). ▪ 5. p. 98: 1240. IX. 9., IV. Béla kir – Hasonmások.

1406–1419 (1369/1376–1428)

Culegere de facsimile pentru Școa­la de arhivistică. Seria slavă [Hasonmásgyűj­te­mény a Levéltári Főiskola számára. Szláv sorozat]. Fasc. 1. Nr. 1–20. De Au­re­li­an Sacerdoțeanu și Damian P. Bogdan. Buc. 1943. (Colecțiile Ar­hi­ve ­lor Statu­lui).

▪ Regeszták és hasonmások, magyar vonatkozású: ▪ 1. 6. sz. 1406, István szerb despota, Arh. Stat. Buc., S. I., nr. 10 (Tismana LXXV/1). = ZsOkl II/1. 5206. sz. ▪ 2. 7. sz. 1406. XI. 23., Mircea havasalföldi vajda, Buk. Állami Lt, S. I. 11. sz. (Tismana). = ZsOkl II/1. 5132. sz. = DocRomHist. B. I. 70–71. ▪ 3. 14. sz. 1418. VII. 14., Zsigmond kir., Bukaresti Állami Lt, S. I. nr. 20. (Tismana) = ZsOkl VI. 2170. sz. ▪ 4. 16. sz. (1420. IX. 29-i hibás keltezéssel): (1419). IX. 29., Zsigmond kir. az ugrovlah földön élők szabad vallásgyakorlatát biztosítja, Buk. Állami Lt, S. I. 22. sz. (Tismana). = ZsOkl VII. 986. sz. = DocRomHist. B. I. 92–93.

1406–1444

Magina, Adrian: Câteva documente privind comitatul Torontal în prima jumătate a secolului al XV-lea [Torontál vármegyére vonatkozó néhány oklevél a 15. század első feléből]. In: Banatica 22 (2012). 55–75.

1. p. 62: 1406. III. 8., Torontál vm, DL 53275. ▪ 2. p. 62–63: 1419. VII. 3., csanádi kápt, DL 54098. ▪ 3. p. 63: 1420. V. 13., Torontál vm, DL 54121. = ZsOkl VII. 1713. sz. ▪ 4. p. 64: 1420. VIII. 6., Torontál vm, DL 54147. = ZsOkl VII. 2047. sz. ▪ 5. p. 65: 1421. I. 27., Torontál vm, DL 54149. = ZsOkl VIII. 62. sz. ▪ 6. p. 66–67: 1422. I. 3., csanádi kápt, DL 54180. = ZsOkl IX. 17. sz. ▪ 7. p. 67–68: [1430–1431. X. 26. e.], Himfi Imre levele Torontál vm-hez, DL 56632. ▪ 8. p. 68–69: [1433–1438], Vízközi Benedek fia Miklós becsei isp Himfi Imre özvegyéhez, DL 48211. ▪ 9. p. 69–70: 1433. XI. 9., csanádi kápt, DL 54831. ▪ 10. p. 70: 1438. I. 15., Péter csanádi prépost Somogyi Tamás torontáli és kevei tizedszedőhöz, DL 55124. ▪ 11. p. 71: [1438.] XII. 6., Torontál vm, DL 56546. ▪ 12. p. 71–72: 1440. VII. 7., Tallóci Frank, szörényi bán és nándorfehérvári bán, DL 55215. ▪ 13. p. 72–73: 1442. II. 20., DL 55247. Torontál vm = Gyárfás István: A jász-kunok története. III. Szolnok 1883. 612–613. ▪ 14. p. 73–74: 1442. III. 24., Csanád vm, DL 55251. ▪ 15. p. 74–75: 1444. VI. 17., Torontál vm, DL 55277. ▪ 16. p. 75: 1444. VII. 1., Torontál vm, DL 55277. ▪ 17. p. 75–76: 1448. I. 17., Torontál vm, DL 55368. – Közlések.

1408

Rezachevici, Constantin: Ordinul Dragonului. Semnificația numelui. Statutul din 1408. Heraldica [A Sárkányrend nevének jelentése, 1408. évi statútuma és címeres emlékei]. In: Miscellanea his­torica in honorem professoris Marcel–Dumitru Ciucă septuagenarii. Ediderunt Claudiu Nea­goe, Cristian Lu­ca, Marius Păduraru. Brăila–Pitești 2013. 125–180.

▪ p. 147–153 (közlés), 154 (hasonmás): 1408. XII. 12., Zsigmond kir, DL 9470. = CDHung X/4. 682–694. = ZsOkl II/2. 6471. sz.

1408–1430

Diaconescu, Ma­rius: Documente din arhiva conventului din Cluj-Mănăștur referitoare la comitatul Dăbâca (Cis­ta Comitatus Doboka) (1408–1430) [Do­boka vár­me­gyé ­re vonatkozó középkori oklevelek a ko­lozs­mo­nos­tori konv hi­te­les­he­lyi levél ­tárából (cista comitatus Doboka) (1408–1430)]. In: Arhiva istorică a Ro­mâ­niei. Serie nouă. Vol. III–IV. (2006–2007). 1–2. (5.). sz. (Buc. 2007). 1–52.

▪ 1408–1430 közötti oklevelek a kolozsmonostori konv hiteleshelyi lt-ból (DL 27147, 27149–27150, 27152–27155, 27278, 27284–27291, 27446–27459, 27750, 36827). – A köz­lemény előzményei: Uő: Documente medievale transilvănene din arhivele maghiare (1340–1350). In: Arhiva istorică a Ro­mâ­niei. Serie nouă. Vol. I. (2004). 1. sz. (Buc. 2004). 27–74; Uő: Documente din arhiva conventului din Cluj-Mănăștur referitoare la comitatul Dăbâca (Cista comitatus Doboka) (1376–1399). In: Uo., vol. I. (2004). 2. sz. (Buc. 2004). 1–28; Uő: Documente din arhiva Conventului din Cluj-Mănăștur referitoare la comitatul Cluj (Cista comitatus Colosiensis) (1376–1399). In: Uo., vol. II (2005). 1. (3.) sz. (Buc. 2005). 1–46. – Közlések.

1408, 1492

Hegyi Géza: Terrae Christianorum. A „keresztény földre” telepített románok dézs­máltatásának kezdetei. In: Erdélyi Múzeum 79 (2017). 1. sz. 61–75.

1. p. 71–73: 1408. III. 22., Ozorai Pipó főkincstartó, temesi és sókamaraispán, valamint Lack Jakab és Henrikfi János erd vajdák, a király erdélyi kiküldöttjei. > ▪ 2. p. 73–74: [1492. X. 6.?] II. Ulászló kir, DL 32540. ▪ 3. p. 74–75: 1392. X. [1. vagy 8.], II. Ulászló kir, DL 32513. – Közlés.

1410–1470

Magina, Livia: La famille Danfy de Duboz. In: Banatica 20 (2010). Vol. II. 21–44.

1. p. 32–34: 1410. VII. 1., Temes vm, DL 53540. = ZsOkl II/2. 7741. sz. ▪ 2. p. 34–35: 1447. III. 14. (III. 17-i hibás keltezéssel), Leleszi konv, DL 14066. ▪ 3. p. 36–37: 1462. II. 11., egri kápt, DL 15700. ▪ 4. p. 37–43: 1470. XI. 29., Mátyás kir, DL 9117. ▪ 5. p. 44 (hasonmás, szöveg nélkül): 1470. XI. 29., Mátyás kir, DL 45508. – Közlések. – A tanulmány újraközlése, oklevelek nélkül: Uő: La periferia Europei Centrale. Studii privind Banatul medieval și premodern. Cluj-Napoca 2015. (Minerva III. Acta Europaea 2.) 43–55.

1411–1452 (1388–1553)

Album paléographique moldave. Documents du XIVe, XVe et XVIe siècle. Re­cueillis [!] par Jean Bogdan et publiés avec une instruction et des ré­sumés par N. Iorga. Al­bum paleografic moldovenesc. Documente din secolele al XIV-lea, al XV-lea și al XVI-lea. Adunate de Ioan Bog­dan și publicate cu o in­troducere și re­su­mate de N. Iorga. Bu­ca­rest/Buc.–Paris 1926. (Co­mis­si­on his­torique de Roumanie. Comisia is­to­rică a României).

▪ Magyar vonatkozású okleve­lek: ▪ XIII. sz.: 1411. V. 25., Sándor moldvai vajda, Ar­chi­wum Glow­ne Akt Dawnych w Warszawie – Archiwum Korone Krakowskie: Documenty per  ­ga­mi­no  ­we 5305. sz., DF 288970. = ZsOkl III. 488. sz. = Costăchescu: Doc. mold. î­na­in­te de Ștefan. II. 637–639. ▪ XLI. sz.: 1452. VIII. 12., II. Alexandru moldvai vajda a brassó­i kereskedők részére meg­e­rő­síti Alexandru moldvai vajda kiváltságait. = Costăchescu: Doc. mold. înainte de Ștefan. II. 759–762. – Közlések és hason­má­sok.

1411–1464

Feneșan, Costin: Un proces de proprietate în districtul românesc Bîrzava la mij­lo­cul se ­colului al XV-lea [Egy 15. század közepi birtokper a bor­zafői ro­mán kerü­let­ben]. In: Studii și comunicări de istorie. Muzeul Ju­dețean de Et­no­grafie și Is­to­rie Locală Caransebeș. Vol. III. Ca­ran­se­beș 1979. 289–301.

▪ 1. p. 295: 1411. V. 26., Ozorai Pipó, temesi isp. = ZsOkl III. 491. sz. ▪ 2. p. 295–296: 1448. IV. 16., Hunyadi János kormányzó. ▪ 3. p. 295–296: 1448. V. 25., Aradi kápt. ▪ 4. p. 296–297: 1459. V. 27., Mátyás kir. ▪ 5. p. 293: 1459. V. 27., Mátyás kir. ▪ 6. p. 297: 1459. X. 30., Aradi kápt. ▪ 7. p. 294–298: 1459. XI. 20., Mátyás kir. ▪ 8. p. 298–299: 1460. XII. 20., Aradi kápt. ▪ 9. p. 299–300: 1464. V. 31., Mátyás kir. – A felsoroltak jelzete: DL 45096. – Közlések.

1411–1500 k.

Nussbächer, Gernot: Documente și știri documentare privind meș­te­șu­gu­ri­le din Si ­ghi  ­șoara în secolul al XV-lea [Oklevelek és okleveles adatok a se­gesvári kéz­művesség 15. századi történetéhez]. In: Studii și co­mu­ni­cări. Ar­he­o­lo­gie–Is­torie. Muzeul Brukenthal. Sibiu 14 (1969). 239. 3. sz. 223–242.

▪ p. 239–240: 1411. IV. 11.–1500 körüli időszakból 18 db regeszta. ▪ 1. sz. p. 239: 1411. IV. 11., Zsigmond kir. = Korrespondenzblatt 26 (1903). 101. = ZsOkl III. 358. sz. ▪ 2. sz. p. 239: 1468. VIII. 27., Segesvár v Szeben v-hoz a segesvári kádárok ügyében, SzNLt, Szeben v lt, Urk. II/265, DF 244907. = Ub VI. 350–351. ▪ 3. sz. p. 239: 1468. VIII. 27., Szász kádárok céhszabály-tervezete, SzNLt, Szeben v lt, Urk. III/196, DF 245502. = Ub VI. 349–350. ▪ 4. sz. p. 239: 1471, A segesvári lakatos és sarkantyúkészítő céh szabályzata, Bras­sóNLt, Segesvár v lt, Céhiratok (Mapa bresle), 1755–1793, 6362. sz. – P 66/755. nr. 1. p. 1–5. = Ub VI. 519–520. ▪ 5. sz. p. 239: 1473. XII. 26., Segesvár v megerősíti az ottani esz­ter­gályoscéh statútumát, SzebenNLt, Brukenthal Múz. gyűjt. Z. 5. 110, f. 11–12. = Ub VI. 566–567. ▪ 6. sz. p. 239: 1474. IV. 12., Segesvár v, SzebenNLt, Brukenthal Múz. gyűjt. Z 5. 110, f. 16–17. ▪ 7. sz. p. 239: 1478. IX. 29., A segesvári kovácscéh statútuma, BrassóNLt, Se­gesvár v lt, nr. 6356–P60/755, nr. 2, p. 3–9. = Ub VII. 194–195. ▪ 8–9. sz. p. 239: 1478 és 1479. XII. 28. A szászkézdi szűcs­céh statútuma, SzNLt, Zunfturkunden II. Kürscner Keisd, nr. 1. és 2. = Ub VII. 224–225. ▪ 10. sz. p. 239: 1484. A segesvári szűcs céh statútuma, SzebenNLt, Brukenthal Múz. gyűjt. Z 5. 110, f. 60–63. = Ub VII. 377–379. = Zim­mer­mann, Fr.: Urkundenbuch (kézirat, SzebenNLt), XIII. 201. ▪ 11. sz. p. 239: 1486. IX. 29. A segesvári takácscéh statútuma, SzebenNLt, Brukenthal Múz. gyűjt. Z 8. 110, f. 81–83. = Ub VII. 456–458. ▪ 12. sz. p. 239: 1488. VI. 5. A segesvári kesztyűkészítő céh statútuma. = Mül  ­ler, Fr.: Deutsche Sprachdenkmäler aus Siebenbürgen. Her­mannstadt 1864. 116–118. ▪ 13. sz. p. 239: 1490. II. 15. előtt, a szebeni kerékgyártó céh statútuma. = Müller, Fr.: i. m. 129–130. ▪ 14. sz. p. 239: 1490. II. 15. A hét szász szék megerősíti – a szebeni és segesvári kerékgyártók kérésére – a kerékkészí ­tők céhszabályzatát. = Müller, Fr.: i. m. 122–123. ▪ 15. sz. p. 239: 1493. X. 18. A segesvári kesztyűké­szítő céh statútuma, BrassóNLt, Se­gesvár v lt, 19. sz. = Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 28 (1897). 393–395. ▪ 16. sz. p. 240: 1496. VI. 15., II. Ulász­ló kir. megerősíti több céh 1376. XI. 9-i szabályzatát, Szeben v lt, Zunft­urkunden I/23, DF 246210. ▪ 17. sz. p. 240: 1400 (?), Segesvár v szabályozza a posztó­készítők munká ­ját, Segesvári ev. egyházközség lt, 15. századi oklevelek, 22. sz. ▪ 18. sz. p. 240: 1500 kö ­rül. A sze­be­ni csizmadiacéh közli statútumukat a szent­á­go­tai csizmadiacéh­hel, Sze­benNLt, Bru­ken­thal Múz. gyűjt. Y 2. 256 (tomus VIII), f. 222–223. – Regeszták.

1412

Brătescu, C[onstantin]: Valuri, hotare și tranșee basarabene [Besszarábiai föld­há­nyá ­sok, határok és árkok]. In: Revista istorică 4 (1918). 11–12. sz. 117–139.

▪ p. 119: 1412. III. 15., Ulászló lengyel kir. = ZsOkl III. 1855. sz. – Közlés, töredék.

Spinei, Victor: Document emis de Alexandru cel Bun păstrat în arhivele din Bar­ce­lo­na [Alexandru cel Bun oklevele a barcelonai levéltárban]. In: Mis­cellanea His ­to­rica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cân­dea. Editori: Va­leriu Sâr­bu, Cristian Luca. Brăila 2009. 179–208.

▪ p. 200–201: 1412. I. 8. (Bude, VIII. d. Ianuarii), Zsigmond kir. I. Ferdinánd kasztíliai infáns­hoz; Spanyol­ország, Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Carta Reales, D. Fer­ran I, caixa 1, nr. 11. – Köz­lés. – Az oklevél korábban megjelent: Paravicini, Werner: Für  ­schrifften und Testimonia. Der Do­ku­men­tationskreislauf der spätmittelalterlichen A­dels  ­reise am Beispiel des kastilischen Ritter Alfonso Mu­darra 1411–1412. In: Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen. II. Ed. J. Helm­rath, H. Müller, H. Wolff. München 1994. 921–922.

1412–1481 (–1642)

Bălan, Teodor: Controversa pentru regiunea Dornei dintre Moldova și Transilva­nia [Vita a Moldova és Erdély közötti Dorna-vidékről]. In: Studii și Materiale. Istorie (Suceava) 3 (1973). 159–l94.

1. p. 181: 1412. VII. 30., Stibor erd vd = Ub III. 535–536. ▪ 2. p. 181: 1414. VII. 25., Zsigmond kir = Ub III. 621–622. ▪ 3. p. 181: 1481. IV. 25., Bátori István erd vd = Berger: Bistritz I. 309. sz. (mindhárom oklevél: 1642. VIII. 8-i tartalmi ái közlése, Brukenthal-gyűjtemény, Kézirattár, L6, Landeskunde 9.) ▪ 4. p. 175–176: 1481. IV. 25., Bátori István erd vd, SzebenNLt, SzNLt, Brukenthal-gyűjtemény, Urkundensammlung, Wenrich-Schuller, 1833. IV. 30-i másolat [az oklevél eredetije, melyet a szerző nem használt: Beszterce v lt, DF 247453. = Ub VII. 271272]. Közlések.

1412–1515

Ghibănescu, Gheorghe: Surete și izvoade [Másolatok és iratok]. Vol. I–II, IX, XII, XIV–XV, XVIII–XIX, XXII–XXII, XXIV–XXV. Iași 1906–1933.

▪ Vol. XV. (Vasluiul. Studiu și documente. Iași 1926). Magyar vonatkozású források: ▪ 1. p. 4–5 (III. sz.) (töredék): 1412. III. 15., Ulászló lengyel király országnagyjainak kezessége mel­lett békét köt Zsig­mond magyar királlyal. = CDHung X/5. 272–279. = ZsOkl III. 1855. sz. ▪ 2. p. 6–7 (VI. sz.): 1437. IV. 23., Ștefan moldvai vajda. = Ub IV. 630–631. = Cos­tă­ches­cu: Doc. mold. înainte de Ștefan. II. 709–710. ▪ 3. p. 8–9 (X. sz.): 1449. VIII. 3., A­lex­an­dru moldvai vajda a brassói kereskedők részére meg­e­rő­síti Alexandru moldvai vajda ki­vált­ságait, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 775. sz., DF 247214 (a jel­zet bizonytalan!). = Ub V. 280. = DocRomHist. D. I. 407–409. = Cos­tă­ches­cu: i. m. II. 742–746. ▪ 4. p. 13 (XIV. sz.): 1452. VIII. 12., Alexandru moldvai vajda a brassói keres­ke­dők részére meg­e­rő­síti Alexandru moldvai vajda kiváltságait. = Ub V. 356. (2793. sz.) = cos  ­tă­ches  ­cu: i. m. II. 759–762. ▪ 5. p. 15 (XVII. sz.): (1480–1500?). A Vaslui-i soltész Bras­só v-hoz, Bras ­só v lt, 460. sz. = Bogdan: Doc. lui Ștefan. II. 453–454. ▪ 6. p. 18 (XXII. sz.): 1471. VII. 13., Ștefan mold­vai vajda a lengyel királyhoz. = Bogdan: Doc. lui Ștefan. II. 311–314. ▪ 7. p. 22–23 (XXVII. sz.): 1477. III. 13., Basarab moldvai vajda Brassó v-hoz, Bras  ­sóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. II/112. sz. = Ub VII. 134 (4179. sz.). ▪ 8. p. 23 (XXVIII. sz.) (ro­mán fordítás): (1481 vagy 1482?). jan., Tricolici mold­vai udvarmester (vornic), Bras­sóNLt, Bras ­só v lt, Stenner-gyűjt. I/516. = DocRomHist. A. II. 354–355. ▪ 9. p. 42–43 (XXXV. sz.): 1445. V. 28., Ștefan moldvai vajda Brassó v-hoz, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Schnell-gyűjt. I/5. = Cos­tăchescu: i. m. II. 723. ▪ 10. p. 42–43 (XXXVI. sz.) (latin szö­vegrészlet): 1460. V. 27., Brassó v Vas ­lui v-hoz, BrassóNLt, Bras­só v lt, Schnell-gyűjt. II/17. = Ub VI. 78 (3216. sz.). ▪ 11. p. 43 (XXXVII. sz.): (1477?) III. 13., Basarab havasalföldi vajda Brassó v-hoz, Bras­sóNLt, Bras­só v lt, Stenner-gyűjt. II/112. sz. = Bogdan I.: Do­cumente privitoare la relațiile Țării Românești cu Brașovul și cu Țara Un­gu­rească în sec. XV și XVI. Buc. 1905. 133–134 (CVI. sz). ▪ 12. p. 44–45 (XXXIX. sz.): 1515, Felix Pe­tan ­cius zenggi kancellár. = Acta et e ­pis­tolae relationum Transyl­va­ni­ae Hun­gariaeque cum Mol ­davia et Va­lachia. Volumen pri­mum. 1468–1540. Col­legit et edidit Andreas Veress. Bp. 1914. (Fontes re­rum Tran­syl­va­ni­ca­rum IV). 110–111. – Re­geszták.

▪ Vol. XVI. (Ferești. Vaslui. Studiu și documente. Vaslui 1926). Magyar vonatkozású források: ▪ 1. p. 1. (II. sz.). 1402. IV. 7., Bebek Detre nádor. = ZsOkl II/1. 1550. sz. ▪ 2. p. 2. (III. sz.). 1405. XI. 6., Zsigmond kir. = ZsOkl II/1. 4232. sz. ▪ 3. p. 2. (IV. sz.). 1423. VI. 16. (tévesen 1423. VI. 18-i keltezéssel), Miklós leleszi prépost. = ZsOkl X. 814. sz. ▪ 4. p. 2–3. (V. sz.). 1424. VII. 15., Kom­polt István országbíró, Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony (Slo­venský Národný Archív, Bra­tislava), a leleszi konv. hi­teleshelyi lt, Introductoriae et sta­tutoriae E 12, DF 211427. = Dip ­lóme maramureșene din se­co­lul XIV. și XV. A­du­na ­te și co­mentate prin Joan Mihályi de Ap­șa. Maramureș-Sziget 1900. 263–264. – Regeszták.

1412–1529

Ciurea, Dumitru: Le scritture latine nei paesi romeni. Saggio di paleografia e di diplomatica. In: Ephemeris Dacoromana 9 (1940). 181–241.

▪ 1a. p. 208–209: 1391. VII. 6. Mircse havasalföldi vajda. = Hurmuzaki I/2. 334. ▪ 1b. p. 211–212 (közlés), p. 212 (hasonmás): 1529. VII. 31., Petru Rareș moldvai vajda, Ko­lozsNLt, Beszterce v lt 1060. sz. = Acta et epistolae relationum Transyl­va­ni­ae Hun­ga­riae­que cum Moldavia et Valachia. Volumen primum. 1468–1540. Col­legit et edidit Andreas Ve ­ress. Bp. 1914. (Fontes rerum Transylvanicarum IV). 194–196. = Berger: Bistritz 1167. sz. ▪ 2. p. 214 (hason­más): 1480. II. 25. (in Matthie ap.), Mátyás kir., BrassóNLt, Fronius-gyűjt., DF 246493. = Ub VII. 231. ▪ 3. p. 215 (hasonmás): 1510. XI. 5., Szalkai László sókamarais­pán levele Bánffy Ferenc ­hez, DL 99251. = Károlyi okl. III. Bp. 1885. p. 71–72. és 1. sz. hason­más. ▪ 4. V. sz. melléklet (ha ­sonmás): 1412. VII. 21., Stibor erld. vajda, KolozsNLt, Besz­terce v lt 25. sz., DF 247237. = Ub III. 526–529. = ZsOkl III. 2453. sz. ▪ 5. VIII. sz. mel­léklet (hasonmás): 1441. VIII. 10. (Bu­de, in Laurentii mart.), I. Ulászló kir., közlés Kry­żanwsky, St.: Album paleographicum. Cra­co­viae 1907. XXIX. nyomán. ▪ 6. XIII. sz. mel ­léklet (hasonmás): 1482. IX. 10. (in castris exer­ci­tus nos­tri sub obsidione Hainburg, III. d. Nat. Marie virg.), Mátyás kir., DL 81872. = Co­dex dip­lo­ma­ticus domus se­nioris comitum Zi ­chy de Zich et Vasonkeö. A zichi és vásonkeői gróf Zi­chy-csa­lád idősb ágának okmány­tá­ra. XI. Szerk. Kammerer Ernő ­és Döry Ferencz. Bp. 1915. 321–322. ▪ 7. XIV. sz. melléklet (hasonmás): 1482. V. 1. (Iaurini, in Phil. et Iac. ap.), Mátyás kir., DL 99119. = Károlyi okl. II. 503. és 1. sz. hasonmás. – Közlés és hasonmások.

1413

Fridvalszky János: Egy középkori román eredetű nemesi család a Felvidéken. In: Me  ­diævalia Transilvanica 5–6 (2001–2002). 1–2. sz. 55–64.

▪ p. 63–64: 1413. X. 22., Stiborici Stibor erd. vajda, Nagybiccsei Területi Állami Levéltár (©tát  ­ny Oblastný Archív v Bytci), Fridvalszky cs lt, DF 266609. = ZsOkl IV. 1215. sz. – Köz­lés.

1413–1431

Manolescu, Radu: Comerțul Țării Românești și Moldovei cu Brașovul [Ha­vas­al­föld és Moldva kereskedelmi kapcsolatai Brassóval]. Buc. 1965.

1. p. 24–25. között: 1424. XI. 10., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 222–224. ▪ 2. p. 24–25. kö­zött: 1413. VIII. 25., Mircea havasalföldi vajda. = Ub IV. 425–426. > 1431. I. 28., II. Dan havas­alföldi vajda. = Ub IV. 426. > 1431. I. 30., II. Dan havasalföldi vajda. = Ub IV. 426–429, Bras ­sóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 768. sz., DF 247208. ▪ 3. p. 56–57. között: 1452. VIII. 12., Alexandru moldvai vajda kiváltságlevele Bras­só számára. = Ub V. 356. 2793. sz. (bizonytalan azonosítás). ▪ 4. p. 56–57. között: 1471. IV. 20, Ștefan moldvai vaj ­da Brassó v-hoz és 1479. IV. 26., Brassó v Ștefan moldvai vaj ­dához, BrassóNLt, Brassó v lt, Schnell-gyűjt. I/28. = Ub VII. 209–210. – Hasonmások.

1413–1481

Bogdan, Ioan: Din relațiile Țării Rumînești [!] cu Brașovul și Ungaria în se­colul al 15-lea [Havasalföld kapcsolatai Brassóval és Magyarországgal a 15. században]. In: Convorbiri literare 36 (1902). 10. sz. 880–895.

▪ Havasalföldi uralkodók – 1413–1481 közötti – oklevelei Brassó v lt-ból, közlések román for ­dításban.

1413–1507

Docan, N[icolae]: Studii privitoare la numismatica Țerii-Românești. I. Bib­li­o­gra­fie și do­cumente [Tanulmányok a havasalföldi numizmatikáról. I. Könyvészet és oklevelek]. In: Analele Academiei Române. Me­moriile Secțiunii Is­to­ri­ce. Seria II. Tom. XXXII. 1909–1910. Buc. 1910. 459–567.

▪ 1413–1507 közötti magyar vonatkozású regeszták és közlések.

1413–1521 k.

Documente privitoare la relațiile Țării Românești cu Brașovul și cu Țara Un­gu­reas­că în sec. XV și XVI. [15–16. századi oklevelek Havasalföld kap­cso­la­tá­ról Brassóval illetve Magyarországgal]. Texte slave cu tra­du­ceri, adnotațiuni is­torice și o introducere asupra diplomaticei vechi ro­mânești de Ioan Bog­dan. Vol. I. 1413–1508. Buc. 1905.

▪ Közlések, román fordításban is.

1413–1530 (1374–1695)

Guțu, Olimpia: Scrierea chirilică slavo-română [A cirill betűs szláv-román írás]. Al ­bum de documente. Buc. 1988. (Direcția Generală a Arhivelor Sta­tului din Re ­pub­lica Socialistă România).

1. 14. sz.: 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vaj­da, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­le­gia et in ­ ­stru­menta pub  ­lica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ 2. 16. sz.: (1415–1418. I. 31.), Mihail, Mircea ha­vas ­alföldi vajda társuralkodója, Bras ­sóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/216. = DocRomHist. D. I. 201. ▪ 3. 19. sz.: 1431. I. 30., II. Dan ha ­vasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­legia et in­stru­men­ta pub ­lica 768. sz., DF 247208. = Ub IV. 426–429. ▪ 4. 20. sz.: 1431. I. 30., II. Dan ha ­vasalföldi vaj­da, Bras ­sóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 10. sz. (az előbbi oklevél másolata). = Ub IV. 426–429. ▪ 5. 21. sz.: (1431. I. 30. után), II. Dan havasal­földi vajda, Bras­sóNLt, Stenner-gyűjt. 474. sz. = Bogdan I.: Re­la­țiile Țării Românești cu Brașovul și cu Țara Un­gu­rească. Buc. 1905. 297–298 (242. sz). ▪ 6. 22. sz.: (1435. VII. 1. után), Lascăr Gheorghe, Vlad Dra­cul ha­vas­al­föl­di vajda kincstárnoka, Sten­ner-gyűjt. 545. sz. = Ub IV. 586–588 (2246. sz.). ▪ 7. 35. sz.: (1480. II. 24. u.): Vintilă havasalföldi kancellár (logofet), Sten­ner-gyűjt. 535. sz. = Ub VII. 236. (4352. sz.). ▪ 8. 36. sz.: (1480. év második fele), Basarab ha­vas­al­föl­di vajda, Sten­ner-gyűjt. 106. sz. = Bogdan: Relațiile i. m. 159–161 (128. sz.). ▪ 9. 37. sz.: (1481 vagy 1482?). jan., Tricolici moldvai udvarmester (vornic), Stenner-gyűjt. I/516. = DocRomHist. A. II. 354–355. ([1481. körül]. I. 1.). ▪ 10. 43. sz.: 1511. IX. 7., Mihnea havas ­alföldi vajda özvegye: Voica levele Brassó v-hoz, Sten­ner-gyűjt. 320. sz. ▪ 11. 45. sz.: (1512–1521), Brassó v Neagoe Basarab havasalföldi vajdához, Bras­sóNLt, Bras ­só v lt, Sten­ner-gyűjt. 63. sz. = Tocilescu: 534 documente istorice. Buc. 1931. 462 (464. sz.) ▪ 12. 50. sz. (1530. IX. 16.), Vlad havasalföldi vajda Brassó v-hoz. = Tocilescu: i. m. 320–321 (323. sz.). – Hasonmások.

1413–1536 (1820)

Moisuc, Elena: Industria textilă din Brașov și Țara Bârsei. Catalog de do­cu­mente. 1413–1820 [A textilipar Brassóban és Barcaságban. Ok­levél­lajstrom. 1413–1820]. Vol. I. Buc. 1960. (Direcția Generală a Ar­hi­ve­lor Statului).

▪ 1. p. 41: 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vaj­da, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­menta pub­lica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ 2. p. 41: 1413. VIII. 25., Mircea havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­strumenta publica 768. sz., DF 247208. ▪ 3. p. 41 (1418–1420 közötti keltezéssel): (1415–1418. I. 31.), Mihail, Mircea havasalföldi vajda társuralkodója, BrassóNLt, Brassó v lt, Sten­ner-gyűjt. I/216. = DocRomHist. D. I. 201. ▪ 4. p. 41: 1421. XI. 21., II. (Prasnaglava) Ra ­du havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 771. sz. = Ub IV. 149–151. = ZsOkl VIII. 1169. sz. = DocRomHist. D. I. 218–220. ▪ 5. p. 42: (1422. X. 23. u­tán), II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/9. = Ub IV. 170–172. = ZsOkl IX. 1054. sz. ▪ 6. p. 42: (1422. X. 23. után), II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/7. = Ub IV. 172–173. = ZsOkl IX. 1055. sz. ▪ 7. p. 42: (1424.) XI. 10., II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Bras­só v lt, Pri­vi­le­gia et in­stru­menta publica 780. sz. = Ub IV. 224–227. ▪ 8. p. 42 (1424-re keltezve): (1424. XI. 10. u­tán), II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/5. = Ub IV. 227–228. = DocRomHist. D. I. 233–234. ▪ 9. p. 42 (1430-ra keltezve): (1431. I. 30. után), II. Dan ha­vasal­földi vajda, Bras­sóNLt, Stenner-gyűjt. I/6. = Ub IV. 430–431. ▪ 10. p. 43: 1431. I. 28., II. Dan ha­vasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 768. sz., DF 247208. = Ub IV. 426. ▪ 11. p. 43: 1431. I. 30., II. Dan ha ­vasalföldi vajda, Bras  ­sóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­legia et instrumenta publica 768. sz., DF 247208. = Ub IV. 426–429. ▪ 12. p. 43: 1437. IV. 23., II. Ștefan moldvai vajda, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Sten­ner-gyűjt. I/446. = Ub IV. 630–631. ▪ 13. p. 43 (tévesen 1437 körülre kel ­tezve): (1435. VII. 1. után), Lascăr Gheorghe, Vlad Dra­cul havasalföldi vajda kincstárnoka, BrassóNLt, Sten­ner-gyűjt. I/486. sz. = Ub IV. 584–586. ▪ 14. p. 44: (1442.) VII. 3., Vlad Dracul havasalföldi vajda, Bras­sóNLt, Stenner-gyűjt. I/192. sz. = Ub IV. 90–91. ▪ 15. p. 44: 1444. VII. 6., Hu ­nyadi János, BrassóNLt, Bras­só v lt, Privilegia et instrumenta publica, 101. sz. = Ub V. 142–143. ▪ 16. p. 44: 1449. VIII. 3., A­lex­ăndrel moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri­vi  ­legia et in­strumenta publica 775. sz. = DocRomHist. D. I. 407–409. = Ub V. 280. ▪ 17. p. 44: 1455. VI. 2., Petru Aron moldvai vajda, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta publica 778. sz. = Ub V. 498. ▪ 18. p. 45: 1458. III. 13., Ștefan cel Mare moldvai vaj­da, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta pub­lica 777. sz. = Ub VI. 9–10. ▪ 19. p. 45: 1493. VI. 27., Vlad Călugărul havasalföldi vajda, Bras­sóNLt, Schnell-gyűjt. III/48. ▪ 20. p. 45: (1496–1507 körülre keltezve): (1495–1507 között), Radu cel Mare havasalföldi vaj ­da, BrassóNLt, Sten ­ner-gyűjt. I/239. ▪ 21. p. 45: 1498. VIII. 24., Brassó v, Collectanea von Kronstadt, Trausch II. p. 61. ▪ 22. p. 45: (1498–1514 körül), Brassó v, uo., p. 62. ▪ 23. p. 45: 1503. VIII. 19., BrassóNLt, hu­szad­vámnapló töredéke, 1503. év, p. 207. = Rech­nun­gen aus dem Archiv der Stadt Kronstadt. Ers­ter Band. Rechnungen aus 1503–1526. (Quel­len zur Geschichte der Stadt Kron­stadt in Sie­ben­bürgen. Erster Band). Kronstadt 1886. I. 71. ▪ 24. p. 46: 1503. X. 7., Bras­sóNLt, huszad­vám­napló töredéke, uo., p. 213. = Rech­nun­gen, i. m. I. 74. ▪ 25. p. 46: 1514, Brassó v, Col­lectanea von Kronstadt, Trausch II. p. 62. ▪ 26. 1515. XII. 21., Brassó v, uo., p. 62–63. – Regeszták.

1413–1541

Documente și regeste privitoare la relațiile Țării Rumînești cu Brașovul și Un ­garia în secolul XV și XVI. [Oklevelek és regeszták a 15. és 16. szá­zad­ból Havasalföld kapcsolatáról Brassóval és Magyarországgal]. Tra­du­se și resumate din slo­venește, însoțite de adnotațiuni istorice și pre­cedate de o întroducere a­sup­ra diplomaticei vechi rumînești de Ioan Bog­dan. Buc. 1902.

▪ Román vonatkozású oklevelek Brassó v lt-ból, 1413. VIII. 6.–1541. – Közlések, román for­dításban.

1415

Achim, Viorel: Românii din regatul medieval ungar și decimele bisericești. Pe mar ­ ­gi­ne­a unui document din Acta Romanorum Pontificum [A romá­nok a közép ­kori ma ­gyar királyságban és az egyházi tizedek, az Ac­ta Romanorum Pon­tificum-ban közölt oklevél kapcsán]. In: Banatica 14 (1996). 5–19.

▪ p. 17–18: 1415. I. 10., XXIII. János ellenpápa – Közlés, román fordításban is. – Az ok­levél koráb­ban megjelent: Acta pseudopontificum Clementis VII (13781394), Benedicti XIII (13941417), A­lexandri V (1409–1410) et Johannis XXIII (1406–1415). E regestis A­ve­nionensibus, Vaticanis, La ­teranensibus et supplicationum aliisque fontibus collegit, notis ali­isque subsidiis adornavit A­lo­ysius L. Tăutu. Romae 1971. 248–250. – A tanulmány újra ­közlése: Achim, V.: Ba­na­tul în e­vul mediu. Studii. Buc. 2000. 129–145. [p. 142–144: 1415. I. 10., XXIII. János ellenpápa. – Közlés, ro ­mán fordításban is]. – Francia nyelvű válto  ­zata a tanulmánynak: Achim, V.: Les Rou­mains du royaume médiéval hon­grois et les dîmes envers l’Église. En marge d’un document d’Acta Ro­ma­no­rum Pontificum. In: Revue rou ­maine dhistoire 33 (1994). 1–2. sz. 5–17 [a for­rás közlése nélkül].

1416–1486

Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. – Band. IV. (1416–1437). Be­gründet von Franz Zimmermann. Auf grund von Vor­arbeiten Mi­chael Au ­ners und Georg Müllers bearbeitet von Gus­tav Gündisch. Her­mann­stadt 1937. – Band. V. (1438–1457). Be­grün­det von Franz Zim­mer­mann. Bearbeitet von Gus­tav Gün­disch. Buk. 1975. – Band. VI. (1458–1473). Begründet von Franz Zim­mer­mann. Heraus­gegeben von Gustav Gün­disch unter mitarbeit von Her ­ta Gündisch, Gernot Nussbächer und Kon­rad G. Gündisch. Buk. 1981. – Band. VII. (1474–1486). Begründet von Franz Zimmermann. Her­ausgegeben von Gustav Gün­disch, Herta Gün­disch, Konrad G. Gün­disch und Gernot Nuss ­bächer. Buk. 1991.

▪ Ismertető: IV. köt: Levéltári Közlemények 15 (1937). 305–310 (Ila Bálint). – A sorozat ko ­rábbi kötetei: I (1191–1342). Von Franz Zim­mer­mann und Carl Werner; II. (1342–1390). Von Franz Zimmermann, Carl Wer­ner und Georg Müller; III. (1391–1415). Von Franz Zimmermann, Carl Werner und Georg Müller. Hermannstadt 1892, 1897, 1902. – Köz­lések.

1417–1437

Pataki József: Az 1437-es felkelés kirobbanásának történetéhez. In: Studia U ­ni­ver ­si ­ta­tum Babeș et Bolyai. 3 (1958). Fasc. II. Historia (Tomus III. Nr. 8). 55–65.

▪ 1. p. 58–59 között: 1417. IV. 26., Lépes Loránd erd. alvajda, SzNLt, Urk. II/24, DF 244669. = ZsOkl VI. 368. sz. – Ha­sonmás. ▪ 2. p. 64: 1437. XI. 26., IV. Jenő pápa, Arch. Da­tariae, Reg. Eugenii IV. an. VII. lib. 357. fol. 273; a közlés a következő másolat a­lap­ján ké­szült: Lukcsics Pál hagyatéka, MTA Könyvtára, kézirattár. Az irat re­gesztája: Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. II. Bp. 1938. 505. sz. – Köz­lés. ▪ 3. p. 65: 1437. XI. 26., IV. Jenő pápa engedélye Lépes György erd. püs­pök számára. = Lukcsics: i. m. II. 506. sz. – Regeszta.

1417–1465

Az 1437–1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai. Előszóval és jegyzetekkel közzé­te­szi Demény Lajos. A latin okleveleket fordította Bodor And­rás, Köllő Ká ­roly, Szabó György. Buk. 1991.

▪ 1417. IV. 26. – 1465. VII. 9. közötti oklevelek és későbbi elbeszélő források. – Közlések ma ­gyar fordításban.

1417–1484

Diaconescu, Marius–Érszegi Géza: Documenta, quibus Hungariae, Va­lachiae et Mol ­ ­daviae relationes melius illustrantur (1417–1484). In: Me­diævalia Tran  ­sil­va ­ni­ca 2 (1998). 2. sz. 283–288.

▪ 1. p. 283–284: 1417. VII. 8., Lépes Loránd erd. alvajda, DL 62792. = ZsOkl VI. 654. sz. ▪ 2. p. 284: 1424. VIII. 15., Zsigmond kir., DL 102028. ▪ 3. p. 284–286: 1427. III. 10., Zsigmond kir., DL 43689. ▪ 4. p. 286: 1448. II. 24., Hunyadi János kormányzó, DL 62840. ▪ 5. p. 286–287: 1459. IV. 19., Ște­fan moldvai vajda, DL 64775. ▪ 6. p. 287–288: 1484. VI. 18., Má­tyás kir., DL 102629. – Közlések.

1418–1444

Ștefulescu, Al[exandru]: Mănăstirea Tismana [A tismanai kolostor]. Buc. 1909.

▪ 1. p. 175–176: 1418. VII. 14., Zsigmond kir., Bukaresti Állami Lt, S. I. nr. 20. (Tismana). = ZsOkl VI. 2170. sz. = Venelin, I.: Vlacho-bolgarskija ili dako-slavjanskija gramaty sob­rannyja i objasnennyja. Szentpétervár 1840. 36–38. = DocRomHist. B. I. 89–90. ▪ 2. p. 176–177: 1419. X. 28., Zsigmond kir., Bukaresti Állami Lt, S. I. nr. 23. (Tismana I/4). = ZsOkl VII. 1038. sz. = Venelin: i. m. 52–54. = DocRomHist. B. I. 93–95. ▪ 3. p. 178–179 (1420. IX. 29-i keltezéssel): (1419.) IX. 29., Zsigmond kir., Bukaresti Állami Lt, S. I. nr. 22. (Tismana). = Venelin: i. m. 49–50. = DocRomHist. B. I. 92–93. ▪ 4. p. 180–181 (1429. X. 28-i hibás keltezéssel): (1428). X. 28., Zsigmond kir., Bukaresti Állami Lt, S. I. nr. 29. (Tis­mana I/5). = Venelin: i. m. 55–59. = DocRomHist. B. I. 118–122. ▪ 5. p. 183–189 (1444. X. 20-i hibás keltezéssel): 1444. (IX.) 20., Hunyadi János erd. vajda, Bukaresti Álla­mi Lt, S. I. nr. 39. (Tismana). = DocRomHist. B. I. 168–171. – 1–4. sz.: regeszták, az 5. sz.: ó­szláv szöveg és román fordítása. – A monográfia egyik korábbi kiadása: Ștefulescu, A­lex­andru: Mănăstirea Tismana. Ediția II. Buc. 1903, melyben a fentebb felsorolt oklevelek helye: ▪ 1. p. 156–158; ▪ 3. p. 157; ▪ 2. p. 157–158 (1420. X. 28-i keltezéssel); ▪ 4. p. 159–160. – Ezeket az okleveleket egy másik munka (Vasilescu, Alexandru A.: Diplomele lui Si­gismund I, regele Ungariei și Ioan Huniade, voevodul Transilvaniei, dela mănăstirea Tis­ma ­na, sunt false. Buc. 1944. Különynyomat, Revista istorică română 13/1943. 4. sz. 1–115) hamisnak tekinti.

1418–1435

Feneșan, Costin: Cavalerii teutoni în Banatul Severinului la Dunărea de Jos în prima jumătate a secolului al XV-lea. Documente și extrase. Der deutschen Orden im Severiner Banat und an der niederen Donau in der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts. Urkunden und Auszüge. Timișoara 2015.

▪ Források a Német Lovagrend egykor Königsbergben őrzött levéltárából, melyet a 2. világháború után Göttingenben, ma pedig Berlinben őriznek: Geheimes Staatsarchiv (Berlin), Preussischer Kulturbesitz, Ordensbrief­archiv; néhány oklevél forrása: MNL-OL DL; Staatsarchiv Frankfurt am Main. – Közlések, román fordításban is, és regeszták.

1418–1539

Joódy Paul: Scurta prezentare a arhivei fostului județ Maramureș [Má­ra­ma­ros vár ­me ­gye levéltárának rövid bemutatása]. In: Revista arhivelor. Serie nouă. 1 (1958). 2. sz. 265–271.

