Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> F (Fabritius - Fülöp)

F (Fabritius - Fülöp)

Fabritius de Herrmansfeld (herrmansfeldi Fabritius) Gyulai Rikárd: A herrmansfeldi Fabritius család 1581-től 1836-ig. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 98–102. ■

Fadgyas de Réty (rétyi Fadgyas) rétyi Fadgyas cs lt (1628–1859), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/86. sz. fond. ■

Farkas de Harina (harinai Farkas) Posta Béla: Két czímer a XVII. századból. Turul 1889. 99–101. Kis Bálint: Harinai Farkas család. Turul 29 (1911). 103–105.

Farkas 1796. aug. 8. Farkas Nepomuk levele Aranka Györgyhöz Báthory András fejedelem haláláról. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 30. ■

Farkas Ferenczy Sándor : Farkas Zsigmond családi feljegyzései 1725–1753. Genealógiai Füzetek 10 (1912). 94. ■

Fáy Fáy I.: A fáji Fáy család leszármazási táblája. Pest 1860. ■ Ferenczi Sándor: Fáji János naplójának családtörténetei adatai. Kolozsvár 1913. ■

Fehér vármegye Biás István: Fejér megye lustrája 1682-ből. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 147–149. Biás István, Fejér megye lustrája 1686-ból, Genealógiai Füzetek 6 (1908). 164–168. Biás István, Fejérvármegyei lustra 1694-ből, Genealógiai Füzetek 7 (1909). 88–91, 129–132, 145–148. ■

Fejérvári de Szenterzsébet (szenterzsébeti Fejérvári) 1620 aug. 29. Szenterzsébeti Fejérvári János czímerlevele Bethlen Gábortól (czímerrajzzal). Koncz József. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 90–91. ■

Fejérvári Köblös Zoltán: Fejérvári Benedek családi följegyzései. 1627. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 103. ■

Fekete de Frics (fricsi Fekete) Kis Bálint: A fricsi Feketék. Turul 31 (1913). 41–55. ■

Fekete de Nagyiván (nagyiváni Fekete) Köblös Zoltán: Adatok az iványi Fekete család történetéhez. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 82–84. ■ Mocsáry István: A nagyiváni Fekete család. Turul 19 (1901). 122–134. ■ Fekete Béla: A Nagy-Iványi Fekete család. Levéltári Szemle 24 (1974). no. 2–3: 375–380. ■

Fekete de Nagykede (nagykedei Fekete) nagykedei Fekete cs lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Fekete de Nyárádgálfalva et Nagyfalu (nyárádgálfalvi és nagyfalusi Fekete) Fekete Károly: A nyárádgálfalvi és nagyfalusi Fekete máskép Nagy család. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 35–37. ■

Fekete de Szentkatolna (szentkatolnai Fekete) Péter Lajos: Adatok a szentkatolnai Fekete család történetéhez. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 119–121. ■

Fekete-Nagy de Nyárádgálfalva (nyárádgálfalvi Fekete-Nagy) 1803. márcz. 11. A nyárádgálfalvi Fekete-Nagy család productionalis pere. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 66–67. ■

Felszeghi de Domáld et Szászújfalu (Domáldi és szászújfalusi Felszeghi) Sándor Imre: Domáldi és szászújfalusi Felszeghi Sámuel. (1822–1903). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 50.

Felszeghi de Szászújfalu et Domáld (szászújfalusi és domáldi Felszeghi) Gyulai Rikárd: Szászújfalusi és domáldi Felszeghi Jolán leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 1 (1903). 27–28. ■

Felszeghi Sándor Imre: A Felszeghi család krónikája (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 5 (1907). 56–58. ■

Fenesi 1671. szept. 7. Fenesi Mihály özv. Rácz Péterné–Macskási Klárától a papokat illető bort és gyászba öltöztetett lovat kéri. Ifj. Biás István. Genealógiai Füzetek 9 (1911). 32. ■

Fenessy 1599. jul. 25. Fenessy István czímerlevele Báthory Andrástól (czímerrajzzal). Sebestyén József. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 62–64. ■

Ferenczi de Csíkmadéfalva (csíkmadéfalvi Ferenczi) Gyulai Rikárd: Adatok a csíkmadéfalvi Ferenczi család történetéhez (czímerrajzzal). Genealógiai Füzetek 4 (1906). 20–21. ■

Ferrrari de Trient (trienti Ferrrari) Gyulai Rikárd: Trienti Ferrrari Kálmán leszármazása (8-as ösfa), Genealógiai Füzetek 1 (1903). 91–92. ■

Fodor 1578. okt. 1. Báthory Kristóf adománylevele Fodor Péter részére. Sándor Imre. Genealógiai Füzetek 3 (1905). 23–24. ■

Fodor de Borzás et Szilágybagos (borzási és szilágybagosi Fodor) Baán Kálmán: A borzási és szilágybagosi Fodor család története. 1–2. Magyar Családtörténelmi Szemle. 1941/6. 121–127., 3 t.; 1941/7. 151–156.

