Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> Gy (Gyárfás - Gyurka)

Gy (Gyárfás - Gyurka)

Gyárfás de Lécfalva (lécfalvi Gyárfás) Gyárfás de Léczfalva (léczfalvi Gyárfás) lécfalvi Gyárfás cs lt (Ráday-gyűjtemény, Bp.) ■ lécfalvi és sepsiszentgyörgyi gyárfás cs lt (1721–1900), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/40. sz. fond. ■ Kiss István: A léczfalvi Gyárfás család levelesládájából 1575–1620. Történelmi Tár 1901: 294–299. ■ Kis Bálint: A lécfalvi Gyárfás család. Turul 15 (1897). 140–141. ■ Gyárfás Elemér: A léczfalvi Gyárfás család sepsiszentgyörgyi ága. Genealógiai Füzetek 4 (1906). 37. ■

Gyarmathy de Érsekújvár (érsekújvári Gyarmathy) érsekújvári Gyarmathy Zsigmondné (1845–1910) etnográfus személyi lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). ■

Gyenge Gyenge család iratai, XVIII–XIX. sz. (Magyar Országos Levéltár, P 297, volt 317; 0.08 fm., a Háromszék megyei Miklósváron birtokos család iratai). ■

Gyergyó szék Kelemen Lajos: Gyergyószék lustrája 1616-ból. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 71–72, 81–83. ■

Gyergyóújfalu 1711.Gyergyóújfalu összeírása. Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 5 (1907). 108. ■

Gyirgyai 1636. júl. 16. Kisgörgényi Incze Márton, felesége Gyirgyai Erzsébet és gyermekeik (Mihály, János, Márton) czímerlevele I. Rákóczy Györgytől (czímerrajzzal). Kelemen Lajos. Genealógiai Füzetek 2 (1904). 156–157. ■

Györffy de Losád (losádi Györffy, br.) Györffy br. család (erdélyi vonatkozású) levéltára, XVIII–XIX. sz. (Magyar Országos Levéltár, volt 82; kb. 1.00 fm.). 1956-ban elpusztult. Az anyagról kéziratos segédlet maradt, Horvát Zoltántól. ■ Gyulai Rikárd: Losádi báró Györffy Sámuel leszármazása (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 2 (1904). 22–24. ■

Gyulaffy de Rátót (rátóthi Gyulaffy) H. G. D.: A kihalt rátóthi Gyulaffy-család eredeti grófi diplomája és czímere. Turul 1893. 153–154.