▪ p. 266–267: Máramaros vármegye levéltárában őrzött oklevelek jegy­zéke. ▪ 1. 1418, Pe­ré­nyi Péter országbíró. ▪ 2. 1430. I. 8. Zsigmond kir. ▪ 3. 1469, Perirat Bilkey An­drás ügyében. ▪ 4. 1529, Szapolyai János. ▪ 5. 1539, adománylevél Komlósi Péter számára. – Re­gesz­ták.

1419

Hasdeu, [Bogdan P.]: Castelul Törzburg în posesiunea Basarabilor [Törcs­vár a Ba­sarabok birtokában]. In: Columna lui Traian 6 (1875). 152–157.

▪ p. 154–156: 1419. VI. 7., Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 54. sz., DF 246860. = ZsOkl VII. 618. sz. – Közlés, román fordításban is.

1419–1541 (1597)

Scheiner, Andreas: Die Sprache des Teilschreibers Georg Dollert. In: Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 47 (1933). VII–XXVII, 1–80, Anhang (1–207).

▪ Anhang, p. 8–16: német nyelvű be  ­jegyzések Nagyszeben városkönyvéből, 1419. XII. 22., 1524, 1532, 1537, 1540–1541. – Közlések.

1420

Constantiniu, Florin–Papacostea, Șerban: Tratatul de la Lublau (15 mar­tie 1412) și situația internațională a Moldovei la începutul veacului al XV-lea [A lub­lói béke (1412. március 15.) és Moldva nemzetközi helyzete a 15. század e­lején]. In: Studii. Re­vistă de istorie 17 (1964). 5. sz. 1129–1140.

▪ p. 1139–1140: 1420. VIII. 25., Zsig­mond kir., Königsbergi lt. = ZsOkl VII. 2103. sz. – Köz­lés.

Gündisch, Gustav: Kleine Urkundenstudien. I. Die Gründungsurkunde von Rod? II. Zur Chronologie einiger cyrillischen Urkunden. III. Ein deutscher Brief des Gräfen Heidrich von Alzen an Nikolaus Apa von Malmkrog. In: Sie­benbürgische Vierteljahrsschrift 58 (1935). 238–245.

▪ p. 244–245: [1406–1440], Alcinai Heydrich Apafi Miklóshoz, DL 5432 = ZsOkl VII. 2458. sz. (1420. k. kelettel). – Közlés.

1420–1462

Aranka György Erdély-története. (Aranka György gyűjteménye II.). Sajtó alá ren­dezte: Biró Annamária. Kolozsvár 2010. (Erdélyi Tudományos Füzetek 264.)

1. p. 172–173: 1420, 1421, 1437, 1438. évi töredékek: Extractus protocolli magistratus Cibiniensis, SzNLt. ▪ 2. p. 105–106: 1427. V. 9., Zsigmond kir (Torjavásárhely kiváltságlevele, Kézdivásárhely lt-ból) = SzOkl I. 122–124. ▪ 3. p. 87–89. = 1427. VII. 12., Zsigmond kir, Szeben v lt = Ub IV. 319–321. ▪ 4. p. 82–84: 1462. XII. 9., Mátyás kir, 1563. évi ái-ból (Kovács Dániel másolatából; Kászonszék lt?) = SzOkl I. 194–196 (vö. DF 278748). – Közlések, Aranka György kéziratából.

1420–1540 (1580)

Zunfturkunden 1420–1580. Documente de breaslă 1420–1580. Bearbeitet von Ger­not Nussbächer und Elisabeta Marin. Ediție îngrijită de Ger­not Nuss­bä­cher și E­lisabeta Marin. Kronstadt/Brașov–Heidelberg 1999. (Quellen zur Ge­schichte der Stadt Kronstadt. Neunter Band. Do­cu­mente privind istoria o­ra­șului Brașov. Vol. IX. Band).

▪ 1420–1580 között kelt oklevelek és iratok, 198 szöveg. – Köz­lések, román fordításban is.

1421

Achim, Viorel: Convertirea la catolicism a românilor din zona Beiușului în două do ­cu ­mente din anul 1421 [A Belényes-vidéki románok katolikus hitre térítése két 1421. évi oklevél alapján]. In: Mediævalia Tran­sil­va­ni­ca 5–6 (2001–2002). 1–2. sz. 83–95.

▪ 1. p. 94: 1421. V. 17., Belényes v plébániájának sup­pli­ca­ti­ó­ja V. Márton pápához. ▪ 2. p. 94: 1421. V. 17., V. Márton pápa. – Köz­lések Acta Martini PP. V (1417–1431). E regestis Va­t­i­ca­nis aliisque fontibus collegit notisque adornavit Aloysius L. Tăutu. Indicem no­mi­num con­fe­cit Aloysius Glinka. Romae 1980. p. 181, 446. és 447. sz. nyomán.

1422

Bogdan, Damian P.: Paleografia româno-slavă. Tratat și album [A román-szláv pa­leográfia. Monográfia és hasonmásgyűjtemény]. Buc. 1978. (Direcția ge­ne­rală a Ar­hi­ve­lor Statului din Republica Socialistă România).

Album, p. 42, X. sz.: 1422. X. 23., II. Dan havasalföldi vajda, DL 43569. – Hason­más.

1422–1456

Lupșa, Ștefan: Catolicismul și românii din Ardeal și Ungaria până la anul 1556 [A ka­tolikus vallás az erdélyi és a magyarországi románoknál 1556-ig]. Cer­nă­uți 1929.

▪ 1. p. 72–73 (tévesen 1421-es dátummal): 1422. VII. 17., V. Márton pápa, Magyar Ferences Le­vél­tár, Gyöngyösi Ferenc-rendi Kapisztrán (korábban Sal­vatoriánus) rendtartomány i­ratai, DF 275470. = ZsOkl IX. 805. sz. ▪ 2. p. 93–97: 1428. XII. 2. (Sebes, f. V. p. Andree ap.), Zsigmond kir. > ▪ 3. p. 98: 1429. VII. 31. (Hatsak, in vig. Petri ad vinc.), Csáki László erd. vajda > ▪ 4. p. 97–99: 1478. VII. 26. (Anne matris Marie), Mátyás kir., uo., DF 275475. Ko­rábbi köz­lése: Fer ­medľin, Eusebius: Acta Bosnae. Zagrabiae 1892. (Monumenta spec ­tan­tia historiam Sla­vo­rum meridionalium XXIII). p. 289–290. ▪ 5. p. 99–100: 1456, Wad­ding, L.: An ­nales mi­no­rum. Ed. J. M. Fonseca. XII. Roma 1735. XII. 315. ▪ 6. p. 100: 1456. II. 6. (in Lippa, in Doroth. virg. et mart.), Hunya ­di János besztercei isp., Kap­rinai-gyűjt., korábbi közlései: TTár 1901. 192; Wadding: i. m. XII. 315. p. 100–101. ▪ 7. p. 100: 1456. I. 17. (ex The­mes  ­var, d. Antonii), Hunyadi János besztercei isp., Kaprinai-gyűjt., koráb­bi közlés: TTár 1901. 188–189; Wadding: i. m. VI. Roma 1733. 205. ▪ 8. p. 101: 1456. I. 25. (in Themesvar, dom. p. Vin­cent. mart.) Hunyadi János besztercei isp., Kaprinai-gyűjt., korábbi közlés: Wadding: i. m. XII. 315. ▪ 9. p. 101: 1456. IV. (ex Buda, Aprilis), Ka­pisztrán János a fermói érsekhez, Kaprinai-gyűjt., korábbi közlés: Wadding: i. m. XII. 315. ▪ 10. p. 102: 1456, Kapisztrán Já­nos III. Calixtus pá ­pához, Kaprinai-gyűjt., korábbi köz­lés: Wadding: i. m. XII. 315. – Közlések.

1423

Achim, Viorel: Despre un voievod român din Transilvania, din anul 1423 [Egy erdélyi román vajda 1423-ban]. In: Revista istorică. Serie nouă. 18 (2007). 1–2. sz. 49–60.

▪ p. 49: 1423. X. 6., V. Márton pápa, Vatikáni lt, Registra Lateranensia. – Korábbi közlése: Ac ­ta Mar­tini PP. V (1417–1431). E regestis Vaticanis aliisque fontibus collegit notisque ad ­ornavit A­lo ­ysius L. Tăutu. Indicem nominum confecit Aloysius Glinka. Romae 1980. p. 669, nr. 255a. – Közlés, jegy­zetben.

1424

Pervain, Viorica: Lupta antiotomană la Dunărea de Jos în anii 1422–1427 [Az al­du ­nai törökellenes háború 1422–1427 között]. In: Anuarul Ins­ti­tu­tului de Is­to­rie și Arheologie Cluj-Napoca 26 (1983–1984). 85–117.

▪ p. 115–116: 1424. X. 27., Ozorai Pipó temesi és csanádi isp., DL 87979. – Közlés, hibás jel­zettel.

(1424–1431)

Nicolaescu-Plopșor, C[onstantin]: Monografia județului Dolj. Izvoare istori­ce. Vo­lumul I. Partea I-a. Documente [Dolj megye monográfiája. Tör­téneti forrá­sok. I. kötet. Oklevelek]. Apare în Oltenia, organ al Insti­tu­tului de Isto­rie Na­ți­onală, regionala Craiova. Craiova 1944. VIII. 1.

p. 25–26: (1424. XI. 10.–1431) II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, 3. sz. = DocRomHist. D. I. 233–234. – Közlés, román fordításban.

1424–1480

Album paleografic cuprinzând douăzeci și șase de facsimile de documente ro­mâ­nești din sec. XV, ca adaos la primul volum al „Documentelor pri­vi­toare la re­lațiile Țării Românești cu Brașovul și cu Țara Un­gu­reas­că în sec. XV și XVI” (București 1905, Tipografia Carol Göbl). De I. Bogdan. Pa­le­o­gra­phi­sches Album enthaltend sechsundzwanzig Ab­bildungen rumänischer Ur­kun­den aus dem XV. Jahr., als Beilage zum er­sten Bande der „Urkunden be­tref­fend die Beziehungen der Walachei zu Kronstadt und zu Ungarn im XV. und XVI. Jahrhundert” (Bukarest 1905, Verlag von Carol Göbl). Buc. 1905.

▪ A Bogdan, Ioan: Documente privitoare la relațiile Țării Românești cu Brașovul și cu Ța­ra Ungureasca în sec. XV și XVI. Texte slave cu traduceri, adnotațiuni istorice și o in­tro­du­ce ­re asupra diplomaticei vechi românești. Vol. I. 1413–1508. Buc. 1905. c. munka függelé­ke. Az összes oklevél őrzési helye a közléskor: Brassó v lt, ma a BrassóNLt-ben. – Re­gesz­ták és hasonmások.

1424–1523

Iorga, Nicolae: Negoțul și meșteșugurile în trecutul românesc [A kereskede­lem és kézművesség a román múltban]. Buc. 1906. (Istoria ro­mâ­ni­lor în chipuri și i­coa­ne III).

▪ 1. p. 216–217. között: (1424.) XI. 10., II. Dan havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri ­vi­le­gia et instrumenta publica 780. sz. = Ub IV. 224–227. ▪ 2. p. 82–83. között: 1447. VIII. 4., Roman moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/430. = Ub V. 207 (2595. sz.). ▪ 3. p. 178–179. között: 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Bras­só v lt, Privilegia et instrumenta publica 742. sz., DF 247207. ▪ 4. p. 86–87. között: 1523. XI. 9. (in Zw­chwa­wye, f. II. p. quatuor coronatorum), Ștefăniță moldvai vajda kiváltságlevele a besztercei szá­szok részére, KolozsNLt, Beszterce v lt 697. sz. = Documentele mol­dovenești dela Ștefăniță voevod (1517–1527). Publicate de Mihai Costăchescu. Buc. 1943. 557–558. = Berger: Bistritz I. 794. sz. (1523. XII. 15-i keltezéssel). – Hasonmások.

1425–1437

Bogdan, Damian P.: Diplomatica slavo-română din secolele XIV și XV [Szláv-ro­mán oklevéltan]. Buc. 1938. (Biblioteca Revistei istorice ro­mâ­ne II).

▪ 1. III. sz. melléklet: (1421. V. 17.–1422. X. 23.), Radu Praznaglava havasalföldi fejedelem Brassó v-hoz, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 227. sz. = DocRomHist. D. I. 234. ▪ 2. VIII. sz. melléklet: 1437. IV. 29., Ilie havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Sten­ner-gyűjt. 431. sz. = DocRomHist. D. I. 342–343. = Ub IV. 631–632. ▪ 3. IX. sz. melléklet: 1435. V. 26., Ștefan moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 435. sz. = DocRomHist. D. I. 313. = Ub IV. 568–569. – Ha­son­má­sok.

1425–1472

Motogna, Victor: Un document necunoscut privitor la Dan al II-lea [Egy kö­zö­let­len oklevél II. Danról]. In: Revista istorică 12 (1926). 7–9. sz. 215–217.

▪ 1. p. 215–216: 1425. X. 14., Rozgonyi István győri, fejéri és bakonyi isp., Bártfai Területi Ál­la­mi Levéltár (©tátny Okresný Archív v Bardejove), Bártfa v lt, DF 212825. ▪ 2. p. 217: 1435. IX. 20., Ulászló lengyel kir. Bártfa v-hoz, uo., DF 212975. ▪ 3. p. 217: 1472. III. 26., Sza  ­polyai Im­re szepesi isp., uo., DF 214566. – 1. közlés; 2–3. regeszta.

1426

Feneșan, Costin: Raguza (Dubrovnik) și Banatul în prima jumătate a se­co­lu ­lui al XV-lea [Raguza /Dubrovnik/ és a Bánság a 15. század első felében]. In: Revista arhivelor. Vol. 41. An 56. (1979). 2. sz. 186–190.

▪ p. 189–191: 1426. VIII. 14., knini kápt., Arh. Stat. Buc., Colecția documente tran­sil­vă­ne­ne, XXIII/1. – Közlés, román fordításban is; hasonmás: p. 190. – A tanulmány német nyelvű változa ­ta: Fe­ne ­șan, C.: Ragusa (Dubrovnik) und das Banat in der ersten Halfte des 15. Jahr­hun­derts. In: Ba­na­tica 5 (1979). 277–284. Ebben közlés: p. 283–284; hasonmás: p. 281.

Hermann Gusztáv Mihály: Az eltérített múlt. Oklevél- és krónikahamisítványok a szé ­ke­lyek történetében. Csíkszereda 2007. (Múltunk könyvek).

▪ p. 49–51: 1426. XII. 26., Zsigmond kir. (hamisnak minősítve). = CDHung X/6. 796–798. = DRH D. I. 246–247. – Köz­lés, magyar for­dításban.

1426, 1467, 1484

[Cipariu, Timoteu]: Descripțiuni topografice [Topográfiai leírások]. X. II. Resinarii [Resinár]. In: Archivu pentru filologia și istoria 3 (1869). 21. sz. 413–418; Descripțiuni topografice [Topográfiai leírások]. X. III. Brescu [Bereck]. In: Archivu pentru filologia și istoria 3 (1869). 24. sz. 474–478.

Archivu pentru filologia și istoria 3 (1869). 21. sz. 413–418. p. 414–415: ▪ 1. 1467. X. 22. (II. d. XI. milia virg.), Mátyás kir, SzNLt, Urk. II/653. = Ub VI. 301–302. ▪ 2. uo., p. 415–416: 1484. V. 22., Mátyás kir = Ub VII. 484. – Archivu pentru filologia și istoria 3 (1869). 24. sz. 474–478. p. 475: ▪ 3. 1426. XII. 26. (in Stephani protomartyris), Zsigmond kir = SzOkl I. 120–121. – Közlések.

1427

Cîmpeanu, Liviu: Dan al II-lea, Sigismund de Luxemburg și cruciada târzie. Un document inedit din ar­hiva Ordinului Teutonic [II. Dan, Zsigmond király és a késői keresztes hadjáratok. Egy kiadatlan oklevél a Német Lovagrend levéltárából]. In: Studii și Materiale de Istorie Medie 30 (2012). 55–76.

▪ p. 74: 1427. IV. 11., Nikolaus Redwitzer, a német lovagrend tagjának jelentése a rend nagymesteréhez Zsigmond kir 1427. évi havasalföldi hadjáratáról, Geheimes Staatsarchiv (Berlin), Preussischer Kulturbesitz, Ordensbrief­archiv, Nr. 4741, p. 1. – Töredékes közlés.

Ior­ga, Nicolae: Un prinț portughez cruciat în Țara Românească a secolului al XV-lea [Egy portugál herceg a 15. századi Havasalföldön]. In: A­ca­de­mia Ro­mâ­nă. Me  ­moriile Secțiunii Istorice. Seria III. Tomul. V. Buc. 1926. 333–337.

▪ p. 334: 1427. I. 25., Rozgonyi István győri isp., DL 80077. – Töredékes közlés. – A tanul­mány további közlései: Uő: Une prince portugais croisé en Valachie au XV-e siècle. In: Re­vue historique du Sud-Est européen 3 (1926). 8–13. (töredékes közlés: p. 9); Iorga, Nicolae: Studii asupra evului mediu românesc. Ediție în­gri­jită de Șer­ban Papacostea. Buc. 1984. 194–197 (töredékes közlés: p. 194–195).

1427–1541

Szász, Vasilica–Csia, Ernestin–Székely, Carmen: Filiala Arhivelor Sta­tu­lui. Ju  ­dețul Covasna [Az Állami Levéltár Kovászna Megyei Fiókja]. Buc. 1984. (Di­recția Generală a Arhivelor Statului din Republica Soci­a­listă Ro­mânia).

1. p. 7: 1293. Erd. kápt., KovásznaNLt, Nagy Jenő gyűjt. (27. sz. fond), H 83, DF 278721. > 1580. III. 23. (f. IV. p. dom. Iudica), Báthori Kristóf erd. fejedelem. ▪ 2. p. 9: 1427. V. 9 (in Feoldwar, f. VI. p. Appar. Mich.), Zsigmond kir., másolat, KovásznaNLt, Kéz­di­vá­sár­hely v lt (20. sz. fond), 1, 2–3, DF 286480. ▪ 3. p. 11: 1509. XI. 18. (in Coloswar, in pro­fes­to Elisab. vid.), Szentgyörgyi Péter erd. vajda, eredeti, KovásznaNLt, Nagy Jenő gyűjt. (27. sz. fond), C 11, DF 278732. ▪ 4. p. 13: 1541. VII. 25. (Fogaras, in Iac. ap.), Petru Rareș mold­vai vajda, eredeti, KovásznaNLt, altorjai br. Apor cs lt (36. sz. fond), I/11. – Hasonmá­sok.

1428

Scheiner, Andreas: Das Hohelied Salomonis in siebenbürgisch-sächsischer Sprache. Ein Beitrag zu einer Geschichte siebenbürgisch-deutschen Sprach ­ ­ ­gefühls (Anhang mit besonderer Seiten­zählung 1–115). In: Archiv des Vereines für siebenbür­gi­sche Landeskunde 45 (1929). 432–541.

▪ p. 467: 1428, Stephan Hertwig = Ub IV. 324–325. – Közlés.

1429

Szögi László: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. Arhiva Ar­hi ­diecezei romano-catolice de Alba Iulia și Arhiva Statusului romano-catolic din Tran­sil­vania. Das Archiv der Erzdiözäse Karlsburg und das Archiv des „Status catholicus” in Sieben­bürgen. Re ­pertórium. I. 1429–2000. Gyulafehérvár–Bp. 2006. (Erdélyi Római Katolikus Levéltárak 1.)

▪ p. 175–176. között, 1. sz. kép: [1270–1272], V. István kir > 1275. XII. 10. u., IV. László kir > 1313. VII. 20., I. Károly kir > 1429. IV. 20., váradi kápt, Gyulafehérvár, Érseki lt, VII/2.a. (Eredeti oklevelek gyűjt.), 1. = Ub IV. 378–379. – Hasonmás.

1430–1470

Diplome privind istoria Comitatului Timiș și a orașului Timișoara. Oklevelek Temesvármegye és Temes ­vár város történetéhez. II. 1430–1470. Culese de / A­nyagát gyűjtötte Pesty Frigyes. Ediție, no ­te și comentarii de / Ma­gyarázó jegyzetekkel kiadta Livia Magina, Adrian Magina. Cluj-Napoca 2014.

▪ Pesty Frigyes okmánytárának kéziratban maradt II. kötetének oklevélszövegei (MTAKt, Ms. 4899–4906.), a magyar nyelvű regeszták elhagyásával. A névmutató nem terjed ki a kötet teljes névanyagára. – Közlések. – Előzménye: Ok­le­ve­lek Temesvár­me­gye és Te­mes­vár vá­ros tör­té­ne­té­hez. Má­sol­ta és gyűj­töt­te Pesty Fri­gyes. A M. Tud. Aka­dé­mia tört. bi­zott­sá­gá­nak ren­de­le­té­ből saj­tó alá ren­dez­te Ortvay Ti­va­dar. I. 1183–1430. (Temes várme­gye és Te­mes­vár vá­ros tör­té­ne­te IV.) Po­zsony 1896. – Recenzió: Banatica 24 (2014). Vol. II. 569–570 (Feneșan, C.); Studii și Materiale de Istorie Medie 32 (2014). 439–445 ( Țigău, D. L.).

1430

Szemkovics, Laurențiu Ștefan: Blazoane de pe diplome de înnobilare din se­colele XV–XIX aflate în fondurile Direcției Județene Maramureș a Ar­hivelor Na­ți­o­na ­le (I) [15–19. századi címereslevelek a Nemzeti Levél­tár Máramaros Megye­i Igazgatóságának fondjaiban]. In: Revista arhivelor. A­nul 77. Vol. 62 (2000). 109–179.

▪ p. 113: 1430. I. 8., Zsigmond kir., MáramarosNLt, Kiváltságlevelek gyűjt. 3. sz. – Re­gesz­ta.

1431

Papacostea, Șerban: Știri noi cu privire la istoria husitismului în Moldova în tim­pul lui Alexandru cel Bun [Új adatok a moldvai huszitizmus törté­netéhez A­le­x­an­dru cel Bun idejében]. In: Studii și cercetări știin­ți­fi­ce. Istorie. Iași. 13 (1962). Fasc. 2. 253–258.

▪ p. 257–258: 1431. III. 5., János Baia-i (mold­va­bá­nya­i) püspök; a Német Lovagrend göt­tin ­gai lt. – Közlés; hasonmás: a p. 256–257. között.

1431–1439 között

Gündisch, Gustav: Waldhüttener Urkundenfälschungen. In: Siebenbürgische Vierteljahrschrift 58 (1935). 99–111.

▪ p. 110–111: 1431. VI. 24.–1439. VI. 24., Segesvár v, SzNLt, Urk. II/74, DF 244719. = Ub IV. 446–448. – Közlés.

1431–1434

Nicolaescu, Stoica: Hrisoave și cărți domnești de la Alexandru Vodă Aldea, fiiul lui Mircea Vodă cel Bătrân [Oklevelek és uralkodói könyvek Alexandru Al­dea vajdától, Mircea cel Bătrân fiától]. In: Revista pentru istorie, archeologie și filologie 16 (1922). Buc. 1922. 243–270.

▪ Alexandru Aldea havasalföldi vajda 1431–1434 közötti és keltezetlen oklevelei Brassó v lt-ból, közlések, román fordításban is. – A közlések előtti tanulmány: Nicolaescu, Stoica: Dom ­nia lui Alexandru Vodă Aldea, fiul lui Mircea Vodă cel Bătrân 1431–1435. In: Revista pent­ru istorie, archeologie și filologie 16 (1922). Buc. 1922. 225–241.

1431–1520 (1331–1550)

Holban, Maria–Alexandrescu Dersca-Bulgaru, Matilda Maria–Cernovo­deanu, Paul–To­to­iu, Ion: Călători străini despre țările române [Külföldi utazók a román országokról]. I. Vo ­lum îngrijit de Maria Holban. Buc. 1968.

▪ A sorozat kötetei az Erdélyre, Moldvára és Havasalföldre vonatkozó, 1800 előtti utazási irodalom főleg elbeszélő forrásait közlik román fordításban, azonban néhány követjelentés és misszilis is helyet kapott. Az alábbiakban csak ez utóbbiakat soroljuk fel a magyar vonatkozásúak közül. ▪ 1. p. 64–66: 1431. III. 5., János mold­va­bá­nya­i ppk; a Német Lovagrend göt­tin ­gai lt [korábbi közlése: Papacostea, Șerban: Știri noi cu privire la istoria husitismului în Moldova în tim­pul lui Alexandru cel Bun. In: Studii și cercetări știin­ți­fi­ce. Istorie. Iași. 13 (1962). Fasc. 2. 253–258. (ahol a közlés: p. 257–258)]. ▪ 2. p. 69–73: 1436 (?), Marchiai Jakab feljegyzése a huszita hitelvekről, Vatikán, Cod. Lat. 7307. = Minerva 1931. 79–81. (Kardos T.) = XV. századi pápák oklevelei. II. Kiadja Lukcsics Pál. Bp. 1938. 21–25. ▪ 3. p. 141–143: 1476. VIII. 7., László, Vlad havasalföldi vd familiárisa. = Acta et e ­pis­tolae relationum Transyl­va­ni­ae Hun­gariaeque cum Mol ­davia et Va­lachia. Volumen pri­mum. 1468–1540. Col­legit et edidit Andreas Veress. Kolozsvár–Bp. 1914. (Fontes re­rum Tran­syl­va­ni­ca­rum IV.) 21–22. ▪ 4. p. 151–154: 1503. I. 5., Szucsáva, Matheus Murianus (Muriano) velencei orvos jelentése a moldvai politikai helyzetről. = I diarii di Marino Sa­nuto. IV. Venezia 1881. col. 804–807. ▪ 5. p. 166–169, 169–170: 1520. V. 1. és 1523. X. 5., Buda. Francesco Massaro jelentései Velencéhez = I diarii di Marino Sa­nuto, i. m. XXVIII., col. 539., és XXXV., col. 99–116. – Közlések, román fordításban.

1431–1541

Iorga, Nicolae: Scrisori de boieri, scrisori de domni [Bojárok és uralkodók le­ve­lei]. Vălenii de Munte 19252.

▪ 1431–1541 közötti oklevelek közlései román fordításban, Brassó v lt-ból a következő közlé­sek alapján: Bogdan, Ioan: Documente privitoare la relațiile Țării Românești cu Bra­șo­vul și cu Țara Ungurească în sec. XV și XVI (I. Buc. 1905) és Bogdan, Ioan: Documente mol­dovenești din sec. XV și XVI în arhivul Brașovului (I. Buc. 1905).

1432

Mihăilă, G[heorghe]: „Colecțiunea de documente istorice române aflate la Wies­ba­den” și donate Aca­demiei Române de Di ­mitrie A. Sturdza [A Di­mit­rie A. Sturdza által a Román Akadémiának ado­mányozott „wies­badeni román oklevélgyűjtemény”]. In: Hrisovul. Anuarul Facultății de Ar­hi­vis­tică. Seria nouă 13 (2007). 269–276.

▪ p. 275 (közlés), 275–276 (román fordítás): [1432. V.], Alexandru (Aldea), havasalföldi vd, Arhivele Naționale ale României, Direcția Arhive Naționale Istorice Centrale (Bukaresti Állami Levéltár), Documente Istorice XXI/202. = Documenta Romaniae Historica, D. Relații între țările române. Vol. I. (1222–1456). Buc. 1977. 290–291. (A Documente Istorice nevű fond ma a bukaresti Akadémiai Könyvtárban [Biblioteca Academiei Române] van). – Közlés, román for­dí­tás­ban is.

1432–1433

Dincă, Adinel: Consemnări într-un manuscris transilvănean din anii 1432–1433. (Biblioteca Muzeului Brukenthal, Sibiu, Ms. 683) [1432–1433 közötti bejegyzések egy erdélyi kéziratban. (A Brukenthal-Múzeum könyvtára, Nagy­szeben, Ms. 683)]. In: Studii și Materiale de Istorie Medie 34 (2016). 157–170.

1. p. 168: 1432. VI. 24. körül: bejegyzés Barcaság törökök általi feldúlásáról, Brukenthal-könyvtár, Ms. 683, fol. 43v. ▪ 2. p. 169: 1433. VI. 24. körül: bejegyzés a fogarasi románok felkeléséről, Zsigmond király koronázásának évében, u., Ms. 683, fol. 135v. – Közlések, hasonmással. – Vö. Adinel C. Dincă: Der Türkeneinfall im Burzenland aus dem Jahre 1431: Die unbekannten Glossen einer siebenbürgischen Handschrift. In: Transylvanian Review 25 (2016). Supplement 2. 133–142.

1433–1435

Magina, Adrian: Albertus archidiaconus Themesiensis. Între cele temporale și ce­le spi­rituale [Albertus archidiaconus Themesiensis. Az anyagiak és a lelkiek kö­zött]. In: Analele Banatului. Arheologie–Istorie. Serie nouă. 16 (2008). 155–170.

▪ 1. p. 158: 1433. VIII. 19., Csanádi kápt., DL 54821. ▪ 2. p. 158–159: 1433. VIII. 31., Albert csanádi vikárius és te­me­si főesperes, DL 54824. ▪ 3. p. 159: 1433. IX. 4., uő, DL 54826. ▪ 4. p. 159–160: 1433. X. 3., uő, DL 54828. ▪ 5. p. 160: 1433. X. 21., uő, DL 54848. ▪ 6. p. 160: (1433). XI. 2., János remetei plébános és Mihály egerszegi plébános, DL 56609. ▪ 7. p. 161: 1433. XI. 3., Macedóniai Danch > ▪ 8. p. 161: 1433. XI. 7., Albert csanádi vikárius és te­me­si főesperes, DL 54829. ▪ 9. p. 161–162: 1433. XI. 8., Albert csanádi vikárius és te­mesi főesperes, DL 54830. ▪ 10. p. 162: 1433. XI. 12., János remetei plébános és Mihály e­gerszegi plébános, DL 56616. ▪ 11. p. 162–163: 1433. XI. 16., Albert csanádi vikárius és te­mesi főesperes, DL 54833. ▪ 12. p. 163–164: 1434. I. 17., uő, DL 54852. ▪ 13. p. 164–165: 1434. V. 7., uő, DL 54867. ▪ 14. p. 165: 1434. VII. 7. v. 14., István csanádi vikárius, DL 54877. ▪ 15. p. 166–167: 1435. II. 22., Albert csanádi vikárius és temesi főesperes, DL 54909. ▪ 16. p. 167: 1435. III. 12., uő, csanádi vikárius, DL 54915. – Közlések Fekete Nagy Antal A temesi bánság oklevél­tára 1431–1440 c. kézirata (MOL, P 1732, Fekete Nagy Antal hagyatéka 1/1) nyomán.

1433, 1461

 Feneșan, Costin: Oameni și locuri din câmpia de Apus a Banatului. In: Anuar. 2009. Institutul de Cultură a Românilor din Voivodina. Zrenianin 2010. 58–71.

1. p. 65–68: 1433. VI. 8., Zsigmond kir, DL 30433. ▪ 2. p. 68–69: 1461. IV. 23., Mátyás kir, DL 30848. – Közlések, román fordításban is.

1433–1577

Documente slavo-române cu privire la relațiile Țării Românești și Moldovei cu Ardealul în sec. XV și XVI [Szláv-román oklevelek Havasalföld és Moldva kapcsolatáról Erdéllyel a 15–16. században]. Privilegii co­mer­ci­ale, scrisori dom­nești și particulare din archivele Sibiului, Brașovului și Bistriței din Tran­silvania. Texte originale însoțite de traduceri și ad­no­tațiuni istorice de Stoi­ca Nicolaescu. Buc. 1905 [1906].

▪ Oklevelek Szeben (p. 1–: 1482/1496–1541 /1559/), Brassó (p. 82–: 1433–1537 /1568/) és Beszterce (p. 167–: 1504–1527 /1577/) városok levéltárából. – Közlések, román fordításban is. – Recenziók: Lapedatu, Alex[andru]: O nouă publicație de documente slavo-române. In: Convorbiri literare 40 (1906). 11. sz. 1063–1082, 12. sz. 1147–1158; 41 (1907). 3. sz. 325–334); Analele Academiei Române. Partea administrativă și dezbaterile. Seria a II-a. 24 (1906–1907). 406–418 (Bogdan, I.), 418–425 (Tocilescu, Gr.).

1434–1472

Rusu, Adrian Andrei: Documente inedite privitoare la comitatul Hunedoara în se­co­lul al XV-lea [Hunyad vármegyére vonatkozó kiadatlan 15. szá­za­di okleve­lek]. In: Sar ­getia 15 (1981). 87–101.

▪ 1. p. 98: 1434. VIII. 2., Szlo­vák Nemzeti Levéltár, Pozsony (Slovenský Národný Archív, Bra ­ ­tis­lava), Erd. kápt., Révay cs központi lt, DF 260271. ▪ 2. p. 98–99: 1448. II. 15., Hunya­di János kor­mányzó, ENMLt, Címereslevelek, DF 254918. ▪ 3. p. 99–100: 1464. II. 29., Má ­tyás kir., DF 223079 [?]. ▪ 4. p. 100: 1471. VIII. 27., Mátyás kir., Batthyaneum, Törzs­gyűjt., DF 277574. ▪ 5. p. 100–101: 1472. VIII. 17., Erd. kápt., DL 45022. – Közlések.

1434–1473

Feneșan, Costin: Districtul Dobra și privilegiile sale pînă spre sfîrșitul vea­cu ­lui al XV-lea [A jófői kerület és kiváltságlevelei a 15. század végéig]. In: Anu­arul In ­stitutului de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca 27 (1985–1986). 301–321.

▪ 1. p. 314–316: 1434. VII. 7., Csáki Miklós erd. vajda > ▪ 2. p. 316–317: 1437. III. 3., Lévai Cseh Péter erd. vajda > ▪ 3. p. 317–319: 1439. III. 26., Losonci Dezső erd. vajda > ▪ 4. p. 319–320: 1473. VI. 11., Mátyás kir., Arh. Stat. Buc., Colecția Peceți, II/388. – Közlések, ro ­mán fordításban is, p. 321: hasonmás.

1434–1476

Documente Bârlădene [Bârladi oklevelek]. De Iacov Antonovici. I–IV. Bâr­lad 1911–1924. V. Huși 1926.

▪ Közlések erdélyi levéltárakból: ▪ 1. IV. p. 1–2: (1434 körül), Hărlea, bârladi soltész, Brassó v lt, nr. 501. = DocRomHist. D. I. 309–310. ▪ 2. IV. p. 7–8: 1476. VI. 5., Ștefan moldvai vaj ­da, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. = Bogdan: Doc. lui Ștefan. II. 339–340. ▪ 3. IV. p. 8–9: 1476. VI. 11., Ștefan moldvai vajda, Brassó v lt, Schnell-gyűjt. 3/36. = Bog­dan: Doc. lui Ștefan. II. 340–341. – Közlések, román fordításban.

1435

Bogdan, Damian P.: Diplomatica slavo-română [Szláv-román diplomatika]. In: Do­cumente privind istoria Romîniei. Introducere. Vol. II. Buc. 1956. 3–224.

▪ p. 171: 1435. (V.) 26., Ștefan moldvai vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/433. = DocRomHist. A. I. 195–196. = DocRomHist. D. I. 313. = Ub IV. 568–569. – Hasonmás.

Dani, Ioan: Anton cel Mare de la Buda în lumina unui document inedit din 1435 [Bu­da­i Nagy Antal egy 1435-ös oklevél fényében]. In: Sub sem­nul lui Clio. O­ma­gi­u acad. prof. Ștefan Pascu. Cluj 1974. 317–325.

▪ 1435. V. 4., Kolozs vm., a ko­lozsmonostori konventnek a Batthyaneumban őrzött mlt-ban, DF 275256. – Regeszta.

Feneșan, Costin: Un fals imaginar. Lămuriri necesare despre cnezii ha­țe­gani la 1435. [Egy képzelt hamisítványról. Pontosítások az 1435. évi hátszegi kené­zek­ről]. In: Revista arhivelor. Anul 61. Vol. 46 (1984). 1. sz. 80–93.

▪ p. 90–93: 1435. XI. 20. (in Haczak, dom. p. Elyzabet reg.), Csá­ki László erd. vajda, Arh. Stat. Buc. Colecția „Achiziții noi” VIII/1. – Közlés, román fordításban is; hasonmás: p. 82.

Popa-Gorjanu, Cosmin: Despre familiares și familiaritas în cazul familiei Him­fi [Fa ­mi­liárisok és familiaritás a Himfi család esetében]. In: Apulum 44 (2007). 363–382.

▪ p. 378–379: 1435. II. 22., Csanádi kápt., DL 54909. – Közlés, jegyzetben.

1435, 1458

Pop, Ioan-Aurel: Instituții medievale românești. Adunările cneziale și nobiliare (bo­ierești) din Transilvania în secolelel XIV–XVI [Középkori román intézmények: kenézek és nemesek /bojárok/ gyűlései a 14–16. századi Erdélyben]. Cluj-Napoca 1991.

1. 18. sz.: 1435. X. 7., erd kápt, DF 260272. ▪ 2. 19. sz.: 1458. VI. 8., Mátyás kir, DL 29508. – Hasonmások (mellékletben).

1435–1531/1532

Bogdan, Ioan: Documente moldovenești din sec. XV și XVI în arhivul Bra­șo­vului [15–16. századi moldvai oklevelek Brassó levéltárában]. Buc. 1905. [Különle­nyomat innen: Convorbiri literare 39 (1905). 7–8. sz. 752–774; 9–10. sz. 828–868].

▪ 30 ószláv nyelvű oklevél Brassó v lt-ból, 1435–1531/1532. – Közlések, román fordításban is.

1436–1518

Reinerth, Karl: Aus der Vorgeschichte der siebenbürgisch-sächsischen Re­for ­ma­ti­on. Ein Beitrag zur Geschichte des Milkover Bistums. In: Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 50 (1941). 1. Heft. 3–70.

▪ 1. p. 5: 1436. XII. 20., IV. Jenő pápa, SzNLt, Szebeni kápt lt, 14 A 17/20, DF 291973. = Ub IV. 620–622. ▪ 2. p. 11–12: 1512. VIII. 13. (Romae, apud S. Petrum, Id. Augusti), II. Gyu  ­la pápa, SzNLt, Brukenthal-gyűjt., DF 246316 [?]. = Benkő, Josephus: Mil­ko­vi­a sive an ­tiqui e­pis­co­pa­tus Milkoviensis explanatio. I. Viennae 1781. 174–177. ▪ 3. p. 13–14: 1512. IX. 7., Mon­te­flo­rói Antal esztergomi vikárius, SzNLt, Sze­be­ni kápt. lt, 14 A 18/47, DF 291996. ▪ 4. p. 15: Brassó­i kápt., 1512. XI. 2. = Benkő: i. m. I. 196–199. ▪ 5. p. 25: 1444. V. 1., Dénes esztergomi ér­sek, SzNLt, Sze­beni kápt. lt, 14 A 18/52, DF 292001. = Ub V. 130–131. ▪ 6. p. 48–53: 1513. IV. 29. (III. Kal. Maii), X. Leó pápa, Abschriften­samm­lung des s.-s. Land­es­kun­de­vereins im Säch­sischen Nationalarchiv, Urkunden-Abschriften, Map ­pe Gran. ▪ 7. p. 53–59: 1514. I. 21., Ber­talan pápai ügyhallgató, SzNLt, Szebeni kápt. lt, 14 A 18/54, DF 292003. ▪ 8. p. 60–64: 1514. V. 10., Schobd Simonfi An­drás közjegyző, SzNLt, Bru­kenthal-gyűjt., DF 246325. ▪ 9. p. 64–67: 1518. IV. 6., Lucas Duerner Hayn­burg­en­sis közjegyző, SzNLt, Szebeni kápt. lt, 14 A 18/59, DF 292008. – Közlések.

1437

Demény Lajos: Az 1437–1438-as bábolnai népi felkelés. Buk. 1960.

▪ 1. p. 259–266: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 2. p. 267–268: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36390, p. 3–4, nr. 4. (AB minus, 1438–1444, fol. 2). ▪ 3. p. 269–273: 1437. X. 10., Ko­lozsmonostori konv., DL 26778. – Közlések, magyar fordítás ­ban is.

Demény Lajos: Paraszttábor Bábolnán. Buk. 1977. (Testamentum).

▪ 1. p. 247–265: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. ▪ 2. p. 266–277: 1437. X. 10., Ko­lozsmonostori konv., DL 26778. – Közlések, magyar fordításban is.

Demény, Ludovic: Textele celor două înțelegeri, încheiate în 1437 între răs­cu ­lați și no ­ ­bili, după documentele originale [A felkelők és nemesek kö ­zött 1437-ben lét­re­jött egyezségek szövegei az eredeti oklevelek a­lap ­ján]. In: Studii. Re­vis­tă de is­torie 13 (1960). 1. sz. 91–111.

▪ 1. p. 98–104: 1437. VII. 6., Ko­lozs­mo­nos­to­ri konv., DL 36972. – Közlés; hasonmás: p. 104. és 105. között. ▪ 2. p. 105–106: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36390, p. 3–4, nr. 4. (AB minus, 1438–1444, fol. 2). – Köz­lés; ha­sonmás: p. 106. és 107. között. ▪ 3. p. 106–110: 1437. X. 10., Kolozsmonostori konv., DL 26778. – Közlés; hasonmás: p. 110. és 111. között. ▪ 4. p. 110. és 111. között, csak a hasonmás: 15. század máso­dik fele, benne az 1437. X. 10-i okl. részlete, Kolozsmonostori konv., DL 26877.

Eșanu, Ștefan. T.: Un document necunoscut de la Vlad II Dracul [II. (Ördög) Vlad egy ismeretlen oklevele]. In: Magazin istoric 8. (41.) sz. [1970. aug.] 77–78.

▪ p. 77–78: 1437. (6945.) I. 24., II. (Ördög) Vlad havasalföldi uralkodó kiváltságlevele Bras­só v számára, Leningrádi Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének lt. – Közlés, román fordításban és hasonmás.

A kolozsmonostori egyezség (a hiteles szöveg). In: Korunk 12 (1937). 7–8. sz. (július–augusztus).

▪ p. 592–596: 1437. VII. 6., Kolozsmonostori konv., DL 36972. – Közlés, magyar fordításban. – Ugyanezen oklevél további közzétételei: Istoria României. Buc. 1947. 136–141. ▪ Is­to­ria R. P. R. Manual pentru învățământul mediu. Sub redacția Acad. Mihail Roller. Buc. 1952. 111–115 (mindkettő román fordításban). ▪ A Román Népköztársaság története. Tankönyv a középiskolák számára. M. Roller akadémikus szerkesztésében. [Buk.] 1952. 129–133. ▪ Georgescu, Gh. I. – Maciu, Vasile – Tudor, Dumitru – Roller, Mihail: Románia tör ­ténelme. Egységes tankönyv a középiskolák VIII. osztálya számára. Felelős szerkesztő: Rol  ­ler, Mihail. [Buc.] 1947. 136–142 (mindkettő magyar fordításban).

Az apátii [!] szerződés (a hiteles szöveg). In: Korunk 12 (1937). 7–8. sz. (július–augusztus).

▪ p. 596–598: 1437. X. 10., Kolozsmonostori konv., DL 26778. – Közlés, magyar fordításban.

Sinca, G. de Sinca: Uniunea celoru 3 natiuni din Ardealu (nobilii, secuii si sa­sii) din an 1437 [A 3 erdélyi nemzet 1437. évi uniója (nemesek, széke­lyek és szá­szok)]. In: Foaie pentru minte, inimă și literatură 26 (1863). 8. sz. 63–64.

▪ p. 63–64: 1437. IX. 16., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. – Közlés, román for­dításban.

1437–1438

Pascu, Ștefan: Bobâlna [Bábolna]. (Pagini din istoria patriei). [Buc.] 1957.

▪ 1. p. 215–222: 1437. VII. 6., Ko­lozs­mo­nos­to­ri konv., DL 36972. ▪ 2. p. 223–225: 1437. IX. 16., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 3. p. 226–230: 1437. X. 10., Ko­lozs ­ ­mo­nos­to­ri konv., DL 26778. ▪ 4. p. 231: 1438. II. 6., Lépes Loránd erd. al­vaj­da. = Ub V. 3. ▪ 5. p. 232: A Szász U­ni­ver­si­tas jegyzőkönyvének 1437-es felkelésre vonatkozó része. = E­der, Io­se­phus Carolus: Observationes criticae et pragmaticae ad historiam Trans­sil­va­niae. Cibinii 1803. 73–74. ▪ 6. p. 233: Az 1437-es parasztfelkelésre vonatkozó részlet Bon­fi ­ni krónikájából. = Bon­fi­nius, A.: Re­rum Ungaricarum decades. Basilea 1568. 426–427. – Közlések, román fordításban.