Fogaras [Puşcariu, Ioan]: Fragmente istorice I–IV. Despre boierii din ţera Făgăraşului. I–III. Sibiiu 1904. Despre boierii din ţara Făgăraşului. IV. Sibiiu 1907. ■ B. Boér Géza közli, Fogaras városában lakó nemes és polgár birtokosok 1595-ben, Magyar Családtörténeti Szemle 1936/10: 15–17. ■ Iványi Béla: Fogaras vidéke nemeseinek összeirása 1637-ben. Turul 1914. 88–89 [közli a családok jegyzékét]. ■ Petrichevich Horváth Emil: A fogarasföldi bojárok a XVI. században. Turul. 1943. 66–71. ■ Szádeczky Lajos: Fogarasi történeti emlékek. Erdélyi Múzeum. 1892. 326-345, 410-431, 538-545, 607-639.

Folthy Petrichevich Horváth Emil: Az Ákos-nemzetségbeli Folthy-család és a nemzetség cimere. Turul 1937. 40–42. ■

Forró de Angyalos (angyalosi Forró) angyalosi Forró cs lt (1551–1769), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/89. sz. fond. ■

Fosztó 1647. jul. 13. Magyargyerőmonostori Kemény János maroskoppándi részjószágat Fosztó Menyhártnak ajándékozza. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 14–15. ■

Földváry Marczali Henrik: A marosvásárhelyi központi bizottság működése, Századok, 1879, 136–137. ■

Földvári de Tancs (tancsi Földvári) ■ Nyomtatott halotti beszédek: Hajótörések, E világi sok keserves –, közt hányattatott; de már a mennyei nyugodalomnak tsendes révére el-érkezett életnek emlékeztető táblája. Mellyen a néhai méltgs grófné, Kaali Kun Ersébeth ... és élete néhai uri párja méltgs gróf tantsi Földvári Ferentz ... egymás után tsak hamar következett szomorú halálokat, és el-temettetéseket, megsiratott és tisztelt halotti prédikátziokat és oratziot leányi igaz hívségének és egyenes tiszteletének bizonységéul világ eleiben botsáttatta grof Hidvégi Nemes Judit ur aszszony ... (4-r. 74 lev.) Kolosv. 1771. Nyomt. a ref. coll. bet. M. [Tartalma:] Szathmári Pap Mihály: Az isten ortzájától egy szempillantásig meg-fosztatott; de az ő örökké való irgalmasságában könyörületességet nyert aszszonyi állat néh. méltgs grófné Kááli Kún Ersébeth ur aszszony. Verestói György: Embernek előbbeni boldog állapotját sokszor terhes nyomorúsággal fel-váltani szokott isteni gondviselésnek titkos úta. A mellyről-is néh. méltgs gróf Kaáli Kún Ersébeth ... utolsó tisztességes el-takarittatásának alkalmatosságával halotti tanitást tett. Szathmári Pap Mihály: Az hívek világi siralmaikat, és szomorú gyász-ruháikat tsalhatatlanul felváltó tökéletes öröm, mellyel néh. gróf Tantsi Földvári Ferentz ur ő nagyságát ... halotti prédikatzióval régi rendelése szerint bé-kisérte. Kis Gergely: Kis Gergely. Halotti oratio a halálnak rút és szép ábrázatjáról, mellyet néhai ... Tantsi Földvári Ferentz ... utolsó tisztessége meg-adattatásának alkalmatosságával mondott ...  Pállya-futó, Sok háborúságok, és kereszt-viselések által gyakoroltatott, de már az Istennek országában lelkének tellyes nyugodalmára bé-érkezett –, néhai kedves emlékezetű méltgs grof Tantsi Földvari Ferentz ur ő nagysága, életében hazánk és nemzetünk egyik ékessége, az Isten házának választott erőssége, öröme, és ditsekedése, és a musák seregének kegyes jól-tévője, és védelme. (4-r. 12 lev.) Kolosvárott, 1771. Nyomt. a reform. coll. bet. M. ■

Fráter de Ipp et Érkeserű (ippi és érkeserűi Fráter) Gyulai Rikárd: Ippi és érkeserűi Fráter Emma leszármazása (8-as ősfa). Genealógiai Füzetek 3 (1905). 108–111. ■

Fülöp de Kézdivásárhely (kézdivásárhelyi Fülöp) kézdivásárhelyi Fülöp cs lt (1558–1834), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/38. sz. ■