Gyulay de Marosnémet et Nádaska (marosnémeti és nádaskai gr. Gyulay) marosnémeti és nádaskai gr. Gyulay cs lt (benne az osdolai gr. Kuun és a Sulyok cs lt). Ismertetése: Századok 21 (1887). (Vándorgyűlés), 50–71 (Szilágyi Sándor). ■ marosnémeti és nádaskai gr. Gyulay cs szokolóci lt (Évkör: 1923, 2,05 ifm., Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony.) ■ gr. Gyulay cs lt (1514–1796), a Székely Nemzeti Múzeum Levéltára a Román Nemzeti Levéltár Kovászna Megyei Igazgatóságának (Sepsiszentgyörgy) őrizetében, 65/4. sz. fond. ■ Gyulay Lajos: Napló (1820–1848). Válogatta, beve­zető tanulmánnyal és jegyze­tekkel közzéteszi Csetri Elek. Kolozsvár 2005. ■ Gyu­lay La­jos nap­lói. II. 1848–1849. Sajtó alá rendezte V. And­rás János–Csetri Elek–Miskolczy Amb­rus. Bp. 2003. ■ Gyulay Lajos 140 kötetből álló naplói a marosnémeti és nádaskai Gyulay ill. osdolai Kuún családok közös fondként kezelt levéltárában voltak, ennek részeként kerültek az ENMLt-ba. A köteteket ma a KvEKt (Ms. 1450) ill. az ENMLt őrzi (Gyulay-Kuún lt, 348–385. tételszámok alatt, KvNLt). ■ Csetri Elek–Miskolczy Amb­rus: Gyulay La­jos és vi­lá­ga. Be­ve­ze­tés a nap­lók­hoz. In: Gyulay La­jos nap­lói. I. 1848–1849. Bp. 2003. ■ Gyulai Rikárd: A marosnémeti és nádaskai Gyulai-család, Genealógiai Füzetek 9 (1911). 65–73, 89–101, 109–119, 136–144; 10 (1912). 56. ■ Lukinich Imre: Adatok az erdélyi családok genealogiájához. I. A Nyujtódi család leszármazásához. II. A marosnémeti Gyulay családhoz. III. Rhédey László halála napja, Genealógiai Füzetek 6 (1908). 10–13. ■ Pettkó Béla: Levelek és okiratok a marosnémeti levéltárból, XVI. sz.–1642, Történelmi Tár, 1887: 805–816. ■ Nyomtatott halotti beszédek: Bonyhay György, Igazán vitézkedő s tusakodó keresztény léleknek koronája, mellyért … grof Gyulai Ferentz ur, mint igaz keresztyén vitéz életében tusakodván, végre azzal meg-koronáztatott: Melly az örökkévalóságnak templomában őrök emlékezetre fel-függesztetett, midőn arról idvességes tanitást tenne … 1730. eszt. jul. 23. (4-r. 11 lev.) Kolosváratt, 1743. Ny. Szathmári Pap Sándor által. E. [Ezt követi:] Szigeti, Steph. Gyula, Dictio funebri vivus exhibitus miles vere christianus comes Franciscus Gyulai de Maros-Nemeti (8 lev.). Szigeti, Steph. Gyula, Halotti oratioban elevenen elő-adatott igaz keresztyén vitez … Gróf M. Nemeti Gyulai Ferentz (8 lev.). Szentkirályi Sámuel, A Josef utolso szavaibol valo halotti predikatzi. Mellyet a néh. méltgs grof … Gyulai Ferentz uram … utolsó tisztességére, s kegyességének emlegetésére … elmondott (13 lev.). Deáki Jósef, Hit által bujdosó Abraham, az az: Istenben bizó Ábráhám példájára hazáját, örökségét, el-hagyó, idegen földön bujdosó s felséges királlya mellett mind a végig, s mind a vérig hiven s vitézül hadakozó néhai b. e. grof Gyulai Ferentz … halála alkalmatosságával elmondott halotti tanítás (11 lev.). Szathmári Mihály, Fegyver és akármelly veszély ellen való fő orvosság. Mellynek próbált erejéről … gróf Gyulai Ferentz … minden tekintetben érdemlett utolsó megtisztelésére … peroralt … (9 lev.). Kövesdi János, Keszülő nota, mellyel közelebb-valoitol vég-butsut vészen gróf Gyulai Ferentz generalis (8 lev.)  Nagy Sigmond A Sz. János apostol választott ur aszszonya párja. Az, az: Az idvezűlt néhai ... gróf M. Ném. Gyulai Kata ur aszszony a néhai ... l. b. Borbereki Alvinczi Gábor ur el-maradott árva uri özvegye. A kinek érdemlett ditséretére, és áldott örök emlékezetére ... 1771. eszt., Mart. 17. napján, sz. tanitást és alkalmaztatást tett. (4-r. 24 lev.) Nagy Enyeden, 1771. Ny. Debretzeni Sámuel átlal. M. [Ezt követi:] Ajtai A. Mihály. Szent beszélgetés mellyet ... gróf Gyulai Kata aszszony ... utolsó tisztesség tételére mondott. (13 lev.)

Gyulai de Nagyvárad (nagyváradi Gyulai) nagyváradi Sarkantyús-Gyulay Richárd lt (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, a kolozsvári Állami Levéltár őrizetében). S. Gyulai Rikárd, Családtörténeti adatok a S. Gyulai család levéltárból. Genealógiai Fözetek 1913. 37–41, 76–85, 108–120, 141–146; 1914, 8–10, 32–34. ■ Gyulai Rikárd, Nagyváradi Sarkantyús Gyulai Ödön leszármazása (16-os ősfa). Genealógiai Füzetek 3 (1905). 82–87. ■ Gyulai Rikárd, A Damokos és Gyulai családokra vonatkozó följegyzések 1799–1889, Genealógiai Füzetek 4 (1906). 43–44. ■

Gyulai XVIII. század. A Gyulai, Rácz és Eperjesi családok fűzkuti jobbágyokat perelnek. Genealógiai Füzetek 1 (1903). 66. ■

Gyulai/Gyulay Komáromy András: Gyulai Balázs czimeres levele, 1591. Turul 7 (1889). 97–99. ■ R. Kis István: Gyulay Balázs 1591. évi armalisa. Turul 23 (1905). 32–34. ■ Az Erdélyben különböző előnevekkel szereplő Gyulaiak (Gyulayak) problémáira lásd Demkó Kálmán: A Gyulai családról, Turul 28 (1910). 152–156, aki azonban tévesen eredezteti e családokat mind egy tőről; vö. Dőry Ferencz: Széljegyzetek «A Gyulai családról» cz. czikkhez. Turul. 29 (1911). 187–188. ■

Gyulay 1639. márcz. 1. Gyulay Ferencz és szemterzsébeti Péchy Margit lakodalmi meghívója. Lukinich Imre. Genealógiai Füzetek 6 (1908). 12. ■

Gyulai de Kövesd et Gyula (kövesdi és gyulai Gyulai) Demko Kálmán: A Gyulai családról. Turul 1910. 152–156. ■

Gyurka Gyárfás Tihamér: Czimeres levelek Brassó város levéltárában. Turul 1909. 150–160. ■