Pascu, Ștefan: Bobâlna [Bábolna]. Ediția a II-a revăzută și completată. Buc. 1963.

▪ 1. p. 159–167: 1437. VII. 6., Ko­lozs­mo­nos­to­ri konv., DL 36972. ▪ 2. p. 168–169: 1437. XI. 26., IV. Jenő pápa, Arch. Datariae, Reg. Eugenii IV. an. VII. lib. 357. fol. 273. ▪ 3. p. 169–172: 1437. IX. 16., Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 4. p. 172–178: 1437. X. 10., Ko­lozs­monostori konv., DL 26778. ▪ 5. p. 179–180: 1438. I. 10., Lépes Loránd erd. alvajda, DL 26390. ▪ 6. p. 180–181: Bonfini krónikájának az 1437-es felkelésre vo ­natkozó része. = Bon­fi­ni­us, A.: Rerum Ungaricarum decades. Basilea 1568. 426–427. ▪ 7. p. 181–182: A Szász Uni­ver­si­tas jegyzőkönyvének 1437-es felkelésre vonatkozó része. = E ­der, Iospehus Carolus: Obser­va­ti­ones criticae et pragmaticae ad historiam Trans­sil­va­niae. Hermannstadt 1803. 73–74. ▪ 8. p. 182–183: 1438. II. 6., Lépes Loránd erd. al­vaj­da. = Ub V. 3. – Közlések, román fordításban.

1437–1465

Demény, Ludovic: Documente noi referitoare la răscoala de la Bobâlna [A bá ­bol­nai fel ­kelésre vonatkozó újabb oklevelek]. In: Studii și materiale de istorie medie 4 (1960). 395–421.

▪ 1. p. 405: 1437. VI. 22., Báthori István országbíró, DL 38272. ▪ 2. p. 405–406: 1438. I. 10., Lé­pes Loránd erd. alvajda, DL 26390. ▪ 3. p. 406–407: 1438. VI. 24., Albert kir., DL 38106. ▪ 4. p. 407–408: 1438. VI. 25., Albert kir., DL 27019. ▪ 5. p. 409–410: 1439. I. 23., Viz  ­aknai Miklós erd. al­vajda, DL 28830. ▪ 6. p. 410–411: 1439. IX. 27., Albert kir., DL 26779. ▪ 7. p. 411–412: (1439. XI. 14-i hibás keltezéssel): 1439. XI. 12., Erzsébet királynő, Ko  ­lozsNLt, Beszterce v lt, 18. századi másolatból, Beszterce v lt, 64. sz. = Berger: Bistritz I. 97. sz. = Ub V. 47–48. ▪ 8. p. 413–414: 1444. V. 17., I. Ulászló kir., DL 29479. ▪ 9. p. 414: 1462. X. 31., Erd. kápt., SzNLt, Urk. II/216, DF 244858. = Ub VI. 125–126. ▪ 10. p. 414–415: 1462. XII. 13., Mátyás kir., SzNLt, Urk. II/217, DF 244859. = Ub VI. 137–138. ▪ 11. p. 415–416: 1465. III. 18., Pongrác János erd. alvajda, SzNLt, Urk. II/238, DF 244880. = Ub VI. 210. ▪ 12. p. 416: 1465. VII. 9., Szebeni decanatus, SzNLt, Urk. II/234, DF 244876. = Ub VI. 217–218. – Közlések. – Az 1–6. és 8. sz. oklevelek hasonmásai a tanulmány végén, szá  ­mozat­lan oldalakon.

1437–1510 (1553)

Jakó Zsigmond: Despre numirea voievozilor Transilvaniei [Az erdélyi vajdák kine­ve­zé ­séről]. In: Acta Musei Napocensis 26–30 (1989–1993). II. Istorie. 33–44.

▪ 1. p. 39–40: 1437. XII. 6., Zsigmond kir., DL 1313. ▪ 2. p. 40: 1493. I. 19., II. Ulászló kir., Sze  ­benNLt, SzNLt, Urk. II/521, DF 245165. ▪ 3. p. 41: 1510. XI. 8., II. Ulászló kir., Szlovák központi lt, Révay cs lt, DF 280508. ▪ 4. p. 41: 1551. XII. 31., erd. ren­dek, Staats­ar­chiv. ▪ 5. p. 42–43: 1552. IV. 1., I. Ferdinánd kir., egykor az Er­dődy cs vörösvári lt-ban. ▪ 6. p. 43–44: 1553. V. 26., I. Ferdinánd kir., MOL, erd. kápt. orsz. lt, Miscellaneorum cista, I/38. – Közlések. – A ta­nulmány korábbi megjelenése: Jakó Zsigmond: Az erdélyi vajdák ki ­ ­nevezéséről. In: Levéltári Közlemények 63 (1992). 71–83.

1437–1521

Expoziția arhivistică [Oklevélkiállítás /az Állami Levéltárban/]. Text redactat de E­mi­lia Poștăriță și Mihail Fănescu. Buc. 1965. (Direcția Gene­rală a Arhi­ve­lor Statului din Republica Socialistă Română).

▪1. p. 20: 1437. IX. 16., Váraskeszi Lépes Loránd erd. alvajda. = Ub IV. 638–640. ▪ 2. p. 21: 1514. VI. 19. (in oppido Enyed, f. II. p. Corp. Chr.), Sza­po­lya­i János erd. vajda, SzNLt, Urk. I/77. ▪ 3. p. 28: (1521. VI. 29–30. körül) dlugopoli [= câmpulungi] Neacșu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. – Hasonmások.

1438

Istoria pentru începutul românilor în Dachia. Întocmită de Petru Maior. Bu­da 1812.

▪ p. 135: 1438. II. 6. (Thorde, in Dorothee virg.), Lépes Loránd erd. al­vaj­da.= Ub V. 3. – Köz  ­lés. – A kötet második kiadásában ugyanaz az oklevél: Is­to ­ria pentru începutul ro­mâ­ni­lor în Da­chia. Întocmită de Petru Maior. Buda 1834. p. 105. – A munka kritikai kiadása: Is ­ ­toria pen­tru începutul românilor în Dacia. Ediție critică și studiu asupra limbii de Florea Fu  ­gariu. Pre­fa ­ță și no ­te de Manole Neagoe. I–II. Ebben az oklevél közlése: II. p. 120–121.

1439

Beleuță, I[lie Ioan]: Concilium Florentini decretum unionis. Decretul de unire al sinodului florentin. In: Revista teologică 25 (1935). 1–2. sz. 92–98.

▪ p. 92–98 (jelzet, keltezés vagy korábbi közlés megjelölése nélkül): 1439. VII. 6. (Pridie Nonas Iulii), Jenő pápa. = Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio. Tomus V. Augustae Taurinorum 1860. 39–42. – Közlés, a jegy ­zetben román fordítással.

Bulat, Toma G.: Un document al mănăstirii Cârțișoara referitor la noi (1440) [A ker ­ci monostor egy ránk vonatkozó oklevele (1440)]. In: Re ­vista istorică 11 (1925). 10–12. sz. 287–288.

▪ p. 287–288: 1439. VI. 28., Michael, kerci apát, SzNLt, Urk. II/96, DF 244740. = Ub V. 28–30. – Közlés: Reissenberger L.: Die Kerzer Abtei. Her­mann­stadt 1894. 27–28. nyomán.

Drăganu, N[icolae]: N[icolae] Iorga: Istoria literaturii românești. I. Literatura populară. – Literatura slavonă. – Vechea literatură religioasă. – Intăii cro­ni ­cari (1688). Ediția a II-a revăzuită și larg întregită. Buc. 1925. [Recenzió]. In: Dacoromania 4 (1924–1926). Partea 2. Cluj 1927. 1134–1152.

▪ p. 1139: 1439. IX. 10. (f. V. p. Nat. virg.), Erzsébet királyné Losonci Dezső erd vajdához. – Közlés Kurz, Anton (hrsg.): Ma­ga­zin für Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwürdigkeiten Sie­ben­bür­gens. I. Kronstadt 1844. 133. nyomán. Hamis, vö. Ub V. 597.

Feneșan, Costin: Familia românească Bizere și moșiile ei de pe valea Po­gă­ni ­șului (1433–1447) [A román Bizere család és Pogányos-völgyi birto­kai (1433–1447)]. In: Sargetia 16–17 (1982–1983). 267–279.

▪ 1. p. 274–275: 1439. II. 6., Albert kir. > ▪ 2. p. 275–276: 1439. IV. 30., Csanádi kápt., Hu­nyadNLt, Dé­va, a Hunyad Megyei Történelmi és Régészeti Társulat gyűjt. XXIII/3. – Közlé ­sek, román fordításban is; hasonmás: p. 279.

Motogna, Victor: Un document privitor la Laiotă Basarab [Egy Laiota Basarab­ra vonatkozó oklevél]. In: Revista Istorică 10 (1924). 122–124.

▪ p. 123: 1439. X. 9., Albert kir = ZichyOkm VIII. 670–671. – Közlés.

1439–1520 (1768)

A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. A 200 éves jubileum alkalmából közreadja P. György József OFM. Szent Bonaventura könyvnyomda. Cluj–Kolozsvár 1930.

▪ p. 651–676 (XXI. fejezet, Oklevéltár): A Ferenc-rend erdélyi működésére vonatkozó, korábban már közölt (SzOkl, KvOkl, Wadding) oklevelek újbóli kiadása és néhány, korábban közöletlen oklevél. – Közlések, magyar fordításban is. – A fordítások közül három oklevelet újraközölt Sas Péter: A Farkas utcai református templom történelmi emlékei. Kolozsvár 2015. ▪ 1. p. 60–61: 1486. XI. 9., Szabó Ambrus kolozsvári bíró. ▪ 2. p. 61–62: 1490. I. 18., Mátyás kir. ▪ 3. p. 62–63: 1494. VIII. 24., II. Ulászló kir.

1432, 1441, 1464, 1533

Fragmente de cronici și știri despre cronicari adunate și tipărite cu o prefață despre istoria munteană în legătură cu istoriografia sîrbească [Kró­nikatöredékek és krónikaírók. Havasalföld történetére vonatkozó bevezető tanulmánnyal és különös tekintettel a szerb történetírókra]. Buc. 1901. De N[icolae] Iorga. (Studii și documente cu privire la istoria romînilor III.)

1. p. LXVII: 1441, Vlad Dracul havasalföldi fejedelem = Eder: Analecta VI. (Magy. Nemz. Múz., Fol. Germ. 288, VI.). ▪ 2. p. LXVIII: 1432 (6940), Vlad havasalföldi fejedelem adománylevele Boer Ștefan és Roman számára vajdafalvi és szombatfalvi (Fogarasföld) jó­szág­részekről = Eder: Exercitationes diplomaticae II. (Magy. Nemz. Múz., Fol. Lat. 2242. p. 11; eredetije a kolozsmonostori levéltárban). ▪ 3. LXVIII: (Eder: i. m. 48. alapján): 1464. X. 8. (f. II. p. Francisci conf.), Héderfáji István = Ub VI. 200. ▪ 4. p. LXXV: 1522. Segesvár város számadásának Szapolyai János erdélyi vd havasalföldi hadjáratára vonatkozó részei. ▪ 5. p. LXXV: 1524. Szeben város jegyzőkönyveiből Basarab havasalföldi vajdát említő töredék. ▪ 6. p. LXXIX–LXXX: 1533. VI. 22., Vlad Vintilă havasalföldi fejedelem (MTA Könyvtára, Fol. hist. 110). ▪ 7. p. LXXIX–LXXX: 1533. VI. 22., Vlad Vintilă havasalföldi vd somlyói Bátori Istvánhoz, MTA Könyvtára, Hist. fol. 110. – Regeszták.

1440–1443

Pálosfalvi, Tamás: Some Remarks on the Political History of Tran­syl­va­nia in the Years 1440–1443. In: Mediævalia Transilvanica 2 (1998). 2. sz. 189–210.

▪ 1. p. 205–206: 1440. IV. 10., hadadi Jakcs László, DL 55202. ▪ 2. p. 206–207: 1440. VI. 19., Lo­sonci Dezső erd. vajda, DL 55213. ▪ 3. p. 207–208: 1441. V. 16., I. Ulászló kir., ENMLt, Törzs­gyűjt., DF 253704. ▪ 4. p. 208–210: 1443. IV. 14., I. Ulászló kir., ENMLt, Su  ­ky cs lt, DF 255163. – Közlések.

1440–1536 (1653)

Feneșan, Costin: Documente medievale bănățene (1440–1653) [Bánsági kö­zép­ko­ri ok­levelek]. Timișoara, 1981.

▪ 1440. VIII. 1. – 1536. XII. 20. közötti okle­velek, közlések, román fordításban is.

1441

Tonk Sándor: A középkori közjegyzőség Erdélyben. In: Művelődéstörténeti tanul­mányok. Szerk. Csetri Elek, Jakó Zsigmond, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Buk. 1980. 36–61.

1. 1441. V. 16., Urbanus Pertri de Stynavia közjegyző, DF 292212. ▪ 2. 1447. VI. 7., Toscha Nikolaus közjegyző, DF 286645. – Hasonmások a 64–65. lapok között (7. és 8. ábra). – A tanulmány újraközlése: Tonk Sándor: A középkori közjegyzőség Erdélyben. In­stituția notariatului public în Transilvania. Szerk. Rokolya Gábor. Bp. 2019 (Studia notarialia Hungarica. Tom. XXVI.)

1441–1444 között

Gündisch, Konrad: Magistrul Ioan Bulkescher, conducător al răscoalei de la Bo­bâl­na [Jo­hann Bulkescher, a bábolnai felkelés vezetője]. In: A­nu­a­rul In­sti­tu­tu­lui de Is  ­to­rie și Arheologie Cluj-Napoca 25 (1982). 197–201.

▪ p. 201: 1441. III. 7.–1444 között, Kolozsvár v polgárai, DL 29040. = KmJkv I. 298. sz. (1441. IV. 8.– 1444. IX. 21. közötti, pontosabb keltezéssel). – Közlés.

1442

Pop, Ioan-Aurel: Urmări ale unirii religioase de la Florența reflectate în documente din 1442 [A firenzei egyházi unió következményeinek tükröződése 1442. évi oklevelekben]. In: Uő: Hunedoreștii. O familie europeană. Cluj-Napoca 2020. 64–80.

1. p. 78: 1442. IX. 26., I. Ulászló kir, DL 13687. ▪ 2. p. 79: 1442. IX. 27., I. Ulászló kir > ▪ 3. p. 80: 1442. XII. 12., Váradi kápt, DL 13688. – Közlések.

1443

Pall, Francisc: Iancu de Hunedoara și confirmarea privilegiului pentru ne­go­țul bra  ­șo­ve ­nilor și al bîrsenilor cu Țara Românească în 1443 [Hunya­di János és a brassói, illetve barcasági kereskedők havasalföldi keres­kedelmére vonatkozó kivált ­ság­le­vél megerősítése]. In: Anuarul In­sti­tutului de Istorie Cluj 9 (1966). 63–84.

▪ p. 80–82: 1443. III. 2., Újlaki Miklós és Hunyadi János erd. vajdák, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 97. sz., DF 246907. – Közlés.

1444

Csíksomlyó IV. Jenő pápa oklevelének tükrében. A csíksomlyói kegytemplom újjáépítésének 500 éves (1444–1944) emlékezetére. Írta P. Benedek Fidél OFM. [= Benedek Simon]. Szent Bona­ven­tura könyvnyomda. Kolozsvár 1944.

▪ p. 4–5: 1444. I. 27., [IV.] Jenő pápa oklevele a csíksomlyói ferences templom építésének befejezéséről = SzOkl I. 153. – Közlés, magyar fordításban.

Miatovici, Cediu: Reflexiuni sirbesci [!] din istoria romină [!] [Szerb visszhan­gok a román történelemről]. In: Con­vor­biri literare 31 (1897). 808–822, 938–956.

▪ p. 948–950: 1444. (IX.) 20., Hunyadi János erd. vaj­da, Bukaresti Állami Lt, S. I. nr. 39. (Tis ­ma­na). = DocRomHist. B. I. 168–171. – Közlés, román fordításban.

Pall, Francesco: Ciriaco d’Ancona e la cruciata contro i Turchi. Vălenii de Mun­te 1937. (Estratto dal Bulletin historique de l’Académie Rou­maine XX).

▪ p. 55–56: 1444. VI. 12., II. Murad oszmán császár V. László magyar kir.-hoz (török–ma­gyar béke­egyezmény), Luccai kápt. Kt., Cod. 555, 456v–457. – Közlés és a 2. sz. függelékként hasonmás. – Ismertető: Századok 73 (1939). 4–6. sz. 237 (Kardos Tibor).

Popa-Gorjanu, Cosmin: Privilegiul nobililor români din Lugoj din anul 1444 și for ­ma  ­rea nobilimii românești în Banat [A lugosi nemesség 1444. évi kiváltságleve­le és a bánsági román nemesség kialakulása]. In: Annales U­ni­ver­si­ta­tis A­pu­len­sis. Series Historica nr. 6/I (2002). 37–43.

▪ 1. p. 41–42: 1444. V. 13., Hu­nyadi János erd. vajda. ▪ 2. p. 41–42: 1444. VI. 12., I. Ulászló kir. ▪ 3. p. 41–43: 1487. II. 6., Mátyás kir. Mindhárom jelzete: DL 59745. – Közlések. – Az 1. sz. további közlése: Popa-Gorjanu, Cosmin: John Hunyadi and the Collective pri­vi­le ­ges of the Romanian Nobles from the Banat. In: Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time. Edited by Ana DUMITRAN, Loránd MÁDLY, Alexandru SIMON. (Mé­langes d’Histoire Générale. Nouvelle Série I/2. Cluj-Napoca 2009). 208–209.

1444 [?]

Meteș, Ștefan: Contribuții nouă privitoare la voievozii români din Ardeal și pă­r­țile un  ­gurești în veacul al XVI–XVII-lea [Új adatok az erdélyi és ma­gyar­or­szági ré ­szek román vajdáiról]. Cluj 1922.

▪ 1. p. 23–25: [1444?], János váradi püspök. ▪ 2. p. 25–27: [1444?], János váradi püspök. 1446-os átirat: DL 36463. – Ko­ráb­bi közlései: A váradi püspökség története alapításától a je ­lenkorig. Má­so­dik kö­tet. A váradi püspökség káptalanai s monostorai a püspökség a­la­pí­tá­sá­tól 1566. évig. Írta Bunyitay Vince. Nagyvárad 1883. 300–302, 302–304, jegyzetben.

1445

Geschichte des rumänisches Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. Von. N. Jor­ga I–II. Gotha 1905. (Allgemeine Staatengeschichte. Erste Ab­teilung: Ge­schichte der europäischen Staaten. XXXIV).

▪ II. köt. 325, 2. sz. jegyzet ([1445]. V. 28-i keltezéssel): (1444.) V. 29., Ștefan moldvai vaj­da Brassó v-hoz, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Schnell-gyűjt. I/5. = Hurmuzaki XV/1. 38 (1445. V. 28-i keltezéssel). = Costăchescu: Doc. mold. înainte de Ștefan. II. 723–725. (1444. V. 28-i keltezéssel). – Közlés. – A kötet recenziója: Századok 40 (1906) 938–942 (Kropf Lajos).

1445–1524

 Magina, Adrian: Border and Periphery. The Southern Frontier of the Medieval Kingdom of Hungary Between Belgrade and Severin (14th–16th Centuries). In: Initial. A Review of Medieval Studies (Belgrade) 4 (2016) 141–164.

1. p. 155–156: 1445. II. 18., Újlaki Miklós erd vd, DL 102496. ▪ 2. p. 156–157: 1476. IX. 17., Mátyás kir, DL 45662. = Knauz N.: Töredék Temesvárról. In: Delejtű 2 (1859). 18. sz. 140–141. ▪ 3. p. 157–158: 1493. VI. 23. (1493. VI. 6-i keltezéssel), II. Ulászló kir, DF 245172. ▪ 4. p. 158: 1496. V. 6., Tárnok Péter szörényi bán, DF 245527. ▪ 5. p. 158–159: 1496. VI. 7., II. Ulászló kir, DF 245234. ▪ 6. p. 159–160: 1500. VI. 5., II. Ulászló kir, DF 245306. ▪ 7. p. 160–161: 1513. VII. 13., II. Ulászló kir, DF 245726. ▪ 8. p. 161–162: 1513. XI. 11., II. Ulászló kir, DF 258923. ▪ 9. p. 162: 1524. X. 2., Kanizsai László levele Drágfi Annához, DL 25708. ▪ 10. p. 162–163: 1524. X. 11., Ismeretlen levélíró Szeben városhoz, SzNLt, Urk. V., 1253. sz. – Közlések.

1447

Pall, Francisc: Intervenția lui Iancu de Hunedoara în Țara Românească și Mol­do­va în anii 1447–1448. [Hunyadi János 1447–1448. évi, havasalföl­di és moldvai bea­vat­kozása]. In: Studii. Revistă de istorie 16 (1963). 5. sz. 1049–1072.

▪ p. 1067–1069: 1447. XII. 4., Hunyadi János kormányzó, Havasalföld vajdája, DL 29793. – Köz­lés. – A tanulmány újabban megjelent: Pall, Francisc: Românii și cru­ciada târzie. Vo ­lum îngrijit de Ionuț Costea. Cluj-Napoca 2003. 161–185, a­hol az említett oklevél közlése: p. 182–185.

1447 (–1551)

Rusu, Adrian Andrei: Miscellanea Hatzegiana. (Informații și reinterpretări pri­vi­toa­re la istoria țării Hațegului în evul mediu) (II). [Miscellanea Ha­tzegiana. A­datok és új értelmezések Hátszeg középkori történetére vo­natkozólag]. In: Acta Musei Napocensis 24–25 (1987–1988). 261–276.

▪ 1. p. 274–275: 1447. V. 18., Hunyadi János kormányzó, DL 50296. ▪ 2. p. 276: 1551. VIII. 10., I. Ferdi­nánd kir., MOL, kamarai lt. Má­so­lata: Kemény, Jo­se­phus: Diplomatarii Tran­s­silvanici Supp­lementum, VII. 17–19. – Közlések.

1447–1476

Veress, Andrei: Vechi istorici unguri și sași despre istoria românilor. (Scrisori ine­dite dintre 1760–1787) [Régi magyar és szász történetírók a románok történetéről. (Kiadatlan levelek 1760–1787 közöttről)]. In: Analele Aca­demiei Ro­mâne. Memoriile Secțiunii Literare. Seria III. Tomul IV. Buc. 1928–1929. 267–338.

1. p. 335–336 (69–70): 1447. V. 18. (Temeswar, in Ascens. dom.), Hunyadi János kormányzó okl. a Csolnakosiak részére (1768. évi másolatból). ▪ 2. p. 336 (70): 1464. V. 12. (Buda, sab. p. Ascens. dom.), Mátyás kir új adománya a Csolnakosiak részére. ▪ 3. p. 337 (71): 1475. III. 31., IV. Sixtus pápa István moldvai vajdához = Martene, Edmond: Veterum scriptorum et monumentorum historicum … amplissima collectio. Tom. II. Parisiis 1727. 1490. ▪ 4. p. 337–338 (71–72): 1476. III. 20., Uő uahhoz = Martene: i. m. II. 1531. ▪ 5. p. 338 (72): 1476. IV. 3., Uő uahhoz = Martene: i. m. II. 1536. – Közlések. – Különlenyomatként is megjelent (zárójelben az ottani közlések lapszámait tüntettem fel).

1447

Pall, Francisc: Intervenția lui Iancu de Hunedoara în Țara Românească și Mol­do­va în anii 1447–1448. [Hunyadi János 1447–1448. évi, havasalföl­di és moldvai bea­vat­kozása]. In: Studii. Revistă de istorie 16 (1963). 5. sz. 1049–1072.

▪ p. 1067–1069: 1447. XII. 4., Hunyadi János kormányzó, Havasalföld vajdája, DL 29793. – Köz­lés. – A tanulmány újabban megjelent: Pall, Francisc: Românii și cru­ciada târzie. Vo ­lum îngrijit de Ionuț Costea. Cluj-Napoca 2003. 161–185, a­hol az említett oklevél közlése: p. 182–185.

1448

Benkő József: Erdély. Fordította, bevezető tanulmánnyal és Részletes részét jegy­zetekkel ellátta Szabó György. Általános részét lektorálták, gondozták Bordi Zsigmond Loránd, Csáki Árpád, Kocs Irén, Vörösváry Gábor, Wa­nek Ferenc és munkatársaik. Sepsiszentgyörgy–Barót 2014.

1. p. 109 (helyenként az eredetitől eltérő szöveggel): 1317. V. 25., I. Károly kir = CDTrans II. 273. sz. ▪ 2. p. 511: 1448. VIII. 27., Hunyadi János kormányzó, DF 253799. – Közlések, magyar fordításban.

Cazacu, Matei: La Valachie et la bataille de Kossovo (1448). In: Revue des Études Sud-Est Européennes (București) 9 (1971). 1. sz. 131–139.

▪ [14]48. X. 31., Karóbahúzó Vlad havasalföldi fejedelem, Brassó v lt, Schnell gyűjt., I/18. (DF 246641). = Corpus Draculianum. I/1. Brăila 2019. 10–15. – Közlés.

Decei, Aurel: Oastea lui Iancu Huniade înainte de bătălia de la Kosovo (1448). Scri ­soa­rea lui Pasquale de Sorgo. In: Revista istorică română 16 (1946). 40–50.

▪ p. 40–44: 1448. IX. 11., Pasquale de Sorgo raguzai kereskedő, Biblioteca A­les ­sandrina (Ro­ma), Archigymnasio Sapientiae, DDD. R15. – Közlés.

Ior­ga, Nicolae: Din nou despre campania turcă a lui Ioan de Hunedoara în 1448 [Új­ból Hunyadi János 1448-as törökellenes hadjáratáról]. In: Iorga, Nicolae: Studii asupra evului mediu românesc. Ediție în­gri­jită de Șer­ban Papacostea. Buc. 1984. 199–209.

▪ p. 199–202: 1448. IX. 11. (III. Id. Sept.), Pasquale de Sorgo raguzai kereskedő, Bib­li­o­te­ca A­les  ­sandrina (Roma), Archigymnasio Sapientiae, DDD. R15. – Közlés. – Az idézett tanulmány el­ső megjelenése: Uő: Du nouveau sur le campagne turque de Jean Hunyadi en 1448. In: Revue historique du Sud-Est européen 3 (1926). 13–27 (oklevélközlés: p. 14–17).

Pall, Francisc: De nouveau sur l’action de Ianco de Hunedoara (Hunyadi) en Va­la ­chie pendant l’année 1447. In: Revue roumaine d’histoire 15 (1976). 3. sz. 447–463.

▪ p. 461–462: 1448. II. 1., Hunyadi János kormányzó, ENMLt, Bánf­fy cs nemzetségi lt, DF 260756. – Közlés.

1448 (1387)–1450 (1620)

Catalogul documentelor moldovenești din Arhiva Istorică Centrală a Statului [A Központi Történeti Állami Levéltár moldvai vonatkozású okleveleinek reper­tóriuma]. Vol. I. 1387–1620. Buc. 1957. (Direcția Arhivelor Statului).

1. p. 32 (87. sz.): 1448. (6956). IX. 11., Péter moldvai vd megerősíti Brassó kiváltságait, Bécs, HHStA. ▪ 2. p. 34 (92. sz.): 1450. (6958.) II. 11., Bogdan moldvai vd levele Hunyadi Jánoshoz, Bécs, HHStA. ▪ 3. p. 34 (93. sz.): 1450. (6958.) VII. 5., Bogdan moldvai vd hűségesküje Hunyadi Jánosnak, Bécs, HHStA. – Regeszták (bécsi fényképmásolatok alapján, az eredeti oklevelek jelzetei nélkül).

1448–1453 (1645)

Bogdan, Ioan: Cinci documente istorice slavo-române din archiva curții im­periale dela Viena [Öt ószláv-román történeti oklevél a bécsi császári udvar le­vél­tá­rá­ból]. In: Analele Academiei Romane. Seria II. To­mulu XI. 1888–1889. Me­mo­riile secțiunei istorice. Bucuresci 1889. 29–64.

1. p. 50–52, I. sz.: 1448. IX. 11. (1447. IX. 11-i keltezéssel), Péter moldvai vajda ki­vált­ság­levele Brassó v számára. = Costăchescu: Doc. mold. înainte de Ștefan. II. 740–742. ▪ 2. p. 52–55, II. sz.: 1450. II. 11., II. Bogdan moldvai vajda hűséget fogad Hunyadi Já­nos­nak. = Cos­tă­ches­cu: i. m. II. 749–752. ▪ 3. p. 55–58, III. sz.: 1450. VII. 5., II. Bogdan mold ­vai vajda védelmet kér Hunyadi Jánostól és hűségéről biztosítja. = Cos­tă­ches­cu: i. m. II. 755–758. ▪ 4. p. 58–60, IV. sz.: 1453. II. 16. Alexandru moldvai vajda védelmet kér Hu­nyadi Jánostól. = Cos­tă­ches­cu: i. m. II. 762–764. ▪ 5. p. 60–62, V. sz.: 1645. II. 2., Ma ­tei Basarab havasalföldi vajda. – Az oklevelek lelőhelye a közléskor: Bécs, Haus- Hof- und Staatsarchiv. – Közlések, román for­dí­tás­ban is; a tanulmány végén, szá­mo­zatlan oldala­kon hasonmásokkal.

1448–1519

Pál-Antal Sándor: Csíkszereda. Korábbi, mint eddig tudtuk? In: Uő: A Szé­kely­föld és városai. Történelmi [!] tanulmányok és köz­le­mé­nyek. Ma­ros­vásárhely 2003. 121–126.

▪ 1. p. 124: 1519. VIII. 4., Szapolyai János erd. vajda. > ▪ 2. p. 125: 1448. I. 30., Szent­györ­gyi Székely János dalmát és horvát bán, Vizaknai Miklós és vingárti Geréb János általános ki ­rályi ítélőbírák, MarosNLt, Szabó Mihály gyűjt. 3292. sz., DF 278536. – Az oklevelek ma ­gyar fordításban maradtak fenn. Közlések. – A tanulmány korábbi közlése: Hargita Kalen ­dárium. Csíkszereda 2003. 88–91.

1449–1455

Pârvan, Vasile: Alexăndrel vodă și Bogdan vodă. Șepte ani din istoria Moldovei 1449–1455 [A­le­xăndrel és Bogdan vajdák. Hét év Moldva történetéből 1449–1455]. Buc. 1904.

1. p. 117 (Alexăndrel oklevelei, 3. sz.): 1449. VIII. 3., Alexăndrel moldvai vd megerősíti Brassó kiváltságait. = Ub V. 280. ▪ 2. p. 118 (Bogdan oklevelei, 2. sz.): 1450. II. 11., Bogdan vd hűségesküje Hunyadi Jánosnak. = Costăchescu: Doc. mold. înainte de Ștefan II. 749–752. ▪ 3. p. 118 (Bogdan oklevelei, 3. sz.): [1450–1451. III. 24. e.], Bogdan vd Brassó városhoz = SzOkl III. 62–63. = Ub V. 293–294. ▪ 4. p. 118 (Bogdan oklevelei, 4. sz.): 1450. VII. 5., Bogdan vd megújítja hűségesküjét Hunyadi Jánosnak. = Cos­tă­ches­cu: i. m. II. 755–758. ▪ 5. p. 120 (Alexandru oklevelei, 4. sz.): 1452. VIII. 12., Alexandru vd meg­erősíti Brassó kiváltságait. = Ub V. 356. ▪ 6. p. 122 (Alexandru oklevelei, 12. sz.): 1453. II. 16., Alexandru vd szövetséget köt Hunyadi Jánossal. = Cos­tă­ches­cu: i. m. II. 762–764. ▪ 7. p. 125 (Petru Aron oklevelei, 1. sz.): 1455. VI. 2., Petru Aron megerősíti Brassó kiváltságait. = Ub V. 498–499. – Regeszták a kötet függelékében. – A kötetben: p. 68: 1458. III. 13., István (Ștefan), moldvai vd, Brassó v lt, privilegia et instrumenta publica 777. sz., DF 247216. = Ub VI. 9–10.

1449–1464

Rusu, Adrian Andrei: Miscellanea Hatzegiana (Informații și reinterpretări pri­vi­toa­re la istoria țării Hațegului în evul mediu) (I). [Miscellanea Hatzeg­iana. Adatok és új értelmezések Hátszeg középkori történetére vo­natkozólag]. In: Sar­ge­tia 20 (1986–1987). 178–198.

1. p. 190: 1459. II. 16., Mátyás kir. ▪ 2. p. 191: 1459. II. 16., Mátyás kir. > ▪ 3. p. 191–192: 1459. III. 31., Erd. kápt. Ezeket átírta: ▪ 4. p. 192–193: 1464. [V.]., Mátyás kir. > ▪ 5. p. 194: 1670, Gyulafehér­vári kápt. levélkeresői, DL 30456. – 1–4. közlések; p. 181–184: ha­sonmás az eredetiről és az újkori másolatról.

1450

Marțian, Iulian: Un important document din secolul XV [Egy fontos 15. szá­zadi oklevél]. In: Arhiva Someșană. Năsăud 1933. 17. sz. 165–177.

▪ p. 167–171: 1450. XII. 14., Kolozsmonostori konv., ENMLt, Kemény József gyűjt., DF 253503. – Közlés; p. 171–177: rom. fordítás; p. 170–171. között: hasonmás.

Motogna, Victor: Un document necunoscut privitor la istoria Românilor din Va­le­a Rod ­nei [Egy ismeretlen oklevél a Radna-völgyi románokról]. In: Revista is ­to­ri­că 11 (1925). 7–9. sz. 196–201.

▪ p. 198–200: 1450. XII. 14., Ko­lozs­mo­nos­to­ri konv., ENMLt, Kemény József gyűjt., DF 253503. – Közlés.

(1450 körül)

Pall, Francisc: Scambio di lettere fra Giorgio Brankovich, principe di Ser­bia, e Jan­cu de Hunedoara (Hunyadi) a proposito del pericolo ot­to­ma­no intorno al 1450. In: Revue des études Sud-Est européennes 12 (1974). 1. sz. 79–86.

▪ 1. p. 82: [1450 körül?] Brankovics György Hunyadi Jánoshoz. ▪ 2. p. 82–83: [1450 körül?] Hunyadi János Brankovics Györgyhöz. – Közlések Bogdanus, Petrus Cuneus Pro­phe ­tarum de Christo salvatore mundi et eius evangelica veritate (Padua 1685) c. mun­ká­ja nyo­mán.

1451

Mager, Traian: Diplomatarium Timisorense. Diploma voievodului Moga, e­dată [!] la Ti ­mișoara la 1451 [Diplomatarium Timisorense. Moga vaj­da 1451-ben, Te­mes­váron kelt oklevele]. In: Luceafărul. Revista re­gi­o­nalei bă­nă­țene a „Ast ­rei” (Timișoara). Seria. II. 5 (1939). 10–12. sz. 72–73.

▪ p. 72–73: 1451. IV. 10., Hunyadi János kormányzó, DL 30188. – Közlés, a p. 72–73. között hason­más is.

Mager, Traian: Documente din sec. XV. privind Hălmagiul [Halmágyra vo­nat­ko­zó 15. századi oklevelek]. In: Hotarul literar–cultural–ar­tis­tic (Arad). 5 (1938). 5. sz. 197–200.

▪ p. 199–200: 1451. IV. 10., Hunyadi János kormányzó, DL 30188. – Közlés; a lapszám vé­gén, a p. 209. után hasonmás. – További közlése az oklevélnek: Ținutul Hălmagiului. Monografie. Cadru istoric. Partea I [Halmágy vidéke. Monográfia. Történeti keret. I. rész]. De Traian Mager. Arad 1938 (▪ p. 177–178: 1451. IV. 10., Hunyadi János kormányzó, DL 30188. – Közlés; a 176–177. old. között, számozatlan lapon hasonmás is).

Îndrumător în Arhivele Statului Arad [Az Arad Megyei Állami Levéltár reper­tó­ri­u­ma]. Vol. I. Luc­ra­rea a fost întocmită de către Andrei Caciora, Mircea Timbus, Magdalena Kovács, Ioan Po­po­vici, Virgil Moga. Redactor co­or­donator: Ioana Burlacu. Buc. 1974. (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă Ro­mâ­nia).

▪ p. 178: 1451. IX. 26., Székesfehérvári keresztes (johannita) konv, AradNLt, Oklevélgyűjtemény 1. – Hason­más.

1451–1463

Drăgan, Ioan: Documente inedite de la Iancu de Hunedoara pentru cnezii din Năd­rap (Hu ­nedoara) [Hunyadi János kiadatlan oklevelei a nadrápi (Hu­nyad vm) kenézek számára]. In: In honorem Gernot Nussbächer. Volum îngrijit de Daniel Nazare, Ruxanra Nazare și Bogdan Florin Popovici. Brașov 2004. 149–154.

▪ 1. p. 151–152: 1451. IV. 26., Hunyadi János kormányzó. ▪ 2. p. 152: 1454. III. 12., Hunya­di Já­nos hadkapitány. 3. p. 152–153: 1463. III. 21., Mátyás kir. – Mindhárom oklevél 1612-i má­solatban maradt fenn, ENMLt, Urbaria et conscriptiones; a vajdahunyadi u­ra­da­lom 1681–1682-es urbáriuma. – Közlések.

1451, 1472, 1476

Iorga, Nicolae: Istoria lui Stefan cel Mare [Nagy István /moldvai fejedelem/ története]. Buc. 1904.

▪ p. 351–353: Oklevelek a német lovagrend königsbergi lt-ból (Schublade LXXVII, 5. és VII. a. 47. sz.), illetve Velencei Állami Lt-ból (Arch. del duca di Candia, Missive e lettere ricevute, 1472–4). – Közlések.

1452

Docan, Nicolae: Notiță despre monetele lui Petru Mușat [Megjegyzések Petru Mușat /moldvai vajda/ érméiről]. In: Analele Academiei Române. Me­moriile Secțiunii istorice. Seria II. Tomul XXX. (1907–1908). Buc. 1908. 117–182.

▪ p. 138: 1452. X. 24: Hunyadi János kormányzó = Ub V. 358–359. – Közlés.

Iorga, Nicolae: Privilegiul lui Mohammed al II-lea pentru Pera (1 Iunie 1453) [II. Mehmed privilégiuma Perának (1453. június 1.)]. In: Analele Academiei Române. Memoriile Sec­țiunii Istorice. Seria II. Tomul XXXVI. (1913–1914). Buc. 1914. 69–91.

▪ p. 88–91: 1451. XI. 20., 1452. IV. 13., II. Mehmed szultán békeszerződése Magyarországgal, München, Hof- und Staatsbibliothek, ms. Lat. 19542, fol. 260 skk. – Kny. is: Buc. 1913 (ebben a közlés: p. 20–23). – Korábbi köz­lése: Acte și fragmente cu privire la istoria Ro­mâ­nilor adunate din depozitele de ma­nus­cri ­se ale Apusului. De Neculai Iorga. III. Bucuresci 1897. 23–27. – Közlés. – Idegen nyelvű közlése a tanulmánynak: Iorga, N.: Le privilège de Mohammed II pour la ville de Péra (1-er Juin 1453). In: Académie Roumaine. Bulletin de la Section Historique 2 (1914). No. 1. (1-er janvier 1914). 11–32 (ebben a közlés: p. 29–32).

1452–1454

Pall, Francisc: Relazioni di Giovanni di Hunedoara con l’Italia negli anni 1452–1453. I. Documenti inediti preceduti da una studio. II. Do­cu­men­ti. In: Revue des études Sud-Est européennes 13 (1975). 3. sz. 453–478; 4. sz. 559–594.

Revue des études Sud-Est européennes 13 (1975). 4. sz. p. 560–594: Hunyadi Jánosra vonatkozó 1452. III. 1. – 1454. I. 29. közötti itáliai források (Hunyadi János missilise Fran­ces­co Sforza milánói herceghez 1452-ből és 1453-ből, Firenze és Velence magyarországi köve­tének adott utasítások, a velencei szenátus határozatai, milánói és firenzei követjelentések, stb.) a következő fondokból: Archivio di Stato di Milano, Arch. Ducale (Sforzesco): car­tella 640, fascicolo Ungaria; cartella 266, fascicolo Firenze; Archivio di Stato di Milano, Di  ­eci di Balìa, Legazioni et commissarie, reg. nr. 4: Instruzioni de X di Balìa agli Am­bas­ci­a ­tori dal 1451 al 1454; Archivio di Stato di Venezia, Deliberazioni (Secreta), 1450–1453, Se­nato I – reg. 19; Archivio di Stato di Firenze, Registro di Lettere interne et esterne 1453, Sig­nori: Carteggio Missive, vol. 39; Archivio di Stato di Venezia, Senato I – reg. 3, Terra, 1451–1455.

1452–1476

Corpus Draculianum. Documentele și cronicile relative la viața și domnia voievodu­lui Vlad Țepeș (1437–1650). (Versiune revizuită și adăugită a ediției germane) [Corpus Draculianum. Karóbahúzó Vlad életére és uralkodására vonatkozó oklevelek és krónikák (1437–1650). (A német kiadás átdolgozott és kibővített változata)]. Coordonat de Thomas M. Bohn, Adrian Gheorghe, Christof Paulus și Albert Weber. Vol. I/1–. (Buc.–Brăila, 2019–). (Bibliotheca Draculiana).

 

Volumul I. Scrisori și documente de cancelarie. Tomul 1. Cancelarii valahe [I. köt. Levelek és kancelláriai oklevelek. 1. Tomus. Román kancelláriák]. Edi ­ ­tat de Adrian Gheorghe, Albert Weber, Alexandru Ștefan Anca și Ginel La  ­zăr. Cu contribuția lui Jürgen Fuchsbauer. Editura Academiei Române, Buc.; Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila 2019.

 

Volumul I. Scrisori și documente de cancelarie. Tomul 2. Cancelarii externe [I. köt. Levelek és kancelláriai oklevelek. 2. Tomus. Külföldi kancelláriák]. E­di­tat de Albert Weber, Adrian Gheorghe, Ștefan Marinca și Alexandru Ște­fan Anca. Editura Academiei Române, Buc.; Editura Istros a Muzeului Bră­ilei „Carol I”, Brăila 2020.

▪ Vlad havasalföldi fejedelemmel kapcsolatos oklevelek kritikai kiadása, közöttük sok magyar vonatkozású, főleg Brassó v és Szeben v lt-ából. – Közlések, román fordításban is, hasonmással. – A német kiadás: Corpus Draculianum. Dokumente und Chroniken zum wa­la­chi­schen Fürsten Vlad dem Pfähler1448–1650. Herausgegeben von Thomas M. Bohn, Adrian Gheorghe, Christof Paulus und Albert Weber. Band 1. Briefe und Urkunden. Teil 1: Die Überlieferung aus der Walachei. Bearbeitet von Albert Weber und Adrian Gheorghe. Mit Beiträgen von Marian Coman, Jürgen Fuchsbauer und Ginel Lazăr. Wiesbaden 2017. Band 1. Briefe und Urkunden. Teil 2: Die Überlieferung aus Ungarn, Mitteleuropaund dem Mittelmeerraum. Bearbeitet von Albert Weber, Adrian Gheorghe und Christof Paulus. Wiesbaden 2018.

1452–1484

Acte și fragmente cu privire la istoria Românilor adunate din depozitele de ma­nus­cri ­se ale Apusului [Iratok és töredékek a románok történetéhez a Nyugat kézi­rattá­ráraiból]. De Neculai Iorga. III. Bucuresci 1897.

