Family History Family History Family History Family History
Eng|Hun
Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában
Erdélyi családtörténeti adattár
Magyar családtörténeti adattár
Keresem a családomra vonatkozó adatokat!
A Kárpát-medence digitalizált anyakönyvei
Családtörténeti adatokat keresnek
Visszaemlékezések
Romania research page on FamilySearch.org
Hungary research page on FamilySearch.org
A romániai megyei állami levéltárak 1601 előtti oklevelei
Erdélyi családtörténeti adattár -> Felhasznált források

Felhasznált források

Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának múltja és feladatai. Írta Jakó Zsigmond. Kolozsvár, 1942. (Erdélyi Tudományos Füzetek 133. sz.). ■

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1942. évi működéséről. Írta Jakó Zsigmond. Kolozsvár, 1943. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1943. évi 1. számából). ■

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1943. évi működéséről. Közzéteszi Jakó Zsigmond. Kolozsvár, 1944. (Klny. az Erdélyi Múzeum 1944. évi 1. számából, az EME 1943. évi évkönyvéből és az EME besztercei vándorgyűlésének emlékkönyvéből). ■

Jakó Zsigmond: Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának 1944. évi működéséről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 86–105. ■

Jakó Zsigmond: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában szükséges átrendezésekről. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 105–114. ■

Sebestyén József – Bözödi György: Az erdélyi levéltárvédelem múltjából. Erdélyi Múzeum 56 (1994). 115–127. ■

Kosáry Do­mo­kos: Be­ve­ze­tés Ma­gyar­or­szág tör­té­ne­té­nek for­rá­sa­i­ba és iro­dal­má­ba. I. 1. Ál­ta­lá­nos rész. I–II. Bp. 1970. 607–771. Családi levéltárak és iratkiadások c. fejezet. ■

Novák Veronika: A szlovákiai levéltárak magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig és 1938–1945 között. 1. kötet. Bp. 2004. (A Kárpát-medence levéltári forrásai I. Fond- és állagjegyzékek 1.) ■

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának katalógusa. I. [Bp., 2004 CD-ROM.] ■

Az Erdélyi Múzeum Név- és Szakmutatója 1874–1917, 1930–1937. Összeállította Valentiny Antal és Entz Géza. Kolozsvár 1942. ■

Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. 1–3. köt. Bp. 1879–1898. 1. Az 1531–1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1879. 2. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1885. 3. A magyar szerzőktől külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. Szerk. Szabó Károly, Hellebrant Árpád. 1–2. rész. 1896–1898; Sztripszky Hiador: Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának 1–2. kötetéhez. Pótlások és igazítások. 1472–1711. Bp. 1912; Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712–1860. Könyvészeti kimutatása a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. 1–4. köt. Bp. 1888–1892; Komjáthy Miklósné: Magyarország bibliographiája 1712–1860. 5. köt. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860. c. művének 1–4. kötetéhez. Az 1712-1800 között megjelent magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok. Bp. 1971; Markos Béla: Magyarország bibliographiája 1712–1860. 6. Nyomda- és kiadástörténeti mutató az 1–5. kötetben közreadott magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) 1712–1800 között megjelent nyomtatványokhoz. Bp. 1972; Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860 c. művéhez. 7. köt. 1701–1860 között megjelent magyarországi és külföldi magyar nyelvű nyomtatványok. Szerk. Pavercsik Ilona. 1989; Petrik Géza: Magyar könyvészet 1860–1875. Jegyzéke az 1860–1875. években megjelent könyvek- és folyóiratoknak. Bp. 1885. Kiszlingstein Sándor: Magyar könyvészet 1876–1885. Jegyzéke az 1876-1885. években megjelent, vagy újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek. (Függelék: A magyar hírlapok és folyóiratok 1876-1885.) Bp. 1890; Petrik Géza: Magyar könyvészet 1886–1900. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása. Tudományos szak- és tárgymutatóval. 1–2. köt. Bp. 1908–1913; Petrik Géza – Barcza Imre: Magyar könyvészet 1901–1910. Az 1901–1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása. Tudományos folyóiratok repertóriumával. 1–2. köt. Bp. 1917–1928; Kozocsa Sándor: Magyar könyvészet 1911–1920. Az 1911–1920. években megjelent magyarországi könyvek, különlenyomatok, zeneművek és térképek betűrendes jegyzéke. 1–2. köt. Bp.1939–1942. ■

 

A Magyar családtörténeti szemle repertóriuma, 1935-1944. Összeáll. Hernádi László Mihály.
Bp. 2000. ■