▪ 1. p. 23–27: 1452. IV. 13., II. Mohamed és Hunyadi János közötti békeegyezmény szövege, München, Hof u. St. Bibl., ms. lat. 19542, fol. 260. skk. ▪ 2. p. 37: 1457, 1459–1470, Ve ­lencei követ­jelentések Magyarországról, Milano, Arch. di St., Missive, 38, fol. 86v; Milano, Bibl. Am­bro­si­a­na, R 94 sup., fol. 298, 304. ▪ 3. p. 40: 1463. IX. 12., Velencei–magyar e ­gyezmény, Milano, Arch. di St., Ungaria, 1490. ▪ 4. p. 52–53: 1475. III. 20., Genova Beszter­céhez, Genova, Arch. di St. R. Litterarum 1461–1484, fol. 261, no. 749. ▪ 5. p. 63–65: (1484 k.), Mátyás kir. levele Bajezid tö­rök császárhoz, München, Hof u. St. Bibl., ms. lat. 13192, fol. 451. skk. – Közlés. ▪ 6. p. 73: 1502. II. 26., Nürnberg II. Ulászló királyhoz, Staats ­archiv Nürnberg, Nürnberger Briefbuch 48, fol. 230. ▪ 7. p. 103–106: Mátyás kir., Münch., Bibl. Arh. Imp., ms. 285, fol. 31. – Közlések és re­gesz­ták (itt fel nem sorolt további magyar vonatkozásokkal).

1453

A mélyen tisztelt képviselőházhoz intézett emlékirat, melylyel a Királyföldhöz tartozó Szelistye és Talmács fiókszékbeli községek közjogi viszonyainak rendezését kérelmezik. Beadja Puscariu János országgyűlési képviselő. Budán 1861.

▪ p. 43–44: 1453. III. 2., László kir = Ub V. 384–385. – Közlés.

Kovács András: Kolozsvár legrégibb számadáskönyvéről (1453). In: Cluj–Kolozsvár–Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie urbană. Főszerkesztő: Lupescu Makó Mária. Szerkesztők: Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő. Kolozsvár 2018. 181–212.

▪ p. 187–204: Kolozsvár 1453. évi számadáskönyve. A Kolozsvári Unitárius Kollégium Könyv­táránk kéziratai (a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár őrizetében), Ms. U. 1379. – Közlés.

1453–1456

Rusu, Adrian Andrei: Un formular al cancelariei regale, din epoca lui Iancu de Hu­ne ­doa ­ra, pentru nobilii români din Transilvania [A királyi kancel­lária for­mu­lá ­ri­u­ma erdélyi román nemesek számára Hunyadi János idejéből]. In: Acta Musei Napocensis 20 (1983). 155–171.

▪ 1. p. 167–168: 1453. XI. 13., V. László kir., DL 29495. ▪ 2. p. 168–169: 1456. V. 12., V. Lász ­ló kir., Szlovák Nemzeti Levéltár, Po ­zsony (Slovenský Národný Archív, Bratislava), Le ­leszi konv. hiteleshelyi lt, In ­tro­duc­toriae et statutoriae, DF 211410. – Közlések; az ▪ 1. ha ­sonmása: p. 171.

1453–1500 (1544)

Monografia orașului Caransebeș [Karánsebes város monográfiája]. De And­rei Ghi ­diu și de Iosif Bălan. Caransebeș 1909.

▪ 1. p. 351 (közlés), p. 352–353 (román fordítás): 1453. V. 29. (in Sebes, f. III. a. sac­ra­tis­si­mi [Corp. Chr.?]), Hunyadi János besztercei isp., főkapitány, közlés rongált eredetiről, jelzet megjelölése nélkül. ▪ 2. p. 16–19 (közlés), p. 19–20 (román fordítás): 1494. [IX. 29.– X. 6. között?] (in Themeswar, f. II. [---] Francisci conf.), II. Ulászló kir. = Pesty Frigyes: A szö ­rényi bánság és Szö ­rény vármegye története. Harmadik kötet. (Oklevéltár I. kötet). Bp. 1878. 117–119. ▪ 3. p. 364–366 (közlés): 1500. X. 1. (in Karansebes, f. V. p. Jeronimi doct.), Gerlysthey Jakab és Machkas-i Tharnok Péter szörényi bánok, DL 73036. = Pesty: i. m. 134–135. ▪ 4. p. 366–367 (közlés): 1544. IX. 20. (in Karansebes, in vig. Mathei ap.), Ka ­ránsebes v polgárai. = Pesty: i. m. 233–234. – Közlések.

1454–1550

Dragomir, Silviu: Documente nouă privitoare la relațiile Țării Românești cu Si­biiul in secolii XV și XVI. [Új oklevelek Havasalföld és Szeben 15–16. száza­di kapcsolatáról]. In: Anuarul Institutului de Istorie Na­ți­o­nală Cluj. U­ni­ver­sitatea din Cluj. Buc. 1929. 4 (1926–1927). 3–79. – Kü­lönlenyomat : Buc. 1927.

▪ 1454–1550 közötti szláv oklevelek Szeben v lt-ból. – Közlések, román fordításban is, a ta­nul­mány függelékeként hasonmásokkal.

1455

Jekelius, Erich: Burzenland. IV. Die Dörfer des Burzenlandes. Kronstadt 1929.

▪ p. 81: 1455 XI. 19., Hunyadi János, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 142. sz., DF 246967. = Ub V. 511–512. – Közlés, német fordításban.

Schuster, Fritz: Zwei Urkunden über die einstige Burg auf der Zinne. In: Korrespondenzblatt 46 (1923). 12. sz. 89–91.

1. p. 89–90. 1455. XI. 19., Hunyadi János, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica, 142. sz., DF 246967. = Ub V. 511–512. ▪ 2. p. 90–91: 1455. III. 18., Dénes esztergomi érsek, Brassó v lt, Fronius-gyűjt., I/22, DF 246465. = Ub V. 491. – Közlések.

1455–1531 (1612)

Feneșan, Costin: Privilegiile orașului Baia Sprie (sec. XIV–XVII) [Felsőbá ­nya város ki­váltságlevelei]. In: Revista arhivelor. Vol. 69 (2006). 2. sz. 52–102.

▪ 1. p. 68–70: 1455. XII. 28., Hunyadi János besztercei örökös isp. > ▪ 2. p. 71–74: 1465. VIII. 25., Mátyás kir. > ▪ 3. p. 74–76: 1492. II. 14., II. Ulászló kir. > ▪ 4. p. 76–78: 1518. VIII. 10., II. La­jos kir. > ▪ 6. p. 80–83: 1531. X. 23., Szapolyai János kir., Direcția Ar­hi­ve­lor Naționale Is­to­ri­ce Centrale – Buk., Co­lecția documente tran ­silvănene, XXI/1. ▪ 5. p. 79–80: 1518. VIII. 10., II. La­jos kir., 1612-es ái-ban, Di­recția Arhivelor Naționale Is­to­ri­ce Cen­tra ­le, Buc., Colecția Peceți II/493. – Közlések, román fordításban is.

1455–[1540/1550] (1548)

Magina, Adrian: Documentele autorităților urbane din Lipova (1455–1548) [Lip ­pa város hatóságának oklevelei (1455–1548)]. In: Banatica 23 (2013). 599–617.

1. p. 605: 1455. IX. 18., Lippa v, Abruzzo, Capestrano lt, korábbi közlése: Történelmi és Régészeti Értesítő. A Dél­magyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-társulat Köz­lö­nye 1903. 97. ▪ 2. p. 606: 1479. II. 21., Lippa v, DL 18167. ▪ 3. p. 606–607: 1482. VI. 3., Lippa v, DL 25394. ▪ 4. p. 607–608: 1514. III. 24., Lippa v, DL 38454. ▪ 5. p. 608–609: 1520. XII. 24:, Lippa v, DL 38462. ▪ 6. p. 609–610: 1520. XII. 24., Lippa v, DL 38463. ▪ 7. p. 610–611: 1525. XII. 24., Lippa v, DL 38467. ▪ 8. p. 611–612: 1531. XII. 20., Lippa v, MNL-OL, P 692, Ujhelyi cs lt, 1. tétel, 1. csomó, 1531. ▪ 9. p. 612–613: 1539. XII. 24., Lip­pa v, MTAKt, Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjt. ▪ 10. p. 614–615: [1540–1550], Lippa város, MNL-OL, P 692 Ujhelyi cs lt, 1. tétel, 1. csomó, 1540–1550. – Közlések.

1456

[Boroș, Ioan]: Relațiunile eclesiastice ale românilor din Ungaria și Transilvania în vécul al XV-lea [A magyarországi és erdélyi románok egyházi viszonyai a 15. században]. In: Unirea. Fóe biseri­cés­că-politică 7 (1897). 33. sz. (aug. 7.) 257–259.

1. p. 257: 1456. I. 17., Temesvár. Hunyadi János Kapisztrán Jánoshoz [= Kaprinai-gyűjt., koráb­bi közlés: TTár 1901. 188–189; Wadding: An ­nales mi­no­rum. VI. Roma 1733. 205]. ▪ 2. p. 257: 1456. II. 8., Lippa. Hunyadi János a solymosi, hunyadi és dévai várnagyokhoz [= Kap­rinai-gyűjt., korábbi közlései: TTár 1901. 192; Wadding: i. m. XII. 316.] ▪ 3. p. 257: 1456. I. 25., Temesvár, Hunyadi János [Kaprinai-gyűjt., korábbi közlés: Wadding: i. m. XII. 315]. – Közlések.

Cîmpeanu, Liviu: Scrisori de victorie privind succesele antiotomane ale lui Iancu de Hunedoara: trend diplomatic și propagandă de cruciadă [Hunyadi János törökök elleni győzelmeiről hírt adó oklevelek: diplomáciai törekvések és a keresztes hadjárat propagandája]. In: Istoria și scrisul istoric azi. Opțiuni me­todologice. Paradigme. Agendă. Lucrările Conferinței internaționale din 3-5 februarie 2020, dedicată Centenarului Institutului de Istorie „Geor­ge Barițiu” din Cluj-Napoca. Editori: Susana Andea, Adelina Chișu, Ela Cosma, Iosif Marin Balog, Adrian Crivii, Attila Varga. Cluj-Napo­ca 2020. (Școala ardeleană de istorie).

▪ p. 129: 1456. VII. 24., Hunyadi János László királyhoz. = Georgius Fejér: Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de Hunyad, regni Hungariae gubernatoris. Budae 1844. 223–225 (77. sz). – Közlés, román fordításban.

Pop, Ioan-Aurel–Simion [helyesen: Simon], Alexandru: Rapports italiens sur les affrontements de l’année 1456 en Europe Centrale-orientale. In: Revue Rou  ­maine d’Histoire. Tome LI (2012). Nos. 1–2 (Janvier–Juin). 3–26.

▪ p. 18–26: 1456. IV. 27., 1456. VI. 18., 1456. VII. 23., 1456. VIII. 4., 1456. VIII. 29., 1456. XII. 1., János páviai ppk és Antonio Guidobono, Milánó velencei követének jelentései. Archivio di Stato di Milano, Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Estere, Germania, carteggio 569, fasc. 7–8. – Közlések. – A tanulmány román nyelvű változata: Pop–Simon: Ches­ti­unea apărării Republicii Creștine la jumătatea secolului al XV-lea. Rapoarte mi­la ­neze din 1456 despre întâmplările de la Dunărea Mijlocie și de Jos. In: Pop, Ioan-Aurel: Hunedoreștii. O familie europeană. Cluj-Napoca 2020. 157–180 (amelyben az oklevélközlések: p. 170–180). – Vö. Simon, Alexandru: The Milanese Reports on the Hungarian Events of 1456. In: Miscellanea historica et archaeologica in ho­norem professoris Ionel Cândea. Ed. V. Sârbu, C. Luca. Brăila 2009. 249–260.

Xenopol, A[lexandru] D[imitrie]: Cel mai vechiu episcop român în Transilvania [A legkorábbi román püspök Erdélyben]. În: Revista pentru istorie, ar­che­o­lo­gie și filologie. Volumul 7. Fasc. 1–2. Buc. 1894. 386–389.

▪ Közlések a Kaprinai-gyűjteményből (54 B, p. 337–339). 1. ▪ p. 386–387: 1456, Hunyadi Já­nos, Wadding, L.: An ­nales mi­no­rum. Ed. J. M. Fonseca. XII. Roma 1735. 315. ▪ 2. p. 387–388: 1456. II. 6. (in Lippa, in Doroth. virg.), Hunya ­di János besztercei isp., korábbi köz­lései: TTár 1901. 192; Wadding, L.: An ­nales mi­no­rum. Ed. J. M. Fonseca. XII. Roma 1735. 315. ▪ 3. p. 388: 1456. I. 17. (ex The­mes  ­var, d. Antonii), Hunyadi János besztercei isp., korábbi közlései: TTár 1901. 188–189; Wadding: i. m. VI. Roma 1733. 205. ▪ 4. p. 388: 1456. I. 25. (in Themesvar, dom. p. Vin­cent. mart.), Hunyadi János besztercei isp., koráb­bi közlés: Wadding: i. m. XII. 315. ▪ 5. p. 388–389: 1456. IV. (ex Buda, Aprilis). Kapiszt­rán János a fermói érsekhez, korábbi közlés: Wadding: i. m. XII. 315. ▪ 6. p. 389: 1456. Ka­pisztrán Já­nos III. Calixtus pá ­pához, Kaprinai-gyűjt., korábbi közlés: Wadding: i. m. XII. 315. – Közlések.

1456–1457

Damian, Iulian-Mihai: Iancu de Hunedoara, Ioan de Capestrano și Biserica tran­silva­nă de rit răsăritean: noi mărturii despre mitropolitul Ioan „de Caf­fa” [Hu ­nyadi János, Kapisztranói János és az erdélyi keleti rítusú egy­ház: új adatok „Caffai” Já­nosról]. In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” (Iași) 43–44 (2006–2007). 1–14.

▪ 1. p. 11–13: 1456. VII. 2. (VI. Nonas Iulii), III. Calixtus pápa, Arh. Secr. Vat., Reg. Vat. 446 (Calixti III de cu­ria, annorum I–II, tom. XI., fol. 101r–v. ▪ 2. 1457. VII. 9., Pietro de Cam  ­pofregoso genovai dózse, Ar­chivio di Stato di Ge­nova, Genova, Archivio Segreto, Di­ver  ­sorum Registri, 1450–1458, 712A. – Köz­lés, rom. fordításban is. – További kiadása a fen  ­ti okleveleknek: Damian, Iulian-Mihai: The Greek Rite Transylvanian Church in the 1450’. In: Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time. Edited by Ana Du­mit­ran, Loránd Mádly, Alexandru Simon. (Mélanges d’Histoire Générale. Nouvelle Série I/2. Cluj-Napoca 2009). p. 152–153: ▪ 1. p. 152–153: ▪ 2.

1456–1495

Episcopia greco-catolică de Munkacevo. Documente. Мукачівська греко-католицька єпархія. Документи [A munkácsi görögkatolikus püs­pök­ség. I­ra­tok]. Volum coordonat de Viorel Ciubotă, Mihai De­le­gan, Ovidiu Ghit­ta, Va­sile Rus. Autori. Viorel Ciubotă, Bujor Dul ­ ­gău, Va­len­ti­na Homin, Liu­ba Horvat, Diana Iegar, Maria Ie­rem­kina, Olena Kutasi, Marina Mi­ho­vici, Va­sile Rus, Tamás Sá­rán­di, Serghei Veskvarko. Satu Mare–Ujgo­rod 2008.

▪ 1. p. 17–18: 1456. VI. 2., Leleszi konv., Kárpátaljai Területi Állami Levéltár, A munkácsi gö ­rög­ka­to­li­kus püspökség lt, 151. sz. fond, 25/10, fol. 9–10. ▪ 2. p. 18–20: 1457. II. 13., V. Lász ­ló kir., uo., fol. 11–12. ▪ 3. p. 21–22: 1456. XII. 13., V. László kir. > ▪ 4. p. 21–24: 1457. VI. 2., Leleszi konv., uo., fol. 5–6. ▪ 5. p. 24–25: 1485. VIII. 16., II. Ulászló kir. > ▪ 6. p. 24–26: 1495. XII. 15., Leleszi konv., a munkácsi bazilita rendház lt (64. sz. fond), 5/7, fol. 1–2. – Közlések.

1456–1529

Holban, Maria: Accente personale și influențe locale în unele scrisori latinești ale Domnilor români [Személyes vonások és helyi hatások a román uralkodók latin nyelvű leveleiben]. In: Revista istorică 29 (1943). 1–6. sz. 51–86.

1. p. 60–61 (jegyzetben): 1456. IX. 10., Vlad havasalföldi vd Brassó városhoz, BrassóNLt, Schnell-gyűjt., I/13. = DocRomHist D. I. 458–460. ▪ 2. p. 65: 1476., Drakulya Lász­ló. = Bogdan: Relațiile 324 (CCLXVII. sz.) ▪ 3. p. 67: 1472., Basarab havasalföldi vd Brassóhoz. = Bogdan: Relațiile 329–330 (CCLXXIII. sz) ▪ 4. p. 68: 1460. I. 21., Basarab havasalföldi vd Brassóhoz. = Bogdan: Relațiile 330–331 (CCLXXIV. sz) ▪ 5. p. 69–70: 1476. II. 25, Basarab havasalföldi vd Szebenhez. = Bogdan: Relațiile 331–332 (CCLXXVI. sz.) ▪ 6. p. 76–77: 1492. I. 18., Vlad havasalföldi vd = Bogdan: Relațiile 339–340 (CCXC. sz.) ▪ 7. p. 82: 1528. II. 23., Radu havasalföldi vd = Veress: Acta et epistolae 158–159. ▪ 8. p. 83–84: 1528. II. 24., Radu havasalföldi vd = Veress: Acta et epistolae 160–161. ▪ 9. p. 85: 1529. IX. 10., Péter havasalföldi vd = Veress: Acta et epistolae 197–198. – Közlések (több más, töredékes közlés mellett).

1457

[–]: Dokuminte istorice. De la Lugoș [Történeti források. Lugosról]. In: Foaie pentru minte, inimă și literatură 14 (1851). 21. sz. 163–166.

▪ p. 164–165: 1457. VIII. 29., V. László kir. – Közlés, ro­mán fordításban. – Más közlés: Pes­ty: Oláh kerületek 73–75.

Drăgălina, Patriciu: Din istoria Banatului Severin [A szörényi bánság történetéből]. I–III. Caransebeș 1899–1902. (Biblioteca noastră).

▪ Vol. II. Caransebeș 1902. p. 122–125: 1457. VIII. 29. (Vienne, in Decoll. Ioh. bapt.), V. László kir. – Rom. ford. – Az oklevél eredetije: ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, más köz­lése az ok­levélnek: Pesty: Oláh kerületek 73–75, ugyancsak egy 1609-es, a Matskási cs lt-ban meglévő másolat alapján. – Az oklevél 17. századi másolata: DL 26615.

Grf [= Grofșoreanu, Cornel]: Privilegiile nobiliare ale românilor din cele 8 districte valahe [A nyolc vlach kerület románjainak nemesi kiváltságai]. In: Re­vista Institutului Social Banat-Crișana 11 (1943). 41. sz. (V–VI.) 370–372.

▪ p. 370–372: 1457. VIII. 29. (Vienne, in De­coll. Ioh. bapt.), V. Lász­ló kir. – Az oklevél eredetije: ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, más közlé­se az ok­levélnek: Pesty: Oláh kerületek, 73–75, ugyancsak egy 1609-es, a Matskási cs lt-ában meglévő másolat alapján.

Manciulea, Șt[efan]: Granița de vest. III. Românii din Banat până în 1526 [A nyugati határ. III. A bánsági románok 1526-ig]. In: Blajul 2 (1935). 1. sz. 34–44.

▪ p. 40–42 (jegyzetben): 1457. VIII. 29. (Vienne, in De­coll. Ioh. bapt.), V. Lász­ló kir – Az oklevél: ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, más közlé­se az ok­levélnek: Pesty: Oláh kerületek, 73–75, ugyancsak egy 1609-es, a Matskási cs lt-ában meglévő másolat alapján. Az oklevél 17. századi másolata: DL 26615. – Közlés.

Maniu, Basiliu: Disertatiune istorico-critica si literara tractanda despre o­ri­ginea Ro­ma­niloru din Dacia-Trajana [Történeti-kritikai és irodalmi ér ­te­keződés a tra­ia­nusi Dacia románainak eredetéről]. Timisioara 1857.

▪ p. 541–543: 1457. VIII. 29. (Vienne, in Decoll. Ioh. bapt.), V. László kir. – Közlés, jegyzet­ben, 1609-es másolat alapján. – Az oklevél eredetije: ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, más közlése az oklevélnek: Pesty: Oláh kerületek 73–75, ugyancsak egy 1609-es, a Matskási cs lt-ban meglévő másolat alapján. – Az oklevél 17. századi másolata: DL 26615.

Disertațiune istorico-critică și literară tractânda despre originea româniloru din Dacia-Trajana [Történeti és historiográfiai monográfia a római Dáciában élt románok eredetéről]. De Basiliu Maniu. Timișiora 1857.

▪ p. 541–542: 1457. VIII. 29. (Vienne, in De­coll. Ioh. bapt.), V. Lász­ló kir. – Közlés.

1457–1458

Gündisch, Gustav: Cu privire la relațiile lui Vlad Țepeș cu Transilvania în anii 1456–1458 [Vlad Țepeș havasalföldi vajda és Erdély kapcsolata 1456–1458-ban]. In: Stu­dii. Revistă de istorie 16 (1963). 3. sz. 681–696.

1. p. 693–694: 1457. XI. 23., Szilágyi Mihály macsói bán, nándorfehérvári kapitány, SzNLt, Nova col­lec­tio posterior, V, 1850r. ▪ 2. p. 694–695: 1458. III. 28., Szilágyi Mihály kor ­mány ­zó, uo., V, 1850v. – Közlések.

1457–1503

Documentele lui Ștefan cel Mare [Ștefan cel Mare oklevelei]. Publicate de Ioan Bog­dan. Vol. I. Hrisoave și cărți domnești 1457–1492. Vol. II. Hri­soave și cărți domnești 1493–1503. Tractate, acte omagiale, solii, pri­vilegii co­mer­ci­a­le, salv-conducte, scrisori 1457–1503. Buc. 1913. (Co­misia istorică a Ro­mâ­niei).

▪ Közlések, az oklevelek egy része román fordításban is. Közlések Brassó v, Beszterce v és Prázs­már levéltáraiból. – A munka kiegészítése (1456–1503), amely azonban nem tartalmaz erdélyi vonatkozású ok­leveleket: Documente moldovenești dela Ștefan cel Mare. Urice (ispisoace), surete, regeste, traduceri. Supliment la documentele lui Ștefan cel Mare, de I. Bog­dan. Publicate de Mihai Costăchescu. Iași 1933. (Fundațiunea „Regele Ferdinand I”).

1457, 1508, 1523–1544

Dincă, Adinel: Scrisori private din Transilvania medievală în context local și european [Középkori erdélyi magánlevelek helyi és európai kontextusban]. In: Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu”. Series Historica 59 (2020). 361–384.

1. p. 381 (közlés), 384 (hasonmás): [1457 e.], Szeben, Peter Moelenbecher nagydisznódi pap, Brukenthal Múzeum Kvt (Nagyszeben), Ms. 603. ▪ 2. p. 381–382, 383–384: [1508.] VI. 22. u.: Jakob doborkai egyházgondnok, Brukenthal Múzeum Kvt (Nagyszeben), V. v. 14. ▪ 3. p. 382, 384: [1523–1544]: Lukács berethalmi pap, V. v. 74. – Közlések és hasonmások.

1458

Nösner Gabe 1928. Eine Festschrift anläßlich der 66. Hauptversammlung des Vereins für sieben­bürgische Landes­kunde. Herausgegeben von der evangelischen Kirchengemeinde A. B. in Bistritz. Bistritz 1928.

1. p. 13: 1458. IV. 18., Héderfáji István és Székely Mihály besztercei alispánok, Beszterce v lt = Ub VI. 11–12. ▪ 2. p. 16–17: 1464. VI. 4., Mátyás kir, Beszterce v lt = Ub VI. 183–184. ▪ 3. p. 17–18: 1474. III. 1., Mátyás kir, Beszterce v lt = Ub VII. 7–8. ▪ 4. p. 18–19: Mátyás kir, Beszterce v lt = Ub VI. 214–215. – Közlések, jegyzetben.

1458–1488

Matthias Corvinus 1443–1458–2008. Catalog de expoziție. Exhibition ca­ta­logue. Co­or­dinatori/Coordinators: Ioan Drăgan, Livia Ardelean, Tu ­dor Să­lă­gean, A ­ ­ ­na Maria Gruia. Cluj-Napoca 2008.

▪ Kiállításkatalógus. Tartalmaz 61 ha­son ­mást Mátyás király okleveleiből a következő fond­ok ­ból: KolozsNLt: Ko­lozs ­vár v lt, Beszterce v lt, Dés v lt, Felsőbánya v lt; ENMLt: Esterhá­zy cs ko­lozsvári lt, Thorotzkay cs lt, Bánffy cs nemzetségi lt, Gyulay–Kuún lt, tinkovai Mats ­kási cs lt, Vécsey cs sárközújlaki lt, Törzsgyűjtemény, Teleki cs ken­di­ló­na­i lt, iktári Beth ­len cs lt. – Hasonmások.

1458–1492

Sacerdoțeanu, Aurelian: Două acte hațegane și unul vâlcean [Két hátszegi és egy vâl­ceai oklevél]. In: Academia Română. Memoriile Secțiunii Is­to­rice. Se­ria III. Tom. XVII (1935–1936). 215–225.

▪ 1. p. 219–220: 1458. VII. 3., Mátyás kir. 2. p. 220–221: 1492. V. 8., Hunyad vm. > 3. p. 221: 1492. VII. 28., Erd. kápt. – A felsorolt olevelek 1936-ban Alec Hălmagiu és Petru Ba  ­iu bajesdi (Hunyad vármegye) parasztok tulajdonában voltak. – Közlések.

1458–1511 (1572)

Feneșan, Costin: Ohaba și Ponor – două moșii românești din Țara Ha­țe­gu­lui și stă ­pâ­nii lor în secolele XV–XVI. [Ohába és Ponor – két hátszegi ro  ­mán birtok és bir­tokosai a 15–16. században]. In: Sargetia 18–19 (1984–1985). 181–194.

▪ 1. p. 185: 1458. VI. 8., Mátyás kir., Arh. Stat. Buc. Co ­lecția documente transilvănene, XVII/2. ▪ 2. p. 185–186: 1458. VI. 8., Mátyás kir. > ▪ 3. p. 186–187: 1458. VII. 17., erd. kápt., uo., XVII/3. ▪ 4. p. 187–188: 1492. V. 25., Báthori István erd. vajda, 18. századi másolat, uo., XVII/4. ▪ 5. p. 188: 1493. I. 17., II. Ulászló kir., uo., XVII/5. ▪ 6. p. 189: 1500. IX. 1., Hunyad vm., uo., XVII/4a. ▪ 7. p. 188–189: 1504. VIII. 20., Hunyad vm., uo., XVII/6. ▪ 8. p. 190: 1505. I. 27., Szentgyörgyi és Bazini Péter országbíró, erd. vajda, uo., XVII/7. ▪ 9. p. 190–191: 1511. II. 11., Hunyad vm., uo., XVII/4d. ▪ 10. p. 191: 1511. II. 11., Hu­nyad vm., uo., XVII/8. ▪ 11. p. 191–192: 1544. V. 27., Hunyad vm., uo., XVII/11. ▪ 12. p. 192–193: 1555. X. 22., Hunyad vm., uo., XVII/12. ▪ 13. p. 192–193: 1560. V. 16., II. János választott magyar kir., uo., XVII/4h. ▪ 14. p. 193–194: 1572. VI. 24., Hunyad vm., uo., XVII/13. – Közlések.

1458–1540 (1628)

Gușeth, Klara: Matia Corvin. Documente din arhive Maramureșene [Corvin Mátyás. Ok­levelek máramarosi levéltárakból]. Baia Mare 2008.

1. p. 9: 1458. V. 12., Buda. Mátyás kir. megerősíti Nagybánya v korábbi kiváltságait, Má­ra ­marosNLt, Nagy ­bánya v lt, Kiváltságlevelek 6/1458. ▪ 2. p. 10: 1460. VI. 1., Eger. Mátyás kir. Máramaros vm-hez. Má ­ramarosNLt, apsai Mihalyi Ioan személyi lt, Máramarosi dip ­lomák (Diplome Maramureșene), 13/1460. ▪ 3. p. 11: 1461. II. 5., Trencsén. Mátyás kir. Sza ­polyai Imre kincstartóhoz, uo., 15/1461. ▪ 4. p. 12: 1461. VI. 17., Buda. Mátyás kir. Má­ra­marosNLt, Irinyi cs lt 11a/1461. ▪ 5. p. 13: 1461. XI. 20., Buda. Mátyás kir. Máramaros vm-hez. MáramarosNLt, apsai Mihalyi Ioan személyi lt, Máramarosi diplomák (Diplome Ma ­ramureșene), 16/1461. ▪ 6. p. 14: 1462. VI. 11., Buda. Mátyás kir. Máramaros vm-hez, uo., 17/1462. ▪ 7. p. 15: 1462. VIII. 28., Várad. Mátyás kir. Máramaros vm-hez, uo., 18/1462. ▪ 8. p. 16: 1464. IV. 7., Mátyás kir. megerősíti Zsigmond kir. 1393. I. 26-i oklevelét, mely tartalmazza I. Lajos kir. 1376. III. 8-i oklevelét (DocRomHist. C. XV. 13–19) Nagy ­bánya és Felsőbánya v-ok kiváltságairól, MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Kiváltságlevelek 7/1464. ▪ 9. p. 17: 1465. VII. 1., Buda. Mátyás kir. Daran-i Lászlónak adományozza Ka­bo ­lapatak (Máramaros vm) egy részét. MáramarosNLt, Oklevélgyűjt. (Col. „Foi vo­lan­te”) 1/1465. ▪ 10. p. 18: 1465. IX. 8., Mátyás kir. megerősíti a Hu­nyadi János által 1455-ben Fel­ső­bányának adott kiváltságokat. MáramarosNLt, Felsőbánya v lt, Kivált­ságlevelek 7/1465. ▪ 11. p. 19: 1468. VIII. 30., Olmütz. Mátyás kir. egy évre bérbe adja Nagybányának a nagy­bányai, offenbányai és a szebeni pénzverdék pénzverésének jogát. MáramarosNLt, Nagy ­bánya v lt, Kiváltságlevelek 8/1468. ▪ 12. p. 20: 1469. XI. 8., Buda. Mátyás kir. parancs ­levele Dengelegi Ber­nát­hoz egy nagybányai ház ügyében, uo., 9/1469. ▪ 13. p. 21: 1469. XI. 9., Buda. Mátyás kir. a város fal­lal történő bekerítését engedélyezi Nagybánya v-nak, h. ekképpen védekezhessenek a moldvai románok támadása ellen, uo., 10/1469. ▪ 14. p. 22: 1472. V. 7., Buda. Mátyás kir. Nagybánya v számára a he­tivásárán vámszedés jogát a­dományozza, uo., 11/1472. ▪ 15. p. 23. 1472, Visegrád. Mátyás kir. az öt koronaváros szá­má­ra kiváltságokat adományoz. MáramarosNLt, Máramarossziget v lt. ▪ 16. p. 24: 1472, Vi ­segrád. Mátyás kir. Az előbbi oklevél 17. századi egyszerű másolatának töredéke, uo. ▪ 17. p. 25: 1476. VII. 10., Buda. Mátyás kir. ítéletlevele a Nagybánya és a Drágfi cs között a kő­vári vár erde­jének használatáért folyó perben. MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Kiváltságlevelek 12/1476. ▪ 18. p. 26: 1479. III. 18., Nagybánya. Imre zágrábi közjegyző átírja Má­tyás kir. 1476. VII. 10-i oklevelét (17. sz.), uo., 14/1479. ▪ 19. p. 27: 1479. IV. 14., Buda. Mátyás kir. a nagybányai szűcsök számára céh szer­vezését engedélyezi, uo., 15/1479. ▪ 20. p. 28: 1485. IX. 29., Bécs. Mátyás kir. a felsőbányaiak nagy­bányai borárúsítását korlátozza, uo., 17/1485. ▪ 21. p. 29: 1485. IX. 30., Bécs. Mátyás kir. a nagy ­bányai polgárok szabad utazását biztosítja, uo., 18/1485. ▪ 22. p. 30: 1486. IV. 2. A leleszi konv. Má­tyás kir. 1486. III. 4-i parancsára Kys Ioan román nemest bevezeti Szelistye birtok (Máramaros vm) ne ­gyedrészébe. MáramarosNLt, Kiss cs lt 1a/1486. ▪ 23. p. 31: 1496. XII. 29. II. Ulászló kir. megerősíti I. Lajos kir. 1347. évi, Mátyás kir. 1484. VI. 25-i és szeptember 8-i, Nagybá­nya v-nak adott kiváltság­le­veleit. MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Kiváltságlevelek 23/1496. ▪ 24. p. 32: 1511. II. 16. Köz­jegy­ző átírja II. Ulászló kir. 1506. XII. 29-i oklevelét, mely magában foglalta I. Lajos kir. 1347. évi és Má­tyás kir. 1484. VI. 25-i és IX. 8-i kiváltság ­levelét Nagybánya v. számára, uo., 31/1511. ▪ 25. p. 33: 1540. I. 25., Várad. I. János kir. meg  ­erősítve átírja Mátyás kir. 1472. III. 7-i oklevelét Nagybánya v adó­zással kapcsolatos ki­váltságáról, uo. 38/1540. – A felsorolt oklevelek hiányzanak a DF-ből. – Hason­mások.

1460

Gündisch, Gustav: Vlad Țepeș und die Sächsischen Selbst­ver­wal­tungs­ge ­bie­te Sie ­ben­bürgens. In: Revue roumaine d’histoire 8 (1969). 6. sz. 981–992.

▪ 1. p. 991–992: 1460. X. 11., Vlad havasalföldi vajda levele Brassó v-hoz; BrassóNLt, Brassói E ­van­gé­li ­kus Egy­házközség Levéltára, a régi barcasági kápt. lt, I. E. 168r, DF 286658. = Ub VI. 89–90. ▪ 2. p. 992: 1460. X. 11., feljegyzés Vlad havasalföldi vajda pro­po­si­ti­ó­i­ról, uo., I. E. 168v, DF 286658. = Ub VI. 90–91. – Közlések. – A tanulmány 2. közlé­se: Gün­disch, G.: Ge ­schichte der Sieben­bür ­ger Sachsen 65–76, ahol az oklevelek: p. 75–76 és 76.

Iorga, Nicolae: Lucruri nouă [!] despre Vlad Țepeș [Új adatok Vlad Țe­peș­ről]. In: Iorga, Nicolae: Studii asupra evului mediu românesc. Ediție în­gri­jită de Șer­ban Papacostea. Buc. 1984. 210–222.

▪ p. 210–211 (román fordítás); 218–219 (a latin szöveg közlése): 1460. III. 1., Dan havasalföl­di vajda, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/16, DF 246444. = Ub VI. 71–73. – Köz ­lés, román fordításban. – A tanulmány korábbi közlése: Convorbiri literare 35 (1901). 149–161 (a jelzett oklevél közlése: p. 158–159).

Ivanciuc, Teofil: Satele dispărute ale Maramureșului medieval. Studii de caz: Copăciș-Valea Mare, Slatina Șugătagului și Valea Judelui [A középkori Máramaros eltűnt települései. Kopácsfalva-Nagypatak, Szlatina, Cside­patak példája]. In: Revista Arhivei Maramureșene 10 (2017). 15–39.

▪ p. 35–36: 1460. I. 13., Máramaros megye, DL 15428. – Regeszta.

1461

Pâclișanu, Zenovie: Un registru al quinquagesimei din 1461 [Egy quin­qua­ge­si­ma-laj­st ­rom 1461-ből]. In: Fraților Alexandru și Ion I. Lă­pĕ­da­tu la îm­pli ­ni ­re­a vâr  ­stei de 60 de ani. Buc. 1936. 595–603.

▪ p. 595–603: 1461. A románok által Roz ­ ­gonyi Jánosnak és Sebestyénnek fizetett juh­öt­ve­ned lajstroma, DL 25989. – Közlés; az összeírás első oldalának hasonmása: p. 596.

1461–1462

Gündisch, Konrad: Cel mai vechi registru de socoteli al orașului Bistrița (1461, 1462) [Beszterce város legrégibb számadáskönyvei (1461, 1462)]. In: Acta Mu­sei Napocensis 14 (1977). 337–344.

▪ 1461, 1462, Számadások, KolozsNLt, Beszterce v lt, 4A 1–4, DF 247873–247876. – Közlés.

1462

Arany Krisztina: A firenzei Manini család letelepedése Erdélyben. In: Certamen. VII. Szerk. Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese. Kolozsvár 2020. 321–347.

▪ p. 337–338 (szöveg), p. 489–490 (az oklevél és a pecsét hasonmása): 1462. III. 20., Francesco Manini levele Kállói Lökös János felesége, Juliannához, DL 45004. – Közlés, magyar fordításban is.

Bianu, I[oan]: Ștefanu celu Mare. Câteva documente din Archivulu de statu dela Mi­lanu [Nagy István /moldvai fejedelem/. Néhány oklevél a Milánói Álla­mi Levéltárból]. In: Columna lui Traian. Serie nouă 4 (1883). 1–2. sz. (jan.–febr.). 30–47.

1. p. 34–35: 1462. III. 4., Petrus de Thomasiis, Velence budai követének jelentése Dracul Vodă havasalföldi fejedelem leveléről Mátyás királyhoz, a Mátyásnak küldendő velencei vagy pápai hadisegélyről és a törökellenes háború tervéről; Milánói Állami Levéltár, Documenti diplomatici, Dominio Sforzesco, Signoria di Francesco I-o Duca, 1462 Marzo. ▪ 2. p. 36–39: 1462. VI. 14., Uő az oszmán támadásról, a havasalföldi vd, az erd vd és Ma­gyarország hadi készülődéseiről, Milánói Állami Levéltár, Sezione storica militare, guerre, Turchia. = Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából 1458–1490. I. Szerk. Nagy Iván–Nyáry Albert. Bp. 1875. 145–147. ▪ 3–8. p. 39–44: Főleg moldvai és havasal­földi vonatkozású jelentések, levelek (1462. VIII. 3.–1475. VII. 10. közöttiek). ▪ 3. p. 45–47: É. n. Nándorfehérvár kapitányának levele a velencei dózséhoz. – Közlések.

Vlad Țepeș și narațiunile germane și rusești asupra lui [Vlad Țepeș és a róla szóló né­met és orosz elbeszélések]. Studiu critic de Ioan Bogdan. Bu­curesci 1896.

▪ p. 57–60: A Regeste pentru domnia lui Vlad Țepeș c. fejezetben 1456–1477 közötti okleve­lekről regeszták; p. 76–81: 1462. II. 11., Vlad Țepeș levele a magyar királyhoz; a kötetben több elszórt töredékes oklevélközlés Brassó v lt-ból.

Corbea, Andrei: Cu privire la corespondența lui Vlad Țepeș cu Matthias Cor­vi­nus. In: Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xe­nopol” 17 (1980). 669–685.

▪ p. 677–679: 1462. II. 11., Vlad Țepeș havasalföldi vajda Mátyás király­hoz, Herzog August Bib­liothek, Wolfenbüttel, 858 Nov., Cod. Guelf. – Köz­lés.

Pop, Ioan-Aurel: Italian Reports Concerning the 1462 Wallachian Campaign of Sul ­tan Mehmed II. In: Tran­syl­va­ni­an Review 21 (2012). 1. sz. 3–15.

▪ p. 9–13: Antonio Guidobono, Milánó velencei követének jelentései (1462. VII. 30., VIII. 10., VIII. 3. és 13., VIII. 13., VIII. 20., VIII. 20., VIII. 28., VIII. 31., IX. 2., IX. 21.) az Osz­mán Birodalom az évi havasalföldi hadjáratáról; adatok a velencei magyar követről és a velencei hadisegélyről. Archivio di Stato di Milano, Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Estere (Velence), fasc. 7–8. – Közlések. – A ta­nulmány román nyelvű változatai: 1.) Pop, Ioan-Aurel: Mărturii italiene despre asaltul otoman, din vara anului 1462, asupra Creș­ti­nă­tății [Itáliai emlékek az oszmánok kereszténység elleni támadásáról (1462. év nyara)]. In: In honorem Alexandru Moșanu. Studii de istorie medievală, modernă și contemporană a românilor. Coordinator Nicolae Enciu. Referenți Demir Dragnev, Ion Jurcuțchi. Cluj-Napoca 2012. 19–28 (ebben a közlések: p. 24–27). ▪ 2.) Pop, I. A.: Ecouri italiene despre asaltul otoman asupra creștinătății din vara anului 1462 [Az oszmánok kereszténység elleni támadásának itáliai visszhangja (1462 nyara)]. In: Paul Brusanowski–Nicolae Chifăr–Emanuel-Pavel Tăvală (coordinare editorială): File de istorie. Prețuire și re­cu­noș­tință pr. prof. dr. Mircea Păcurariu. Cluj-Napoca 2012. 234–246 (ebben a közlések: p. 241–246). ▪ 3.) Pop, I. A.: Mărturii italiene despre asaltul otoman asupra Creș­ti­nă­tă­ții (va­ra anului 1462). In: Uő: Hunedoreștii. O familie europeană. Cluj-Napoca 2020. 181–193 (ebben a közlések: 188–193).

Pop, Ioan-Aurel: Matia Corvin, re de Ungaria, re de Dacia, în anul 1462 [Corvin Má­tyás, re de Ungaria, re de Dacia, 1462-ben]. In: Uő: Hunedoreștii. O fa­milie europeană. Cluj-Napoca 2020. 338–355.

p. 338–350: 1462. III. 11., Otto de Caretto levele Francesco Forzához. = Pastor, Ludwig von: Acta inedita historiam pontificum Romanorum praesertim saec. XV, XVI, XVII illustrantia. Ungedruckte Akten zur Geschichte der Päpste Erster Band. 1376–1464. Freiburg im Breisgau 1904. 150–162. – Közlés. – Angol fordítása a tanulmánynak: Pop, Ioan-Aurel–Si­mon, Alexandru: The Hunyadis and Dacia: from the Fall of Constantinople to the Peace of Wiener-Neustadt. In: Banatica 30 (2020). Vol. II. 35–57 (ebben az oklevél: p. 36–46).

1462, 1521, 1540

Literatura română veche (1402–1647) [A régi román irodalom (1402–1647)]. Intro­ducere, ediție în­gri­ji­tă și note de G. Mihăilă și Dan Zamfirescu. Vol. I–II. [Buc. 1969]. (Lyceum 63–64.)

1. p. 42–43: 1462. II. 11., Vlad havasalföldi fejedelem Mátyás kir-hoz, Bayerische Staatsbibliothek, 19–648, f. 69v skk. ▪ 2. p. 166–167: (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câmpulung-i] Neacșu le­vele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, Bras  ­sóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist B. II. 402–403. ▪ 3. p. 244–245: 1540. VI. 23., Petru Rareș moldvai fejedelem Thomas Boldorfferhez, Beszterce v lt = Hurmuzaki XV/1. 390–391. = Berger: Bistritz II. 1461. sz. – Közlések, román fordításban.

1463

Mârza, Andreea: Fragment din bula Ezechielis prophete (22 octombrie 1463) pe un pergament din fondurile bibliotecii „Batthyaneum” din Alba Iulia [Az Eze­chielis prophete kezdetű bulla (1463. október 22.) töredéke a gyulafehér­vári Batthyáneum könyvtár egyik hártyáján]. In: Apulum 49 (2012). 2. sz. 247–257.

▪ p. 250–252: 1463. X. 22., II. Pius pápa, Batthyáneum könyvtár, III/17. (DF 277541) = Beke A.: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt. Bp. 1893. 1054. sz. – Közlés.

1464–1469

Damian, Iulian-Mihai: La Depositeria della Crociata (1463–1490) e i sus­sidi dei pon ­  ­tefici romani a Mattia Corvino. In: Annuario dell’Istituto Romeno di Cul ­tu ­ra e Ricerca Umanistica di Venezia, VIII, no. 8/2006. Bucarest–Ve­ne­zia 2006. 135–152.

▪ p. 150–152: Magyar vonatkozású források, Archivio di Stato di Roma – Camerale I. De­po­si­te­ri­a della Crociata; számadások és Mátyás kir. 1468. V. 5-i oklevele. – Közlések.

1465–1467

Sacerdoțeanu, Virginia: Un document dela regele Ungariei Mateiaș Corvin [Egy ok  ­levél Corvin Mátyás királytól]. In: Revista arhivelor 7 (1946–1947). 2. sz. 321–329.

▪ 1. p. 322–329: 1467. II. 14., Mátyás kir. ▪ 2. p. 323–324: 1464. V. 22., Mátyás kir. ▪ 3. p. 324–328: 1465. V. 12., Erd. kápt. ▪ 4. p. 324–325: 1464. V. 22., Mátyás kir. ▪ 5. p. 326–328: 1465. V. 6., Dengelegi Pongrác János erd. vajda. – Jelzet: Arh. Stat. Buc., Col. Peceți I, nr. 238. – Közlések. (Online kellene legyen a Monasteriumon!)

1466

Bunea, Augustin: Ierarchia Românilor din Ardeal și Ungaria [Az erdélyi és magyar­országi románok egyházszervezete]. Blaș 1904. – Új kiadása: Târgu Lă  ­puș 2010.

1. p. 301–303 (az 1904. évi kiadásban): 1466. III. 15., II. Pál pápa az esztergomi és kalocsai érsekekhez a magyarországi görögkatolikusok ügyében, Vatikáni lt, Dataria Pauli II et III. A. 1467. Vol. Rubr. s. f. 1/b. A. 1466. Id. Martii An. III. – Közlés. – Korábbi közlése: Érdújhelyi Menyhért: Magyarországi gör. katholikusok a mohácsi vész előtt. In: Ka­tholikus Szemle 11 (1897). 28–56 (ebben a közlés: p. 46–47, jegyzetben). ▪ 2. p. 305–306: 1381. V. 9., VI. Orbán pápa, BNFr, CodLat 4169, fol. 13v. = Der Liber cancellariae apostolicae vom Jahre 1380 und der Stilus palatii abbreviatus Dietrichs von Neiheim. Hrsg. von Georg Erler. Leipzig 1888. 26 (1. jegyz.).

1466

Lupaș, Ioan: Documente istorice transilvane [Erdély történetére vonatkozó iratok]. I. Cluj 1940.

▪ p. 142. 1466. XI. 19., Mátyás kir, SzNLt, Urk., VI/228. = Ub VI. 268–269. – Közlés.

1467

Lupescu Radu: Mátyás király szülőháza. Kolozsvár 2012.

▪ p. 24–25: 1467. IX. 22., Mátyás kir. – Újraközlés Szabó Károly: Mátyás király születési háza. In: TTár 1880. 170–173. nyomán.

Minea, I[lie]: Un popas al regelui Mateiaș în Moldova [Mátyás király moldvai jelenléte]. In: Cercetări istorice. Revistă de istorie românească (Iași) 10–12 (1934–1936). 2. sz. 89–94.

▪ p. 94: 1467. XI. 22., Mátyás kir, Kemény József: DiplTrans III. 297–298. nyomán (vö. DL 17898, 17899). – Közlés, sok hibával, Kemény másolata alapján.

Rusu, Adrian Andrei: O sursă maghiară despre lupta de la Baia [Egy magyar forrás a mold­vabányai ütközetről]. In: Anuarul Institutului de Is­to­rie și Ar­he­o­lo­gie „A. D. Xenopol” 23 (1986). 713–716.

▪ p.: 715–716. 1467. XII. 27., Forgách János, DL 59550. – Közlés.

1467–1468

Antoche, Emanuel: L’expedition du roi de Hongrie, Mathias Corvin en Moldavie (1467). Qui remporta finalement la bataille de Baia (14/15 décembre 1467)? In: Ștefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa. Volum editat de Pet­ro­nel Za­ha­riuc și Silviu Văcaru. Iași 2003. (Biblioteca Fundației A­ca ­de­mi­ce „A. D. Xe­nopol” XI).

▪ 1. p.: 205–206: 1467. XII. 27., Forgách János, DL 59550. ▪ 2. p. 210–211: 1468. I. 1., János (Ja ­nus Pannonius) váradi püsp., Archives de la Bibliothèque de la ville de Colmar, Ms. 45. – Közlések. – Vö. Cio­ranescu, George: La bataille de Baia. In: Ungarn-Jahrbuch. Zeit­schrift für die Kunde Ungarns und ver­wandte Gebiete. München 9 (1978). 15–29 (p. 25–27: az 1468. I. 1-jei okl. első közlése).

Neagoe, Manole: Campania din 1467 și lupta de la Baia [Az 1467-es hadjárat és a mold ­vabányai ütközet]. Cu ediția critică și traducerea iz­voa­re­lor de Dan Slu ­șan­schi. Buc. 2007.

▪ Mátyás király és Ștefan moldvai vajda 1467. évi moldvabányai ütközetére vonatkozó források, la ­tin közlés és román fordítás: ▪ 1. p. 102–103 (lat.), p. 129–130: 1468. III. 16., Lengyel főurak a ma ­gyar pre­la­tu­sok­hoz. ▪ 2. p. 104–105 (lat.), p. 131–132: 1468. III. 16., Lengyel főurak Mátyás ki­rályhoz. ▪ 3. p. 106–107 (lat.), p. 133–134 (rom.): Mátyás kir. a lengyel főrendekhez. ▪ 4. p. 108–109 (lat.), p. 135–136 (rom.): 1467. XII. 27., Forgách János, DL 59550. ▪ 5. p. 110–111 (lat.), p. 137–138 (rom.): 1468. I. 6., Janus Pan­no­nius Mátyás kir.-hoz. – Közlések.

1467, 1536

Jakó Zsigmond: A Lészai család levéltárának nyomában. In: Emlékkönyv Kiss And­rás születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Antal Sán ­dor, Sipos Gábor, W. Kovács András, Wolf Rudolf. Kolozsvár 2004. 208–222.

▪ A Lészai cs elpusztult magyargorbói levéltárának okleveleiről 1944-ben készített kivonatok. ▪ 1. p. 216–217: 1467. XI. 1., Mátyás kir, 17. sz.-i ái, Lészai lt, fasc. V/39. (eredetije: DL 27494). ▪ 2. p. 217: 1536: I. János kir, uo. fasc. V/42, 43. sz. – Kivonatok.

1467–1484

Păcală, Victor: Monografia comunei Rășinariu [Resinár község monográfiája]. Sibiiu 1915.

1. p. 42–43: 1484. V. 22., Mátyás kir, Resinár község lt = Ub VII. 486. ▪ 2. p. 81: 1467. X. 22., Mátyás kir, SzNLt, Urk. II/653. = Ub VI. 301–302. – Közlések, román fordításban.

1468

Sabău, Ioan: Despre monetăria din Baia Mare în secolele XV–XVII [A nagybányai pénzverde 15–17. századi történetéhez]. In: Anuarul Marmația 3 (1977). 55–70.

▪ p. 59: 1468. VIII. 30., Mátyás kir, MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Privilegia, I/8. = Ub VI. 351–352. – Hasonmás.

Simon, Alexandru: Valahii la Baia. Regatul Ungariei, Domnia Moldovei și Impe­riul Otoman în 1467 [A vlachok Mold­vabányánál. Magyarország, Mold­va és a Török Birodalom 1467-ben]. In: Anuarul Institutului de Is­to­rie A. D. Xenopol” Iași 46 (2009). 127–150.

▪ p. 145–146: 1468. II. 18., Milano velencei követének jelentése a moldvabányai ütközetről és a török­–magyar viszonyról, Ar­chivio di Stato di Milano, Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Estere, Venezia, cart. 354., 1468, fasc. 2. – Közlés.

Solymosi László: Fogott bírák jegyzőkönyve 1468-ból. In: Testimonio litte­ra­rum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Dáné Veronka, Lupescu­né Makó Mária, Sipos Gábor szerkesztésében. Kolozsvár 2016. 387–408.

▪ p. 391–408: 1468. VIII. 21., Fogott bírák döntést hoznak Vetési Albert veszprémi ppk és Újlaki Miklós telcsáki örökös isp közötti nézeteltérésében, DF 200516. – Közlés.

Tomi, Marian Nicolae: Despre atestarea documentară a localității Vișeu de Sus, Ma­ramureș [A mára­marosi Felsővisó okleveles említéséről]. In: Tran­silvania. Serie nouă 35 (2006). 8–9. sz. 32–36.

▪ p. 35–36: 1468. III. 27., Mátyás kir, Máramaros vm lt (újkori másolat) = Petrovay György: Oklevelek Máramaros vármegye történetéhez. In: Történelmi Tár 1909. 363–364 (az oklevél eredetije: DF 273787). – Közlés.

Iorga, N.: La lettre d’Etienne le Grand, prince de Moldavie, sur la bataille de Ba­ia. In: Revue historique du Sud-Est européen (Bucarest) 11 (1934). 7–9. sz. 249–253.

▪ p. 250–253: 1468. I. 1., Ștefan moldvai vajda Kázmér lengyel királyhoz (említve Má­tyás kir. moldvabányai csatája), Krakkói Nemzeti Kt., Rózne F. IV. 105, fol. 434.

Papacostea, Șerban: Un épisode de la rivalité polono-hongroise au XVe siècle: la cam­pagne de Mathias Corvin en Moldovie (1467), à la lu­mière d’une source in­édite. In: Revue roumaine d’histoire 8 (1969). 6. sz. 967–979.

1. p. 974–976: 1468. I. 1., Ștefan moldvai vajda Kázmér lengyel királyhoz (említve Mátyás kir. moldvabányai csatája), a Metryka koronna (Metrica Regni Poloniae) c. másolatgyűj­teményből (az irat egy másik példánya, egy korábbi közlés szerint: Krakkói Nemzeti Kt., Rózne F. IV. 105, fol. 434). ▪ 2. p. 976–978: Kázmér lengyel kir. (Legatio per do­mi­num Marcissium Choranczycz exponenda), Metryka koronna. ▪ 3. p. 978–979: 1468. III. 16. Lengyel főurak a magyar főurakhoz, Metryka koronna. – Mindhárom irat jelzete a közléskor: Zakład Doku­mentacji Instytut Historii PAN w Krakowie, Ms. Varia nr. 49. – Közlések.

1468, 1504

Panaitescu, P[etre] P[etre]: Contribuții la istoria lui Ștefan cel Mare. In: A­ca­de­mi­a Ro­mână. Memoriile Secțiunii Istorice. Seria III. Tomul XV. Buc. 1934. 61–80.

1. p. 63–65 (latin közlés), p. 65–68 (román fordítás): 1468. I. 1., Ștefan moldvai vajda Káz ­mér lengyel királyhoz (említve Mátyás kir. moldvabányai csatája), Nemzeti Kt. (Varsó), Rózne F. IV. 105., fol. 434. ▪ 2. p. 73–75 (közlés): 1504. VII. 15., Sándor lengyel kir. Lukács war ­miai püspökhöz. = Papée, Fry­de­ryk: Acta Alexandri regis Poloniae, magni ducis Lit­hua ­niae (1501–1506). Acta Alexandri. In: Monumenta Medii aevi historica res gestas Po  ­lo­ni­ae illustrantia. XIX. Cracoviae 1927. (Editionum Collegii Historici Academiae Lit­te­ra­rum Polonicae 79.). 416–417.

1469

Achim, Viorel: Disputa pentru decimele din »terrae Christianorum« din cu­prin­sul e  ­pis  ­copiei de Cenad (1468–1469) [Vita a csanádi püspökséghez tartozó »ter­rae Chris ­tianorum«-nak nevezett területről származó ti­ze­dekről]. In: Revista is ­to­ri­că. Serie nouă. 16 (2005). 1–2. sz. 169–184.

▪ 1. p. 182: 1469. II. 11., Szokoli János csa ­nádi püspök, DL 93397. ▪ 2. p. 183: 1469. III. 16., Szo­koli János csanádi püs­pök, DL 93401. – Közlések.

Hasdeu, [Bogdan Petriceicu]: Epistola inedită a lui Stefanu cellu Mare cătră mu  ­ni ­ci ­pa­litatea din Brașovu [Ștefan cel Mare /moldvai vajda/ kiadatlan levele Bras­só vá­roshoz]. In: Columna lui Traian 5 (1874). 1. sz. 7.

▪ 1469. II. 12., Ștefan moldvai vajda, Prázsmár v lt. = Bogdan: Doc. lui Ștefan. II. 308–309. – Közlés.

Marin, Elisabeta: Două documente privind relațiile economice dintre orașul Bra­șov și țările române, din anul 1468 [Két oklevél Brassó város és a román or­szágok közötti gazdasági kapcsolatról]. In: Liviu Boar. Ar­hi­vist, istoric, profesor. Coordonator: dr. Ioan Lăcătușu. Centrul European de Studii Covasna–Harghita. Editura Eurocarpatica. Sfântu Gheorghe 2011. (Profesioniștii noștri 2.) 205–207.

1. p. 206 (román fordítás): 1468. I. 3., Mátyás kir, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica no. 184, DF 247012. = Ub VI. 315–316. ▪ 2. p. 207 (román fordítás): 1468. IX. 28., Mátyás kir, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica no. 187, DF 247015. = Ub VI. 355–356. – Közlés, román fordításban.

Socolan, Aurel: Un document inedit despre orașul Baia Mare [Egy kiadatlan oklevél Nagy  ­bánya városról]. In: Marmatia 2 (1971). 100–105.

▪ p. 102–103: 1469. XI. 9., Mátyás kir., MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Kiváltságlevelek, 10/1469. – Köz ­lés (p. 102–103), román fordításban is (p. 103); hasonmás: p. 101.

1469–1493

Magina, Adrian: Câteva documente inedite despre familia Bizere [Néhány közöletlen oklevél a Bizerei családról]. In: Tibiscvm. Serie nouă. Arheologie-is­torie-etnografie (Caransebeș, Muzeul Caransebeș) 2 (2012). 115–121.

1. p. 117–118: 1469. IX. 27., Mátyás kir, DL 74612. ▪ 2. p. 119: 1472. V. 16., Mátyás kir, DL 27512., reg. ▪ 3. p. 119: 1475. I. 5., Magyar Balázs erd vd, DL 29530., reg. ▪ 4. p. 119: 1485. I. 23., Kinizsi Pál, temesi isp, az Alsó Részek kapitánya, DL 73030. ▪ 5. p. 119–120: 1490. I. 9., budai kápt, DL 65433. ▪ 6. p. 120–121: 1493. I. 22., budai kápt, KolozsNLt, Balázsfalvi görögkatolikus püspökség lt [DJAN Cluj, Colecția de documente Blaj], 18. sz. ▪ 7. p. 121: 1493: Krassófői Vokacsin Péter, DL 65437. – Közlések és regeszták.

1470

Feneșan, Costin: Opriș din Mănerău: un cnez hunedorean din a doua jumătate a secolului al XV-lea [Egy Hunyad vármegyei kenéz a 15. század második fe­lében: Monyorósdi Opris]. In: Istoria ca da ­torie. Omagiu aca­de­mi­ci­a­nu­lui Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani. Co­or­do­na­tori: Ioan Bo­lovan, Ovidiu Ghitta. Cluj-Napoca 2015. 467–470.

▪ p. 469–470: 1470. III. 23., Mátyás kir, DL 29833. – Közlés.

Pál–Antal Sándor: Sigiliile instituțiilor mureșene [Marosszéki intézmények pe­csétjei]. Tîrgu-Mureș 2013.

1. p. 98: 1470. IV. 18., Mátyás kir parancsa Marosszékhez Marosvásárhely bíráskodási kiváltságainak ügyében, MarosNLt, Marosvásárhely v lt, Acta politica 1/1470. = SzOkl I. 215–216. – Hasonmás.

1470–1538 (1653)

Panaitescu, P. Petre: Documente slavo-române din Sibiu (1470–1653) [Szláv-ro ­mán ok­levelek Szebenből]. Buc. 1938. (Academia Română. Stu­dii și cercetări XXXII).

▪ Oklevelek a SzNLt-ből. Közlések, román fordításban is, 4 hasonmással, 1470–1538. – Re­cen­zió: Ar­hi­va Românească 3 (1939). 293–294 (Bogdan, Damian P.).

1471

Halichias, Ana-Cristina: Despre necesitatea editării critice a documentelor diplomatice neolatine [Az újlatin oklevelek kritikai kiadásának szük­sé­gességéről]. In: Uő: Studia mediaevalia. Buc. 2010. (Limbi, culturi, identități). 118–140.

▪ p. 135–140: 1471. VII. 13., István mold­vai vd a lengyel királyhoz. = Bogdan: Doc. lui Ștefan cel Mare II. 311–314. – Közlés, román fordításban is.

Pop, Ioan-Aurel: Câteva aspecte ale defăimării regelui Matia Corvin în secolul al XV-lea [Corvin Mátyás 15. századi rágalmazásának néhány vetülete]. In: Uő: Hunedoreștii. O familie europeană. Cluj-Napoca 2020. 221–233.

▪ p. 221–222 (latin), 222–223 (román fordítás): 1471. Kázmér lengyel kir Hunyadi Mátyáshoz, Archivio di Stato di Milano, Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Estere; Iliria, Polonia, Russia, Slavonia, cart. 640, fasc. 6., Polonia, anno 1471, anno 1471. – Közlés.

1472–1473

Drăgan, Ioan: Un privilegiu de la Matia Corvin pentru nobilii români din Ros­toci (Za ­ ­rand) [Mátyás király kiváltságlevele rosztócsi (Zaránd vm) ne ­mesek számá­ra]. In: Studii de istorie medievală și premodernă. O­ma ­giu pro­fesorului Ni ­co­la­e Ed ­roiu, membru corespondent al Aca­de­miei Române. Îngrijit de Av­ram An­dea. Cluj-Napoca 2003. 403–411.

▪ 1. p. 407: 1472. V. 18., Mátyás kir., DF 254949. ▪ 2. p. 408–409: 1472. V. 18., Mátyás kir. > ▪ 3. p. 409–410: 1472. VIII. 20., Aradi kápt., DF 254950. ▪ 4. p. 410–411: 1473. V. 27., Má  ­tyás kir., DF 254951. ENMLt, Matskási cs lt. – Közlések.

1473

Duzinchevici, Gh[eorghe]: Noi achiziții la Filiala Arhivelor Statului Sibiu [Új szer­zemények az Állami Levéltár Szeben Megyei Fiókjában]. In: Revista Arhivelor 4 (1961). 2. sz. 197–209.

▪ p. 207 (23. sz. hasonmás, a leírásban [1462–1473.] IX. 13-i keltezéssel, jelzet nélkül): [1473.] IX. 13., III. Radu, havasalföldi vd, SzebenNLt, Handschriftensammlung des Bru­kenthalmuseums, Sammlung Franz Zimmermann = Ub VI. 123–124. – Hasonmás.

1473–1517 (1868)

Furnică, Dumitru: Documente privitoare la comerțul românesc 1473–1868 [A ro­mán kereskedelemre vonatkozó iratok]. Buc. 1931.

▪ 1. p. 1–2: 1473. VI. 29., Má­tyás kir., Arh. Stat. Buc., Condica mănăstirii Cozia, nr. 209, fol. 438. ▪ 2. p. 2–3: 1517. XI. 5., II. Lajos kir., Arh. Stat. Buc., Condica mănăstirii Cozia, nr. 209, fol. 438v–439. Más forrásmegjelölés szerint: Condica mănăstirii Cozia, nr. 18, fol. 439. – A román for­dí­tásban fennmaradt szöveg közlése.

1474

Stoide, C[onstantin] A.: Legăturile dintre Moldova și Țara Românească în a doua ju ­mătate a secolului al XV-lea. (Contribuții) [Moldva és Havas­al­föld közötti kap ­cso­latok a 15. század második felében]. In: Studii și cer­cetări științifice. Is­torie. Iași. 7 (1956). Fasc. 1. 59–73.

▪ p. 71–72: (1474.) VI. 26., Radu cel Frumos havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Sten­ner-gyűjt. 760. sz. – Közlés, román fordításban és hasonmás a 72–73. oldalak között.

1474–1476

Pop, Ioan-Aurel: La Santa Sede, Venezia e la Valacchia nella crociata antiotto­ma­na di fine Quattrocento. In: Transylvanian Review. Vol. 20 (2001), Sup­ple­ment No. 3. Textus Testis. Documentary Value and Literary Dimension of the Historical Text. Ed. by Sorin Șipoș, Dan Octavian Cepraga, Ioan-Aurel Pop. 9–22.

▪ p. 11–20: Milano velencei követének jelentései, Archivio di Stato di Milano, Milano Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Estere (Velence), cart. 354, 1468, fasc. 2. – Közlések.

1474–1477 (1493)

Manole Nea­goe–Olimpia Guțu–Mihail Guboglu–Ra­du Constantinescu–Constantin Vlad: Războieni. Cinci sute de ani de la cam­pa­ni­a din 1476. Mo­no­gra­fie și cu­le ­ge­re de texte. [Răz­bo ­ieni. Az 1476. évi hadjárat 500. évfordulója. Monográfia és szöveggyűjtemény]. Buc. 1977.

▪ Mátyás király moldvai vonatkozásokat is tartalmazó oklevelei, pá­pai oklevelek, követjelen ­tések. – Közlések, román fordításban is.

1474–1526

Doue-spre-dece scrisori domneșci din archiva orașului Bistrița (Tran­sil­va­nia) [Tizen ­két uralkodói oklevél Beszterce v lt-ból]. Copiate și adno­ta­te de Con­stan­tin C. Mo ­isil. Bucuresci 1897.

▪ Közlések.

1474–1539

Pall, Francisc: Renseignements inédits sur l’activité dominicaine dans l’ Europe du Sud-Est (XVe–XVIe siècles). In: Revue historique du Sud-Est Européen (Bucarest) 22 (1945). 256–263.

▪ p. 258–263: Oklevélregeszták a Domonkos-rend római levéltárából.

1475

Esarcu, C[onstantin]: Documente inedite din biblioteca Ambrosiană dela Mi ­lan, re­lative la victoria lui Ștefan cel Mare dela Racova [Kiadatlan ok­levelek a Bib­liotheca Ambrosianából Ștefan /moldvai vajda/ racovai győzelméről]. In: Co­lumna lui Traian 7 (1876). 9. sz. 420–425.

1. p. 420–422: 1475. I. 25. Ștefan moldvai vajda (az okl. olasz fordítása), Bibliotheca Am­bro  ­siana (Milánó), Sezione-militare-guerre-Turchia [máshol: Milánói Állami Levéltár, vö. Columna lui Traian. Serie nouă 4 (1883). 1–2. sz. 31.] = MonHungHist, Acta extera, V. 301–302. = Bogdan: Doc. lui Ștefan II. 319–320. ▪ 2. p. 422–424: 1475. I. 23. (f. III. a. Conv. Pauli ap.), Torda. Ismeretlen feljegyzése a Mold ­ ­va elleni török támadásról Mátyás kir. számára, Bibliotheca Ambrosiana (Milánó), Se­zi­one-militare-guerre-Turchia. ▪ 3. p. 424–425: 1475. II. 13., Buda. Leonardo da Oretona le  ­vele Romano Rosetohoz (Ferrara) Ștefan moldvai vajda győzelméről a törökök felett, Bib  ­liotheca Ambrosiana (Milánó), Sezione-militare-guerre-Turchia. – Közlések.

Kiss András: Mi sérti az önérzetet? Ștefan cel Mare oklevele Mátyás királlyal való hű­béri viszonyáról. In: Uő: Más források – más értelmezések. Marosvá­sárhely 2003. (Erdély emlékezete). 221–227.

▪ p. 224–227: 1475. VII. 12., István moldvai vd. – Közlés, magyar fordításban is (utóbbi Szabó György munkája). – A tanulmány korábbi közlése: Korunk. III. folyam. 4 (1993). 4. sz. 113–115. – Az oklevél korábbi közlése: Bogdan: Doc. lui Ștefan cel Mare II. 330–334.

Simon, Alexandru: Anotimpurile cruciate ale unui rege: documente milaneze asupra politicii lui Matia Corvin în anul 1475 [A keresztes hadjáratot vívó ki­rály színeváltozásai: 1475. évi milánói iratok Mátyás király politikájáról]. In: Archiva Moldaviae 4 (2012). 319–333.

▪ Leonardo Botta, Milánó velencei titkárának levelei Galeazzo Maria Sforzához, milánói herceghez, Archivio di Stato di Milano, Milano (ASM), Archivio Ducale Sforzeso, Archivio Visconteo-Sforzesco, Potenze Estere, Venezia, cart. 361, 1475, I–XII: ▪ 1. p. 322–324: 1475. III. 22. (a románok törökök feletti győzelméről). ▪ 2. p. 326–327: 1475. VII. 14. (Mátyás kir terveiről, Kaffa elfoglalásáról). ▪ 3. p. 328–330: 1475. X. 7., Mátyás kir terveiről, Mátyás kir és Velence tárgyalásai a Portával, IV. Sixtus pápa tervéről, hogy Itáliát törökellenes szövetségbe kovácsolja. ▪ 4. p. 331–332: 1475. XII. 23., Mátyás kir kedvezőtlen véle­ményéről Habsburg III. Frigyes, Jagelló IV. Kázmér lengyel kir és Jagelló II. Ulászló cseh király tevékenységével kapcsolatosan, a keresztes hadjárat itáliai támogatásának hiányáról. – Közlések, román fordításban is. – Ugyanezek a források újraközölve, román fordítással együtt: Alexandru Simon: Al treisprezecelea apostol. Valachorum regulus. Cluj-Napoca 2017. ▪ 1. p. 108–110. ▪ 2. p. 110–111. ▪ 3. p. 111–113. 1475. X. 7. ▪ 4. p. 113–114.

1475–1476

Iorga, Nicolae: Veneția în Marea Neagră [Velence és a Fekete-tenger]. In: Iorga, Nicolae: Studii asupra evului mediu românesc. Ediție în­gri­jită de Șer­ban Papacos­tea. Buc. 1984. 230–296.

▪ 1. p. 262–263: 1475. XI. 3., Mátyás kir., Velencei lt, Bolle e­dat­ti della Curia Romana. ▪ 2. p. 274–275: 1476, Mátyás kir., uo. – Közlések. Ugyanitt további források a velencei–mold­vai kapcsolatokról, melyek Magyarország történetére érintőlegesen vonatkoznak. – A tanul­mány korábbi közlése: Analele Academiei Române. Seria II. Tomul XXXVII. 1914–1915. Me ­moriile Secțiunii Istorice. Buc. 1915. 1–76. Ebben a közlések: ▪ 1. p. 41–42; ▪ 2. p. 53–54.

1475–1478

Esarcu, C[onstantin]: Stefanu cellu Mare. Documente inedite din archivele Ve­ne ­ției [Ște­fan cel Mare. Kiadatlan oklevelek Velence levéltáraiból]. In: Columna lui Traianu 4 (1873). 12. sz. 227–232; 13. sz. 235–240; 14. sz. 249–254.

▪ 4/1873. 14. sz. p. 249–251: 1476–1478 közötti, magyar vonatkozású velencei források, kö ­vet­jelentések, Má­tyás kir. oklevelei, pápai oklevelek. – Közlések. – Önálló kötetben: E­sar ­cu, C(on­stan­tin): Stefanu cel­lu Mare. Documente descoperite în archivele Veneției [A be­vezetőt B. P. Hasdeu írta]. Bu­cu­resci 1874.

1475–1511

Dicționar al științelor speciale ale istoriei [A történelem segédtudományainak szótá­ra]. Coord. Ionel Gal. Buc. 1982.

▪ 1. p. 92: 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vaj­da, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru ­men­ta publica 742. sz., DF 247207. ▪ 2. p. 102 (1552. III. 28-i hibás kel­tezéssel): okle­vél  ­hasonmás, 1552. III. 25., I. Ferdinánd kir., Arh. Stat. Buc., Colecția Peceți I/282 (ebben át­írt oklevelek: a) 1475. VI. 9., Mátyás kir. b) 1494. X. 4., II. Ulászló kir. c) 1515. II. 1., Sza ­po­lya­i János erd. vajda. – Oklevélhasonmások.

1475–1515 (1552)

Feneșan, Costin: Privilegiile târgului Dobra până la 1552 [Jófő vásáros hely ki­vált ­ság ­levelei 1552-ig]. In: Arhiva Românească [A bukaresti Revista Arhivelor c. fo  ­lyó­irat elneve­zése 1995–1996 között, ami után visszatértek a korábbi címhez!] 1 (1995). 1. sz. 151–158.

▪ 1. p. 153–154: 1475. VI. 9., Mátyás kir. ▪ 2. p. 154: 1494. X. 4., II. Ulászló kir. ▪ 3. p. 155: 1515. II. 1., Szapolyai János erd. vajda. – Mindhármat átírta: ▪ 4. p. 156: 1552. III. 25., I. Fer ­dinánd kir., Arh. Stat. Buc., Colecția Peceți I/282. – Közlések, román fordítás­ban is; hasonmás: p. 156.

1475–1517 (1544)

Rehner, Hermann: Das Alleinverkaufsrecht von Sicheln der Heltauer Schmiede. In: Forschungen zur Volks- und Landeskunde 29 (1986). 2. sz. 22–31.

▪ 1. p. 27–28 (1475. VII. 6-i hibás keltezéssel): 1475. VII. 6., Szeben v és a hét szász szék; SzNLt, Zunfturkunden 783. sz. = Ub VII. 54. ▪ 2. p. 28: 1487. IV. 8., Mátyás kir., uo. 787. sz. ▪ 3. p. 28–29: 1517. XII. 6., II. Lajos kir., uo. 787. sz. ▪ 4. p.: 29–31: 1544. VIII. 15., Sze­ben v; uo. 788. sz. – Közlések.

1476

Esarcu, C[onstantin]: O relațiune contimpurană inedită despre Ștefan cel Mare 1476 din Biblioteca Marciană din Veneția. Classis X, Codex CLXXVIII [Egy 1476. évi közöletlen jelentés Nagy Istvánról a velencei Marcianából. Clas­sis X, Codex CLXXVIII]. In: Co­lumna lui Traian 7 (1876). 8. sz. 376–380.

▪ p. 377–380: 1476. IX. 16., Boroszló: Balthasar de Piscia IV. Sixtus pápához a törökök 1476. évi moldvai betöréséről és több város lakosságának Magyarországra meneküléséről; Vlad Țepeș állítólagos visszajöveteléről Magyarországról. – Közlés. – Vö. Manole Nea­goe–Olim ­pia Guțu–Mihail Guboglu–Ra­du Constantinescu–Constantin Vlad: Războieni. Cinci sute de ani de la cam­pa­ni­a din 1476. Mo­no­gra­fie și cu­le ­ge­re de texte. [Răz­bo ­ieni. Az 1476. évi hadjárat 500. évfordulója. Monográfia és szöveggyűjtemény]. Buc. 1977.

Lukács Antal: Puterea probatoare a documentelor domnilor munteni în Ța­ra Fă­gă­ra ­șu ­lui în secolul al XVII-lea [A havasalföldi uralkodók okleve­le­inek bizonyító e­re­je Fogarasföldön a 17. században]. In: Istorie și ideolo­gi­e. Omagiu pro ­fe­so­ru­lui Stelian Brezeanu la 60 de ani. Co­or­do ­nator: Manu­ela Dobre. Buc. 2002. 114–123.

p. 119: 1476 (6984). V. 8., Basarab havasalföldi vajda a fogarasföldi Sinka falu lakóinak a  ­do­má­nyoz egy hegyet. > tartalmi ái 1640. XI. 14. > 1751, BrassóNLt, Brassó v lt, Pri­vi­le­gi­a 676. sz. – Az 1476-os oklevél e­re­de­tije: Direcția Municipiului București a Arhivelor Na ­ți­onale, Do­cu­mente istorice, CXXXIV/47. = DocRomHist. B. I. p. 253–256. – Tévesen 1372. V. 8-ra keltez­ve: DocRomHist. D. I. p. 103.

Weber, Albert–Gheorghe, Adrian: Noi descoperiri din arhivele Italiei și Aus­triei cu privire la ultimul an din viața lui Vlad Țepeș (1476). New Dis­coveries from Italian and Austrian Archives about the Last Year of Vlad the Im­paler (1476). In: Muzeul Național 31 (2019). 27–46.

▪ [1476. II. 15.–1477 eleje]. Krems-i polgár levele ismeretlenhez 1476. évi szerbiai magyar hadjáratról. = Corpus Draculianum I/2. 332–336. – Közlés.

1477–1479

Magina, Livia: Documentary Contribution Concerning the History of Șarad [Ok­leveles adatok Sarád tör­té­ne­té­hez]. In: Itinerarii istoriografice. Studii în onoa­rea istoricului Costin Feneșan. Ed. Dumitru Țeicu, Rudolf Gräf. Se­c­re­tar de redacție: dr. Adrian Ma­gi­na. Cluj-Napoca 2011. 167–178.

1. p. 171–173: 1477. XII. 1., Ország Mihály nádor, DL 18145. > ▪ 2. p. 173–177: 1478. XI. 24., erd kápt, DL 18145, ff. 45–47. ▪ 3. p. 177–178: 1479. XII. 16., Bátori István országbíró, DL 18297. – Közlések. – A tanulmány újraközlése, románul: Uő: Banat 71–85 (ebben az oklevelek: ▪ 1. p. 76–78. > ▪ 2. p. 78–83. ▪ 3. p. 83–84).

1478–1516

Magina, Adrian: Constituirea și evoluția domeniului familiei nobiliare Măcicaș de Rapolt (1478–1520) [A rápolti Macskási család birtokainak kialakulása és fejlődése (1478–1520)]. In: Banatica 20 (2010). Vol. II. 109–130.

1. p. 120–121: 1478. XII. 6., Mátyás kir, DL 45759. ▪ 2. p. 121– 128: [1512–1516?], erd kápt, DL 31003. – Közlések.

1479

Feneșan, Costin: Cetatea de Baltă în a doua jumătate a secolului al XV-lea [Küküllővár a 15. század má ­sodik felében]. In: Liviu Boar. Ar­hi­vist, istoric, pro­fesor. Coordonator: dr. Ioan Lăcătușu. Centrul European de Studii Co ­vasna–Harghita. Editura Eurocarpatica. Sfântu Gheorghe 2011. (Profe­si­oniștii noștri 2.) 209–214.

▪ p. 212–213 (közlés); p. 213–214 (román fordítás): 1479. VI. 3. (XVI. d. introductionis [f. IV. p. Sophie vidue], [Feneșan közlésében 1479. VI. 5-i keltezéssel]), kolozsmonostori konv (magában foglalja Mátyás kir 1479. III. 14-i oklevelét, de az itt nincs közölve); az oklevél jelzete a közléskor: Arhivele Naționale ale României, Direcția Arhive Naționale Istorice Centrale, Buc. (Bukaresti Állami Levéltár), Colecția Peceți II., 457. sz. (korábbi jelzete: Pon­grácz cs bashalmi lt, 4. csomó, 19. sz.). Az oklevél mai (2016) őrzőhelye és jelzete: Bibli­ote­ca Academiei Române, Buc., Colecția Peceți, 457. sz. – Közlés. – Vö. Karácsonyi János: Oklevélkivonatok a szentmiklóssi és óvári gróf Pongrácz család levéltárából. In: Történelmi Tár 1896 (p. 526–527: 1479. III. 14., Mátyás kir > p. 527: 1479. VI. 5., ko­lozsmonostori konv) = Ub VII. 208, 214 (DL 94539. [= Pon­grácz cs bashalmi lt, 4. csomó, 19.], 1479. III. 14. és VI. 3-i keltezéssel).

Pop, Ioan-Aurel–Simon, Alexandru: Din Secuime în Țara Hațegului: expediții oto­mane în Tran­sil­vania la sfâr­și­tul anilor 1470 [A Székelyföldről Hát­szeg­be. A törökök erdélyi betörései az 1470-es évek végén]. In: Stu­di­a archaeologica et historica in honorem magistri Dorin Alicu. Editori: Vi­ori­ca Rusu-Bo­lindeț, Tudor Să­lă­gean, Rada Varga. Cluj-Napoca 2010. 565–575.

▪ p. 571–573: 1479. X. 21., Mátyás kir, DL 27714. – Közlés. – Az oklevelet újból közölte: Alexandru Simon: Al treisprezecelea apostol. Valachorum regulus. Cluj-Napoca 2017. 216–217, továbbá Pop–Simon: Din Secuime în Țara Hațegului: incursiuni otomane în Transilvania la sfârșitul anilor 1470. In: Pop, Ioan-Aurel: Hunedoreștii. O familie europeană. Cluj-Napoca 2020. 208–220 (ebben az oklevélközlés: p. 218–220). – A tanulmány magyarul: Ioan-Aurel Pop–Alexandru Simon: Források a kenyérmezei csata (1479) előzményeiről és kö­vetkezményeiről. In: Hadtörténelmi Közlemények 124 (2011). 1. sz. 229–238. (ebben a köz­lés: p. 237–238). – Az oklevél legkorábbi közlése: Hunyadi Corvin János 1473–1504. Ír­ta Schönherr Gyula. Bp. 1894. (Magyar Történeti Élet­rajzok). 314–315.

1479

Păcățean, Teodor V.: Istoriografi vechi – istoriografi noi. Studiu critic în ches­tia vechei metropolii ortodoxe române [Régi és új historikusok. Kri­tikai ta ­ ­nulmány a régi román görögkeleti püspökségről]. Sibiiu 1904.

▪ p. 53–54: 1479. III. 20., Mátyás kir = Mihályi: Diplome maramureșene 536. – Közlés.

1480

Feneșan, Costin: Statutul din 1480 al breslei blănarilor și cojocarilor din Ba ­ia Ma­re [A nagybányai szűcscéh statútuma 1480-ból]. In: Revista arhivelor. A  ­nul 67. Vol. 52 (1990). 4. sz. 396–404.

▪ p. 399–404: 1480. I. 31., Nagybánya v, Arh. Stat. Buc., Colecția Documente istorice, MCDLXXV/5. – Közlés, román fordításban is; hasonmás: p. 401.

Nussbächer, Gernot: Un document privind comerțul Brașovului cu Mol­do­va la sfî­r­și­tul secolului XV. (I–IV.) [Egy oklevél a Brassó és Mold­va kö­zötti ke­res­kedelem­re vonatkozóan]. In: Anuarul Institutului de Is­to­rie și Ar­heolo­gie „A. D. Xe­nopol” 21 (1984). 425–437; 22/2 (1985). 667–678; 23/1 (1986). 325–342; 25/1 (1988). 319–330.

Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie A. D. Xe­nopol” 21 (1984). 425–437; 22/2 (1985). 667–678; 23/1 (1986). 325–342; 25/1 (1988). 319–330: 1480. IV. 2., Brassó v, Bras  ­sóNLt, Brassó v lt, Szá­madások, VI/1, DF 246364. – Közlés. – A forrás korábbi közlése: Quellen zur Ge­schich­te der Stadt Kronstadt. III. Kronstadt 1896. 1–2, reg.

1481

Halichias, Ana-Cristina: O revenire necesară asupra privilegiului emis de Matia Corvin la 24 august 1481 [Újra Mátyás király 1481. augusztus 24-i ok­le­ve­lé ­ről]. In: Uő: Mediaevalia et Neolatina. Buc. 2010. (Limbi, culturi, identi ­tăți). 28–36.

▪ p. 33–36: 1481. VIII. 24., Mátyás kir, Ko­lozsNLt, Kolozsvár v lt, T60, DF 281181. = Ub VII. 282–283. – Közlés. – A tanulmány korábbi közlése: Uő: A New Approach to a Do­cument Issued by Mat­thi­as Cor­vin on August 24, 1481. In: Revue des Études Sud-Est Euro ­péennes. Jour­nal of South-East European Studies 44 (2006). 1–4. sz. 145–152 (ebben a közlés: p. 150–152).

Matei, Al[exandru]: Filiala Arhivelor Statului. Județul Cluj [Az Állami Le­vél­tár Ko ­lozs Megyei Fiókja]. Buc. 1982. (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Re­publica Socialistă Ro­mânia).

▪ p. 15: 1481. III. 7., Ștefan cel Ma­re moldvai vajda, KolozsNLt, Beszterce v lt 242. sz. = Berger: Bistritz I. 306. sz. = Ub VII. 259–260. – Hasonmás.

1482

Bónis Johanna: Din istoria breslelor târgumureșene [A marosvásárhelyi céhek tör­té­ne­téből]. In: Acta Musei Napocensis 35–36 (1998–1999). 57–61.

▪ A p. 62. és 63. között le­vő hasonmáson: 1482. VIII. 1., Mátyás kir., MarosNLt, Ma­rosvásárhely v lt, Ki­váltságlevelek, 1. sz.

Pop, Ioan Aurel: Mărturii documentare privind domeniul Hunedoara la sfîr­și­tul se­co ­lu­lui al XV-lea [A vajdahunyadi uradalomra vonatkozó okleve­les em­lé­kek a 15. század végéről]. In: Studia Universitatis Ba­beș–Bo­lyai. His­toria 32 (1987). Fasc. 2. 16–24.

▪ 1. p. 22–23: 1482. IV. 8., Mátyás kir. > ▪ 2. p. 24: 1482. VII. 12., Erd. kápt., DL 37653. – Köz­lé­sek.

Pop, Ioan-Aurel: Starea domeniului Hunedoara la sfârșitul secolului al XV-lea [A vaj­dahunyadi uradalom helyzete a 15. század végén]. In: Uő: Hunedoreștii. O familie europeană. Cluj-Napoca 2020.  269–279.

1. p. 276–278: 1482. IV. 8., Mátyás kir a budai káptalanhoz. > 2. p. 278–279: 1482. VII. 12., budai kápt, DL 37653. – Közlések.

1482–1495, 1521 (1875)

Vîrtosu, Emil: Paleografia româno-chirilică [Cirill betűs román paleográfia]. Buc. 1968.

1. X. tábla: (1482–1495), Brassó város Vlad Că­lugărul havasalföldi vajdához, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 202. sz. (recto) = Bogdan, Ioan: Do­cu­mente și regeste. Buc. 1902. 311–312 (CLXXXIX. sz.). = Tocilescu: 534 do ­cumente istorice. Buc. 1931. p. 461 (463. sz.). ▪ 2. XXIII. tábla: (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câm ­pulung-i] Neacșu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, Sten ­ner-gyűjt. IV/472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. – Hasonmások.

1483

Nussbächer, Gernot: Ein Nachtrag zu Band VII des „Urkundenbuchs zur Ge­schichte der Deutschen in Sieben­bürgen”. In: Sașii și concetățenii lor ar­de­leni. Die Sachsen und ihre Nachbarn in Sieben­bürgen. Studia in ho­no­rem Dr. Thomas Nägler. Ed. Ioan Marian Țiplic, Konrad Gun­disch [!]. Alba Iu ­lia 2009. 91–93.

▪ p. 91–93: 1483. X. 7., Vidombák. Johannes barcasági esperes és feketehalmi plébános megerősít egy misealapítványt. Egykorú másolat a brassói Fekete templom lt-ában (Archiv der Honterusgemeinde Kronstadt), I.E. 144, 179r. – Köz­lés. – A fenti tanulmány és ezen ok­levél szövegének, illetve hasonmásának újabb közlése: Zeitschrift für Siebenbürgische Lan­deskunde 32 (2009). 191–194.

1483–1500

Magina, Adrian: Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea: Miloą Belmuľević [Egy 15. századi szerb nemes: Mi­loą Belmuľević]. In: Analele Banatului. Se­rie nouă. Arheologie–Istorie 18 (2010). 135–142.

1. p. 138–139: 1483. XII. 21., Mátyás kir, DL 26646. Korábbi kiadása: A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198–1526. Szerk. Thallóczy Lajos, Áldásy Antal. Bp. 1907. (Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria XXXIII.) 276–277. ▪ 2. p. 139–140: 1496. VII. 2., II. Ulászló kir, DL 26655. ▪ 3. p. 140: 1498. V. 12., aradi kápt, DL 36849. ▪ 4. p. 140–142: 1500. IX. 8., Miloą Belmuľević, végrendelete, eredetije lappang; korábbi közlése: Алекса Ивић: Неколико ћирилских споменика из XVI и XVII века. In: Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva. Zagreb 1913. 93–94. ▪ 5. p. 142: 1500. XI. 16., II. Ulászló kir, ENMLt, Kemény József: Appendix Dip­lo­ma­ta­rii Trans­sil­vanici, VIII. köt., fol. 14. – Közlések.

1483, 1504

Iorga, Nicolae: Stăpînirea lui Ștefan-cel-Mare asupra Ciceului [Nagy István /mold ­ ­vai fejedelem/, Csicsó /várának/ birtokosa]. In: Revista istorică 8 (1922). 7–9. sz. 128–137.

1. p. 129–130: 1483. I. 19., Bátori István országbíró és erd vd, DL 74219. = TelOkl II. 157–158. ▪ 2. p. 135–136: 1504. XII. 3. (f. III. a. Nicolai conf.), II. Ulászló kir, KolozsNLt, Dés v lt, 81. sz., DF 253375. – Közlések.

1484

Muckenhaupt Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. Könyvleletek 1980–1985. Bp.–Kolozsvár [1999].

▪ p. 70. (közlés) és 48. kép (hasonmás): 1484. IV. 28. (f. IV. p. Georgii mart.), [Nagy] Zsig­mond törcsvári várnagy és székely alisp, Csíki Székely Múzeum (Csíkszereda), csíksomlyói ferences könyvtár, Töredékek, T 56/b (Rainerius de Pisis Pantheologia [Basel 1477] c. ősnyomtatvány [jelzet: 6230] kötéséből kiemelt papír oklevél két csíkja, vö. Muckenhaupt: i. m. 178., II/46. katalógustétel).

Răduțiu, Aurel: Valea Jiului la 1484 [Zsil-völgye 1484-ben]. In: Re­vis­ta de ar ­hi­vis ­ti­că. Editată de Asociația Arhiviștilor „David Prodan” Cluj-Na­po­ca. [A Re­vista Ar­hivelor. Editată de Asociația Arhiviștilor „David Pro ­dan” Cluj-Na­poca foly­tatása]. Seria a III-a. Tom III. 1997. 1–2. sz. 101–106.

▪ p. 106: 1484. VI. 27., Szászváros v, ENMLt, vécsei br. Vécsey cs sárközújlaki lt, DF 254468. – Közlés, 1484. VII. 29-i (in d. S. Ladislai) keltezéssel.

1486

Pienaru, Nagy: O misiune diplomatică otomană în Ungaria (1486) [Egy török diplomáciai küldetés Magyarországon (1486)]. In: Revista isto­rică 13 (2002). 3–4. sz. 141–148.

▪ p. 2–5: Hadzsi Zaganosz, a szultán Mátyáshoz küldött követének jelentése. Topkapi Sarayi Miizesi Arsiv E 8568. = Hazai György : A Topkapu Szeráj Múzeum levéltárának magyar vonatkozású török iratai. In: Levéltári Közlemények 26 (1955). 293–294 (10. sz., 1488. VI. 15. u. keltezéssel.). – Közlés, román fordításban is.

1486–1518

Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504–1518). Előszóval, mutatókkal és jegyzetekkel regesz­ták­ban köz­zéteszi Gálfi Emőke. Kolozsvár 2011. (Erdélyi Tudományos Füzetek 270.)

▪ Az aradi kápt jegyzőkönyvének töredéke (DL 36349). – Regeszták. – Recenzió: Erdélyi Múzeum 74 (2012). 3. sz. 166–170 (Fejér T.); Egyháztörténeti Szemle 15 (2014). 3. sz. 114–116 (Restás A.)

1486–1540

Simon Zsolt: Documente medievale inedite cu privire la istoria orașului Târ­gu Mu­reș [Ma­rosvásárhely történetére vonatkozó kiadatlan középkori oklevelek]. In: A­nu­arul Arhivelor Mureșene 2 (2003). 339–351.

▪ 1. p. 340: 1486. I. 6., Mátyás kir., MarosNLt, Marosvásárhely v lt, Kiváltságlevelek, 2. sz. ▪ 2. p. 340–341: 1497. VI. 27., Drágfi Bertalan erd. vajda, uo., Acta politica 5/a. ▪ 3. p. 341–342: 1498. II. 2., II. Ulászló kir., uo., Kiváltságlevelek, 5. sz. és Acta politica 6. sz. ▪ 4. p. 342–344: 1519. IX. 27., Szapolyai János erd. vajda és székely isp., uo., Kiváltságlevelek, 7. sz. ▪ 5. p. 344–345: 1519. IX. 29., Szapolyai János erd. vajda és székely isp., uo., Kiváltságle­velek, 8. sz. ▪ 6. p. 345–347: 1531. V. 18., Szapolyai János kir., uo., Kiváltságlevelek, 10. sz. ▪ 7. p. 347–348: 1531. V. 18., Szapolyai János kir., uo., Kiváltságlevelek, 11. sz. ▪ 8. p. 348–350: 1536. III. 15., Maylád István erd. vajda, uo., Acta politica 9. sz. ▪ 9. p. 350–351: 1540. VI. 8., Maylád István erd. vajda, uo., Acta politica 9/a. sz. – 1. sz.: reg., 2–9. sz.: közlések.

1486–1541 (1630)

Documente făgărășene [Fogarasföldi oklevelek]. I (1486–1630). Editate de An­tal Lu ­kács. Buc. 2004. (Documenta Transsylvaniae Historica I).

▪ 1486. V. 4. – 1541. VI. 17., Fogarasföld történetére vonatkozó oklevelek, közlések. – Re­cen ­zió, fontos kiegészítésekkel: Erdélyi Múzeum 71 (2009). 1–2. sz. 89–95. (Fejér Tamás).

1487–1491

Iusztin Zoltan: In the Corvin’s Services. Francis of Haraszth, Banus Zewrenensis (1). In: Politics and Society in the Central and Souh-Eastern Europe (13th–16th centuries). Ed. Zoltán Iusztin. Cluj-Napoca 2019. 111–155.

1. p. 144–146: 1487. II. 2., Mátyás kir, DL 59747. ▪ 2. p. 146–148: 1487. VI. 10., Mátyás kir, DL 59754. ▪ 3. p. 148: 1491. I. 3., II. Ulászló kir, DL 59401. ▪ 4. p. 149–150: 1491. II. 3., Corvin János herceg, DL 59803. = Veress E.: Gyula város oklevéltára 1313–1800. Bp. 1938. 27–28. ▪ 5. p. 150–151: 1491. II. 14., Corvin János herceg, DL 59804. ▪ 6. p. 151–153: 1491. IV. 13., II. Ulászló kir, DL 59805. ▪ 7. p. 153–154: 1491. IV. 15., Bátori István országbíró és erd vd, DL 59806. ▪ 8. p. 154–155: 1491. V. 17., aradi kápt, DL 59806. – Közlések.

1487–1531 (1699)

Entz Géza: A Farkas-utcai templom. In: Református Szemle (Kolozsvár) 43 (1948). 14. sz. (1948. VII. 31.). 421–428; 15. sz. (1948. VIII. 15.). 455–462; 16. sz. (1948. VIII. 31.). 488–505; 17. sz. (1948. IX. 15.). 522–531; 18. sz. (1948. IX. 30.). 551–556.

Református Szemle 43 (1948). 17. sz. (1948. IX. 15.). ▪ 1. p. 526 (1486. XI. 9-i hibás keltezéssel): 1486. XI. 7., Kolozsvár v; közlés: Kemény, Josephus: Collectio maior ma­nus­crip ­ ­torum historicorum, Tom. VI/2. 13. sz. alapján. = Ub VII. 463 (e közlés szerint az okl. e­re ­detije az Erd. Ref. Egyházkerület gyűjtőlevéltárában található, Kv-i ref. egyházközség lt, A.10). ▪ 2. p. 526–527: 1487. IX. 5., Mátyás kir., uo., 9. sz. ▪ 3. p. 527: 1490. I. 18., Mátyás kir., uo., 10. sz. ▪ 4. p. 527–528: 1494. VIII. 24., II. Ulászló kir., uo., 11. sz. ▪ 5. p. 528: 1520. III. 27., II. Lajos kir., uo., 12. sz. ▪ 6. p. 528–529: 1531. XII. 19., Magdolna minorita szer  ­zetbeli nővér, kolozsvári Kőfaragó György (Georgius Lapicida) özvegye, ENMLt, Törzs ­ ­gyűjt. – Közlések. – Különnyomatként: Kolozsvár 1948; ebben a közlések: ▪ 1. p. 39; ▪ 2. p. 39–40; ▪ 3. p. 40; ▪ 4. p. 40–41; ▪ 5. p. 41; ▪ 6. p. 41–42.

1487–1533 (1544)

Ilea, Ana–Rus, Vasile: Documente referitoare la voievozii români din Bi­hor din se ­co­lele XV–XVI [A Bihar /vármegyei/ 15–16. századi román vaj­dákra vonat­kozó oklevelek]. In: Crisia 19 (1989). 309–316.

▪ 1. p. 311–312: 1487. IV. 5., Vá­radi kápt., BiharNLt, Oklevélgyűjt. 12/15, DF 278561. ▪ 2. p. 312: 1510. II. 23., Váradi kápt., BiharNLt, Ugrai-Bölöni cs lt 1/8, DF 278476. ▪ 3. p. 312–314: 1510. II. 24., Vá­radi kápt., BiharNLt, Ugrai-Bölöni cs lt 1/6, DF 278474. ▪ 4. p. 314 (1525. I. 15-i hibás keltezéssel): 1525. I. 14., Váradhegyfoki konv., BiharNLt, Ok­le­vél­gyűjt. 14/24, DF 278582. ▪ 5. p. 315–316: 1533. I. 6., I. János kir., BiharNLt, Ugrai-Bölöni cs lt, 13/9. ▪ 6. p. 316: 1544. II. 27., nagymihályi Eodemffy (?) László, a váradi vár pro­vi­so­ra, BiharNLt, Ok­le­vél­gyűjt. 12/25. – Közlések, román fordításban is.

1489

Diaconescu, Ma­rius: Contribuții la datarea donației Ciceului și Cetății de Baltă lui Ștefan cel Mare [Csi­csó és Küküllővár Nagy István /moldvai/ fejedelem részére történt adományozásának időpontjáról]. In: Analele Putnei 9 (2013). 1. sz. 91–112.

▪ p. 110: 1489. VII. 26., Tárcai Márton erdélyi sókamaraisp, Tárcai János királyi kamarás, DF 260835. – Közlés.

Pop, Ioan-Aurel–Simon, Alexandru: Re de Dacia. Un proiect de la sfârșitul Evului Mediu [Re de Dacia. Egy késő-középkori tervezet]. Cluj-Napoca 2018. (Școala Ardeleană de Istorie).

▪ p. 13–17: 1489. [1488?] II. 27. (hasonmás és töredékes közlés): Francisco Oliva milánói kancellár által a magyar király számára készült, titkosírást feloldó kulcs. Archivio di Stato di Milano, Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Estere, Ungheria, cart. 650, fasc. 5, 1487–1489, fasc. 31, 1489. – Az itt közölt irat alapján levont következtetések – miszerint VIII. Ince pápa István moldvai fejedelemnek a Re de Dacia címet adta volna – kritikája: Mureșan, Dan Ioan: Rex Dacie, regina Dacie. O istorie conectată de la Marea Baltică la Marea Neagră la amurgul Evului Mediu (I) [Rex Dacie, regina Dacie. Kapcsolódási pontok a Balti-tengertől a Fekete-tengerig]. In: Archiva Moldaviae 12 (2020). 15–87.

Simon, Alexandru: Soțiile ungare ale lui Vlad III Țepeș: Rolul, impactul și recep­tarea unor alianțe și rivalități medievale [III. Vlad Țepeș magyar feleségei. Középkori szövetségek és vetélkedések szerepe, hatása és meg­ítélése]. In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași 48 (2011). 5–12.

▪ p. 9: 1489. IX. 10., pécsi kápt, Szlovák Nemzeti Levéltár, Révay cs központi lt, DF 260135. – Közlés. – További közlései az oklevélnek: Simon, Alexandru: Propaganda and Matrimony: Dracula between Hunyadi and Habsburg. In: Transylvanian Review. 2011. no. 4. 80–90 (p. 84–85); Uő: The Hungarian Ladies of Dracula. In: Pour l’amour de By­zance. Hommage à Paolo Odorico. Edité par Christian Gastgeber, Charis Messis, Dan Ioan Mureșan et Filippo Ronconi. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2013. (Eastern and Central European Studies I. Vol. 3.) 243–250 (közlés: p. 248); Uő: Va­lachorum regulus 66–67. – Első közlése az oklevélnek: Fedeles Tamás: Drakulyahaza. In: „Fons, skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási Tibor, Révész Éva, Szabados György. Szeged 2010. 111.

1490

Simon, Alexandru: Domnul Moldovei și regii Ungariei la 1490 [A moldvai u ­ral­ko ­dó és a magyar király 1490-ben]. In: Anuarul Institutului de is­to­rie „A. D. Xe ­no­pol”. 43–44 (2006–2007). 15–36.

▪ p. 22: román ford.; p. 33: közlés; p. 34: hasonmás: 1490. VII. 25., Ștefan moldvai vajda III. (V.) Frigyes német-római császárhoz és osztrák herceghez, Haus-, Hof- und Staats­ar­chiv, Wien, Reichs­hofkanzlei, Fridericiana, Karton 7, 1488–1490, fasc. 8-2, 1490, fol. 88 r–v. – Angol változata: Si­mon, Alexan­dru: The Hun­ga­rian Ways of the Relations between the Habs ­ ­burgs and Moldavia at the End of the 15th Century. In: An­nuario dellIstituto Ro­meno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, VIII, no. 8/2006. Bu­ca­rest–Ve­nezia 2006. 259–296; ebben a közlés: p. 295–296.

1491

Cîmpeanu, Liviu: Organizarea militară a Brașovului până la sfârșitul secolului al XV-lea [Brassó hadszervezete a 15. század végéig]. In: Studii de istorie a orașelor. In honorem Paul Niedermaier [Várostörténeti tanulmányok. In honorem Paul Niedermaier]. Coordonatori: Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Ia­cob. Buc.–Brăila 2017. (Contribuții privind istoria orașelor, vol. XVI.) 336–359.

▪ p. 357–359: 1491, Brassó város hadi szabályzata (1714. évi másolata: BrassóNLt, Brassó v lt, Decretale Coronensium). – Georg von Hermann (Die Grundverfassungen der Sachsen in Siebenbürgen und ihre Schicksale. Offenbach 1792. 55–62), majd az August Ludwig Schlözer (Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I. Urkunden. Göttingen 1795. 76–80) által közölt (és azóta elveszett) német nyelvű brassói jegyzőkönyvbejegyzés román fordítása.

Dincă, Adinel C.: Kleine Ergänzungen zum Kronstädter Rechnungswesen im Spät ­mittelalter. Ein Steuerverzeichnis des Heilig-Leichnams-Viertels (1491). In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 42 (2019). 1. sz. 135–152.

▪ SzebenNLt, Fekete-templom lt, a brassói szász ev. egyházközség lt, IV. E, Nr. 151, fol. 1r–10v (Nota registrum taxe in quartale Corporis Cristi). – Közlés.

1491–1519

Iusztin Zoltán: În serviciul Corvinilor: Francisc de Harazth, banus Zewreniensis. Cursus honorum (II.) [A Corvinok szolgálatában: Haraszti Ferenc, banus Zewreniensis. Cursus honorum (II.)]. In: Banatica 30 (2020). Vol. II. 109–135.

1. p. 128–129: 1491. IV. 13., II. Ulászló kir > ▪ 2. p. 129–130, 1491. V. 12., székesfehérvári kápt, DL 59813. ▪ 3. p. 130–131: 1491. IV. 10., II. Ulászló kir > ▪ 4. p. 131–132: 1491. VI. 11., budai kápt, DL 46165. ▪ 5. p. 132–133: 1510. I. 3., Haraszti Ferenc aradi isp, DF 235469. ▪ 6. p. 133–134: 1519. XII. 19., II. Lajos kir, DL 612649. = Miloą Marek: Archivum Familiæ Moteąický. Stredoveké listiny z archivu rodiny Moteąickovcov. (Fontes Rerum Slovacarum II.). Trnave 2010. 323–324. – Közlések.

1492

Gorovei, Ștefan S.: Feudele ardelene ale lui Ștefan cel Mare. Observații pe marginea izvoarelor [Nagy István /moldvai fejedelem/ erdélyi hű­bér­birtokai. Megjegyzések a források kapcsán]. In: Analele Putnei 1 (2005). 1. sz. 123–132.

▪ p. 128: 1492. IV. 18., Liber formularum archiepiscopi Nicolai Olahi, Jászói konv kvt., ms. 78, fol. 19. – Korábbi közlése: Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hun­ga­riae­que cum Moldavia et Valachia. Akták és levelek Erdély- és Magyarország Moldovával és Ha­vas­alföldével való viszonyához. I. (1468–1540). Gyűjtötte és közrebocsátja Veress Endre. Kolozsvár 1914. (Fontes rerum Tran­syl­va­ni­ca­rum. Erdélyi történelmi források. IV.) 45–46. – Közlés.

1492–1493

 Țiplic, Ioan Marian: Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj și Brașov – rolul lor în a­pă ­ra­rea Transilvaniei de Sud. 1. Breslele armurierilor din Sibiu și funcția lor mi­li­tară [A szebeni, kolozsvári és brassói fegyverkovács cé­hek és sze­repük Dél-Er­dély védelmében. 1. A szebeni fegyverkovács céh és ka­tonai szerepe]. In: Sar­getia 35 (1995/1996). 1. sz. 487–503.

▪ p. 496–497: 1492–1493, Szeben v tornyaiban levő fegyverek jegyzéke, SzNLt, Urk. II/518, DF 245162. – Hasonmás.

1493

Diaconescu, Marius: Catolicismul în Maramureș (I). Mănăstirea eremiților [A ka­to­li­kus vallás Máramarosban (I). A pálos monostor]. In: Satu Ma ­re. Stu­dii și co­municări 14 (1997). 123–132.

▪ p. 126–127: 1493. IV. 3., Erzsébet királyné, DL 21717, II. Ulászló kir. 1507. évi át­író­ ok­le­ve­lé­ből. – Közlés, jegyzetben.

Nussbächer, Gernot: Das Verzeichnis der Privilegien des Burzenländer Ka ­pitels aus dem Jahre 1493. In: Em­lék­könyv Kiss And­rás szü­le­té­sé­nek nyolc­va­na­dik év ­for­du­ló­já­ra. Szerk. Pál‑An­tal Sán­dor, Sipos Gá­bor, W. Ko­vács And­rás, Wolf Ru­dolf. Kolozsvár 2004. 411–416.

▪ p. 414–416: 1493. A Brassói kápt. kiváltságleveleinek jegyzéke, Brassó, Fekete-templom lt, I. E. 144, p. 179v, DF 286635. – Közlés.

1493–1501 (1563)

Hegyi Géza: A „keresztény földre” telepedett románok tizedfizetése: az elmé­lettől a gyakorlatig. In: Erdélyi Múzeum 82 (2020). 1. sz. 24–46.

1. p. 37: 1493. IX. 23., Losonci László és bélteki Drágfi Bertalan erd vajdák, DF 244553. ▪ 2. p. 38: 1496. VII. 1., II. Ulászló kir, DF 277624. ▪ 3. p. 39: 1500. V. 22., II. Ulászló kir, DF 277657. ▪ 4. p. 40–41: 1500. XII. 24., Szentgyörgyi Péter erd vd ˃ ▪ 5. p. 41–42: 1501. I. 3., kolozsmonostori konv, DF 277662. – Közlések.

1494

Acte si fragmente latine romanesci pentru istoria beserecei romane mai alesu unite [Latin nyelvű román vonatkozású iratok és töredék főleg az unitus ro­mán egyház történetéhez]. Edite si anotate de Tim[oteiu] Cipariu. Blasiu 1855.

▪ p. 5–6: 1494. V. 14., II. Ulászló kir., DF 226520. Vö. ZsOkl I. 2180. sz. és Turul 1925. 23–24. – Közlés. – További közlése az oklevélnek: Lupaș, Ioan: Contribuțiuni la istoria ro­mânilor ardeleni 1780–1792 [Adalékok az erdélyi románok történetéhez]. In: Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice. Seria II. Tom. XXXVII. (1914–1915). Buc. 1915. 607–813 (a 766–767. oldalakon).

Cernovodeanu, Paul: Ein sächsischer Stückmeister in der Walachei (1494). In: Forschungen zur Volks- und Landeskunde 11 (1968). 1. sz. 53–60.

▪ p. 59–60: 1494. V. 1., Michael puskamester, SzNLt, Urk. III/215, DF 245521. – Közlés; ha  ­sonmás: p. 60–61. között.

[Bălan, Iosif?]: Când s’a întemeiat orașul Caransebeș și ce știm din trecutul lui? [Mi­kor alapították Karánsebes várost és mit tudunk a múltjáról?]. In: Foaia diecezană (Caransebeș) 18. évf. 33. sz. (1903. aug. 17.). 3–4.

▪ p. 3–4: 1494. X. 1., II. Ulászló kir = Pesty Frigyes: A szörényi bánság és Szörény vár­megye története. III. (Oklevéltár. I.) Bp. 1877. 117–119. (DF 254958). – Közlés, román fordításban is. – Vö. Feneșan, Costin: Despre privilegiile Caransebeșului până la mijlocul secolului al XVI-lea. In: Banatica 2 (1973). 157–163.

W. Kovács András: Vármegyei jegyzőkönyv és vármegyei pecsét a középkori Er ­délyben? In: Cer­tamen. IV. Szerk. Egyed Emese, Gálfi Emőke. Ko­lozs­vár 2017. 271–285.

1. p. 282–283: 1494. [VI. 29. körül] Losonci László és bélteki Drágfi Bertalan erd vajdák ˃ ▪ 2. p. 283–284.: 1494. VII. 21., Torda vm, DL 36638 és DF 257561. – Közlések.

1496

Ciocâltan, Alexandru: Frământări în Brașov și Țara Bârsei într-un do­cu­ment din 1496 [Feszültségek Brassóban és Barcaságban egy 1496-os oklevél tük­rében]. In: Studii și materiale de istorie medie 22 (2004). 221–223.

▪ p. 222: 1496. I. 4., II. Ulászló kir., BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta pub­li­ca 254. sz., DF 247077. – Közlés.

1497

Manciulea, Ștefan: Granița de Vest. V. Românii din Carpații Cehoslovaciei, Mo ­ ­ravia, Silezia, Polonia, Croația și Slavonia din secolele XIV–XVI [A nyu­gati határok. 5. A románok a csehszlovákiai Kárpátokban, Morva­or­szágban, Sziléziában, Lengyelországban, Horvátországban és Szla­vó­niában a 14­–16. században]. In: Blajul 2 (1935). 5. sz. 252–267.

▪ p. 261: 1497. IX. 11., Petrus Kmita de Visnicz, regni marescalcus, Scepusiensis et Sandecensis capitaneus. = Magyarország mezőgazdaságának története. Írta Wenczel Gusztáv. Bp. 1887. 330–331. – Közlés.

Nussbächer, Gernot: Hieronymus Ostermayer și alți organiști brașoveni din secolul al XVI-lea [Hi­ero­nymus Ostermayer és más 16. századi brassói orgo­namesterek]. In: Studii de muzicologie. Vol. XVIII. Coordonator ști­in­țific: Alice Mavrodin. Buc. Editura Muzicală, 1984. 133–139.

▪ p. 134, 3. jegyzet. 1497. XII. 21. (in Thome ap. a. Nat. dom.), Lukács csanádi ppk Brassó v-hoz Hiero­nymus orgonista szökése ügyében, BrassóNLt, Brassó v lt, Fronius gyűjt. I/80. (DF 246523). – Közlés.

Papacostea, Șerban: De la Colomeea la Codrii Cosminului. Poziția interna  ­țională a Moldovei la sfârșitul secolului al XV-lea [Colomeeatól Cod­rii Cos­minului-­ig. Mol­dva nemzetközi helyzete a 15. század végén]. In: Ro­ma­no­slavica 17 (1970). 525–554.

▪ p. 549–551: 1497, II. Ulászló kir. utastásai János Albert lengyel királyhoz küldött követe szá  ­mára. = Garbacik, J.: Materiaty do dziejów dyplomacji polskiej z lat 1486–1516 (Ko­deks Zagrzebski). Wroclaw–Warszawa–Kraków 1966. 25–30.

1497–1532

Feneșan, Costin: Despre privilegiile Caransebeșului pînă la mijlocul se­co­lu­lui al XVI-lea [Karánsebes 16. század közepe előtti kiváltságleveleiről]. In: Ba­na­ti­ca 2 (1973). 157–163.

▪ 1. p. 161–162: 1497. I. 17., II. Ulászló kir., ENMLt, tinkovai Matskási cs lt, DF 254960. ▪ 2. p. 162–163: 1532. II. 5., Szapolyai János kir., uo., LXXXII. – Közlések.

1497/1498; 1529–1530; 1542–1543; 1545

Manolescu, Radu: Socotelile Brașovului. Registrele vicesimale [Brassó szám ­a­dá­sai. A harmincadjegyzékek]. Ediție anastatică îngrijită de Io­nel Cândea și Ra­du Ște­fănescu. I (1497–1545). II. (1546–1547). III (1548–1549). IV. (1550–1554). Brăila 2005–2006.

▪ A brassói harmincadszámadások kéziratban maradt át­írása (Radu Manolescu má­solatainak hasonmás kiadása).

1498

Iorga, Nicolae: Studii istorice asupra Chiliei și Cetății Albe [Történeti ta­nul­mányok Kilijáról és Dnyeszterfehérvárról]. Buc. 1900.

▪ p. 334: 1498. V. 20. (in die Rogationum), István moldvai vd oklevele (említi a küküllővári várnagyot), Czernin-gyűjt., Neuhaus, Cseho. – Közlés.

Pop, Ioan-Aurel–Simon, Alexandru: Moldova și celălalt imperiu: preliminariile și consecințele con­spirației lui Maximilian I de Habsburg și Ștefan cel Mare (1497) [Moldva és a másik birodalom: I. Miksa és Nagy István össze­esküvésének előzményei és következményei]. In: Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea. Volum îngrijit de Ovidiu Cristea și Gheor­ghe Lazăr. Brăila 2008. 331–406.

▪ p. 386–396: 1498. Ismeretlen följegyzése Miksa római kir és István moldvai vd szö­vetségéről Ulászló kir ellen, Szlovák Nemzeti Levéltár, Erdődy cs galgóci hitbizományi lt (DF 278383). – Közlés.

1499

Diaconescu, Marius: De la ingerința voievodului Transilvaniei în relațiile ro­mâ­no-ungare la „cuibul de nelegiuiți” din imaginația istoricilor [Az erdélyi vajda beavatkozásától a román–magyar viszonyba a történetkutatók ál­tal el­képzelt „törvényen kívüliek sasfészkéig”]. In: Analele Putnei 10 (2014). 1. sz. 165–180.

▪ p. 174–176 (közlés), 176–178 (román fordítás): 1499. III. 14., II. Ulászló kir, DF 267261.

1500

Achim, Viorel: Disputa în legătură cu dijmele bisericești din Caransebeș și Că­vă­ran (1500) [A ka­rán­se­be­si és kavaráni egyházi tizedekkel kapcsolatos vita (1500)]. In: Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Fe­neșan. Ed. Dumitru Țeicu, Rudolf Gräf. Secretar de redacție: dr. Adrian Ma­gi­na. Cluj-Napoca 2011. 179–205.

▪ p. 204–205: 1500. I. 23., II. Ulászló kir – Korábbi közlése: Pesty Frigyes: A szörényi bán­ság és Szörény vár­megye története. III. Oklevéltár. I. Bp. 1877. 129–131 (Fiáth cs lt, Ac­ta Transilvanica, fasc. V. B). – Közlés.

Jakó Zsigmond: Vita a „capetia” szó magyar jelentése körül 1500-ban. In: Nyelv- és I ­ro­da­lom­tu­do­má­nyi Közlemények 2 (1958). 1–4. sz. 211–213.

▪ p. 212–213: 1500. VIII. 27., II. Ulászló kir., DL 30063. – Közlés.

Simon Zsolt: Veniturile şi cheltuielile domeniului Bran la începutul sec. al XVI-lea [A törcsvári váruradalom bevételei és kiadásai a 16. század elején]. In: Acta Marisiensis. Seria Historia 2 (2020). 17–39. DOI:10.2478/amsh-2020-0009

▪ p. 25., 12. jegyz.: 1500. III. 3., II. Ulászló kir., BrassóNLt, Brassó v lt (Fond Primăria orașului Brașov), Kiváltságlevelek (Colecția Documente privilegiale), 266. sz. Regesztája: Ub-online VIII, nr. 6044. – Közlés.

[–]: Unu documentu [Egy oklevél]. In: Foaie pentru minte, inimă și literatură 16 (1853). 27. sz. 199–202.

▪ p. 199–200: 1500. VII. 24. (in vig. Iac. ap.), II. Ulászló kir., az erd. kápt. 1852. évi hiteles má ­solatából. = A hajdani törcsvári uradalom jogi állapotjához. Brassó 1871. 6–7 (V. sz.). – Köz ­lés.

1500, 1501

Fara, Andrea: Economia, società, cultura. Italiani nelle terre romene in epoca me  ­dievale: gli Zanobii alias Proll de la Firenze a Sibiu. In: Convergenze cul ­turali: umanesimo e spazio romeno (secoli XIV-XVI). Atti del Convegno di Studio (Cluj-Napoca, 24–25 maggio 2018). A cura di Iulian Mihai Damian e Monica Fekete. Cluj-Napoca 2020. 29–48.

 ▪ p. 44–48: 1500. I. 9., Petrus Waltherius de Hirsberg, boroszlói egyházmegyei klerikus, császári közjegyző oklevele Nikolaus Prohl (Zanobi) végrendeletéről > 1501. I. 22., erd kápt, SzebenNLt, G. D. Teutsch hagyatéka, XLIV, 591 (1500). – Közlés újkori másolat alapján; az oklevél eredetije e közlés szerint a medgyesi szász ev. egyházközség lt-ában (70. sz.).

1500–1515

Pascu, Ștefan: Contribuții noi privitoare la răscoala țăranilor din 1514 în Tran  ­sil­va­nia [Új adalékok az 1514-es parasztfelkeléshez Erdélyben]. In: Studii. Re ­vis­tă de is­torie 8 (1955). 5–6. sz. 91–112.

▪ 1. p. 97: 1500. VIII. 26., Cobor Imre erd. sókamaraispán, SzNLt, DF 245911. ▪ 2. p. 98–99: 1514. VI. 9., Várdai Ferenc erd. püspök, SzNLt, DF 246077. = Monumenta rusticorum 106–107. ▪ 3. p. 99: 1514. VI. 14., Szapolyai János erd. vajda, SzNLt, DF 246067. = Mo­nu­men  ­ta rus­ti­co­rum 111. ▪ 4. p. 99: 1514. VI. 29., Szapolyai János erd. vajda, SzNLt, DF 245737. = Mo­numenta rus­ti­corum 135. ▪ 5. p. 99–100: 1514. VIII. 21., Szapolyai János erd. vaj  ­da, KolozsNLt, Beszterce v lt 504. sz., DF 247582. = Berger: Bistritz I. 589. sz. = Monumenta rus  ­ticorum 199. ▪ 6. p. 100: 1514. VI. 18., Józsa István és Dersi Benedek sókama­raispánok, Ko  ­lozsNLt, Beszterce v lt 500. sz., DF 247579. = Berger: Bistritz I. 585. sz. = Monumenta rus­ti­co­rum 119. ▪ 7. p. 101: 1516. XI. 9., II. Lajos kir., ENMLt, Thorotzkay cs lt, DF 257887, töre­dé ­kes közlés. = Monumenta rusticorum 414–417. ▪ 8. p. 102: 1514. XII. 9., II. Ulászló kir., Ko ­lozsNLt, Dés v lt, DF 253389. = Monumenta rusticorum 299–300. ▪ 9. p. 103: 1514. XII. 15., Szapolyai János erd. vajda, Ko ­lozsNLt, Dés v lt, DF 253391. = Monumenta rusticorum 300–301. ▪ 10. p. 104: 1515. II. 18., Sza­po­lyai János erd. vaj­da, KolozsNLt, Beszterce v lt 512. sz., DF 247587. = Berger: Bistritz I. 598. sz. = Monumenta rus  ­ticorum 328. ▪ 11. p. 105: 1515. III. 5., Kustan János és Tomori Tódor, KolozsNLt, Beszterce v lt 513. sz., DF 247588. = Berger: Bistritz I. 599. sz. = Monumenta rusticorum 329. ▪ 12. p. 105: 1520. VI. 27., II. La­jos kir., Gyfvár, Erd. kápt. mlt. a Batthyaneum őrizetében, DF 277773. = Monumenta rusticorum 505–506. ▪ 13. p. 106–107: 1514. XII. 28., Szapolyai János erd. vajda, KolozsNLt, Beszterce v lt 507. sz., DF 247584. = Berger: Bistritz I. 593. sz. = Monumenta rusticorum 310–311. ▪ 14. p. 107: 1515. II. 11., Barlabási Lénárt erd. vajda, KolozsNLt, Beszterce v lt 511. sz., DF 247586. = Berger: Bistritz I. 597. sz. = Monumenta rus­ti­co­rum 327. – Az összes közlés, kivéve a 12. és a 14. sz.-t, amelyek re­geszták. – A tanulmány újraközlése: Pascu, Ștefan: Contribuții noi privitoare la răscoala țăranilor din 1514 în Tran ­sil­va­nia. In: Uő: Scri­eri istorice. Ediție îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu. Buc. 2014. (Cărți de căpătâi IX.) 49–67. Ebben a közlések: 1. p. 55–56 [19. jegyzet]; 2. 56 [21.]; 3. 56–57 [22.]; 4. 57 [23.]; 5. 57 [23.]; 6. 57–58 [24.]; 7. 58 [25.]; 8. 59–60 [26.]; 9. 60–61 [27.]; 10. 62 [30.]; 11. 62 [31.]; 12. 63 [32]; 13. 64 [34.]; 14. 64–65 [35.].

1500–1534 (1796)

Diplomele maramureșene din secolele XVI–XVIII, provenite din colecția Ioan Mihályi de Apșa [Az apsai Mihályi-gyűjtemény 16–18. századi máramarosi oklevelei]. Coordinator: Ioan-Aurel Pop. Volum întocmit de Mihai Dăn­cuș, Adinel Ciprian Dincă, Andreea Mârza, Ioan-Aurel Pop. Buc. 2010. – 2., javított és bővített kiadás: Cluj-Napoca 2012.

▪ A forrásközlő Mihályi Ioan hagyatékában fennmaradt oklevélmásolatok és regeszták kiadása. – Közlések. – Előzménye: Diplóme maramureșene din se­co­lul XIV și XV. Adunate și comentate prin Joan Mihályi de Apșa. Maramureș-Sziget 1900.

1500–1541 (1552)

Acta et documenta partes Regni Hungariae inferiores concernentia 1500–1552. Acte și documente privitoare la Părțile de Jos ale Regatului Ungar 1500–1552. Collegit et edidit Hadrianus Magina. Culese și editate de Adrian Ma­gina. Cluj-Napoca 2020.

▪ Főleg Temes, Csanád, Arad és Zaránd megyék területére vonatkozó vegyes tartalmú oklevelek. – Közlések.

15. század

Sturdza, Dimitrie A.: Dare de sémă despre colecțiunea de documente istorice ro­mâ ­ne aflate la Wiesbaden [Jelentés a wiesbadeni román oklevél­gyűjteményről]. In: Analele Academiei Române. Secțiunea II. Dis­cursuri, memorii și no­ti­țe. Seria II. Tom. VIII (1885–1886). Buc. 1888. 239–259.

▪ Havasalföldi uralkodók keltezetlen (15. századi) oklevelei Brassó v-hoz, közlések, román for­dítás­ban, 5 hasonmással.

1502–1517

Rüsz-Fogarasi Enikő: Târgurile Dejului [Dés vásárai]. In: Mediævalia Tran­sil­va­ni­ca 3 (1999). 1–2. sz. 119–124.

▪ 1. p. 122–123: 1517. XI. 20., II. Lajos kir., Dés v lt, DF 253401. ▪ 2. p. 123–124: 1502. IX. 4., II. Ulászló kir., uo., DF 253369. – Köz­lések.

1503

Dejeu, Petre: Instituțiunile culturale din municipiul Oradea și județul Bihor [Nagy ­várad kulturális intézményei és Bihar megye]. Buc. 1937.

▪ p. 91–92: 1503. IX. 21. (in Mathei ap. et ev.), György váradi ppk, Bihar vm örökös isp, kir kancellár, DL 36571 (a közlésben jelzet és dátumfeloldás nélkül). – Közlés. – További közlései az oklevélnek: Popoviciu, Moise: Monografia comunei Șeghiște [Szegyesd község monográfiája]. In: Transilvania 42 (1911). 3. sz. 205–231 (p. 213–214: közlés; román ford.: p. 214). – [---]: Pentru istoria diecezei [Az egyházkerület történetéhez]: Biserica și școala 28 (1904). 48. sz. 376–377 (közlés és román fordítás). – A felsorolt közlések Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. I. A váradi püspökök a püspökség alapításától 1566. évig. Nagyvárad 1883. 349–350. alapján (MNL-OL, Kincstári lt, N. R. 1686. 4. sz.).

Motogna, Victor: Un notar ne­cu­nos ­cut al lui Ștefan cel Mare (magistrul Anthonius de Thaucz, episcop de Baia) [Nagy István /moldvai fejedelem/ ismeretlen jegyzője (Anthonius de Thaucz magister, moldvabányai püspök)]. In: Revista istorică 8 (1922). 10–12. sz. 197–198.

▪ p. 197–198: 1503. II. 21. (f. III. a. Cath. Petri ap.), II. Ulászló kir, Bencés Főapátság Levéltára (Pan­non­hal­ma), Tihanyi a­pát ­ság lt, birtokiratok, DF 208418. = Erdélyi László: A tihanyi apátság története. Bp. 1908. 679. – Közlés.

1503–1505

Simon Zsolt: A Magyarország és az Oszmán Birodalom közötti kereskedelem a 16. század elején. Kolozsvár 2014.

1. p. 143–145: [1503–1505?], Kölpényi harmincadszámadás, DL 38649. ▪ 2. p. 145–151: 1503. III. 25. – 1505. II. 24., Baricsi harmincadszámadás, DL 37199. – Közlések. – Korábbi közlése: Uő: A baricsi és kölpényi harmincadok a 16. század elején. In: Századok 140 (2006). 4. sz. 815–882 (az oklevélközlések: 871–873, 874–879).

1503–1526

Lukács Antal: Țara Făgărașului la începutul secolului al XVI-lea. Do­cu­men  ­te noi [Fo ­garasföld a 16. század elején. Új oklevelek]. In: Național și uni­versal în is ­to­ri­a românilor. Studii oferite prof. Șerban Pa­pa­cos­tea cu ocazia îm­plinirii a 70 de ani. Red. Paul Cernovodeanu, And­rei Pippidi, Violeta Barbu. Buc. 1998. 207–230.

▪ 1. p. 222: 1503. VII. 15., Erd. kápt., 1505. VII. 15-i keltezéssel, SzNLt, Urk. IV/23, DF 245587. ▪ 2. p. 223: 1505. XII. 16., Szatmári György váradi püspök és királyi kancellár, uo., V/55, DF 245951. ▪ 3. p. 223–224: 1507. X. 26., Torkus István fogarasi várnagy, Ke­mény, Jo­se­phus: Diplomatarii Trans­sil­va­nici Appendix, kéziratos másolatgyűjt. (Kemény Jó ­zsef gyűj­te­mé­nyé­nek a KvAKt-ban őrzött anyagá­ban), VIII. köt. 92. ▪ 4. p. 225: 1509. VIII. 28., Tomori Pál fogarasi várnagy, uo., VIII. köt. 120. ▪ 5. p. 225–226: 1509. VIII. 28., To ­mori Pál fogarasi vár­nagy, uo., VIII. köt. 121. ▪ 6. p. 226–227: 1509. VIII. 28., Tomori Pál fogarasi várnagy, uo., VIII. köt. 122. ▪ 7. p. 227–228: 1509. IX. 11., Tomori Pál fo ­ga­ra­si várnagy, uo., VIII. köt. 123. ▪ 8. p. 228–229: 1516. IX. 2., Tomori Pál fogarasi várnagy, uo., IX. köt. 8. ▪ 9. p. 229–230: 1526. XII. 18., Tomori Miklós és Lőrinc fogarasi várnagyok, DL 47702, hibás jelzet. – Köz­lé­sek.

1504–1516 (1517)

Documentele moldovenești dela Bogdan voevod (1504–1517) [Moldvai oklevelek Bog­dan vajda idejéből]. Publicate de Mihai Costăchescu. Buc. 1940. (Fun­da ­ți­a Regele Carol I).

Erdélyi vonatkozású (1504–1516) oklevelek a „külügyekre” vonatkozó részben (Documente externe, p. 437–510); közlések Beszterce, Brassó és Bártfa v lt-ból (Veress E.: Acta et e­pis­tolae. I. Bp. 1914. és a Hurmuzaki-sorozat kötetei nyomán). – Közlések, román for­dí­tás­ban is. – Ismertető: Századok 1944. 141–144 (Elekes Lajos).

1505

Nussbächer, Gernot: Statutul breslei arcarilor din Brașov [A brassói íj­gyár ­tócéh statú­tuma]. In: Cumidava 2 (1968). 91–96.

▪ p. 94–95: 1505. VIII. 25., Brassó v írásba foglalja az íj­gyártócéh statútumát > p. 95–96: 1547. IX. 6., Bras­só v, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 753. sz. – Közlés.

Simon, Alexandru: Valahii și dieta de la Rákos (1505). Considerații asupra sfâr­și­tu­lui e  ­pocii Huniade [A románok és a rákosi országgyűlés (1505). Megjegyzé­sek a ké ­ső Hunyadi-korhoz]. In: Apulum 43 (2006). Vol. II. 99–121.

▪ p. 105: 1505. XI. 30., Jan Laski, gnieznoi érsek levele Lucas Watzen­rode warmiai érsekhez, Érseki Könyv­tár, Frauenburg, Ms. 65, fol. 89r. – Közlés.

1506, 1509

Simon, Alexandru: Feleacul (1367–1587) [Felek (1367–1587)]. Cluj-Napoca 2004.

1. p. 234–235 (1506. VII. 3-i hibás keltezéssel): 1506. VII. 5., Szentgyörgyi és Bazini Péter erd vd Kolozs megyéhez, DF 281009. ▪ 2. p. 235: 1509. VII. 24., Perényi Péter nádor és ki­rályi helytartó az erdélyi adószedőkhöz, DF 281010. – Közlések. – Újraközlések: Ioan-Aurel Pop–Alexandru Simon: Valahii și iobagii regelui: despre singurul oraș –„de ța­ră” – al ro­mânilor din Ungaria [A vlachok és a király jobbágyai: a románok egyetlen „vidéki” városa Ma­gyarországon]. In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași 58 (2016). 1–8, amelyben a közlések: ▪ 1. p. 6. ▪ 2. p. 7. – Ioan-Aurel Pop–Daniela Marcu Istrate–Tudor Sălăgean–Alexandru Simon: De vertice montis. Feleacul, Clujul și Transilvania în Evul Mediu [De vertice montis. Felek, Kolozsvár és Erdély a középkorban)]. Cluj-Napoca 2017. (Mi­nerva. I. Homines et mores 15.), ahol a közlések: ▪ 1. p. 77. ▪ 2. p. 78. – Alexandru Simon: Al treisprezecelea apostol. Valachorum regulus. Cluj-Napoca 2017., ebben a közlések: ▪ 1. p. 188–189. ▪ 2. p. 189–190.

1507

Jakó Zsigmond: Rődi Cseh István végrendelete 1507-ből. In: Nyelv- és Irodalom ­tu­do ­mányi Közlemények 6 (1962). 1. sz. 184–187.

▪ p. 186–187: 1507, Rődi Cseh István, DL 26820. – Közlés, hasonmás a p. 186–187. között. – Uő: Írás, könyv, ér­telmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Buk. 1977. 37–41 [közlés: p. 40–41]. – Közlés.

1508–1515

Nussbächer, Gernot: Contribuții la mișcările sociale din sud-estul Tran­sil­va­niei la în ­ceputul sec. XVI-lea [Adalékok a 16. század eleji délke­let­er­délyi tár­sadal­mi mozgalmakhoz]. In: Studii. Revista de istorie 32 (1979). 7. sz. 1315–1326.

▪ 1. p. 1323–1324: 1508. XII. 22., Szentgyörgyi Péter erd. vajda, Bras­sóNLt, Brassó v lt, Fro ­nius-gyűjt. II/100., DF 246540. ▪ 2. p. 1324–1325: 1513. XII. 24., II. Ulászló kir., Brassó v lt, Privilegia et instru­menta publica 303. sz., DF 247119. ▪ 3. p. 1325: 1515. III. 14. után, Brassó v, Brassó v lt, uo., 313/A, DF 247127. – Közlések. ▪ 4. p. 1515. VI. 5., II. U­lász ­ló kir., Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta publica 319. sz. – Közlés, román fordításban. ▪ 5. p. 1325–1326: 1515. IX. 4., II. Ulászló kir., uo., 320, DF 247133. – Közlés.

1508 (–1820)

Meteș, Ștefan: Vieața agrară, economică a Românilor din Ardeal și Un­ga­ria. Do ­cu ­men ­te contemporane [Mezőgazdaság és gazdaság az erdélyi és magyar­orszá­gi ro  ­mánoknál. Korabeli iratok]. I. 1508–1820. Buc. 1921.

▪ p. 245–248: 1508, Fogarasföld statútuma. – Közlés. – A forrás korábbi közlése: Ko­lozs­vá  ­ri Sándor – Ó­vá  ­ri Kelemen: Corpus statutorum Hungariae municipalium. A magyar tör  ­vény  ­hatóságok jogszabá ­lyainak gyűjteménye. I. Az erdélyi törvényhatóságok jog­sza­bá­lyai. Bp. 1885. 169–175 (e közlés szerint a forrás másolata az ENMLt-ban).

1508, 1517, 1520

Kelemen Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok. I. Sajtó alá rendezte, szer­kesz­tette, a bevezető tanulmányokat és a jegyzeteket írta Sas Péter. Ko­lozsvár 2006.

1. p. 45–46 (közlés): 1516 [helyesen: 1546, vö. Magyar Nyelv 45 (1949). 334–335, Szabó T. A.]. K. L.: Az Erdélyi Múzeum legrégibb magyar nyelvű oklevele. Galaczi Máté és Galaczi Tamás szerződése Galaczi Nagy Benedekkel 1516-ból. – Korábbi közlés: Nyelvészeti Tanulmányok. Szerk. Szilasi Móricz. Kolozsvár 1905. 101–103. ▪ 2. p. 99–102 (a tanulmány szövege), 490–491 (a tanulmányhoz tartozó jegyzetek, ugyanitt található az oklevélközlés): 1508. III. 21. [1508. IV. 2-i keltezéssel], Bátori Anna nyugtája, Suky cs lt, 131. sz. [CJ-F-00423-1-131]: K. L.: Suky István magyar menedéklevele 1508-ból. – Korábbi közlés: Kelemen Lajos–Pálfi Márton: Suky István magyar menedéklevele 1508-ból. In: Erdélyi Múzeum. Új folyam 7 (29) 1912. 4. sz. 257–264. (p. 261–262: közlés; p. 263: hasonmás). ▪ 3. p. 329–330 (közlés, 1792. évi másolatból): 1520. VII. 3., Barlabási Lénárd erd avd: K. L.: Görgényi néhai Gáspár fia János és makfalvi Bán István Barlabásy Lénárt erdélyi avd és a székelyek alispánja előtt előadják, hogy a Halom-nemben Náznán-ágon őket illető lófőtisztségüket, máskülönben tompafalvi székely örökségüket 200 forintért mindenestül örökre eladják Bothos Jánosnak, tompafalvi Thompay (Bothos) Györgynek és demeterfalvi Nagy Ferencnek. – Korábbi közlés: Genealógiai Füzetek 1905. 11. ▪ 4. p. 345: 1517. K. L.: Barabási Mihály és Szentpáli András szerződése. – Korábbi közlés: Genealógiai Füzetek 1905. 88. (eszerint a jelzet: ENMLt, szárhegyi gr. Lázár cs lt, fasc. 55, no. 1525).

1509–1517

Sebestyén v. Josef: Die Wappendenkmäler des Burzenländer Sächsischen Mu­seums. In: Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums. 3. Jahr­gang. Kron­stadt-Brașov 1938. 35–55.

▪ 1. p. 41–42: 1509. I. 20., II. Ulászló kir. címera­do­má ­nya Johann Benkner részére, másolat, Hon ­terus-gym­nasium Kt, Brassó. ▪ 2. p. 42–43: 1517. XI. 1., II. Ulászló kir. címeradománya Johann Benkner részé ­re, másolat, Honterus-gymnasium Kt, Brassó (BrassóNLt, Fekete-templom lt, A barcasági káptalan levelei, I. E. 204). – A címerleírások köz ­lése és re ­geszták. – Korábbi köz­lések: Gyárfás Tihamér: Egyéb brassai czi­me­res­le­ve ­lek. In: Turul 1911. 3. sz. 106–112; Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó. VI. Brassó 1915. LIII–LIV.

1509–1534

Hut­mann, A[rnold]–Barbu, G[eorge]: Medicina în orașul Stalin ieri și as­tăzi [Or­vos  ­lás Brassóban tegnap és ma]. Stalin [Brassó] 1959.

▪ 1. p. 20: 1509. I. 18. (f. V. p. Anthonii ab.), Mihnea havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Fro­nius-gyűjt. 103. sz., DF 246543. ▪ 2. p. 20: 1534. XII. 8. (f. III. in Conc. virg.), May­lád István erd. vaj­da, uo., Fro­nius-gyűjt. 284. sz. – Hasonmások.

Pușcariu, Ioan: Două documente privitoare la Revolta boierilor din Țara Fă­gă­ra­șului in favoarea lui Mih­nea Vodă nu  ­mit cel Rău 1508–1510 [Két oklevél a Gonosz Mihneát támogató fo­garasföldi bojárok lá­za­dása]. In: Ana­lele Aca­demiei Române. Seria II. Vol. XXXIII. Memoriile Sec­ți­u­nii Istorice. Buc. 1911. 61–70.

▪ 1. p. 66–67: 1509. VI. 5. (f. III. infra Tri­nitatis) Tomori Pál, fogarasi kapitány. ▪ 2. p. 68–69: 1534. XI. 3. (f. III. p. Omn. sanct.), Maylád István erd. vajda. – Közlések, jelzetek nélkül (magán­gyűj­teményből).

1510

Gündisch, Gustav: Winz und die sächsische Nationsuniversität. In: Emlékkönyv Kele­men Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Bo­dor András, Cse ­ ­ ­lényi Béla, Jancsó Elemér, Jakó Zsigmond, Sza­bó T. Attila. Buk. [1957]. 311–325.

▪ 1. p. 323–324: 1510. I. 2. Az alvinci bíró és plébános, Sze­ben v lt, Urk. V/107., DF 246004. ▪ 2. p. 324–325: 1510. XI. 28., Alvinc és Bor­be­rek, Szeben v lt, Urk. V/128, DF 246025. – Köz­lések. – Második meg­jelenése a ta­nulmánynak Gündisch, Gustav: Aus Ge­schich ­te und Kul ­tur der Siebenbürgen Sachsen. Ausgewälte Aufsätze und Be ­richte. Köln–Wien 1987. (Schrif­ten zur Landeskunde Siebenbürgens 14.) 113–127, a­hol az em­lített oklevelek közlései: p. 125–126. és 126–127.

Pop, Ioan-Aurel: Raporturi politice în Europa Central-orientală reflectate în două documente venețiene din 1510 [Közép-kelet európai politikai viszonyok két, 1510. évi velencei irat tükrében]. In: Scietate–cultură–biserică. Stu­dii de istorie medievală și modernă. Omagiu profesorului Avram Andea. Editori: Doru Radosav, Radu Mârza. Cluj-Napoca 2014. 241–254.

▪ Pietro Pasqualigo (Petrus Pasqualicus), Velence budai követének jelentései. ▪ 1. p. 243–246: 1510. VII. 9., Tata. ▪ 2. p. 246–248: 1510. I. 6., Nagyszombat. Musei Civici Veneziani – Biblioteca del Museo Correr, Ms. Cicogna nr. 2126, Dispacci di Pietro Pasqualigo, ambasciatore in Ungheria 1509–1512, f. 109v–110v és 172v–173v. – Közlések, román for­dításban is. – A tanulmány újraközlése: Pop, Ioan-Aurel: Dati veneziani sull’Europa centro-orien­tale all’inizio del XIV secolo. In: Dal cuore dell'Europa. Omaggio al professor Ce­sare Al­zati per il compimento dei 70 anni. A cura di Ioan-Aurel Pop, Ovidiu Ghitta, Ioan Bo­lovan, Ana Victoria Sima. Accademia Romena, Centro di Studi Transilvani; Presa Universi­ta­ră Clujeană. Cluj-Napoca 2015. 57–68 (ebben a közlések: ▪ 1. p. 59–60. ▪ 2. p. 61–62.).

Pop, Ioan-Aurel: Nuove testimonianze veneziane sui Principati Romeni agli inizi del XVI secolo. In: Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna. A cura di Grigore Arbore Popescu e Cristian Luca. Atti del Convegno Internazionale Venezia, Palazzo Franchetti–Palazzo Correr 23–24 aprile 2015. Antiga Edizioni [Crocetta del Montello]. 193–203.

▪ Pietro Pasqualigo, Velence budai követének jelentései. ▪ 1. p. 197–198: 1510. IV. 21., Zág­ráb. Musei Civici Veneziani – Biblioteca del Museo Correr, Ms. Cicogna nr. 2126, Dipacci di Pietro Pasqualigo, ambasciatore in Ungheria 1509–1512, f. 57v–58v. ▪ 2. p. 199: 1510. VI. 30., Tata. Uo., 96v–97r. – Közlések.

1510

Scheiner, Walther: Das Dorf Ruetel. In: Deutsche Forschung im Südosten. Zeit­schrift des For­schungs  ­instituts der Deutschen Volksgruppe in Rumänien 1 (1942). 4. sz. 540–566.

▪ p. 564–565: 1510. I. 8., Dörner Lukács közjegyző. Szász Nemzeti Lt, Nagyszeben, Urk. V/1904. – Közlés.

[1510–1512]–1540 (1774)

Documente turcești privind istoria României. Documents turcs concernant l’his­toire de la Roumanie. Турецкие документы, касающиеся истории Румынии. Volumul I. 1455–1774. Întocmit de Mus ­tafa A. Mehmed. Buc. 1976. (Izvoare orientale privind istoria României III.)

▪ Moldva és Havasalföld uralkodóinak, illetve Szapolyai János levelei, erdélyi vonat­kozásokkal. – Közlések, román fordításban.

1510

Feneșan, Costin: Zeicani – un sat din Țara Hațegului la începutul secolului al XVI-lea [Zajkány, egy hátszegi falu a 16. század elején]. In: Anuarul Ar­hive­lor Mureșene. Serie nouă 2015. 4 (8). sz. 305–311.

▪ p. 308–311: 1510. VII. 13., II. Ulászló kir, Arhivele Naționale ale României, Direcția Arhive Naționale Istorice Centrale, Buc. (Bukaresti Állami Levéltár), Colecția do­cu­men­te transilvănene (Erdélyi iratok gyűjteménye), pachetul I., nr. 1. – Közlés, román fordításban is, hasonmással.

1510–1536 (1570)

Magina, Adrian: Acta Jakąićiana. Documents Regarding the Jakąić of Nădlac Fa­mily in Romanian Archives. In: Initial. A Review of Medieval Studies 6 (2018) 159–188.

1. p. 166–167: 1510. III. 26., Várdai Ferenc váci ppk, kincstartó, DF 246011. ▪ 2. p. 167–168: 1511. XII. 3., Szentgyörgyi Péter országbíró > ▪ 3. p. 168–169: 1512. II. 2., csanádi kápt [>1516. VIII. 23., II. Lajos kir > 1516. X. 8., csanádi kápt], DF 253547. ▪ 4. p. 170–171: 1535. I. 30., I. János kir, Ugray-Bölöny cs lt. ▪ 5. p. 171–173: 1535. I. 30., I. János kir, Wesselényi cs lt. ▪ 6. p. 173–174: 1535. XII. 21., I. János kir > ▪ 7. p. 174–176: 1536. II. 26., csanádi kápt > 1559. VII. 15., MNL-OL, a kolozsmonostori konvent orsz. lt, F17, Cista comitatuum, Csanád, no. 13.

1511

Dogaru, Maria: Sigiliile. Mărturii ale trecutului istoric. Album sigilografic. Les sceaux. Témoignages du passé historique. Album sigillographique. Buc. 1976.

p. 104, 74. sz.: 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta publica 742. sz. – Hasonmás.

Simon Zsolt: The Late Medieval Churchwarden's Accounts of Si­biu/Her­mannstadt (1505–1511). In: Anuarul Institutului de Istorie „G.Barițiu. Series His­torica. 54 (2015). Supplement 1. Literacy Ex­pe­riences Concerning Medieval and Early Modern Transylvania. Edited by Susana Andea, Adinel Ciprian Din­că [nyomtatásban meg nem jelent, digitális melléklet: http://www.historica-cluj.ro/suplimente/SuplimentHistorica2015/2.pdf] 67–87.

▪ p. 78–84 (közlés), p: 85–87 (hasonmás): A kiszsolnai (Senndorf, Jelna) vitricus 1505–1511 közötti számadásának 1511. évi összegzése, SzebenNLt, SzNLt, Számadások (Direcția Județeană Sibiu ale Arhivelor Naționale, Fond Magistratul orașului și scaunului Sibiu, II. Socotelile bisericii), nr. 136. (1506–1511), fol. 1r–v, 2r. – Közlés.

1511, 1517

Sebestyén v. Josef: Wappenbriefe einiger Kronstädter Bürger. In: Mit­teil­un­gen des Bur  ­zenländer Sächsischen Museums. 5. Jahrgang. Kronstadt 1944. 40–54.

▪ 1. p. 40: 1511. VI. 11., II. Ulászló kir. címeradománya Schirmer Johann részére, ENMLt. ▪ 2. p. 41–42: 1517. X. 6., II. Ulászló kir. címeradománya Engel Peter ré ­szére, BrassóNLt, M. Schnell gyűjt. 763. sz. – A címerleírások közlése és re­gesz­ták. – Korábbi közlések: Gyár­fás Ti­ha ­mér: Czimeres levelek Bras ­só v levéltárá­ban. In: Turul 1909. 3. sz. 103–105; Uő: Egyéb brassai czi­me­r­es­le­ve­lek. In: Turul 1911. 3. sz. 105–106.

Strachină, Olivia: Facsimilarea documentelor de arhivă – o problemă de ac ­tualitate [Az oklevelek hasonmásainak közlése – egy időszerű kérdés]. In: Revista arhivelor. A­nul 49. Vol. 34 (1972). 1. sz. 81–85.

▪ 1. 1511. VIII. 17., Vlad havasalföldi vaj­da, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et in­stru­men­ta pub­lica 742. sz., DF 247207. ▪ 2. 1517. III. 17., Basarab havasalföldi vajda szerződése II. Lajos királlyal, uo., 781. sz., DF 247220. – A tanul­mány mellékletében hasonmások, szá ­mozatlan oldalakon.

1511–1518 (1733)

Densușianu, Nicolae: Monumente pentru istoria Țerei [!] Făgărașului [Források Fo­ga ­ras­föld történetéhez]. In: Columna lui Traianu. Anul IX (1882). Noua serie. Tomu III. Bucuresci 1882. 1–18, 94–102, 161–167, 217–226, 344–353, 430–452, 553–569. – Anul X. (1883). Noua serie. Tomu IV. Bucuresci 1883. 1–15, 174–193, 292–309, 430–444.

▪ 1. Anul IX. (1882). Noua serie. Tomu III. Bucuresci 1882. p. 8–9: 1511. VIII. 19. (f. III. a. Steph. reg.), Tomori Pál fogarasi várnagy, Apafi Mihály erd. fejedelem átiratából, F. Gund ­hart szebeni közjegyző hiteles másolata alapján, Den­sușianu tulajdonában (Vistea de Sus c. iratcsomó). ▪ 2. Anul IX. (1882). Noua serie. Tomu III. Bucuresci 1882. p. 553–554: 1518. I. 12., Tomori Pál fogarasi várnagy, másolat, N. Densușianu: Urkunden zur Ge ­schichte von Siebenbürgen, Tom. III. p. 75, Román A ­kadémia Kt. ▪ 3. Anul X. (1883). Noua serie. Tomu IV. Bucuresci 1883. p. 192–193: 1535 ([---] in Fo­garas, f. [---]), Maylád Ist ­ván erd. vajda, székely isp., Fogaras ura; 1784. évi hiteles másolatból, Fo­garasföld régi lt-ból. – Közlések. – Ugyanez különlenyomatként is megjelent: Densușianu, Ni­c[o­lae]: Mo ­numente pentru istoria Tierei [!] Făgărașului [Források Fo­ga­ras­föld történetéhez]. Bu­cu ­resci 1885. (Din publicațiunile istorico-filologice ale Archivelor Statului). Ebben a jelzett ok­levelek: ▪ 1. p. 8–9; ▪ 2. p. 74–75.

1511–1530 (1572)

Ciure, Florina: Relații comerciale între Veneția și Transilvania în secolul al XVI-lea [Velence és Erdély kereskedelmi kapcsolatai a 16. században]. In: Studii și materiale de istorie medie 22 (2004). 225–248.

1. p. 244–245: 1511–1512, Részletek Pietro Pasqualigo, Velence budai követének jelentéseiből (Bibli­oteca del Ci­vi­co Museo Correr, Velence, Ms. Cicogna 2126: Dispacci di Pietro Pasqualigo ambascia­tore in Ungheria 1509–1512, fol. 264r–v, 274v, 276r–v, 284v, 293r). ▪ 2. p. 245–247: 1530. XI. 12., a velen­cei Tízek Tanácsának határozata és Nicolò Saler, Velence bu ­dai követének levele (Archivio di Stato di Venezia, Consiglio dei X. Parti Secrete, fz. 3); a velencei Tízek Tanácsának határozata 1564-ből és 1572-ből (uo., fz. 11, 16).

1511–1536

Pataki, Iosif: Domeniul Hunedoara la începutul secolului al XVI-lea. Stu­di­u și do ­ ­cu­men­te. [A vajdahunyadi uradalom a 16. század elején. Beve ­zető tanulmány és for­rások]. Buc. 1973. (Biblioteca istorică XXXIX).

▪ A vajdahunyadi uradalomra vonatkozó 1511–1536 közötti számadások és oklevelek a követ ­kező levéltárakból: Staatsarchiv Nürnberg, Brandenburger Literalien; MOL Hunya­di cs lt; ENMLt: ik­tári Bethlen cs lt és Vécsey cs lt. – Közlések.

1512

Fehér János: A bölöni unitárius templomvár. A Dobó–Valál Egyesület és a Bö­löni Unitárius Egyházközség kiadása. Barót–Bölön 2015. (Erdővidéki Tör­té­nelmi Adatok 2/1.)

▪ p. 51 (hasonmás); 641–643 (közlés): 1512. II. 1., Turóci Miklós és Héderfáji Barlabási Lénárt alvajdák, KolozsNLt, Kemény cs csombordi lt (DF 280956). = SzOkl VIII. 235–238.

Gross, Lidia: O lume izolată: Casa leproșilor de lângă Bistrița (1512) [Egy elzárt világ: a Beszterce melletti leprosorium]. In: Pe urmele tre­cu ­tului. Pro­fesoru­lui Nicolae Edroiu. Coordinatori: Su­sana Andea, Ioan-Aurel Pop. Sec­re ­tar de redacție: Alexandru Simon. Cluj-Napoca 2009. 171–188.

▪ p. 184–188: a besztercei Szentlélek-ispotály számadása 1512-ből, KolozsNLt, Besz­terce v lt, IV.c. no. 180. f. 2–8. – Közlés. – A tanulmány német nyelvű változata: Lidia Gross: Eine abgesonderte Welt – das Lepro­sori­um von Bistritz im Jahre 1512. In: Zeitschrift für Sieben­bürgische Landeskunde 35 (2012). Heft. 1. 10–26 (ebben a közlés: p. 22–26).

Nussbächer, Gernot: Documente privind istoria orașului Reghin în arhiva Bi­se­ri­cii Neg ­re Brașov [Régen város történetére vonatkozó oklevelek a brassói Feke­te-temp­lom levéltárából]. In: Reghinul cultural. Studii și ar ­ticole. Vol. VII. Co ­or­do ­natori: dr. Grigore Ploeșteanu și prof. Marin Șara. Reghin 2004. 20–27.

▪ p. 26–27: 1512. VII. 17., Budai kápt., 2 bejegyzés a hiteleshelyi jegyzőkönyv­ben, DL 106083/204–205. – Regeszták.

1512–1518

[Klein, Karl Kurt?]: Fünf Briefe Adrian Wolfards. In: Siebenbürgische Vier­teljahrschrift 57 (1934). 4. sz. 289–297.

▪ 1. p. 290–291: 1512. XI. 15. ▪ 2. p. 291–292: 1513. IV. 17. ▪ 3. p. 292–293: 1516. IV. 11. ▪ 4. p. 293–294: 1517. X. 8. ▪ 5. p. 294–295: 1518. VIII. 13. – A levelek írója: Wolphard A­dor­ján, őrzési helyük a közléskor: St. Gallener Stadtbibliothek, Svájc. – Közlések.

1512–1537

Rusu, Adrian Andrei–Porumb, Marius–Sabău-Tătar, Mircea: Ctitoria Să­ră­ci ­neș­ti ­lor din Sălașul de Sus (jud. Hunedoara) [A felsőszálláspatakai Sze­re­csen csa­lád a­lapításai]. In: Anuarul Institutului de Istorie și Ar­he­o­lo­gie Cluj-Na­poca 28 (1987–1988). 157–176.

▪ 1. p. 172–173: 1512. IV. 20., Túróci Miklós erd. al­vajda, Erd. kápt. mlt a Batthyaneum ő­ri ­zetében, DF 277724. ▪ 2. p. 173: 1512. IV. 21., Tú­róci Miklós erd. alvajda > ▪ 3. 1537. XII. 3. Maylád István erd. vajda, ENMLt, Jó­sika cs magyarfenesi lt, DF 244497. ▪ 4. p. 174–175: 1536. XII. 5., Végedi Im ­re tordai főesp., generalis auditor, Erd. kápt. mlt a Batthya  ­neum őrizetében, V/26. ▪ 5. p. 175: 1537. I. 1., Sza­polyai János kir., ENMLt, Jósika cs lt, 4. sz. ▪ 5. p. 175–176: 1537. XII. 3., Maylád István erd. vajda, ENMLt, Jósika cs ma­gyar ­fe­nesi lt, DF 244497. – Közlések.

1513

Gündisch, Gustav–Binder, Paul: Frământări în Transilvania în preajma răz ­bo­iu­lui ță ­ ­rănesc din 1514. Răzvrătirea lui Ioan Secuiul [Társadalmi moz­galmak az 1514-es parasztháború előtt. Székely János lázadása]. In: Studii. Revistă de is­to ­rie 20 (1967). 2. sz. 289–305.

▪ 1. p. 303: 1513. VII. 16., Szapolyai János erd. vajda, SzNLt, Collectio posterior 161. sz. ▪ 2. p. 304: 1513. VIII. 30., Szapolyai Já­nos erd. vajda, uo., 1 918. sz. ▪ 3. p. 304–305: 1513. XI. 1., II. U­lászló kir., SzNLt, Urk. IV. 171. sz., DF 245732. ▪ 4. p. 305: 1513. XI. 1., II. U­lász­ló kir., SzNLt, Urk. IV. 170. sz., DF 245731. – Közlések.

Pop, Ioan-Aurel: Dalla Crociata alla pace: documenti veneziani riguardanti i rap ­por­ti tra le potenze cristiane e l’Impero Ottomano all’inizio del XVI secolo. In: L’Italia e l’Europa Centro-Orientale attraverso i seco ­li. Miscellanea di stu­di di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali. A cura di/Edited by Cristian Luca, Gianluca Ma ­si, Andre­a Piccardi. Brăila–Ve­nezia 2004. 95–107.

1. 1513. XII. 7. ▪ 2–3. 1513. XII. 27. Mindhárom forrás Nicola Giustinian (Nicolaus Ius­ti­ni ­anus), Velence konstan­tinápolyi követének jelentése Leonardo Loredano (Leonardus La­u­re­danus) velencei dózséhoz (I. Szelim szultán és Magyarország konstantinápolyi követének Belay Barnabás megbeszéléseiről, a Porta, valamint a Német-Római birodalom, Len­gyelország, Moldva, Havasalföld és Raguza tervezett békekötéséről). Archivio di Stato di Ve­ne­zi­a, Capi del Consiglio dei X. Lettere di ambasciatori, b. 1. doc. no. 23–25. – Közlések.

[1513 tavasza?]

Papp Sándor: A török béke kérdése a Dózsa-féle parasztháború idején. In: Cer­ta­men. III. Szerk. Egyed Emese, Pakó László. Kolozsvár 2015. 229–243.

1. p. 240–241: [1513 tavasza?] A Portára küldött magyar követségnek szóló levél török fordítása, Topkapı Sarayı Müzesi Arșivi, E. 6644. ▪ 2. p. 241–242: Báli szendrői szand­zsákbég jelentése a Portára, uo., E. 5481 [vö. Fodor Pál: A „hitharc oroszlánja”: Jahjapasa-oglu Báli bég (?–1527). Terjeszkedés és tartományi elit az Oszmán Birodalom európai határvidékén a 16. század elején. In: Keletkutatás 2019. tavasz, 65–67]. – Közlések, magyar fordításban is.

1514

Feneșan, Costin: Participarea Brașovului la înăbușirea răscoalei țărănești din 1514 în Tran ­silvania [Brassó szerepe az 1514-es erdélyi parasztfel­ke­lés le­ve­résében]. In: A­nuarul Institutului de Istorie și Arheologie Cluj-Napoca 19 (1976). 283–290.

▪ 1. p. 5: 1514. VI. 3., Szapolyai János erd. vajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Fro­nius-gyűjt. I/113, DF 246553. ▪ 2. p. 1514. VI. 9.: Szapolyai János erd. vajda, uo. I/117, DF 246557. ▪ 3. p. 288–289: 1514. VI. 10., Szapolyai János erd. vajda, uo. I/118, DF 246558. ▪ 4. p. 289: 1514. VI. 14., Szapolyai János erd. vajda, uo. I/114, DF 246554. ▪ 5. p. 290: 1514. VI. 29., To  ­mori Pál, uo. I/120, DF 246559. – Köz­lések.

Szabadi Péter–W. Kovács András: Întregiri la Monumenta rusticorum in Hun­ga­ria re  ­bellium anno MDXIV [Pótlás a Monumenta rusticorum in Hun­garia re ­bel­li­um an ­no MDXIV c. munkához]. In: Revista de ar­hivistică. Edi­ta­tă de A ­so­ci­a­ți­a Ar­hi ­viștilor „David Prodan” Cluj-Na­po­ca. Tom. IV. 1998. 1–2. sz. 103–105.

▪ p. 104–105: 1514. IX. 19., II. Ulászló kir., KolozsNLt, A kolozsvári ferences rendház lt, 1. sz., DF 292763. – Közlés.

 Țiplic, Ioan Marian: Un statut din 1514 al breslei fierarilor din Sibiu [A szebeni ko­vács céh 1514-es statútuma]. In: Anuarul Institutului de Cer­cetări Socio-Uma ­ne din Sibiu 4 (1997). 259–263.

▪ p. 260–263: 1514. V. 6., a szebeni kovácscéh statútuma, SzNLt, Zunfturkunden, I/33, DF 246220. – Közlés, román fordításban.

1514–1516

Dörner, Eilhard–Kovách Géza: Documente ale fondului Brandenburg cu pri­vire la cam ­pania lui Gh. Doja în Valea Mureșului [Dózsa György Ma ­ros-völ­gyi hadjáratára vonatkozó oklevelek a Brandenburgi-levéltárban]. In: Studii. Re­vistă de istorie și filosofie 17 (1964). 3. sz. 495–518.

▪ 1. p. 501–502: [1514?], solymosi és váraljai jobbágyok panaszlevelei, Brandenburger Li­te­r ­a­li­en, 1052. ▪ 2. p. 502–506: 1514. VIII. 31., Mathias Künisch káplán levele Brandenbur­gi György­höz, Már­ki Sándor: Diplomatarium Aradiense c. kézi­ratából, p. 176–182. ▪ 3. p. 506–511: [1514?], Georg Prant­ner solymosi várkapitány Brandenburgi Györgyhöz, Bran­den ­burger Li­te­ra­li­en, 1052. ▪ 4. p. 512: [1514?], Bodó Miklós lippai kapitány tanúvallatása, uott, 1052. ▪ 5. p. 512: [1514?], Mathias Künisch káp ­lán tanúvallatása, uott, 1052. ▪ 6. p. 513: [1514?], Georg Prant­ner solymosi várkapitány Brandenbur ­gi Györgyhöz, uott, 1052. ▪ 6. p. 513–514: 1516. VI. 6., Perényi Imre nádor, uott, 1052. ▪ 7. p. 514: 1516. VII. 20., Mik ­sa császár, uott, 1052. – Közlé­sek; p. 515–518: hasonmások.

1514–1541 (1583)

Motogna, Victor: Relațiunile dintre Moldova și Ardeal in veacul al XV-lea [Mold­va és Erdély közötti kapcsolatok a 15. században]. Dej 1928.

▪ 1. p. 131–133: 1514. X. 20., II. Ulászló kir., leleszi konv. lt, korábbi közlése: Horváth Ist ­ván: Verbőtzi István emlékezete. II. Pesten 1819. 169–172. ▪ 2. p. 133–134: 1515. VIII. 3., Ko­lozs­monostori konv., korábbi közlése: TelOkl II. 340–341. ▪ 3. p. 134–135: 1515. XI. 4., Ko­lozs­mo­nostori konv., DL 74358, korábbi közlése: TelOkl II. 343–346. ▪ 4. p. 135–137: 1515. XI. 6., Ko­lozsmonostori konv., DL 74360, korábbi közlése: TelOkl II. 346–350. ▪ 5. p. 137–138: 1531. III. 21. (f. III. in Benedicti conf.), Báthori András tárnokmester, Kassa v lt 1521. sz., korábbi köz­lése: TTár 1901. 452. ▪ 6. p. 138: 1531. V. 22., Bebek Ferenc győri isp., Kassa v lt 1535. sz., ko­rábbi közlése: TTár 1901. 452–453. ▪ 7. p. 138–139: 1532. VI. 14., Frangepán Ferenc és Brodarics István Nádasdy Tamáshoz, MOL, Nádasdy-le­velek. Ko­rábbi közlése: TTár 1908. 273–274. ▪ 8. p. 139–140: 1537. VII. 26., I. Ferdinánd kir., jelzet nélk. ▪ 9. p. 140: 1538. VIII. 31., Brodarics István váci püspök I. Ferdinánd kir.-hoz, Pármai Állami Lt, Car­teggio Farnesiano 1538. 2. sz. – Közlés, román fordításban, koráb­bi közlése: TTár 1905. 334. ▪ 10. p. 141: 1539. VIII. 3., Kávási Kristóf máramarosi ka­ma ­rás és huszti várnagy, korábbi közlése: TTár 1902. 116–118. ▪ 11. p. 141–142: 1541. II. 14., Kávási Kristóf, korábbi közlése: TTár 1902. 123–124. ▪ 12. p. 142: 1541. IV. 5., Ká­vási Kristóf, korábbi közlése: TTár 1902. 125. ▪ 13. p. 142–143: 1541. IV. 17., Frangepán Fe ­renc kalocsai érsek és Nádasdy Tamás levele I. Ferdinánd kir.-hoz, ko­rábbi közlése: Törté­neti Lapok 2 (1875). 27. sz. 1249–1250. ▪ 14. p. 143–144: 1541. IV. 26., Fran­gepán Ferenc ka ­locsai érsek és Nádasdy Tamás levele I. Ferdinánd kir.-hoz, korábbi közlése: Történe­ti Lapok 2 (1875). 27. sz. 1250–1251. – Közlések.

[1515 körül?]

Feneșan, Costin: Hotărnicia domeniului cetății Timișoara de la începutul se­colului al XIV-lea [A temes­vári uradalom 14. század eleji határjárása]. In: Ba ­natica 24 (2014). Vol. II. 65–72.

▪ p. 69–72: DL 30952, vallatás a Temesvár és Németi közötti határról. – Közlés, román for­dításban is. – Az oklevél korábbi közlése, 1539. évi keltezéssel: Banatica 19 (2009). Vol. II. 73–74.

1515–1517

Diaconescu, Marius: Pețitorii nepoatei lui Ștefan cel Mare în 1517. Despre căsătoria lui Alexandru cu fiica lui Bartolomeu Drágfi [Nagy István /mold­vai fejedelem/ unokahúgának kérői 1517-ben. Sándor házassága Drág­fi Bertalan leányával]. In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași 49 (2012). 55–70.

1. p. 68: 1515. XII. 24., bélteki Drágfi János levele Kanizsai Lászlóhoz, DL 25571. ▪ 2. p. 68–69: 1517. IX. 20., Mihály semptei várnagy, DL 38738. – Közlések.

1516

Kovács Mihai: Patru invitații la prima liturghie a episcopului Franciscus Várdai [Négy meghívó Várdai Ferenc első miséjére]. In: Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” 58 (2019). Series Historica. Supliment (Cultură scrisă și civilizație în Transilvania secolelor XIII–XIX). 175–182. (elek­tronikus kiadás).

http://www.historica-cluj.ro/suplimente/SuplimentHistorica2019/II.5.%20Mihai%20Kovacs.pdf

1. p. 181: 1516. XII. 8., Várdai Ferenc erd ppk, DF 246096 és 246414. ▪ 2. p. 181– 182: 1516. XII. 8., Várdai Ferenc erd ppk, DF 286620. és 286677. – Közlések.

1517

Sacerdoțeanu, Aurelian: Din arhiva mănăstirii Cozia [Cozia monostor levéltárából]. In: Hri­sovul. Buletinul Școalei de Arhivistică [Buc.] 6 (1946). 65–104.

▪ p. 73: 1517. XI. 5., II. Lajos kir., Arh. Stat. Buc., Condica mănăstirii Cozia, nr. 209, fol. 438v–439. – Az eredeti is román fordítás. – Közlés.

1517/1518

Szaszkó Elek: Lista de socoteli din anii 1517/1518 a domeniului nobiliar de la Sző­di (Zeudy). Date privind posesiunile familiei Gersei Pető în sudul Câmpiei Pannonice [Sződi /Zeudy/ birtok­számadásai 1517/1518-ból. Ada­tok a Gersei Pető család dél-alföldi birtokainak történetéhez]. In: Ana­lele Banatului. Serie nouă. Arheologie–Istorie 26 (2018). 91–108.

1. p. 102–103: 1506. XII. 15., Gersei Pető György, DL 93727. ▪ 2. p. 103–104: 1513. III. 23., Patócsi Bertalan özvegye: Gúti Ország Dorottya levele Gersei Pető Jánoshoz, DL 93762. ▪ 3. p. 104–106: 1517/1518: A sződi uradalom (Arad vm) számadása, DL 93791. – Közlések.

1518

Hasdeu, B[ogdan] P[etriceicu]: Superările artistice ale lui Négoe [!] Ba­sa­ra­bu. O scri ­soa ­re inedită, scoasă din Archivulu Naționalu Săsescu dela Sibiu [Nea­goe Basarab szín ­lelt ha ­ragja. Egy oklevél a nagyszebeni Szász Nemzeti Levéltárból]. In: Columna lui Tra ­ianu 9 (1882). Noua serie. Tomu III. 7–9. sz. 525–528.

▪ p. 525–528: 1518. XII. 18. (ex Piitesti, sab. a. Tho­me ap.), Basarab havasalföldi vajda, SzNLt, Urk. V. 1244. sz. – Közlés.

1518–1519

Goldenberg, Samuil: Contribuție la istoria Bistriței și a văii Rodnei la în­ce­putul se ­co­lului al XVI-lea [Adatok Beszterce és a Radna-völgye történetéhez a 16. szá ­zad elején]. In: Studia Universitatis Babeș–Bolyai. Series IV. Fasc. I. His­to­ri­a. 1960. 59–78.

▪ 1. p. 75: 1518, Besztercei szám­a­dás­könyv, Ko­lozsNLt, Beszterce v lt, Számadáskönyvek, IV/17, p. 71–73, DF 283315. ▪ 2. p. 75–76: 1519. II. 16., II. Lajos kir., uo., a magisztrátus jegy­ző ­könyvei, III/1 (1517–1522), p. 10, DF 286531 [?]. ▪ 3. p. 76: 1519. II. 17., II. Lajos kir., uo., a ma­gisztrátus jegyzőköny­vei, III/1 (1517–1522), p. 10–11, DF 286531 (?). ▪ 4. p. 76–77: 1519. XII. 2., Szapolyai János kir., uo., a magisztrátus jegyzőkönyvei, III/1 (1517–1522), p. 54, DF 286531 (?)].

1518–1526 (1517–1527)

Documentele moldovenești dela Ștefăniță voevod (1517–1527). Publicate de Mi­hai Cos­tăchescu. Buc. 1943. (Fundațiunea „Regele Ferdinand I”).

Erdélyi vonatkozású (1518–1526) oklevelek a „külügyekre” vonatkozó részben (Do­cu­men­te externe, p. 437–510); közlések Beszterce, Brassó v lt-ból (közlések Veress E.: Acta et e­pis ­tolae. I. Bp. 1914, továbbá főleg Hurmuzaki-sorozat kötetei nyomán). – Közlések, román for ­dításban is.

1519

Filiala Arhivelor Statului. Județul Bistrița [Az Állami Levéltár Beszterce Me­gyei Fi­ókja] [Buc. 1982]. (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica So­cialistă Ro­mânia).

▪ p. 38: 1519. II. 15., X. Leó pápa, BeszterceNLt, Oklevélgyűjt. (Col. doc. feudale), 1. sz. – Hasonmás.

Halichias, Ana-Cristina: Glosar de termeni românești din documentele latino-române. Secolele al XIII-lea – al XVI-lea [Latin oklevelek román szavai. 13–16. század]. Buc. 2010. (Limbi, culturi, identități. Institutul de Studii Clasice).

▪ 1519. XII. 18., Basarab havasalföldi vd (korábbi közlése: Jakó Zs.–Manolescu, R.: Scrierea latină în evul mediu. Buc. 1971. 29 (36. sz.). – Közlés, román fordításban is (a kötetben több más oklevél töredékes újraközlése).

Kovács Mihai: Un caz de numire a arhidiaconilor de Hunedoara în prima parte a secolului al XVI-lea [Egy hunyadi főesperesi kinevezés a XVI. század el­ső feléből]. In: Banatica 29 (2019). 31–40.

▪ p. 39–40: 1519. VI. 19., Várdai Ferenc erd ppk, DF 277761. = Beke A.: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt. Bp. 1893. 827. sz. – Közlés.

1519–1523

Neumann Tibor: The Beginnings of the Voivode of Transylvania’s Right of Donation. In: Banatica 26 (2016). vol. II. 279–296.

1. p. 290: 1519. V. 19., Szapolyai János erd vd, DL 29656 és DL 29974 (két részre szakadt oklevél darabjai). ▪ 2. p. 291–293: 1521. II. 8., uő, DL 28696. ▪ 3. p. 293–295: 1523. II. 19., uő, DL 27130. ▪ 4. p. 295–296: 1530. IX. 12., Bátori István erd vd, MNL-OL, R 298 (Vegyes erdélyi iratok) 9 d., II. 1. 4. sz. – Közlések. – A tanulmány magyar nyelvű változata: A vajdai adományozás kezdetei. In: Történelmi Szemle 55 (2013). 261–269.

1519–1525

Müller, Georg E[duard]: Die undatierten, auf das Milkower Bistum be­zug­neh­men ­den Hermannstädter Kapitelsstatuten und ihre Entstehung in den Jahren 1519–1525. In: Siebenbürgische Vierteljahrschrift 55 (1932). 4. sz. 340–354.

▪ p. 340–347: (1519–1525). A szebeni kápt. statútuma, Brukenthalisches Museum, Sze­ben, Lesch ­kirch­er Kapitelsbuch, p. 1–7. – Közlés.

1519–1537

Magina, Adrian: Milica Belmuľević: L’histoire d’une noble dame du XVIe siècle. In: Initial. A Review of Medieval Studies (Belgrade) 2 (2014). 145–162.

1. p. 153–156: 1519. XII. 7., I. Lajos kir, DF 260432. ▪ 2. p. 156–158: 1530. X. 27., I. János kir, Szlovák Nemzeti Levéltár, Révay cs lt, 87. doboz, Kende cs levelei, fasc. II., 16. sz. ▪ 3. p. 158–160: 1530. III. 4., I. János kir, uo., fasc. II., 16. sz. ▪ 4. p. 160–161: 1537. VII. 18., I. János kir, uo., fasc. II., 19. sz. (közlések).

1520

Personalitatea religioasă a voevodului Neagoe Basarab al IV-lea [IV. Neagoe Basa­rab vajda vallásossága]. De T[oma] G. Bulat. Craiova [1927?].

p. 67–68: 1520. IV. 26., Basarab havasalföldi vajda Brassó v-hoz. = Hurmuzaki XV. 243. – Köz­lés, román fordításban.

Mihordea, Vasile: Contribuții la istoria păcii de la Belgrad. In: Arhivele Olteniei 14 (1935). 205–253.

▪ p. 249–251: 1520. VI. 9., Neagoe Basarab havasalföldi vaj­da, SzebenNLt, Brukenthal-gyűjt. M 1–5, 6. sz. – Közlés, a szláv eredeti latin nyel­vű fordítása. A hivatkozott oklevél leg­újabb kia­dá­sa: DocRomHist. B. II. 375–379. – További közlések: Τουνουσλη: Ιστορία τής βλαχίας πολιτική και γεωγραφική. Вιεννη. 1806. 177–182 [közlés görög fordításban]. – [Buhăescu] cămărașul, Va­sile: Istoriile Ță­rii Românești și ale Mol­do­vei. In: Calendar istoricu și popularu. 1857. 72–73 [ro­mán for­dí­tás­ban]; Codrescu, Th.: Uricariul IV. Iași 1857. 357–361, 370–375; XII. Iași 1889. 80–83 (ro­mán fordításban); Archivu pentru filo­logia și istoria (Blasiu). 2 (1868). 532–533 [ro­mán fordításban]; Tunusli: Istoria politică și geografică a Țării Românești. Tradusă de Ge­or­ge Si ­on. Buc. 1863. 92–95 [román fordításban]; Iorga, N.: Studii și documente. V. Buc. 1903. 473–475 [román fordításban]; [–]: Hrisov dela Neagoe Basarab care pune, împreună cu Ia­noș Craiul Ardealului, hotarul dintre Țara Ardealului și părțile dinspre munți ale Olteniei. Anul 1520, luna Iunie, 9. In: Arhivele Olteniei 5 (1926). 207–208 [román fordításban]; Ef­ti­miu, E.: Gra­nița Țării Românești cu Ardealul în sec. al XVI-lea (1520). In: Arhivele Ol­te­ni­ei 6 (1927). 1–9 [p. 8–9. között: hasonmás]; Donat, I.: Hotarele Olteniei. In: Arhivele Ol­teniei 16 (1937). 225–264 [p. 230–232: közlés, román fordításban; p. 232–233. között: ha­sonmás]; Conea, I.: Cel din­tâi hotar politic pe creasta munților Olteniei (1520). Prima lui transpunere cartografică (1720). Buc. 1938. 13–16 [latin fordításban].

1521

[?]: Privilegiale Baserecei grecesci unite date de Leu Papa X [X. Leó pápa ki­váltságlevele a görög unitus egyház részére]. In: Organulu Lu­mi­na­rei. Ga­ze ­ta Bi­se­re­cés­ca, Politica e Literaria (Blaj). 1 (1847). 45. sz. 251–252, 257–258.

▪ p. 251–252, lat.; p. 257–258: rom. ford. (a fordításban tévesen V. 17-i keltezéssel!): 1521. V. 16., X. Leó pápa. – Töredékes közlés Pray, Georgius: Specimen hierarchiae Hun­ga­ri­cae. I. Po­so­nii et Cassoviae 1776. 382–389. nyomán.

1521 (–1799)

Moisuc, Elena: Catalogul documentelor romînești din Arhivele Statului de la o­ra­șul Sta­lin [A Brassói Állami Levéltárban őrzött román iratok reper­tó­riuma]. Vol. I. 1521–1799. Buc. 1955.

▪ Vol. I. p. 1: (1521. VI. 29–30. körül) dlugopoli [= câmpulungi] Neacșu levele a brassói Jo  ­hann Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. I/4. 472. sz. – Ro­mán nyelv­emlék, melynek további fon ­tosabb közléseit a következő munka so­rolja fel: Documente și în­sem ­nări românești din se­co­lul al XVI-lea. Text stabilit și indice de Gh. Chivu, M. Geor­ges­cu, M. Io ­ni­ță, A­l. Mareș și A. Roman-Moraru. Introducere de Alexan­dru Mareș. Buc. 1979. 95–96, 1. sz. – A hivatkozott oklevél legújabb kiadása: DocRomHist. B. II. 402–403. – Továb ­bi közlések: Iorga, N.: Istoria religioasă a românilor pănă la 1688. Buc. 1904. 36; Uő: Bra ­șovul și românii. Scrisori și lă­mu­riri. (Studii și documente cu privire la is ­toria Ro­mînilor). Vol. X. Buc. 1905. 283–284; Uő: Istoria Ro­mînilor în chipuri și icoane. II. Buc. 1905. 230–231; Uő: Note despre unirea românească. In: Revista is­torică 5 (1920). 4–5; Bianu, I. – Car ­ ­to­jan, N.: Pagini de veche scriere românească. Buc. 1921. 20 (ha­son­más), a kötet tobábbi ki­adásai: 19292. 19403; C. Ră­du­lescu-Codin: Câmpulungul Mus­ce­lu ­lui is­toric și legendar. Pri­vire asupra trecutului. Câm­pu­lung 1925. 99–100; Bianu, I. – Car  ­to­jan, N.: Album de pale­o­grafie românească (scriere chirilică). (Arhivele Statului. Școa ­la Superioară de Arhivistică și Pa ­leografie). Buc. 1926. XIV. sz. (hasonmás); Bianu, I. – Car­tojan, N.: Album de pale­o­grafie românească (scri­ere chirilică). Ediția a III-a. Buc. 1940. (Arhivele Statului. Școala Superioară de Arhi­vistică). XXIII. sz. (hasonmás); Byck, J.: Texte ro­mâ­nești vechi. Buc. 1930. 5; Pușcariu, S.: Istoria literaturii ro­mâne. Epoca veche. Ediția a treia, neschimbată. Sibiu 1930. 63 (ha­son­más); Car­tojan, N.: Istoria lite­ra­turii române vechi. I. De la origini pănă la epocha lui Matei Basarab și Vasile Lupu. Buc. 1940. 46 (ha­sonmás); Giu­rescu, C. C.: Is­to­ria ro­mâ­nilor. Vol. II. Partea a II-a. Ediția a IV-a. Buc. 1943. 590–591; Cio ­banu, Șt.: Is­to­ria literaturii române vechi. Buc. 1947. 125; Mititelu, A.: Let­te­ratura ro­me­na antica. Cen ­ni sto­rici. Breve antologia. Glos­sario. Pa­dova 1961. 96 (fragmentar); Av­ram, M. – Du ­mitrescu, F.: Prin­cipii de tran­scri­ere a textelor românești. Secolele al XVI-lea – al XVIII-lea. In: Limba Ro­mâ­nă 11 (1962). 6. sz. 658–659; Cres­to­ma­ți­e romanică. I. Buc. 1962. 149–150; Istoria Ro­mâ­niei. II. Buc. 1962. II. 685 (ha­sonmás); Ca­za­cu, B.: Pa­gini de lim ­ ­bă și literatură română veche. Buc. [1964]. 24–25; Ruf­fi­ni, M.: An­tologia romena dei se  ­co­li XVI e XVII. Torino 1964. 3; Ivașcu, G.: Istoria literaturii ro­mâne. I. Buc. 1969. 63; Is ­to­ria li­te­raturii române. Vol. I. Buc. 1964. 296; Mihăilă, Gh. – Zam ­firescu, D.: Li­te­ra­tu­ra ro­mână veche (1402–1647). I. Buc. 1969. 166–167; Ni­cu­les­cu, Al. – Dimitrescu, Fl.: Testi ro­meni antichi. (Secoli XVI–XVIII). Padova 1970. 3; Piru, Al.: Is­to­ria literaturii ro­mâne vechi. I. Perioada veche. Ediția a III-a. Buc. 1970. 50–53; Rosetti, Al. – Ca­zacu, B. – Onu, L.: Is­toria limbii ro­mâ­ne literare. I. De la o­ri­gini până la începutul se­co­lu­lui al XIX-lea. Buc. 1971. 79; Mac­rea, D.: Limbă și lingvistică ro­mâ­nă. Buc. 1973. 104; Ro­set­ti, Al.: Brève his­toire de la langue roumaine des origines à nos jours. The Hague–Paris 1973. 112–113; Scrierea chi­rilică românească. Album de paleografie. Întocmit de V. Va­si­les­cu și dr. A. Boiangiu. Fotografii executate de Al. Tănăsescu. Buc. 1982. (Direcția Ge­ne­rală a Arhivelor Statului – Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității București). p. 28, 1. sz. (hasonmás).

1521–1541 (1700)

Duzinchevici, Gh[eorghe]–Buta, Evdochia–Gündisch, Herta: In­ven­ta­rul pro­to ­coa ­ ­lelor primăriei Sibiu 1521–1700 [Szeben város taná­csi jegyző­könyve­inek mutatója]. Buc. 1958.

▪ Szeben v tanácsi jegyzőköny ­vei. – Román nyelvű regeszták.

1522

Simon Zsolt: Die Schäßburger Rechnung von 1522. In: Zeitschrift für Sieben­bür­gische Landeskunde 34 (2011). Heft 2. 167–185.

▪ p. 168–185: 1522., Segesvárszék és Segesvár v számadásai, BrassóNLt, Segesvár v lt, Jahresrechnungen, Nr. 1. – Közlés.

 Țigău, Dragoș Lucian: Un privilegiu regal pentru romii de la Mediaș (1522) [A medgyesi cigányok/romák számára kiállított királyi kiváltságlevél (1522)]. In: Mediaș – 750. Studii. I. Volum îngrijit de Vasile Mărculeț și Helmut Julius Knall. Mediaș 2015. (Bibliotheca Historica Mediensis XXIV.). 34–46.

▪ p. 43–44: 1522. I. 12., II. Lajos kir, DF 285636. – Közlés.

1522–1565

„zu urkundt in das Stadtbuch lassen einschreiben”. Die ältesten Protokolle von Her­mannstadt und der Sächsischen Nationsuniversität (1522–1565). Edition und Einleitung von Mária Pakucs-Willcocks. Herausgegeben vom Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde und dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südost­europas. Hermannstadt 2015. (Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt 5.)

▪ Szeben város jegyzőkönyvei, Szeben v lt – Közlések. – Recenzió a kötetről: Ungarn-Jahrbuch 33 (2016–2017). 331 (W. Kessler). – Historia Urbana (Sibiu) 25 (2017). 282–283 (L. Cîmpeanu).

1523

Nussbächer, Gernot: Aus Urkunden und Chroniken. Beiträge zur sieben­bür­gischen Heimatkunde. Dritter Band. Buk. 1990.

▪ p. 152–153: 1523. I. 13., Brassó v, Fekete-templom lt, IV E 90 és 92 DF 278675. (Másolata: BrassóNLt, Fekete-templom lt, Documente şi registre ale breslelor braşovene, vol. IX, 81, seria IV. Hd. 27/7–1–2). – Közlés.

1523–1533 (1631)

Iorga, Nicolae: Ștefan cel Mare, Mihai-Viteazul și Mitropolia Ardealului [Ștefan cel Mare, Mihai-Viteazul és az erdélyi /görögkeleti/ érsekség]. In: Iorga, Ni­colae: Studii asupra evului mediu românesc. Ediție în­gri­jită de Șer­ban Pa­pacostea. Buc. 1984. 368–399.

▪ 1. p. 381–382: 1523. IX. 29. (f. III., d. Mich. arch), Besztece v. = Berger: Bistritz I. 789. sz. > ▪ 2. p. 382: 1533. II. 14. (Valent. mart.), Beszterce v, KolozsNLt, Beszterce v lt 1169. sz. = Berger: Bistritz I. 1277. sz. ▪ 3. p. 383: 1526. XII. 12. (in prof. Lucie virg.), Barcsay Pál pro­to­no­ta­ri­us, SzNLt, Szeben v lt. ▪ 4. p. 383–384: 1529. X. 11. (Montag vor Galli), Dracsym csicsói por ­koláb, KolozsNLt, Beszterce v lt 1080. sz. = Berger: Bistritz I. 1187. sz. – Közlések. – A tanulmány korábbi közlése: Analele A­ca­de­mi­ei Române. Seria II. Tomul XXVII. Me­moriile Sec­ți­unii Istorice. Buc. 1904. 1–35. Ebben a közlések: ▪ 1. p. 18–19. ▪ 2. p. 18–20. ▪ 3. p. 20. ▪ 4. p. 20–21.

1523, 1533

Naghiu, Iosif: Ceva despre mănăstirile din țara Năsăudului [A naszódi monos­torokról]. In: Arhiva Someșană. Năsăud 13 (1936). 19. sz. 85–89.

▪ p. 86–87: 1523. XI. 3. (f. III., Mich. arch.), Beszterce v. > p. 86–87: 1533. II. 14. (in Valentini mart.), Beszterce v, Iulian Marțian gyűjt. – Marțian gyűjteményének mai őrzési helye: Román Nemzeti Levéltár Beszterce-Naszód Megyei Igazgatósága (Beszterce). – Közlések.

1523–1541 (1560)

Feneșan, Costin–Feneșan, Cristina: Transilvania între Habsburgi și Poarta Oto­mană la mijlocul secolului al XVI-lea (Documente din arhiva Can­ce­la­riei de Stat de la Viena). Siebenbürgen zwischen Habsburg und der Pforte um die Mitte des 16. Jahrhunderts (Dokumente aus dem Ar­chiv der Wiener Staatskanzlei). Timișoara 2013. (Museum Banaticum. Bibliotheca historica et ar­chaeologica Banatica LIV.)

▪ Követjelentések, levelek I. Ferdinánd kir-hoz és Majlád István erd vajdához, Szulejmán szultán levele az erdélyiekhez; HHStA, Turcica. – Közlések.

1524–1526

C. Tóth Norbert: Várdai Ferenc erdélyi püspök végrendeletének utóélete. In: A me  ­zővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerkesztette Garda Dezső. Csík  ­szereda 2011. 73–115.

1. p. 87–89: 1524. X. 25., Várdai Ferenc erd ppk, DL 89199. ▪ 2. p. 89: 1524. XI. 7., Várdai Mihály, DL 82676. ▪ 3. p. 90: 1524. XII. 10., II. Lajos kir, DL 82681. ▪ 4. p. 91–92: 1524. XII. 10., II. Lajos kir, DL 82683. ▪ 5. p. 92–93: 1524. XII. 11., Gosztonyi János erd ppk, DL 82684. > ▪ 6. p. 93–94: 1524. XII. 31., Sziléziai Pelch Gergely, győri kanonok, tasnádi vikárius, DL 82683–82684. ▪ 7. p. 95–96: 1525. II. 15., Végedi Imre tordai főesperes levele Várdai Mihályhoz, DL 89207. ▪ 8. p. 96–98: 1525. III. 10., II. Lajos kir, DL 82694. ▪ 9. p. 98–99: 1525. III. 23., Erdődi János küküllői főesperes levele Várdai Mihályhoz, DL 89209. ▪ 10. p. 100–102: 1525. IV. 1., Enyedi Adorján doktor levele Várdai Mihályhoz, DL 89211. ▪ 11. p. 102–104: 1525. VII. 19., Végedi Imre tordai főesperes Várdai Mihályhoz, DL 89216. ▪ 12. p. 104–105: 1525. VIII. 10., Végedi Imre tordai főesperes Várdai Mihályhoz, DL 89215. ▪ 13. p. 105–106: 1525. VIII. 11., Szentmihályi Tamás és András, DL 82704. ▪ 14. p. 106–107: 1525. VIII. 19., váci kápt, DL 82705. ▪ 15. p. 107–108: 1525. VIII. 27., Apai Ferencné Várdai Borbála, DL 82707. ▪ 16. p. 108–110: 1525. IX. 1., II. Lajos kir, DF 277796. ▪ 17. p. 111: 1526. I. 18., Szécsi Ferencné Várdai Katalin, DL 82713. ▪ 18. p. 112: 1526. IV. 24., Csebi Pogány Zsigmondné Várdai Fruzsina, DL 82716. ▪ 19. p. 112–113: 1526. V. 24., II. Lajos kir, DL 82720. – Közlések.

1524–1529 (1692)

Iorga, Nicolae: Socotelile Bistriței (Ar ­deal) [Beszterce (Erdélyben) számadásai]. Adunate și tipărite de N. Iorga. Buc. 1901. (Studii și documente cu privire la istoria romînilor I.)

▪ p. 1–53: Beszterce v számadásaiból kivonatok. – Közlés.

1525

Iványi Béla: Geschichte des Dominikanordens in Siebenbürgen und der Mol­dau. In: Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 50 (1941–1944). 543–573.

▪ p. 557–559: 1525. A segesvári domonkos szerzetesek lajstroma. – Közlés. – Korábbi közlé­se: Magyar Sion 5 (1867). 668–670.

1525

Prodan, David: Domeniul cetății Șiria la 1525 [Világosvár uradalma 1525-ben]. In: Anuarul Institutului de Istorie Cluj 3 (1960). 37–102.

▪ p. 50–102: 1525. A világosvári uradalom urbáriuma, DL 37000. – Közlés.

1525 (–1643)

Magina, Adrian: Aspecte militare din istoria comitatului Severin în secolele XVI–XVII [Szörény vármegye hadtörténetéhez a 16–17. században]. In: Ti ­biscvm. Acta Musei Caransebesiensis. Serie nouă. Istorie-etnografie 4 (2014). 41–50.

▪ p. 48:1525. IV. 26., II. Lajos kir, DL 24135. – Közlés.

1525, 1541 (1525–1915)

Lăcătușu, Ioan–Stancu, Vasile: Documente din Arhivele Naționale Covasna re­feritoare la momente din istoria actualului județ Mureș (1525–1906) [A mai Maros megye területére vonatkozó iratok a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságán]. In: Anuarul Arhivelor Mureșene. Serie No­uă 2012. 1. (5.) sz. 93–109.

1. p. 94: 1525. IX. 28., Tomori István erd vd, KovásznaNLt, Kálnoky cs lt, fasc. 1, nr. 2., 1. tétel. ▪ 2. 1541. VII. 7., Petru Rareș moldvai fejedelem, KovásznaNLt, Apor cs lt, Fas. I/2, 1. tétel. – Regeszták.

1526

Cîmpeanu, Liviu: Contribuții la istoria domniei lui Ștefăniță Vodă (1517–1527). Date noi privitoare la relațiile sale cu tătarii (1521) și cu Radu de la Afumați (1526) [Adalékok Ștefăniță Vodă (1517–1527) uralkodásához. Új adatok a ta­tárokhoz (1521) és Radu de la Afumați-hoz (1526) /ha­vasalföldi ural­kodó­hoz/ fűződő kapcsolataihoz]. In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xe ­nopol” Iași 50 (2013). 63–76.

▪ p. 74–76: 1526. Jelentés Ștefăniță moldvai és Radu de la Afumați havasalföldi fejedelmekről, HHStA, Hungarica, fasc. 2 (1526), Konv. D, fol. 30r–v. Korábbi közlés: Hurmuzaki II/1. 30–31. – Közlés, román fordításban is.

1526 (–1602)

Maxim, Mihai: Noi documente turcești privind țările române și Înalta Poartă (1526–1602) [Új török iratok a Román Országok és a Fényes Porta történe­tére vonatkozóan (1526–1602)]. Brăila 2008.

▪ p. 41–45: 1526. V. 22., Bașbakanlık Osmanlı Arșivi, Defterdar Kapisi, Büyük Ruznâmçe Kalemi, 20.611. sz., p. 12. Moldvai adófizetés Szulejmánnak, aki a Magyarország felé tartó hadai élén Philipopolisban [Plovdiv] volt. = Maxim, Mihai: Romano-Ottomanica. Essays & Documents from the Turkish archives. Istambul 2001. 69–73. – Regeszta.

1526–1538

Jakó Zsigmond: Organizarea cancelariei voievodale ardelene la începutul se­co­lu­lui al XVI-lea [Az erdélyi vajdai kencellária szervezete a 16. század elején]. In: Hri­sovul. Buletinul Școalei de Arhivistică [Buc.] 6 (1946). 111–148.

Hasonmások a p. 128–129. között: 1. 1526. IV. 2., Barcsay Pál erd. protonotarius, Beszterce-Naszód vm lt, B 871. ▪ 2. 1516. XI. 14., Szapolyai János erd. vajda, Bánffy cs nemzet­ségi lt, R. VI., Fasc. 304. 7. sz., DF 255093 (?). ▪ 3. 1522. I. 16., Báthori István erd. al­vaj­da, ENMLt, Béldi cs mezőméhesi lt, DF 257777. ▪ 4. 1538. V. 14., Maylád István erd. vaj­da és székely isp., Wass cs lt, XVIII/25. = WassLt 663. sz. – A tanulmány magyar nyelvű változata (a hasonmásokat nem közli): Jakó Zsigmond: Az erdélyi vajda kancelláriájának szervezete a XVI. század elején. In: Erdélyi Múzeum 52 (1947). 1–2. sz. 50–80; különle ­nyomatként: Erdélyi Tudományos Füzetek 202. sz. Kolozsvár 1947.

1527

Feneșan, Costin: Două documente privind răscoala lui Iovan Nenada (1527) [Két ok­levél a Jovan Nenad vezette felkelésről (1527)]. In: Anuarul Institutului de Is­torie și Arheologie Cluj-Napoca. 18 (1975). 305–309.

▪ 1. p. 307–308: 1527. IV. 12., Gerendi Miklós erd. püspök, BrassóNLt, Brassó v lt, Fro­ni­us-gyűjt. I/190. ▪ 2. p. 308–309: 1527. V. 8., Bethlen Elek erd. alvajda, BrassóNLt, Brassó v lt, Brassó v tanácsa, 21/1621. – Közlések.

Daicoviciu, Beatrice: Orașele din Transilvania și răscoala lui Iovan Nenada [Az er­dé­lyi városok és a Jovan Nenad vezette felkelés]. In: Studia U­ni­ver­sitatis Ba ­beș–Bolyai. Series Historia. 9 (1964). Fasc. 1. 31–40.

▪ 1. p. 38: 1527. IV. 15., Perényi Péter abaúji és baranyai isp., erd. vajda és székely isp., Ko ­ ­lozsNLt, Beszterce v lt 861a. sz. = Berger: Bistritz I. 962. sz. ▪ 2. p. 38–39: 1527. V. 12., I. János kir., uo. 868. sz. = Berger: Bistritz I. 967. sz. ▪ 3. p. 39: 1527. VI. 4., I. János kir., uo. 877. sz. = Berger: Bistritz I. 977. sz. – Közlések.

Miron, V[asile] Gh.–Irimescu, G[avril].–Ceaușu, M[ihai] Șt[efan]: Do­cu­men ­te su ­ ­cevene [Szucsávai oklevelek]. In: Revista arhivelor. Anul 55. Vol. 50 (1988). 57–109.

▪ p. 66: 1527. IV. 1., Petru Rareș moldvai vajda, KolozsNLt, Beszterce v lt, 856. sz. = Berger: Bistritz I. 954. sz. – Közlés.

1527–1528

Daicoviciu, Beatrice: Răzmerița din 1527 a țăranilor de pe moșia Vermiș [A ver­me­si parasztok 1527-es zendülése]. In: Studia Universitatis Ba­beș–Bolyai. Se­ries His­to­ria. 7 (1962). Fasc. 1. 33–40.

▪ 1. p. 38–39: 1527. VI. 14., Perényi Péter erd. vajda, Kolozs NLt, Beszterce v lt 882. sz. = Berger: Bistritz I. 982. sz. ▪ 2. p. 39: 1527. VI. 15., Apafi Ferenc a vermesi bíróhoz, uo. 883. sz. = Berger: Bistritz I. 983. sz. ▪ 3. p. 39: 1528. VI. 8., I. Ferdinánd kir., uo. 946. sz. = Berger: Bistritz I. 1051. sz. – Közlések.

1527–1531

Ciure, Florina: Nuove fonti veneziane riguardanti la contesa per il trono dell’Un­ghe­ria tra Ferdinando d’Asburgo e Giovanni Zápolya (1526–1538). In: Qua­der­ni della Casa Romena di Venezia. no. 3/2004. 51–72.

p. 60–72: Források Szapolyai Jánosról (a velencei Tízek Tanácsának határozataiból). Ar­chi ­vio di Stato di Venezia, Consiglio dei X. Parti Secrete. – Közlések.

1527–1534 (1593)

Szendiné Orvos Erzsébet: Oklevelek Debrecen és Erdély kapcsolatáról (1527–1593). In: Korunk III. folyam, 12 (2001). 9. sz. 30–41.

▪ p. 36: 1. 1527. I. 27., Szapolyai János, HBML IV.A. 1021/a. Mohács utáni oklevelek (Muo.) l. sz. ▪ 2. 1530. VII. 15., Uő, Uo., IV.A. 1021/a. Muo. 4. ▪ 3. 1533. János kir, IV.A. 1021/b. l.d. 28. sz. ▪ 4. 1534 (Muo. 7. sz.); 1534. X. 1., Uo. IV.A. 1021/a. Muo. 8. (Debrecennek vámmentességet biztosító vagy a harmincadvámról rendelkező oklevelek.) ▪ 5. p. 39: 1570. János Zsigmond erdélyi fejedelem megerősíti a szíjgyártó és vargamesterek kiváltságait, és 1484., 1489., 1533. és 1569. évi okleveleket ír át. – Regeszták.

1527–1528 (1715)

Maxim, Mihai: O istorie a relațiilor româno-otomane, cu documente noi din ar­hi ­vele turcești. Vol. I. Perioada clasică (1400–1600) [A román–ottomán kap ­csolatok története, új török levéltári iratokkal. I. kötet. Klasszikus korszak (1400–1600)]. Brăila 2012.

▪ Magyar vonatkozású iratok: 1–2. p. 239–253, 254–268: 1527. XII. 23.–1528. II. 27.; 1528. V. 10.– 1528. VII. 8., Az erdélyi bán [Szapolyai János] Isztambulba küldött követeinek [Hieronimus Lasky, a második követ neve ismeretlen] ellátására fordított pénzösszegekről készült számadások; Bașbakanlık Osmanlı Arșivi, Bab-ı Defteri. Bașmuhasebe. Matbah-i Âmire Emini (Kalemi), 10.510. sz. defter, p. 3–4. – Közlések, román fordításban is, hasonmással.

1527–1538

Pușcariu, Ioan: Munții Tămaș și Tămășel [Tamás és Kis-Tamás hegyek]. In: A­na­le­le A­ca­demiei Române. Seria II. Vol. XXXIII. Memoriile Sec­ți­unii Istorice. Buc. 1911. 787–796.

▪ 1. p. 794–795: 1527. VII. 2. (f. III. in Visit. Marie), Tomori Miklós és Lőrinc fogarasi vár­na  ­gyok, közlés. ▪ 2. p. 794–796: 1538. IX. 9. (f. II. a. Exalt. cr.), Maylád István erd. vajda. – Mind­ket­tő közlés, a gridi bojárok lt-ból.

1527–1541 (1572)

Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei și Țării Românești [Er­dély, Mol  ­d  ­va és Havasalföld történetére vonatkozó oklevelek]. Vol. I. Acte și scri ­  ­sori (1527–1572). [Iratok és levelek (1527–1572)]. Pub­li­ca­te de Andrei Ve­ress. Buc. 1929.

▪ Közlések.

1527–1541 (1747)

Iorga, Nicolae: Acte străine din arhivele Galiției, vechii Prusii și Țerilor-de-jos [Külföldi iratok Galícia, a régi Poroszország és Németalföld levéltáraiból]. Buc. 1913 (Studii și documente cu privire la istoria romînilor XXIII.)

▪ Erdélyt is érintő, főleg diplomáciai iratok Danzig és Königsberg levéltáraiból (1527–1598); németalföldi követek jelentései Konstantinápolyból, Hágai lt (1613–1747); Havasalföld és Moldva lembergi kereskedelmével kapcsolatos feljegyzések, Lembergi lt (1404–1603). – Közlések és regeszták.

1528

Coriolan, G.: Petru Rareș înainte de urcarea sa pe tron și Petru pribeagul [Pet­ru Ra ­reș a trónra lépte előtt és Petru, a száműzött]. Buc. 1909.

▪ p. 40–41: 1528. V. 8. (in Appar. Mich.), Péter moldvai vajda, KolozsNLt, Beszterce v lt (a­hol azonban az oklevél nem lelhető fel!). = Berger: Bistritz I. 1048. sz. – Közlés.

1528

Pop, Ioan Aurel: Ștefan Mailat și Țara (cu cetatea) Făgărașului [Maylád István és Fo ­ga­rasföld]. In: Mediævalia Transilvanica 2 (1998). 2. sz. 239–244.

▪ 1. p. 243–244: 1528. III. 12., szúnyogszegi Maylád István, Österreichische Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Hungarica, 8/A, fol. 61r. ▪ 2. p. 244: 1528. III. 12., uő, uo. 8/A, fol. 62r. – Köz­lések.

[1528?]

Feneșan, Costin: Legământul lui Radu de la Afumați față de Habsburgi. Sem­ni­fi ­cații și urmări [Radu de la Afumați és hűségesküje a Habsburgok­hoz, jelen­tő­sé­ge és kö ­vetkezményei]. In: Anuarul Institutului de Is­torie și Arheolo­gie din Cluj 23 (1980). 123–140.

▪ p. 391–395: Radu de la Afumați havasalföldi vajda, Ko­vász­naNLt, Székely Nemzeti Múzeum i­ratgyűjt., Csereyné Zathureczky Emília gyűjt. fasc. XVIII, 36/1886, fol. 12–15. – Köz­lés, román for­dításban is.

1528 (1455–1829)

Catalogul documentelor turcești [Török iratok repertóriuma]. Vol. II. (1455–1829). Întocmit de Mihail Guboglu. Buc. 1965. (Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă Ro­mâ­nia).

▪ 1542 előtti magyar vonatkozásúak: ▪ 1. p. 4. (5. sz.): 1528. II. 12–21: Szulejmán szultán I. Zsigmond lengyel kir-hoz Szapolyai Jánoshoz megsegítéséről, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Arch. Kor., Dz. turec., 22. csomó, 49. sz. = Abra­ha­mo­wicz, Zyg­munt: Katalog dokumentów tureckich: dokumenty do dziejów Polski i krajów ósciennych w latach 14551672. Catalogue des documents turcs: documents concernant la Pologne et les pays voisins de 1455 à 1672. Warszawa 1959. (Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich I/1.) p. 36 (21. sz.). ▪ 2. p. 7 (13. sz.): 1540. X. 13., Szulejmán szultán I. Zsigmond lengyel kir-hoz, említve a magyar vilajet átengedése Szapolyai részére, uo. 68. cs., 148. sz. = Abra­ha­mo­wicz: i. m. I/1. p. 67–68 (56. sz.). – Re­geszták.

1528–1531 (1550)

Roman, Toma-Cosmin: Sibiul între siguranță și incertitudine, în zorii e­po­cii mo­der­ne (1528–1549) [Szeben a biztonság és bizonytalanság kö ­zött az újkor haj ­nalán]. Si­biu 2007.

▪ p. 99–370: Szeben v számadáskönyvei, Szeben v lt. – Közlés.

1529 (–1611)

Magina, Adrian: Lipova at the Beginning of the 17th Century: Documentary Con­tri­bution. In: Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Cos­tin Fe­neșan. Ed. Dumitru Țeicu, Rudolf Gräf. Secretar de redacție: dr. Adrian Ma­gi­na. Cluj-Napoca 2011. 297–321.

▪ p. 302–304: 1529. VI. 27., I. János kir, jelzet nélkül. – Korábbi közlése: Fabián Gábor: Arad vármegye leirása, históriai, ge­o­gra­phiai és statistikai tekintetben. Budán 1835. 240–243. – Közlés.

1529

Pataki, Iosif: Atitudinea lui Radu de la Afumați și a lui Ioan Zápolya în 1526 [Ra ­du de la Afumați és Szapolyai János 1526-ban]. In: Studia U­ni­ver­sitatis Ba  ­beș–Bo­lyai. Series Historia. 12 (1967). Fasc. 1. 13–28.

▪ p. 26–27: 1529. VII. 24. után (1530–1531?), Szapolyai János védelmében VII. Kelemen pá ­pa számára készített feljegyzés, Staatsarchiv Nürnberg, Brandenburger Literalien no. 1198. – Közlés.

1529–1541 (1589)

Constantinescu, Radu: Moldova și Transilvania în vremea lui Petru Rareș. Re­la­ții po­litice și militare (1527–1546) [Moldva és Erdély Pet­ru Rareș idejében. Politika- és hadtörténet (1527–1546)]. Buc. 1978.

▪ p. 163–212: Beszterce v számadásai, Bukaresti Nemzeti Könyvtár, III. A. 6–8. – Közlés; p. 213–256: közlés román fordításban.

1530

Motogna, Victor: Ungurașul sub Petru Rareș [Bálványosvár Petru Rareș idejében]. In: Anuarul Institutului de Istorie Națională. Universitatea din Cluj. Buc. 1924. 2 (1923). 315–322.

▪ p. 319: 1530. I. 25., Báthori István erd. királyi helynök, KolozsNLt, Dés v lt, 119. sz. – Közlés.

1530–1532

Simon Zsolt: Verzeichnis der Schuldner der Thorenburger Salzkammer aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 33 (2010). Heft 2. 141–160.

▪ p. 157–160: a tordai sókamara (1530–1532 körüli) lajstroma az 1518–1526 közötti adósairól, MNL-OL, Erdélyi fiskális lt, F 234, Fasc. 300, 61. cs., fol. 146–148., DL 32680. – Közlés.

1530–1534

Luca, Cristian: Documente italiene inedite privind relațiile politice ale lui Ioan Zá­polya cu Ferdinand I de Habsburg [Kiadatlan olaszországi iratok Szapolyai János és I. Habsburg Ferdinánd politikai kapcsolataira vo­natkozóan]. In: Sar­ge­tia 27 (1997–1998). 473–484.

▪ p. 478–479 (közlések), p. 481–484 (hasonmások): Francesco II. Sforza milanói herceg négy levele (1530. VIII. 4.; 1534. VIII. 8., IX. 5., IX. 12.) Ludovico Porrohoz (Aloisio Grit­ti­ről), Archivio di Sta­to di Milano, Piccoli acquisti, doni, depositi, riven­di­cazioni – Se­ques­tro Sotheby’s. – Közlések.

1531

Gross, Lidia: Testamentul și funeraliile lui Thomas Jo, castelanul cetății Ieciu (1531) [Jó Tamás vécsi várnagy végrendelete és temetése]. In: Gross, Lidia: Bresle și confrerii sau despre pietatea urbană în Tran ­sil­va­nia me­di­e­va­lă (secolelel XIV–XVI). Cluj-Napoca 2014. (Istorie. Do­cumente. Mărturii.–Biblioteca In­stitutului de Is­to ­rie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Me ­dievalia I.) 39–64.

1. p. 59–62: 1531. V. 25., Jó Tamás végrendelete, KolozsNLt, Beszterce v lt, Seria I., 1139. sz. ▪ 2. p. 62–64 [1531. V. 25. u.]: Számadás Jó Tamás temetési költségekről, uo. Seria I., 1140. sz. – Közlések. – A tanulmány korábban is megjelent, de a forrásközlés nél­kül: Feneșan 207–221.

1531–1541 (1544)

Gross, Lidia: Confreria Rozariului din Bistrița (1525–1544) [A besztercei Rózsafüzér-társulat (1525–1544)]. In: Gross, Lidia: Bresle și confrerii sau des­pre pietatea urbană în Tran ­sil­va­nia me­di­e­va­lă (secolelel XIV–XVI). Cluj-Napoca 2014. (Istorie. Do­cumente. Mărturii.–Biblioteca In­stitutului de Is­to ­rie „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Medievalia I.) 65–114.

▪ p. 99–105: 1531–1544. A besztercei Rózsafüzér Társulat számadáskönyve (részlet), KolozsNLt, Beszterce v lt, Seria IV. c. 701., fol. 15r–18v. – Közlés.

1531–1541 (1763)

Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt. Achter Band. Heft. 2. Do­cu­men­te pri ­vind istoria orașului Brașov. Volumul VIII. Fascicolul 2. An­na­les eccle ­si­as­ti­ci 1556 (1531)–1706 (1763). Bearbeitet von Julius Gross. Durch­gesehen und ergänzt von Gernot Nuss­bächer. Heraus­ge­geben von Elisabeta Marin. Text realizat de Ju­lius Gross. Ediție în ­gri­jită de Gernot Nuss­bächer. Editor Elisabeta Marin. Kron­stadt 2002. (Nati­onal­ar­chi­ve Ru­mäniens Kreis­di­rek­tion Kronstadt – Ar­beits ­kreis für Siebenbürgische Landes ­kun­de e. V. Hei­del­berg / Arhivele Na ­ ­ți­o­na­le Direcția Județeană Brașov – Societatea de Stu­dii Tran­sil­va­ne Heidelberg).

▪ 1. p. 128: 1531. IV. 27. (in Alba Gywle, f. V. p. Marci ev.), I. János kir. ▪ 2. p. 128 1538. XII. 8. (in civitate Brassoviensi, in Concept. virg.), I. János kir. ▪ 3. p. 128: 1539. II. 27. (in Co­loswar, f. V. p. Ma­thie ap.), Sarlósi Miklós, aulicus regiae. ▪ 4. p. 129: 1541. V. 18. (ex cast ­ro Fogaras, f. IV. p. So­phiae), Ger­dei Demeter fogarasi várnagy. – Közlések. – A kötet tar  ­talmazza még: Acta capituli Bar­cen­sis (1556–1706); Capitels-Rechnungen und Quit­tun­gen (1531–1577); Inventaria bonorum parochialium ca ­pituli Barcensis (1556); Rationarius aedi ­tuorum ecclesiae apud S. Bartholomeus (1560–1763).

1532–1541 (1786)

Ciorănescu, Al[exandru]: Documente privitoare la istoria Românilor culese din ar­hivele din Simancas [A románok történetére vonatkozó ok­le­ve­lek a si­man  ­ca­si levéltárból]. Buc. 1940. (Academia Română. Studii și cercetări XLIII).

Erdélyre vonatkozó források a 16. század 30-as éveiből (adatok I. Ferdinándról, Alo­isio Grit ­tiről, Szapolyai Jánosról, Erdély és a Porta viszonyáról, a török hadakról stb). Főleg ve­len ­cei és raguzai követjelentések. Archivo General de Simancas (Spanyolország). – Köz­lések.

1533–1534

Decei, Aurel: Aloisio Gritti în slujba sultanului Soliman Kanunî, după unele do­cu­mente turcești ine­dite (1533–1534) [Lodovico Gritti Törvényhozó Szulej­mán szultán szolgálatában. Kiadatlan tö­rök iratok alapján (1533–1534)]. In: Studii și Materiale de Istorie Medie 7 (1974). 101–160.

1. p. 127 (latin szöveg): 1534. VIII. 4., Szeben város tanácsa Gerendi Miklós erd ppk-höz. = Schul­ler, Fr.: Urkundliche Beträge zur Geschichte Siebenbürgens von der Schlacht bei Mohácsbis zum Frieden von Grosswardein aus dem k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien. In: Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 28 (1898). 515. ▪ 2. p. 128 (latin szöveg): 1534. VIII. 24., Kerecsényi Zalai János I. Ferdinánd királyhoz. = Schuller: Urkundliche Beträge i. m. 518–520. ▪ 3. p. 128–130: 1534. IX. 28., nyomtatott röplap, Buk. Akad. Kvt, II. 453291. ▪ 4. p. 141–142 (közlés, román fordításban is): [1533.] III. 27., I. János kir Szulejmán szultánhoz, Topkapı Sarayı Müzesi arșivi, 3926. sz. ▪ 5. p. 143–155: Lodovico Gritti keltezetlen jelentése. – Közlések, hasonmásokkal.

1533–1538 (1455–1774)

Documente turcești privind istoria României [Románia történetére vonatkozó török ira­tok]. Vol. I. 1455–1774. Întocmit de Mustafa A. Mehmed. Buc. 1976. (Iz­voa ­re orientale privind istoria României III).

▪ Közlések román fordításban; Szapolyai János és Aloisio Gritti levelei az 1530-as évekből.

1534 (–1547)

Magina, Livia: Dreptul de târg și procesul de urbanizare. Cazul Felnac [Vásárjog és urbanizáció Fönlakon]. In: Analele Banatului. Serie nouă. Arheologie–Is  ­torie 18 (2010). 143–148.

▪ p. 147–148: 1534. XII. 15., I. János kir, MNL-OL, kolozsmonostori konv országos lt, Cista co­mi­tatuum (F 17), Comit. Csánad, 14. – Közlés.

1535–1540 (1720)

Giurescu, C[onstantin]: Documente răzlețe din Arhivele Vienei (1535–1720) [Ok­mányi kalászat a bécsi levéltárakból (1535–1720)]. In: Buletinul Co­mi­si­ei Istorice a României 1 (1915). 280–305.

1. p. 281–282: 1535. VII. 20., Radu havasalföldi vd Majlád István erd vajdához (másolat Pray: Jura Hungariae in regnum Cumaniae c. kéziratos munka függelékében, HHStA, Ms. no. 999–121). ▪ 2. p. 282: 1540. IX. 23., István moldvai vd Ferdinánd királyhoz, HHStA. ▪ 3. p. 283: 1540. X. 14.: Ferdinánd kir a moldvai és a havasalföldi vajdákhoz, HHStA, Hungarica, 1540. Oct. 87. ▪ 4. p. 283–284: 1540. XI. 12., Ferdinánd kir István moldvai vajdához, HHStA, Hungarica, 1540. Nov. 62. – Közlések.

1536–1541 (1570)

Roman, Toma-Cosmin: Die Zollaktivität des mittelalterlichen Hermannstadt. Vi­ge­simalrechnung aus den Jahren 1536–1570. In: Sașii și concetățenii lor ardeleni. Die Sachsen und ihre Nachbarn in Sieben­bürgen. Studia in honorem Dr. Thomas Nägler. Ed. Ioan Marian Țiplic, Konrad Gun­disch [!]. Alba Iulia 2009. 215–227.

▪ p. 217–227: Szeben v huszadvámszámadásai, SzNLt, Szeben v lt, Vámnaplók, 18. sz. (1536–1570), fol. 1–22 (Direcția Județeană Sibiu a Arhivelor Naționale, Fond Magistratul orașului și scaunului Sibiu, Seria socoteli vamale, Registrul nr. 18, 1536–1570). – Közlés.

1537–1538 (1612)

Lukács Antal: Documente inedite privind istoria familiei Mailat [A Majlád család történetére vonatkozó kiadatlan oklevelek]. In: Studii de istorie. Editori: Constantin Bușe, Ionel Cândea. 1 (2012). Brăila 2012. 3–23.

1. p. 6–7: 1537 XI. 26., Majlád István erd vd, MNL-OL, Gyulafehérvári kápt országos levéltára (F3), Centuria, A 47. ▪ 2. p. 7–9: 1538. VI. 25., I. János kir, uo., Centuria, C 67. – Közlések.

1538

Dăianu, E[lie]: Vlădicii Feleacului [Felek püspökei]. In: Revașul 3 (1905). 23. sz. 94.

▪ p. 94: 1538. III. 15. (f. VI. p. dom. Invocavit), Ötvös István kolozsvári bíró, Felek (Kolozs vm) görögkeleti egy­ház­község lt. – Közlés. – Korábbi közlése az oklevélnek: Documente istorice baserecesci. 21. In: Archivu pen­tru fi­lologia și istoria, 1870. 39. sz. (1870. X. 20.). 775–780 (közlés: p. 776).

Simionescu, Ștefania: Noi date despre situația internă și externă a Moldovei în a­nul 1538 într-un izvor inedit [Újabb adatok Moldva bel- és külpolitikai helyze­téről 1538-ból egy kiadatlan forrás alapján]. In: Studii. Re­vis­tă de istorie 25 (1972). 2. sz. 225–240.

▪ p. 229–238: Stanislaus Górski, Bona Sforza királynő titkára Clemens Ianicius padovai diák­hoz. – A­da ­tok Szapolyai Jánosról, I. Ferdinándról és a magyarországi helyzetről. – Bibl. Kór­nick, Acta To­mi­ci­ana, t. 18 zwodu Opalinskiego (1538–1539) (Tomus decimus octavus e ­pis­tolarum, legationum, res­pon­suum, et rerum gestarum Sigismundi I regis Poloniae et mag ­ni ducis Lithuaniae, fol. 96v–104r). – Köz­lés.

1538 (–1573)

Lupaș, Ioan: Miscellanea. [Trei documente ardelene din sec. al XVI-lea]. [Há­rom 16. századi erdélyi oklevél]. In: Anuarul Institutului de Istorie Na­țională Cluj 3 (1924–1925). 535–536.

▪ 1. p. 535: 1538. VII. 23., Maylád István erd. vajda, Kemény cs csombordi lt, Codex a­u­then­ticorum Ke­mény­ianorum, 40. sz. ▪ 2. 1538. VII. 24., Fráter György váradi püspök, kincs­tartó, uo. 39. sz. – Közlések.

[1539?]

Magina, Adrian: Hotarele și domeniul orașului Timișoara în 1539 [Temesvár város határa és uradalma 1539-ben]. In: Banatica 19 (2009). Vol. II. 61–75.

1. p. 72–73: 1539. IV. 25., János kir, MNL-OL Erd. kápt lt, F 3, Centuria N. 53. ▪ 2. p. 73–74: [1539.] VI. 4., Temesvár város és Németi határainak leírása, DL 30952 (Erd. kápt lt, Centuria N. 61.); MTAKt, Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjt. – Közlések. – A 2. sz. oklevél újraközlése, 1515 körüli keltezéssel: Banatica 24 (2014). Vol. II. 69–72 (lásd fentebb!).

1539

Magina, Adrian–Magina, Livia: O ascultare de martori și realități bănățene într-un do­cu­ment din 1539 [Egy 1539. évi tanúkihallgatás: bánsági viszonyok 1539-ben]. In: Ana­le­le Banatului. Se­ri­e nouă. Arheologie–Istorie 22 (2014). 263–272.

▪ p. 265–272: 1539. X. 10., aradi kápt, MNL-OL, Sólyom–Fekete Ferenc gyűjt. (R 287). – Közlés.

1540

P. Kovács Klára: Itáliai építész „az ellenkirályok” szolgálatában. Domenico da Bo ­logna életrajzához (1540). In: Erdélyi Múzeum 74 (2012). 3. sz. (Kiss And­rás emlékszám). 103–115.

1–2. p. 109–110, 110–111: 1540. VIII. 26., I. Ferdinánd kir. ▪ 3. p. 111–113: 1540. IX. 10., Martín de Lazcano, Esztergom parancsnoka Leonhard von Vels magyarországi főhadparancsnokhoz. ▪ 4. p. 113–114. 1540. IX. 13., Uő ugyanahhoz. A közölt iratok jelzete: HHStA, Ungarische Akten, Allgemeine Akten, fasc. 43. – Köz­lések.

1540–1541 (1543)

Maior, G.: Monumenta comitialia regni Transylvaniae. In: Revista pentru is­torie, ar ­che­o­logie și fi­lo­lo­gie. 1882. Anul I. Vol. I. Fasc. 1. 193–223, 421–449.

▪ p. 204–223. – Köz­lések.

1541(–1834)

Lăcătușu, Ioan–Stancu, Vasile: Documente din secolele XVI–XIX, aflate în Arhivele Naționale Co­vas­na, emise de domnii țărilor române sau referitoare la aceștia [A román országok fejedelmei ál­tal kibocsátott vagy reájuk vonat­kozó 16–19. századi oklevelek a Román Nemzeti Levéltár Ko­vász ­na Megyei Igazgatóságán]. In: Liviu Boar. Ar­hi­vist, istoric, profesor. Coordo­na­tor: dr. Ioan Lăcătușu. Centrul European de Studii Covasna–Harghita. Editura Eurocarpatica. Sfântu Gheorghe 2011. (Profesioniștii noștri 2.) 215–247.

1. p. 216 (1. sz.): 1541. VII. 7., Petru Rareș moldvai fejedelem Marosvásárhely városhoz, KovásznaNLt, Sepsiszentgyörgy, Apor cs lt, fasc. 1/2. ▪ 2. p. 216–217: 1541. VII. 25., Petru Rareș moldvai fejedelem megerősíti Marosvásárhely kiváltságait, uo., Apor cs lt, fasc. A. I/11, fol. 1. – Regeszták.

1541

Vekov Károly: Végedi Imre tordai főesperes 1541. évi végrendelete. In: Em ­lék­könyv Kiss And­rás szü­le­té­sé­nek nyolc­va­na­dik év­for­du­ló­já­ra. Szerk. Pál‑An ­tal Sán­dor, Sipos Gá­bor, W. Ko­vács And­rás, Wolf Ru ­dolf. Kolozsvár 2004. 604–622.

▪ p. 619–622: 1541. VI. 3., Végedi Imre tordai főesperes, MOL, Zichy cs zsélyi lt, F. IV. 1851. – Közlés.